30.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1665

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie sprostowania decyzji (UE) 2023/1409 polecającej centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2015/1339 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po przyjęciu decyzji Komisji (UE) 2023/1409 (2) Komisja stwierdziła błąd w obliczeniu nadwyżki netto Unii.

(2)

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest sprostowanie wyżej wymienionej decyzji Komisji i zastąpienie załącznika do niej w odniesieniu do całkowitej kwoty nadwyżki unijnej i przydziału nadwyżki unijnej państwom członkowskim.

(3)

Po przekazaniu udziału w dochodach do Funduszu Adaptacyjnego w rejestrze Unii występuje nadwyżka netto Unii w wysokości 2 156 103 762 jednostek przyznanej emisji, a nie 2 215 147 885, jak wskazano w wyżej wymienionej decyzji Komisji z dnia 4 lipca 2023 r. Jednostki te należy zwrócić państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu (3) zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1339.

(4)

Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania, tak aby nadwyżka unijna została zwrócona państwom członkowskim przed dniem 9 września 2023 r., czyli przed upływem dodatkowego okresu rozliczeniowego na podstawie protokołu z Kioto,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji (UE) 2023/1409 zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Maroš ŠEFČOVIČ

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 207 z 4.8.2015, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji (UE) 2023/1409 z dnia 4 lipca 2023 r. polecająca centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto (Dz.U. L 170 z 5.7.2023, s. 100).

(3)  Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 59.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji (UE) 2023/1409 wprowadza się następujące zmiany:

Państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo

Przydział unijnej nadwyżki jednostek przyznanej emisji

Belgia

20 450 588

Bułgaria

126 141 099

Czechy

133 267 103

Dania

13 136 942

Niemcy

195 195 443

Estonia

50 771 706

Irlandia

11 354 436

Grecja

15 894 130

Hiszpania

58 409 926

Francja

99 661 294

Chorwacja

7 182 633

Włochy

79 680 094

Cypr

1 568 619

Łotwa

40 100 861

Litwa

70 430 898

Luksemburg

2 406 891

Węgry

107 256 218

Malta

307 434

Niderlandy

30 412 409

Austria

13 412 151

Polska

298 687 162

Portugalia

13 296 395

Rumunia

490 413 095

Słowenia

3 286 845

Słowacja

75 013 997

Finlandia

8 658 264

Szwecja

13 218 840

Zjednoczone Królestwo

176 488 289

Ogółem

2 156 103 762