28.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/54


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/437

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 1121)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

30 grudnia 2022 r. do Komisji wpłynął wniosek o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”.

(2)

Cele inicjatywy określone przez organizatorów są następujące: „Traktowanie migrantów w Unii Europejskiej (UE) zbyt często wiąże się z brakiem poszanowania zasad godności człowieka, będących podstawową wartością Unii. Główną tego przyczyną jest naszym zdaniem utrzymująca się nieadekwatność przepisów europejskich oraz brak solidarności między państwami członkowskimi. Jako że Unia stanowi »przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych«, my, obywatele europejscy, zwracamy się do UE o zapewnienie godnego przyjmowania migrantów od chwili przybycia na terytorium Unii, zgodnie z prawami podstawowymi przyznanymi każdemu człowiekowi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym. Aby przyczynić się do osiągnięcia tego celu, wzywamy, w ramach opracowywania wspólnej polityki azylowej, o przyjęcie rozporządzeń, aby: 1) wprowadzić nowy mechanizm rozmieszczania osób ubiegających się o azyl w UE, na podstawie ich wolnej woli i rzeczywistej solidarności między państwami członkowskimi (zmiana rozporządzenia dublińskiego); 2) nadać charakter wiążący standardom recepcyjnym w państwach członkowskich w odniesieniu do żywności, zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji i pracy, które to standardy zagwarantują osobom ubiegającym się o azyl godne warunki życia, porównywalne w całej Unii”.

(3)

Załącznik do inicjatywy zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu inicjatywy. Organizatorzy twierdzą, że mimo ciągłego dążenia Komisji do poprawy dysfunkcyjnego systemu azylu i migracji, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym nadal konieczne jest przyjęcie wielu zmian legislacyjnych i politycznych, aby zapewnić godne traktowanie wszystkich migrantów. Po pierwsze organizatorzy zwracają się do Komisji o ustanowienie nowego mechanizmu rozmieszczania osób ubiegających się o azyl w Unii poprzez zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 (2) w celu zrównoważenia podziału przyjmowania osób ubiegających się o azyl w UE, przy uwzględnieniu aspiracji tych osób jako nowego kryterium, oraz zapewnienia wiążącego solidarnościowego mechanizmu relokacji między państwami członkowskimi, aby umożliwić korektę nieproporcjonalnych alokacji. Po drugie wzywają do przyjęcia rozporządzenia dotyczącego warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl w UE, aby zagwarantować im godny poziom życia oraz porównywalne warunki życia w całej Unii; rozporządzenie powinno nałożyć na państwa członkowskie obowiązek pełnego poszanowania praw podstawowych, zapewnić, aby świadczenia materialne w ramach przyjmowania przysługujące osobom ubiegającym się o azyl były zgodne ze standardami operacyjnymi i wskaźnikami opracowanymi przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), gwarantować przestrzeganie praw dziecka, ułatwiać dostęp do zatrudnienia oraz określić plany przyjmowania w sytuacjach wyjątkowych.

(4)

Przedłożono również dodatkowy dokument zawierający informacje na temat kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

(5)

Jeżeli chodzi o cele inicjatywy, Komisja może przedstawić wniosek dotyczący aktu prawnego wprowadzającego nowy mechanizm rozmieszczania osób ubiegających się o azyl oraz nadającego wiążący charakter pewnym standardom recepcyjnym w państwach członkowskich na podstawie art. 78 ust. 2 Traktatu.

(6)

Z powyższych względów żadna z części inicjatywy nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów.

(7)

Konkluzja ta pozostaje bez uszczerbku dla oceny, czy w tym przypadku spełnione są konkretne warunki merytoryczne wymagane do podjęcia działań przez Komisję, w tym zgodność z zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz z prawami podstawowymi.

(8)

Grupa organizatorów przedstawiła odpowiednie dowody na to, że inicjatywa spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2019/788, i wskazała osoby wyznaczone do kontaktów zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit pierwszy tego rozporządzenia.

(9)

Inicjatywa nie jest oczywistym nadużyciem i nie jest w sposób wyraźny niepoważna lub dokuczliwa, nie jest też w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10)

Należy zatem zarejestrować inicjatywę zatytułowaną „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”.

(11)

Konkluzja, że warunki rejestracji określone w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/788 są spełnione, nie oznacza, że Komisja w jakikolwiek sposób potwierdza poprawność treści inicjatywy pod względem merytorycznym, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi grupa organizatorów inicjatywy. Treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym rejestruje się europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do grupy organizatorów inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”, reprezentowanej przez następujące osoby wyznaczone do kontaktów: Stéphanie POPPE i Pascale HÖGER.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lutego 2023 r.

W imieniu Komisji

Věra JOUROVÁ

Wiceprzewodnicząca


(1)  Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 55.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).