6.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1466

z dnia 5 września 2022 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do użycia w i na środkach spożywczych oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(3)

Wykaz ten może być aktualizowany zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

(4)

Unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych ustanowiony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 zawiera między innymi szereg substancji aromatycznych, w odniesieniu do których w chwili przyjęcia wykazu na mocy rozporządzenia (UE) nr 872/2012 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) nie był w stanie wykluczyć ryzyka dla zdrowia konsumentów na podstawie dostępnych danych i w związku z tym uznał, że konieczne są dodatkowe dane, aby zakończyć ich ocenę. Substancje te zostały umieszczone w unijnym wykazie substancji aromatycznych, ale pod warunkiem że dane dotyczące bezpieczeństwa uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Urząd zostaną przedłożone przed upływem określonych terminów ustanowionych w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Podmioty gospodarcze odpowiedzialne za wprowadzanie do obrotu poniższych substancji jako substancji aromatycznych nie przedłożyły jednak wymaganych danych i wycofały swoje wnioski: 1-(4-metoksyfenylo)pent-1-en-3-on (nr FL 07.030); wanililidenoaceton (nr FL 07.046); 1-(4-metoksyfenylo)-4-metylopent-1-en-3-on (nr FL 07.049); 4-(2,3,6-trimetylofenylo)but-3-en-2-on (nr FL 07.206); 6-metylo-3-hepten-2-on (nr FL 07.258); 5,6-dihydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on (nr FL 10.034); 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on (nr FL 10.036); 3,4-dimetylo-5-pentylidenofuran-2(5H)-on (nr FL 10.042); 2,7-dimetylookta-5(trans),7-dieno-1,4-lakton (nr FL 10.043); heks-2-eno-1,4-lakton (nr FL 10.046); non-2-eno-1,4-lakton (nr FL 10.054); 2-deceno-1,4-lakton (nr FL 10.060); 5-pentylo-3H-furan-2-on (nr FL 10.170); 2-pirośluzan allilu (nr FL 13.004); aldehyd 3-(2-furylo)akrylowy (nr FL 13.034); 2-butanal furfurylidenu (nr FL 13.043); 4-(2-furylo)but-3-en-2-on (nr FL 13.044); 3-(2-furylo)-2-metyloprop-2-enal (nr FL 13.046); 3-acetylo-2,5-dimetylofuran (nr FL 13.066); 2-butylofuran (nr FL 13.103), 3-(2-furylo)-2-fenyloprop-2-enal (nr FL 13.137) i 3-(5-metylo-2-furylo)prop-2-enal (nr FL 13.150).

(5)

Substancje te należy zatem usunąć z unijnego wykazu substancji aromatycznych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1334/2008.

(7)

Należy zezwolić na obrót w Unii środkami spożywczymi, do których dodano którąkolwiek z przedmiotowych substancji i które zostały wprowadzone do obrotu w Unii lub które zostały wysłane z państw trzecich i znajdowały się w tranzycie do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Ten środek przejściowy nie powinien mieć zastosowania do preparatów, do których dodano którąkolwiek z przedmiotowych substancji i które nie są przeznaczone do spożycia jako takie, ponieważ producenci produktów spożywczych, którzy wykorzystują te preparaty jako składniki, znają ich skład w momencie ich stosowania.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1334/2008

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Środki spożywcze, do których dodano którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia i które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

2.   Środki spożywcze przywożone do Unii, do których dodano którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, w przypadku gdy importer takich środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego państwa trzeciego i znajdowały się w tranzycie do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Środki przejściowe przewidziane w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do preparatów, nieprzeznaczonych do spożycia jako takie, do których dodano którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

4.   Do celów niniejszego rozporządzenia preparaty oznaczają mieszaniny co najmniej jednego środka aromatyzującego, do których można również wprowadzić inne składniki żywności, takie jak dodatki do żywności, enzymy lub nośniki, w celu ułatwienia ich przechowywania, sprzedaży, standaryzacji, rozcieńczania lub rozpuszczania.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 skreśla się pozycje w brzmieniu:

„07.030

1-(4-Metoksyfenylo)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.046

Wanililidenoaceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.049

1-(4-Metoksyfenylo)-4-metylopent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.206

4-(2,3,6-Trimetylofenylo)but-3-en-2-on

56681-06-2

 

 

 

 

2

EFSA

07.258

6-Metylo-3-hepten-2-on

2009-74-7

 

 

 

 

1

EFSA

10.034

5,6-Dihydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on

80417-97-6

1163

 

 

 

2

EFSA

10.036

5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on

13341-72-5

1162

 

 

 

2

EFSA

10.042

3,4-Dimetylo-5-pentylidenofuran-2(5H)-on

774-64-1

 

11873

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 1-2 % gamma-laktonu kwasu 3,4-dimetylo-5-ketobutanowego

 

2

EFSA

10.043

2,7-Dimetylookta-5(trans),7-dieno-1,4-lakton

78548-56-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.046

Heks-2-eno-1,4-lakton

2407-43-4

 

 

 

 

2

EFSA

10.054

Non-2-eno-1,4-lakton

21963-26-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.060

2-Deceno-1,4-lakton

2518-53-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.170

5-Pentylo-3H-furan-2-on

51352-68-2

1989

 

Mieszanina izomerów 3H- i 5H- (2:1)

 

2

EFSA

13.004

2-Pirośluzan allilu

4208-49-5

21

360

 

 

2

EFSA

13.034

Aldehyd 3-(2-furylo)akrylowy

623-30-3

1497

 

 

 

1

EFSA

13.043

2-Butanal furfurylidenu

770-27-4

1501

11885

 

 

1

EFSA

13.044

4-(2-Furylo)but-3-en-2-on

623-15-4

1511

11838

 

 

1

EFSA

13.046

3-(2-Furylo)-2-metyloprop-2-enal

874-66-8

1498

11878

 

 

1

EFSA

13.066

3-Acetylo-2,5-dimetylofuran

10599-70-9

1506

10921

 

 

4

EFSA

13.103

2-Butylofuran

4466-24-4

1490

10927

 

 

3

EFSA

13.137

3-(2-Furylo)-2-fenyloprop-2-enal

65545-81-5

1502

11928

 

 

1

EFSA

13.150

3-(5-Metylo-2-furylo)prop-2-enal

5555-90-8

1499

 

 

 

1

EFSA”