25.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 59/423


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/430

z dnia 25 lutego 2023 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (1), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 8 grudnia 2020 r. w oświadczeniu wysokiego przedstawiciela wydanym w imieniu Unii Europejskiej w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka Unia i jej państwa członkowskie potwierdziły swoje stanowcze zobowiązanie na rzecz propagowania i ochrony praw człowieka na świecie. Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka świadczy o tym, że Unia jest zdeterminowana, by wzmocnić swoją rolę w zaradzaniu poważnym pogwałceniom i naruszeniom praw człowieka na świecie. Jednym ze strategicznych celów UE jest sprawienie, by wszyscy mogli skutecznie korzystać z praw człowieka. Poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka to podstawowe wartości Unii oraz jej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

(2)

W dniu 13 grudnia 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/2197 (2) i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2195 (3), w których objęto środkami ograniczającymi Grupę Wagnera i trzech jej członków zaangażowanych w poważne pogwałcenia praw człowieka w różnych częściach świata.

(3)

Unia jest nadal głęboko zaniepokojona poważnymi pogwałceniami i naruszeniami praw człowieka – takimi jak tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie oraz egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa – popełnianymi przez Grupę Wagnera w szeregu krajów, w tym w Ukrainie, Libii, Republice Środkowoafrykańskiej, Mali i Sudanie.

(4)

Mając na uwadze międzynarodowy wymiar i poważne skutki działalności Grupy Wagnera, a także destabilizujący wpływ wywierany przez ten podmiot we wspomnianych krajach, Unia uważa, że działania Grupy Wagnera podważają cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE, w szczególności cel polegający na umacnianiu i wspieraniu demokracji, państwa prawnego, praw człowieka i zasad prawa międzynarodowego zgodnie z ust. 2 lit. b) tego artykułu.

(5)

W związku z tym do wykazu osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 należy dodać osiem osób i siedem podmiotów.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2020/1998,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

J. ROSWALL


(1)  Dz.U. L 410 I z 7.12.2020, s. 1.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2197 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1999 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (Dz.U. L 445 I z 13.12.2021, s. 17).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2195 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (Dz.U. L 445 I z 13.12.2021, s. 10).


ZAŁĄCZNIK

1.

Do wykazu osób fizycznych zamieszczonego w sekcji A („Osoby fizyczne”) załącznika I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 dodaje się następujące wpisy:

A.

Osoby fizyczne

 

Imię i nazwisko (transliteracja na alfabet łaciński)

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„19.

Maxim SHUGALEY

alias

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): prezes Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Data urodzenia: 24.2.1966

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu lub dowodu tożsamości:

710508436 (paszport rosyjski)

Maksim Szugalej jest szefem Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV), działającym bezpośrednio pod nadzorem Jewgienija Prigożyna, który kieruje Grupą Wagnera. Fundacja jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera, a rolą Maksima Szugaleja w FDNV jest m.in. kierowanie prowagnerowską propagandą i kampaniami dezinformacyjnymi, w tym po to, by poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje on też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

Maksim Szugalej jest powiązany z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialny za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę i dezinformację.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(pisownia rosyjska)

 

Aleksandr Grigorjewicz Małoletko jest bliskim współpracownikiem Jewgienija Prigożyna. Jego działanie jako »obrońcy ojczyzny« i szefa »Ligi Obrony Interesów Weteranów« spotkało się z publicznym uznaniem ze strony Jewgienija Prigożyna. Pracował jako instruktor dla Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest powiązany z Grupą Wagnera, został umieszczony w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej i odpowiada za wspieranie działań Grupy Wagnera.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): jeden z dowódców PMC Grupy Wagnera w Afryce

Data urodzenia: 23.7.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Konstantin Aleksandrowicz Pikałow (pseudonim »Mazaï«) (Mazay) jest jednym z przywódców Grupy Wagnera i odpowiada za działania operacyjne Grupy Wagnera w Afryce, zwłaszcza w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest on oskarżony o podżeganie do zabójstwa trzech rosyjskich dziennikarzy w lipcu 2018 r.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Pełniąc funkcję przywódczą w Grupie Wagnera, jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor Rosyjskiego Domu (Russian House) w Bangi

Data urodzenia: 23.3.1989

Miejsce urodzenia: Mińsk (Białoruś)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dmitrij Sytij odgrywa wiodącą rolę w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Odpowiada za prowadzenie polityki Grupy Wagnera w zakresie wywierania wpływu w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest szefem lokalnego oddziału Rosyjskiego Domu, który jest organem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmującym się kulturą.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor Meroe Gold

Data urodzenia: 19 lub 29.9.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 651697952 (paszport rosyjski)

Adres: Sudan

Powiązane przedsiębiorstwa:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest dyrektorem Meroe Gold, podmiotu będącego przykrywką dla działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w M-Invest, spółkę dominującą Meroe. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest powiązany z Grupą Wagnera i odpowiada za planowanie działań Grupy Wagnera, umieszczonej w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): przedstawiciel instruktorów Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej

Data urodzenia: 14.6.1960

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Aleksandr Aleksandrowicz Iwanow jest rzecznikiem prasowym Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest także dowódcą rosyjskiej »Unii oficerów na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego«, która wysłała instruktorów wojskowych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ci instruktorzy są najemnikami z Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Jako oficjalny przedstawiciel rosyjskich instruktorów wojskowych jest zaangażowany w poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(pisownia rosyjska)

Data urodzenia: 11.9.1983

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: NR 75 2987491

Data wydania: 30.3.2016

Data ważności: 30.3.2026

Witalij Wiktorowicz Pierfiljew jest doradcą prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej w kwestiach bezpieczeństwa. Jest jedną z kluczowych postaci w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(pisownia rosyjska)

Data urodzenia: 2.3.1990

Miejsce urodzenia: Niemcy

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 753615660

Andriej Siergiejewicz Mandel kieruje M-Invest, podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w jego jednostkę zależną Meroe Gold. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem Dzięki bliskim powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Andriej Siergiejewicz Mandel jest powiązany z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023”

2.

Do wykazu osób prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w sekcji B („Osoby prawne, podmioty i organy”) załącznika I do rozporządzenia (UE) 2020/1998 dodaje się następujące wpisy:

B.

Osoby prawne, podmioty i organy

 

Nazwa (transliteracja na alfabet łaciński)

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Data rejestracji: 24.10.2017

Numer ewidencyjny: M 354838 D 0001 (numer »NIF«, numer identyfikacji podatkowej)

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: oddział M-Finans

Lobaye Invest SARLU jest prywatną spółką zarejestrowaną w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA), jednostką zależną rosyjskiej firmy M-Finans, kontrolowanej przez Jewgienija Prigożyna. Zarządzają nią Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Lobaye Invest prowadzi kopalnie złota i diamentów w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest związana z działaniami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Finansuje również kilka mediów, takich jak stacja radiowa Lengo Sengo, środkowoafrykańska stacja radiowa prowadząca kampanie dezinformacji i propagująca obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Lobaye Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania Lobaye Invest wspiera również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Data rejestracji: 28.3.2019

Numer ewidencyjny: CA/BG2019B519

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: powiązane osoby i podmioty: Yevgeny Prigozhin, Grupa Wagnera, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville jest firmą przykrywką, wykorzystywaną przez obecną w Republice Środkowoafrykańskiej Grupę Wagnera w celu nielegalnego handlu diamentami. Spółka jest blisko związana ze wszystkimi głównymi działaczami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, takimi jak Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Sytij. Diamville jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w RŚA.

25.2.2023

8.

Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundacja/organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych (FPNV)/(FZNC)

Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych

 

Miejsce rejestracji: Moskwa (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Strona internetowa: https://en.fznc.ru/

Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV) jest powiązana z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. FDNV jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera. Kieruje kampaniami prowagnerowskiej propagandy i dezinformacji, w tym po to, by poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

FDNV jest powiązana z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialna za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę, ingerencję polityczną i dezinformację.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Data rejestracji: 11.2018

Główne miejsce prowadzenia działalności: Galabadja

Bangi, gmina Bangi

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo jest środkowoafrykańską stacją radiową zaangażowaną w imieniu Grupy Wagnera w operacje polegające na wywieraniu wpływu w internecie. Jej celem jest manipulowanie opinią publiczną. Prowadzi kampanie dezinformacyjne i promuje obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Radio Lengo Sengo jest finansowane przez Lobaye Invest – prywatną spółkę powiązaną z Jewgienijem Prigożynem, związaną z Grupą Wagnera i służącą jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Radio Lengo Sengo jest odpowiedzialne za wspieranie działań Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i zachęcanie do tych działań.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Miejsce rejestracji: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Inne informacje: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Powiązana z:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie. Ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji.

Meroe Gold jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Miejsce rejestracji: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Numer ewidencyjny: 1177847044066

Główne miejsce prowadzenia działalności: Chartum, Sudan

Inne informacje: Numer identyfikacji podatkowej: 7811636632, numer w dzienniku urzędowym: 06513574

M-Invest jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie. Ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. M-Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera ona również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: spółka zależna Lobaye Invest

Sewa Security Services to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Republice Środkowoafrykańskiej, które zapewnia ochronę wyższym rangą urzędnikom rządowym tego kraju. Służy jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest spółką zależną Lobaye Invest, którą zarządzają Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Sewa Security była zaangażowana wraz z Grupą Wagnera w szereg brutalnych ataków, które miały miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej od czasu wyborów prezydenckich w grudniu 2020 r. Sewa Security jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023”