12.4.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/745

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Gerassimos THOMAS

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Produkt (tak zwany zestaw do wina) składający się z:

„noża kelnerskiego” z metalu nieszlachetnego, składającego się z nożyka do przecinania folii, korkociągu oraz dźwigni korka połączonej z otwieraczem do butelek,

pierścienia z metalu nieszlachetnego wypełnionego włókniną, zabezpieczającego przed kapaniem,

spiczastego korka z metalu nieszlachetnego z okrągłą zatyczką, wyposażonego w dwa pierścienie uszczelniające do butelki,

szklanego termometru z uchwytem z metalu nieszlachetnego do pomiaru temperatury wina.

Zestaw przedstawiany jest do sprzedaży detalicznej w drewnianej skrzynce z wkładką z wgłębieniami o wymiarach dokładnie odpowiadających wymiarom artykułów.

(Zob. ilustracja)  (*1)

8205 51 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b), 5 a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORI) oraz brzmienie kodów CN 8205 i 8205 51 00 .

Towary są pakowane w zestaw do sprzedaży detalicznej w rozumieniu ORI 3 b). Zestaw składa się z co najmniej dwóch różnych artykułów, które można klasyfikować do różnych pozycji, na przykład do pozycji 8205 (otwieracze do butelek i korkociągi są objęte pozycją 8205 jako narzędzia ręczne zgodnie z Notami wyjaśniającymi do Systemu Zharmonizowanego (HS) do pozycji 8205 (E)(1)) lub do pozycji 9025 (termometr).

Towary są pakowane w drewnianą skrzynkę nadającą się do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom końcowym bez przepakowywania. Są przedstawiane razem w celu wykonywania określonych czynności, a mianowicie serwowania wina. Zob. Noty wyjaśniające do HS do ORI 3 b), (X).

„Nóż kelnerski” składający się z nożyka do obcinania folii, korkociągu oraz dźwigni korka połączonej z otwieraczem do butelek nadaje zestawowi jego zasadniczy charakter, ponieważ otwarcie butelki wina jest podstawową czynnością w serwowaniu wina, bez której wszystkie pozostałe artykuły w zestawie pozostają bez żadnej funkcji.

Drewniana skrzynka jest specjalnie dostosowana do przechowywania określonych artykułów wchodzących w skład zestawu. Ze względu na wykonanie z litego drewna, nadaje się do długotrwałego użytkowania jako pojemnik na prezentowane w nim artykuły. Jest to rodzaj opakowania sprzedawanego zwykle z tego typu zestawami i nie nadaje całości jej zasadniczego charakteru. Drewnianą skrzynkę należy zatem klasyfikować razem z zestawem w rozumieniu ORI 5 a).

Wskutek tego zestaw do wina należy klasyfikować do kodu CN 8205 51 00 jako narzędzia gospodarstwa domowego.

Image 1


(*1)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.