10.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/931

z dnia 8 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania tradycyjnej żywności z państwa trzeciego napar z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu nowej żywności.

(2)

Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2470 (2) ustanowiono unijny wykaz nowej żywności.

(3)

Unijny wykaz określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 obejmuje napar z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako żywność tradycyjną z państwa trzeciego, na którą wydano zezwolenie.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/917 (3) zezwolono na wprowadzenie na rynek naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego do stosowania w naparach ziołowych.

(5)

W dniu 4 lipca 2022 r. przedsiębiorstwo Luigi Lavazza Spa („wnioskodawca”) przedłożyło Komisji, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283, wniosek o zmianę warunków stosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Wnioskodawca zwrócił się o rozszerzenie jego zastosowania na gotowe do spożycia napoje bezalkoholowe z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi lub bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących i kawę, ekstrakty kawy i cykorii, kawę rozpuszczalną, herbatę, napary ziołowe i owocowe, namiastki kawy, mieszanki kawy i mieszanki rozpuszczalne do napojów (i ich odpowiedniki z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi) przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

(6)

Komisja uważa, że wnioskowana aktualizacja unijnego wykazu nie ma wpływu na zdrowie ludzi i że ocena bezpieczeństwa przeprowadzana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283 nie jest konieczna. Proponowane zastosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner będą skutkować spożyciem porównywalnym ze spożyciem z obecnie dozwolonych zastosowań, które zostały ocenione i uznane za bezpieczne przez Urząd i stanowiły podstawę do wydania zezwolenia na tradycyjną żywność z państwa trzeciego. Należy zatem zmienić warunki stosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner w celu rozszerzenia jego zastosowania na gotowe do spożycia napoje bezalkoholowe z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi lub bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących i kawę, ekstrakty kawy i cykorii, kawę rozpuszczalną, herbatę, napary ziołowe i owocowe, namiastki kawy, mieszanki kawy i mieszanki rozpuszczalne do napojów (i ich odpowiedniki z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi).

(7)

Informacje przedstawione we wniosku dają wystarczające podstawy do stwierdzenia, że zmiany w warunkach stosowania tradycyjnej żywności z państwa trzeciego są zgodne z warunkami określonymi w art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/2283 i powinny zostać zatwierdzone.

(8)

Biorąc pod uwagę to rozszerzenie zastosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na dodatkowe kategorie żywności, oraz w celu zapewnienia jasności i zrozumiałości kategorii żywności, kategoria żywności „napary ziołowe”, na którą początkowo wydano zezwolenie, zmienia się na „Napar z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner przeznaczony do wprowadzenia a rynek jako taki”, podczas gdy „napary ziołowe” należą do kategorii żywności „Kawa, ekstrakty kawy i cykorii, kawa rozpuszczalna, herbata, napary ziołowe i owocowe, namiastki kawy, mieszanki kawy i mieszanki rozpuszczalne do napojów gorących (i ich odpowiedniki z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi)”.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/917 z dnia 1 lipca 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz.U. L 209 z 2.7.2020, s. 10).


ZAŁĄCZNIK

W tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wpis „Napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (tradycyjna żywność z państwa trzeciego)” otrzymuje brzmienie:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Warunki stosowania nowej żywności

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Inne wymogi

Ochrona danych

„Napar z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(tradycyjna żywność z państwa trzeciego)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako »napar z liści kawy« lub »suszony napar z liści kawy«, w zależności od postaci, która ma być wprowadzona na rynek.

 

 

Napar z liści kawy Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner wprowadzany na rynek jako taki

 

Gotowe do spożycia napoje bezalkoholowe z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi lub bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (*1)

 

Kawa, ekstrakty kawy i cykorii, kawa rozpuszczalna, herbata, napary ziołowe i owocowe, namiastki kawy, mieszanki kawy i mieszanki rozpuszczalne do napojów (i ich odpowiedniki z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi) (*1)

 


(*1)  nie jest to tradycyjnym zastosowaniem tej żywności”.