23.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/26


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2022/2434 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319 z dnia 13 grudnia 2022 r. )

Strona 3, motyw 12:

zamiast:

„12)

Ze względu na pewność i jasność prawa w odniesieniu do już przyznanej pomocy finansowej oraz w odniesieniu do pomocy finansowej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… ustanawiającego instrument wsparcia dla Ukrainy na rok 2023 (pomoc makrofinansowa +) (7), niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do programów pomocy finansowej, w odniesieniu do której akty podstawowe wchodzą w życie w dniu 9 listopada 2022 r. lub po tym dniu.

powinno być:

„12)

Ze względu na pewność i jasność prawa w odniesieniu do już przyznanej pomocy finansowej oraz w odniesieniu do pomocy finansowej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2463 (7), niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do programów pomocy finansowej, w odniesieniu do której akty podstawowe wchodzą w życie w dniu 9 listopada 2022 r. lub po tym dniu.