17.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/3


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/363

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany i sprostowania regulacyjnych standardów technicznych ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 w odniesieniu do treści i sposobu prezentacji informacji w związku z ujawnianiem informacji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych dotyczących produktów finansowych, w ramach których dokonuje się inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit czwarty, art. 8 ust. 4 akapit czwarty, art. 9 ust. 5 akapit czwarty, art. 9 ust. 6 akapit czwarty, art. 10 ust. 2 akapit czwarty, art. 11 ust. 4 akapit czwarty i art. 11 ust. 5 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 (2) określono szczegóły dotyczące treści i prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”. Określono w nim również treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także treść i sposób prezentacji informacji, które należy ujawniać w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych w związku z promowaniem aspektów środowiskowych lub społecznych oraz celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w kontekście produktów finansowych. Ponadto w odniesieniu do produktów finansowych, w ramach których dokonuje się inwestycji w działalność gospodarczą, która przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/2088, w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 określono również informacje na temat stopnia dostosowania do systematyki, które należy ujawniać w dokumentach udostępnianych przez zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 (3), w którym w szczególnym stopniu uwzględniono sektory gazu ziemnego i energii jądrowej, przyjęto w dniu 9 marca 2022 r.

(3)

Komisja zwróciła się do Europejskich Urzędów Nadzoru, aby wspólnie zaproponowały zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 w odniesieniu do informacji, które należy ujawniać w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych, na temat ekspozycji produktów finansowych na inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową.

(4)

Zmiany te są konieczne, aby zwiększyć przejrzystość, a tym samym pomóc uczestnikom rynków finansowych i inwestorom w identyfikowaniu zrównoważonej środowiskowo działalności związanej z gazem ziemnym i energią jądrową, w którą to działalność dokonuje się inwestycji w ramach danych produktów finansowych. Udostępnienie bardziej szczegółowych informacji na temat inwestycji w tego rodzaju działalność powinno również sprzyjać porównywalności informacji ujawnianych inwestorom. W związku z tym w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych należy ujawniać informacje służące zapewnieniu przejrzystości inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową przez cały cykl życia odnośnych produktów finansowych. Takie informacje należy również zawrzeć w informacjach ujawnianych na stronach internetowych. Europejskie Urzędy Nadzoru zauważyły, że przejrzystości inwestycji w sektorach i podsektorach właściwych dla działalności związanej z gazem ziemnym i energią jądrową wymagają już przepisy dotyczące sprawozdań okresowych na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288.

(5)

Należy wyjaśnić, że dla stosowania art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (4) nie ma znaczenia, czy w ramach danego produktu finansowego podjęto zobowiązanie do inwestowania w działalność gospodarczą, która przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/2088.

(6)

Ponadto Europejskie Urzędy Nadzoru zauważyły, że konieczne są dwie zmiany odniesień zawartych w informacjach ujawnianych okresowo, ponieważ odniesienia te były błędne.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1288.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („Europejskie Urzędy Nadzoru”).

(9)

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (5), w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (6) i w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (7), zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz Grupy Interesariuszy z Sektora Pracowniczych Programów Emerytalnych powołanych zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(10)

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 stanowią ograniczone modyfikacje istniejących ram regulacyjnych i są niezbędne, aby dostosować ramy regulujące ujawnianie informacji do przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1214, które ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2023 r. Biorąc pod uwagę ograniczony zakres zmian oraz potrzebę zapewnienia pewności prawa i spójności przy stosowaniu rozporządzeń delegowanych (UE) 2022/1214 i (UE) 2022/1288, przeprowadzenie przez Europejskie Urzędy Nadzoru otwartych konsultacji publicznych lub analiz potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści byłoby nieproporcjonalne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Do celów ust. 1 lit. a) zastosowanie mają wszystkie poniższe warunki:

a)

uczestnicy rynku finansowego stosują:

(i)

ten sam kluczowy wskaźnik wyników dla zagregowanych inwestycji w przedsiębiorstwa niefinansowe;

(ii)

ten sam kluczowy wskaźnik wyników dla zagregowanych inwestycji w przedsiębiorstwa finansowe tego samego rodzaju;

b)

w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kluczowy wskaźnik wyników może łączyć w sobie kluczowe wskaźniki wyników dotyczące inwestycji i działalności ubezpieczeniowej zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178;

c)

w przypadku gdy w ramach produktów finansowych dokonuje się inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139, lub w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w formie graficznej przedstawia się oddzielnie udział zagregowanych inwestycji w:

(i)

zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 tych załączników;

(ii)

zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników.”

;

2)

w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„W przypadku produktów finansowych, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852, w sekcji »Jaki był udział inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem?« uczestnicy rynku finansowego zamieszczają we wzorze przedstawionym w załączniku IV wszystkie następujące informacje:”;

b)

w ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

w przypadku gdy w okresie, którego dotyczy sprawozdanie okresowe, w ramach produktów finansowych dokonano inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139, lub w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w formie graficznej przedstawia się oddzielnie:

(i)

zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.26, 4.27 i 4.28 tych załączników, w ujęciu zagregowanym;

(ii)

zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, o której mowa w sekcjach 4.29, 4.30 i 4.31 tych załączników, w ujęciu zagregowanym.”;

3)

załączniki II–V zastępuje się tekstem znajdującym się w załącznikach I–IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/1288 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

art. 55 ust. 1 lit. b) pkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)

informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. b);”;

2)

art. 62 ust. 1 lit. b) pkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)

informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 lit. b);”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (Dz.U. L 188 z 15.7.2022, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Wzór informacji ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

Wzór informacji ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1–4a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV

Wzór informacji ujawnianych okresowo dla produktów finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK V

Wzór informacji ujawnianych okresowo dla produktów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1–4a rozporządzenia (UE) 2019/2088 i w art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21