10.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/938

z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących katalogu danych lotniczych i zbioru informacji lotniczych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 43 ust. 1 lit. a) i f) oraz art. 62 ust. 15 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/373 (2) ustanowiono wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej (ATM/ANS) i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym na potrzeby ogólnego ruchu lotniczego oraz nadzoru nad nimi.

(2)

W dniu 8 czerwca 2020 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przyjęła zmianę 1 do procedur służb żeglugi powietrznej – Zarządzanie informacjami lotniczymi (PANS-AIM, dok. 10066), wprowadzając nowe przepisy dotyczące treści i struktury zbioru informacji lotniczych (AIP) oraz katalogu danych lotniczych, mające zastosowanie w umawiających się państwach ICAO od dnia 4 listopada 2021 r. Przepisy te należy odzwierciedlić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/373, a w szczególności we wspólnych wymogach dotyczących instytucji zapewniających służby określonych w załączniku III (część ATM/ANS.OR) oraz w szczegółowych wymogach dotyczących instytucji zapewniających służby informacji lotniczej określonych w załączniku VI (część AIS) do tego rozporządzenia wykonawczego.

(3)

Jednym z elementów niezbędnych do wdrożenia koncepcji operacji w każdych warunkach meteorologicznych, wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 (3) i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 139/2014 (4), jest dostępność w AIP odpowiednich informacji związanych z lotniskiem, przedstawionych w sposób znormalizowany. Obecna struktura i treść niektórych części AIP odzwierciedlają starsze postanowienia załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. („konwencja chicagowska”), dotyczące pomiaru tarcia, a zatem nie przewidują publikacji informacji lotniczych niezbędnych do wdrożenia globalnego formatu sprawozdawczości ICAO za pośrednictwem AIP. Należy zatem zmienić przepisy dotyczące treści i struktury AIP zawarte w załączniku VI (część AIS) do rozporządzenia (UE) 2017/373.

(4)

Należy zmienić definicje dotyczące pojęcia operacji w każdych warunkach meteorologicznych zawarte w załączniku I (Definicje) do rozporządzenia (UE) 2017/373, aby zapewnić spójność z definicjami zawartymi w rozporządzeniu (UE) nr 965/2012 i rozporządzeniu (UE) nr 139/2014. Aby zapewnić wydawanie SNOWTAM zawsze, kiedy wymagają tego warunki operacyjne, należy ponadto zmienić definicję SNOWTAM zawartą w załączniku I (Definicje) do rozporządzenia (UE) 2017/373 w sposób spójny z definicją zawartą w załączniku 15 do konwencji chicagowskiej i definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 139/2014.

(5)

Zgodnie z aktualnymi instrukcjami dotyczącymi wypełniania formularza SNOWTAM nie można wydawać SNOWTAM w określonych warunkach operacyjnych drogi startowej, co przeszkadza w prawidłowym wdrożeniu globalnego formatu meldowania o warunkach na nawierzchni drogi startowej. W związku z tym odnośne instrukcje, zawarte w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2017/373, należy zmienić w celu zapewnienia spójności z rozporządzeniem (UE) nr 139/2014.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/373.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią nr 03/2022 Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I, III i VI do rozporządzenia (UE) 2017/373 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami I, II i III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 62 z 8.3.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 44 z 14.2.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/373 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a)

»konwencjonalna trasa nawigacyjna« oznacza trasę ATS wyznaczoną za pomocą naziemnych pomocy nawigacyjnych;”;

2)

pkt 206 otrzymuje brzmienie:

„206)

»operacje przy ograniczonej widzialności (LVO)« oznaczają operacje podejścia lub startu na drodze startowej o zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) mniejszym niż 550 m lub o wysokości względnej decyzji (DH) mniejszej niż 200 stóp;”;

3)

dodaje się pkt 206a w brzmieniu:

„206a)

»procedury ograniczonej widzialności« oznaczają procedury stosowane na lotnisku w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas operacji przy ograniczonej widzialności;”;

4)

dodaje się pkt 212a w brzmieniu:

„212a)

»operacja z kredytem zaufania do działań operacyjnych« oznacza operację z wykorzystaniem określonego statku powietrznego lub sprzętu naziemnego lub kombinacji statku powietrznego i sprzętu naziemnego, która dopuszcza zastosowanie któregokolwiek z następujących rozwiązań:

a)

stosowanie mniej rygorystycznych niż standardowe minimów operacyjnych lotniska w odniesieniu do konkretnej klasyfikacji operacji;

b)

możliwość spełnienia lub ograniczenia wymogów dotyczących widzialności;

c)

zmniejszenie wymaganej liczby urządzeń naziemnych;”;

5)

pkt 231 otrzymuje brzmienie:

„231)

»SNOWTAM« oznacza NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza do podawania warunków panujących na nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, spowodowanych przez: śnieg, lód, topniejący śnieg, szadź, stojącą wodę lub wodę powiązaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem lub szadzią;”.


ZAŁĄCZNIK II

W dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/373 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

tabela 1. Dane lotniskowe otrzymuje brzmienie:

„1.   Dane lotniskowe

Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Lotnisko/ lotnisko dla śmigłowców

 

 

 

Wydzielony obszar na lądzie lub wodzie (w tym wszystkie budynki, instalacje i urządzenia) w całości lub w części przeznaczony do lądowań, startów i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych.

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

 

Oznaczenie lotniska/ loty wojskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik lokalizacji ICAO

Tekst

Czteroliterowy wskaźnik lokalizacji ICAO lotniska / lotniska dla śmigłowców, zawarty w dokumencie ICAO nr 7910 »Wskaźniki lokalizacji«

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie IATA

Tekst

Identyfikator przypisany do lokalizacji zgodnie z zasadami IATA (rezolucja 767)

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Inne

Tekst

Lokalnie określony identyfikator portu lotniczego, jeżeli jest inny niż wskaźnik lokalizacji ICAO

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

Tekst

Podstawowa oficjalna nazwa lotniska wskazana przez właściwy organ

 

 

 

 

 

 

 

Obsługiwane miasto

 

Tekst

Pełna nazwa (tekst otwarty) miasta lub miejscowości obsługiwanych przez lotnisko/ lotnisko dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj dopuszczonego ruchu lotniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy/krajowy

Lista kodów

Wskazanie, czy na lotnisku / lotnisku dla śmigłowców dopuszczono loty międzynarodowe lub loty wojskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR)/Przepisy wykonywania lotu z widocznością (VFR)

Lista kodów

Wskazanie, czy na lotnisku / lotnisku dla śmigłowców dopuszczono loty IFR lub loty wojskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkładowe/nierozkładow

Lista kodów

Wskazanie, czy na lotnisku / lotnisku dla śmigłowców dopuszczono loty IFR lub loty wojskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Cywilne/wojskowe

Lista kodów

Wskazanie, czy na lotnisku / lotnisku dla śmigłowców dopuszczono cywilne lotnictwo zarobkowe lub lotnictwo ogólne lub loty wojskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczony dostęp

Tekst

Wskazanie, czy lotnisko lub lotnisko dla śmigłowców nie jest dostępne dla osób postronnych (korzystać mogą jedynie właściciele)

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj lotniska dla śmigłowców

 

Tekst

Rodzaj lotniska dla śmigłowców (znajdujące się na poziomie ziemi, heliport wzniesiony, na statku lub na morzu)

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj kontroli

 

Tekst

Wskazanie, czy lotnisko podlega kontroli cywilnej, kontroli wojskowej lub wspólnej kontroli

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikowane

 

Tekst

Wskazanie, czy lotnisko jest / nie jest certyfikowane zgodnie z przepisami ICAO lub rozporządzeniem (UE) nr 139/2014

 

 

 

 

 

 

 

Data certyfikacji

 

Data

Data wydania certyfikacji portu lotniczego przez właściwy organ

 

 

 

 

 

 

 

Data wygaśnięcia certyfikacji

 

Data

Data utraty ważności certyfikacji lotniska

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie terenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Odległość w płaszczyźnie pionowej powyżej średniego poziomu morza z najwyższego punktu obszaru lądowania

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m lub 1 ft

 

 

Undulacja geoidy

Wysokość

Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska / lotniska dla śmigłowców

W stosownym przypadku

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m lub 1 ft

 

Temperatura odniesienia

 

Wartość

Średnie miesięczne maksymalne temperatury dobowe w najgorętszym miesiącu w roku na lotnisku; temperaturę tę należy uśrednić przez lata.

 

 

 

 

 

 

 

Średnia niska temperatura

 

Wartość

Średnia najniższa temperatura w najzimniejszym miesiącu w roku z ostatnich pięciu lat danych na poziomie wzniesienia lotniska

 

5 stopni

 

 

 

 

 

Deklinacja magnetyczna

 

 

Rozbieżność kątowa między północą geograficzną a północą magnetyczną

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąt

Kąt

Wartość kąta deklinacji magnetycznej

 

1 stopień

Niezbędna

Pomiar

1 stopień

1 stopień

 

 

Data

Data

Dzień, w którym deklinacja magnetyczna miała podaną wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana roczna

Wartość

Roczny wskaźnik zmian deklinacji magnetycznej

 

 

 

 

 

 

 

Punkt odniesienia

 

 

Wyznaczone położenie geograficzne lotniska

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne punktu odniesienia lotniska

 

30 m

Procedura

Pomiar/ obliczenia

1 sekunda

1 sekunda

 

 

Miejsce

Tekst

Położenie punktu odniesienia na lotnisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek

Tekst

Kierunek punktu odniesienia lotniska względem centrum miasta lub miejscowości obsługiwanych przez lotnisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Odległość

Odległość

Odległość punktu odniesienia lotniska od centrum miasta lub miejscowości obsługiwanych przez lotnisko

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik kierunku lądowania

 

 

 

Urządzenie do wizualnego wskazywania kierunku wyznaczonego obecnie do lądowania i startu.

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Tekst

Lokalizacja wskaźnika kierunku lądowania

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie

 

Tekst

Oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

Zasilanie rezerwowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości

 

Tekst

Opis zasilania rezerwowego

 

 

 

 

 

 

 

Czas przełączenia

 

Wartość

Czas przełączenia zasilania rezerwowego

 

 

 

 

 

 

Anemometr

 

 

 

Urządzenie wykorzystywane do pomiaru prędkości wiatru

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Tekst

Lokalizacja anemometru

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie

 

Tekst

Oświetlenie anemometru

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

Latarnia lotniska (ABN) / latarnia identyfikacyjna (IBN)

 

 

 

Latarnia lotniska / latarnia identyfikacyjna wykorzystywana do wskazywania lokalizacji lotniska z powietrza

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Tekst

Lokalizacja latarni lotniska / latarni identyfikacyjnej

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

Właściwości

 

Tekst

Opis latarni lotniska / latarni identyfikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy

 

Harmonogram

Godziny pracy latarni lotniska / latarni identyfikacyjnej

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik kierunku wiatru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Tekst

Lokalizacja wskaźnika kierunku wiatru

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie

 

Tekst

Oświetlenie wskaźnika kierunku wiatru

 

 

 

 

 

 

Miejsce obserwacji zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR)

 

 

 

Miejsce obserwacji RVR

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

 

Punkt

Położenie geograficzne miejsc obserwacji RVR

 

 

 

 

 

 

Obszar częstotliwości

 

 

 

Wyznaczona część pola ruchu naziemnego, na której ATC lub kontrola naziemna wymaga określonej częstotliwości.

 

 

 

 

 

 

 

Stacja

 

Tekst

Nazwa stacji zapewniającej służbę

 

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość

 

Wartość

Częstotliwość stacji zapewniającej służbę

 

 

 

 

 

 

 

Granica

 

Wielokąt

Granica obszaru częstotliwości

 

 

 

 

 

 

Punkt niebezpieczny

 

 

 

Miejsce na polu ruchu naziemnego lotniska, w którym doszło do kolizji lub wtargnięcia na drogę startową (lub istnieje ryzyko zajścia w/w zdarzeń) i w którym konieczna jest zwiększona uwaga pilotów/kierowców.

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikator

 

Tekst

Identyfikator punktu niebezpiecznego

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja

 

Tekst

Dodatkowe informacje o punkcie niebezpiecznym

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Obszar geograficzny punktu niebezpiecznego

 

 

 

 

 

 


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Droga startowa (RWY)

 

 

 

Prostokątna powierzchnia wyznaczona na lotnisku lądowym, przygotowana do startów i lądowań statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe RWY stosowane do jednoznacznej identyfikacji RWY na lotnisku / lotnisku dla śmigłowców (np. 09/27, 02R/20L, RWY 1)

 

 

 

 

 

 

 

Długość nominalna

 

Odległość

Deklarowany rozmiar podłużny RWY do obliczeń operacyjnych (osiągów).

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

Szerokość nominalna

 

Odległość

Deklarowany rozmiar poprzeczny RWY do obliczeń operacyjnych (osiągów).

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

Geometria

 

Wielokąt

Geometria elementu RWY, przesuniętego obszaru RWY i skrzyżowania RWY

 

 

 

 

 

 

 

Punkty osi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne osi RWY na każdym końcu RWY, na zabezpieczeniu przerwanego startu (SWY) i na początku każdego obszaru toru wznoszenia po starcie, a także przy każdej znaczącej zmianie nachylenia RWY i SWY

Definicja z załącznika 4 3.8.4.2

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie odpowiedniego punktu osi W przypadku podejść nieprecyzyjnych wszelkie znaczące wysokie i niskie punkty pośrednie wzdłuż RWY mierzy się z dokładnością do pół metra lub stopy.

 

0,25 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

 

Undulacja geoidy

Wysokość

Undulacja geoidy w odpowiednim punkcie osi

 

 

 

 

 

 

 

Linia zjazdu z RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia naprowadzania zjazdu

Linia

Położenie geograficzne linii zjazdu z RWY

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Kolor

Tekst

Kolor linii zjazdu z RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Format

Tekst

Format linii zjazdu z RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek/kierunki

Lista kodów

Kierunki linii zjazdu z RWY (jedno- czy dwukierunkowa)

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni RWY

 

 

 

 

 

 

 

Nośność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba klasyfikacyjna nawierzchni (PCN)

Tekst

PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni do określania liczby klasyfikacyjnej statku powietrznego – liczby klasyfikacyjnej nawierzchni (ACN-PCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria podłoża

Tekst

Kategoria nośności podłoża RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne ciśnienie

Tekst

Maksymalna dopuszczalna kategoria ciśnienia w oponach lub maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia w oponach

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda oceny

Tekst

Zastosowana metoda oceny

 

 

 

 

 

 

 

Pas

 

 

Określony obszar obejmujący RWY oraz SWY, przeznaczony do:

zmniejszenia ryzyka uszkodzenia statków powietrznych w przypadku zjechania z RWY; oraz

ochrony statków powietrznych przelatujących nad pasem RWY w trakcie operacji startu lub lądowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Rozmiar podłużny pasa RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

Odległość

Rozmiar poprzeczny pasa RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni pasa RWY

 

 

 

 

 

 

 

Pobocze

 

 

Obszar przylegający do krawędzi nawierzchni sztucznej i przygotowany jako powierzchnia przejściowa pomiędzy nawierzchnią sztuczną i powierzchnią sąsiadującą

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne poboczy RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni pobocza RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

Odległość

Szerokość pobocza RWY

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

Strefa podmuchów

 

 

Specjalnie przygotowana nawierzchnia przylegająca do końca RWY, której celem jest eliminowanie efektu erozyjnego znacznych sił wiatru wytwarzanych przez samoloty na początku ich rozbiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne strefy podmuchów

 

 

 

 

 

 

 

Strefa wolna od przeszkód

 

Tekst

Istnienie strefy wolnej od przeszkód dla podejścia precyzyjnego RWY kategorii I

O ile podano

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Tekst

Rodzaj oznakowania RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne oznakowania RWY

 

 

 

 

 

 

 

Światła lub oświetlenie osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny świateł osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstaw

Odległość

Rozstaw świateł osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Tekst

Kolor świateł osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywność

Tekst

Intensywność świateł osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł osi RWY

 

 

 

 

 

 

 

Światła lub oświetlenie krawędziowe RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny świateł krawędziowych RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstaw

Odległość

Rozstaw świateł krawędziowych RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Tekst

Kolor świateł krawędziowych RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywność

Tekst

Intensywność świateł krawędziowych RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł krawędziowych RWY

 

 

 

 

 

 

 

Kod referencyjny

 

 

Celem kodu referencyjnego jest zapewnienie prostej metody powiązania licznych specyfikacji dotyczących właściwości lotnisk, tak aby zapewnić szereg urządzeń lotniskowych odpowiednich dla samolotów, które mają wykonywać loty z lotniska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

Lista kodów

Liczba oparta na długości pola referencyjnego samolotu

 

 

 

 

 

 

 

 

Litera

Lista kodów

Litera związana z rozpiętością skrzydeł samolotu oraz rozstawem kół głównego podwozia

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie

 

Tekst

Opis ograniczeń nałożonych na RWY

 

 

 

 

 

 

Kierunek RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe kierunków lądowania i startu — przykłady: 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

Azymut

 

Namiar

Azymut RWY

 

1/100 stopnia

Procedura

Pomiar

1/100 stopnia

1 stopień

 

Rodzaj

 

Tekst

Rodzaj RWY: precyzyjna (kat. I, II, III) / nieprecyzyjna / nieprzyrządowa

 

 

 

 

 

 

 

Próg

 

 

Początek odcinka RWY wykorzystywanego do lądowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne progu RWY

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie progu RWY

 

Zob. uwaga 1

 

 

Undulacja geoidy

Wysokość

Undulacja geoidy WGS-84 w pozycji progu RWY

 

Zob. uwaga 2

 

 

Rodzaj

Tekst

Wskazanie, czy próg jest przesunięty czy nieprzesunięty; próg przesunięty nie jest umiejscowiony na skraju RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesunięcie

Odległość

Odległość przesuniętego progu

W przypadku przesuniętego progu

1 m

Procedura

Pomiar

 

 

 

Koniec RWY

 

 

Koniec RWY (punkt wyrównania ścieżki podejścia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Lokalizacja końca RWY w kierunku startu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie pozycji końcowej RWY

 

Zob. punkty osi RWY

 

 

 

 

 

Koniec rozporządzalnej drogi startowej (DER)

 

 

Koniec obszaru uznanego za odpowiedni do startu (tj. koniec RWY lub, jeżeli zapewniono zabezpieczenie wydłużonego startu, koniec zabezpieczenia wydłużonego startu)

Początek procedury odlotu

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne DER

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie DER jest wzniesieniem końca RWY lub zabezpieczenia wydłużonego startu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

 

 

 

 

 

 

 

Strefa przyziemienia

 

 

Część RWY (poza progiem), w której lądujące statki powietrzne mają pierwszą styczność z RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Najwyższe wzniesienie w strefie przyziemienia RWY z podejściem precyzyjnym

RWY z podejściem precyzyjnym

0,25 m lub 0,25 ft

 

 

 

 

 

 

Nachylenie

Wartość

Nachylenie strefy przyziemienia RWY

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie

 

Wartość

Nachylenie RWY

 

 

 

 

 

 

 

Operacje lądowania i zatrzymania przed przecinającą drogą startową (LAHSO)

 

 

LAHSO

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Linia

Położenie geograficzne LAHSO

 

 

 

 

 

 

 

 

Element chroniony

Tekst

Nazwa chronionej RWY lub chronionej drogi kołowania (TWY)

 

 

 

 

 

 

 

Strefa przesunięta

 

 

Część RWY między początkiem RWY a przesuniętym progiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne strefy przesuniętej

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN strefy przesuniętej

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni strefy przesuniętej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie dotyczące statków powietrznych

Tekst

Ograniczenie użytkowania dla określonych rodzajów statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

SWY

 

 

Określony prostokątny obszar na lądzie na końcu rozporządzalnej długości rozbiegu przy starcie, przygotowany jako odpowiedni obszar, na którym statek powietrzny może się zatrzymać w przypadku przerwanego startu

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Rozmiar podłużny SWY

Jeżeli dotyczy

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Szerokość

Odległość

Szerokość SWY

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie

Wartość

Nachylenie SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni SWY

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie wydłużonego startu

 

 

Określony prostokątny obszar na lądzie lub na wodzie, pozostający pod kontrolą właściwych organów, wybrany lub przygotowany jako odpowiedni obszar, nad którym samolot może wykonać część fazy początkowego wznoszenia do określonej wysokości względnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Rozmiar podłużny zabezpieczenia wydłużonego startu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

Szerokość

Odległość

Rozmiar poprzeczny zabezpieczenia wydłużonego startu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

Profil terenu

 

Profil pionowy (lub nachylenie) zabezpieczenia wydłużonego startu

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

Strefa bezpieczeństwa końca RWY (RESA)

 

 

Powierzchnia symetryczna w stosunku do przedłużenia osi RWY i przylegająca do końca pasa drogi startowej, służąca przede wszystkim zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia statku powietrznego, który przyziemił zbyt krótko lub przekroczył koniec RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Rozmiar podłużny RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

Odległość

Rozmiar poprzeczny RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie podłużne

Wartość

Nachylenie podłużne RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie poprzeczne

Wartość

Nachylenie poprzeczne RESA

 

 

 

 

 

 

 

Długości deklarowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA)

Odległość

Długość RWY deklarowana jako dostępna oraz odpowiednia dla rozbiegu startującego samolotu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Rozporządzalna długość startu (TODA)

Odległość

Rozporządzalna długość rozbiegu przy starcie powiększona o długość zabezpieczenia wydłużonego startu, o ile zabezpieczenie to jest dostępne

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA)

Odległość

Rozporządzalna długość rozbiegu przy starcie powiększona o długość SWY, o ile zabezpieczenie to jest dostępne

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Rozporządzalna długość lądowania (LDA)

Odległość

Długość RWY deklarowana jako dostępna oraz odpowiednia dla dobiegu lądującego samolotu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

 

Uwagi

Tekst

Uwagi, w tym punkt początkowy RWY, od którego zdefiniowano alternatywne zredukowane długości deklarowane

 

 

 

 

 

 

 

Światła lub oświetlenie końca RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Tekst

Kolor świateł końca RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł końca RWY

 

 

 

 

 

 

 

Światła lub oświetlenie SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny świateł SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Tekst

Kolor świateł SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł SWY

 

 

 

 

 

 

 

System świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Tekst

Klasyfikacja systemu świateł podejścia wykorzystująca kryteria rozporządzenia (UE) nr 139/2014 i CS-ADR-DSN, w szczególności CS ADR-DSN.M.625 i CS ADR-DSN.M.626.

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny systemu świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywność

Tekst

Kod wskazujący względną intensywność systemu świateł podejścia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł systemu świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

Światła progu RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Tekst

Kolor świateł progu RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor poprzeczki

Tekst

Kolor poprzeczki progu RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł progu i poprzeczki świateł

 

 

 

 

 

 

 

Światła strefy przyziemienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny świateł strefy przyziemienia RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł strefy przyziemienia RWY

 

 

 

 

 

 

 

System wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem (MEHT)

Wysokość

MEHT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Punkt

Położenie geograficzne systemu wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąt

Kąt

Kąt(-y) nachylenia podejścia nominalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Tekst

Rodzaj systemu wskaźników podejścia wizualnego (PAPI, A-PAPI itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąt przesunięcia

Kąt

Jeżeli oś układu nie jest równoległa do osi RWY, kąt i kierunek jej przesunięcia, tj. w lewo lub w prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek przesunięcia

Tekst

Jeżeli oś układu nie jest równoległa do osi RWY, kąt i kierunek jej przesunięcia, tj. w lewo lub w prawo

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do zatrzymywania statków powietrznych

 

Linia

Położenie geograficzne linki urządzenia do zatrzymywania statków powietrznych w poprzek RWY

 

 

 

 

 

 

 

System zatrzymywania statków powietrznych

 

 

Materiał mocno pochłaniający energię umieszczony na końcu RWY lub SWY, zaprojektowany z myślą o zgniataniu pod ciężarem samolotu przy oddziaływaniu jako siła spowalniająca na podwozie samolotu

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne systemu zatrzymywania statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Element hamujący

Odległość

Element hamujący systemu zatrzymywania statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny systemu zatrzymywania statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

Odległość

Rozmiar poprzeczny systemu zatrzymywania statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

Obszar działania radiowysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

 

Odległość

Zasięg podłużny obszaru działania radiowysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Zasięg poprzeczny obszaru działania radiowysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne obszaru działania radiowysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1

Wzniesienie progu RWY dla podejść nieprecyzyjnych

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m lub 1 ft

 

 

 

 

Wzniesienie progu RWY dla podejść precyzyjnych

 

0,25 m

Niezbędna

Pomiar

0,1 m lub 0,1 ft

0,5 m lub 1 ft

 

 

 

Uwaga 2

Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie położenia progu RWY dla podejść nieprecyzyjnych

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m lub 1 ft

 

 

 

 

Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie położenia progu RWY dla podejść precyzyjnych

 

0,25 m

Niezbędna

Pomiar

0,1 m lub 0,1 ft

0,5 m lub 1 ft


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Strefa końcowego podejścia i startu (FATO)

 

 

 

Określona strefa, nad którą ma być wykonywana końcowa faza manewru podejścia do lądowania lub zawisu i z której wykonywany jest manewr startu; gdy FATO ma być używana przez śmigłowce klasy osiągowej 1, to tak zdefiniowana strefa obejmuje także dostępny obszar dla zaniechanego startu.

 

 

 

 

 

 

 

Punkt progu

 

 

Początek odcinka FATO wykorzystywanego do lądowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne punktu progu FATO

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie progu FATO

 

Zob. uwaga 1

 

 

Undulacja geoidy

Wysokość

Undulacja geoidy WGS-84 w pozycji progu FATO

 

Zob. uwaga 2

 

DER

 

 

Koniec obszaru uznanego za odpowiedni do startu (tj. koniec RWY lub, jeżeli zapewniono zabezpieczenie wydłużonego startu, koniec zabezpieczenia wydłużonego startu lub koniec FATO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne DER

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wyższe ze wzniesień początku i końca RWY/FATO

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

 

Tekst

Rodzaj FATO

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe strefy startu i lądowania.

 

 

 

 

 

 

 

Długość

 

Odległość

Rozmiar podłużny FATO

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny FATO

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne elementu FATO

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie

 

Wartość

Nachylenie FATO

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni FATO

 

 

 

 

 

 

 

Azymut

 

Namiar

Azymut FATO

 

1/100 stopnia

Procedura

Pomiar

1/100 stopnia

 

 

Długości deklarowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzalna długość startu (TODAH)

Odległość

Długość FATO powiększona o zabezpieczenie wydłużonego startu dla śmigłowców (o ile jest dostępne)

Oraz w stosownych przypadkach alternatywne pomniejszone długości deklarowane

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

Rozporządzalna długość przerwanego startu (RTODAH)

Odległość

Długość FATO deklarowana jako dostępna oraz odpowiednia dla śmigłowców klasy osiągowej 1 do ukończenia przerwanego startu

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowców (LDAH)

Odległość

Długość FATO powiększona o dowolny dodatkowy obszar deklarowany jako dostępny oraz odpowiedni dla śmigłowców do ukończenia manewru lądowania z określonej wysokości

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

Uwagi

Tekst

Uwagi, w tym punkt początkowy RWY, od którego zdefiniowano alternatywne zredukowane długości deklarowane

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie FATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania FATO

 

 

 

 

 

 

 

System świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Tekst

Klasyfikacja systemu świateł podejścia wykorzystująca kryteria rozporządzenia (UE) nr 139/2014 i CS-ADR, w szczególności CS ADR-DSN.M.625 i CS ADR-DSN.M.626.

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość

Odległość

Zasięg podłużny systemu świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywność

Tekst

Kod wskazujący względną intensywność systemu świateł podejścia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł systemu świateł podejścia

 

 

 

 

 

 

 

Światła obszaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis świateł obszaru

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł obszaru

 

 

 

 

 

 

 

Światła punktu przyziemienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis świateł punktu przyziemienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł punktu przyziemienia

 

 

 

 

 

 

Strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF)

 

 

 

Powierzchnia, na której śmigłowiec może wykonać manewr przyziemienia lub oderwania się od ziemi.

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Punkt środkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne punktu progu TLOF

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie progu TLOF

 

Zob. uwaga 1

 

 

Undulacja geoidy

Wysokość

Undulacja geoidy WGS-84 w pozycji punktu środkowego TLOF

 

Zob. uwaga 2

 

Długość

 

Odległość

Rozmiar podłużny TLOF

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny TLOF

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

1 m

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne elementu TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Nachylenie

 

Wartość

Nachylenie TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Nośność

 

Wartość

Nośność TLOF

 

 

 

 

1 tona

 

 

Rodzaj systemu wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

 

Tekst

Rodzaj systemu wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania TLOF

 

 

 

 

 

 

Obszar bezpieczeństwa

 

 

 

Określony obszar na lotnisku dla śmigłowców otaczający strefę końcowego podejścia i startu FATO, wolny od przeszkód, oprócz niezbędnych pomocy nawigacyjnych, przeznaczony dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia śmigłowca, który przypadkowo znalazł się poza FATO.

 

 

 

 

 

 

 

Długość

 

Odległość

Rozmiar podłużny obszaru bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny strefy bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni strefy bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie wydłużonego startu dla śmigłowców

 

 

 

Określony obszar na ziemi lub wodzie wybrany lub przygotowany jako teren, nad którym śmigłowiec wykonujący loty w 1 klasie osiągów może przyspieszać i osiągać określoną wysokość

 

 

 

 

 

 

 

Długość

 

Odległość

Rozmiar podłużny zabezpieczenia wydłużonego startu dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Profil terenu

 

Wartość

Profil pionowy (lub nachylenie) zabezpieczenia wydłużonego startu dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1

Próg strefy podejścia końcowego i startu (FATO) dla lotnisk dla śmigłowców z podejściem PinS (ang. Point in Space) lub bez

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

 

 

Próg FATO dla lotnisk dla śmigłowców, które mają być eksploatowane

 

0,25 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft (podejście nieprecyzyjne) 0,1 m lub 0,1 ft (podejście precyzyjne)

 

 

 

 

Uwaga 2

Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO oraz geometryczny środek TLOF dla lotnisk dla śmigłowców z podejściem PinS lub bez niego

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

 

 

 

Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO oraz geometryczny środek TLOF dla lotnisk dla śmigłowców, które mają być eksploatowane.

 

0,25 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft (podejście nieprecyzyjne) 0,1 m lub 0,1 ft (podejście precyzyjne)

 


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Płyta postojowa

 

 

 

Wyznaczona powierzchnia na lotnisku lądowym przeznaczona do postoju statków powietrznych, na którym odbywa się wsiadanie lub wysiadanie pasażerów, załadunek lub wyładunek poczty lub towaru, zaopatrywanie w paliwo, parkowanie lub konserwacja

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełna nazwa tekstowa lub pełne oznaczenie tekstowe, używane do identyfikacji płyty postojowej na lotnisku lub lotnisku dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne płyty postojowej

 

1 m

Procedura

Pomiar

1/10 sekundy

1 sekunda

 

Rodzaj

 

Tekst

Klasyfikacja głównego zastosowania płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie dotyczące statków powietrznych

 

Tekst

Ograniczenie (zakaz) użytkowania dla określonych rodzajów statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

Nośność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Określenie ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria podłoża

Tekst

Kategoria nośności podłoża płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne ciśnienie

Tekst

Maksymalna dopuszczalna kategoria ciśnienia w oponach lub maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia w oponach

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda oceny

Tekst

Metoda oceny zastosowana do ustalenia nośności płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie

 

Wzniesienie

Wzniesienie płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

Droga kołowania (TWY)

 

 

 

Określona droga na lotnisku lądowym wyznaczona do kołowania statków powietrznych i zapewniająca połączenie między poszczególnymi częściami lotniska

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe TWY

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny TWY

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne TWY

 

 

 

 

 

 

 

Most

 

Tekst

Rodzaj mostu (brak, wiadukt, przejazd podziemny)

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni TWY

 

 

 

 

 

 

 

Nośność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Określenie ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria podłoża

Tekst

Kategoria nośności podłoża TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne ciśnienie

Tekst

Maksymalna dopuszczalna kategoria ciśnienia w oponach lub maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia w oponach

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda oceny

Tekst

Metoda oceny zastosowana do ustalenia nośności drogi kołowania

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia dotyczące statków powietrznych

 

Tekst

Ograniczenie (zakaz) użytkowania dla określonych rodzajów statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

Litera kodu referencyjnego

 

Lista kodów

Litera związana z rozpiętością skrzydeł samolotu oraz rozstawem kół głównego podwozia

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce rozkładania końcówek skrzydeł

 

Punkt/wielokąt

W przypadku lotnisk obsługujących samoloty ze składanymi końcówkami skrzydeł, miejsce, w którym należy rozkładać końcówki skrzydeł

 

 

 

 

 

 

 

Punkty osi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Współrzędne geograficzne punktów osi TWY

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1/100 sekundy

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie punktów osi drogi kołowania

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

Pobocze

 

 

Obszar przylegający do krawędzi nawierzchni sztucznej i przygotowany jako powierzchnia przejściowa pomiędzy nawierzchnią sztuczną i powierzchnią sąsiadującą

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Wielokąt

Położenie geograficzne pobocza TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

Tekst

Rodzaj nawierzchni pobocza TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

Odległość

Szerokość pobocza TWY

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

1 m lub 1 ft

 

 

Linie naprowadzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Linia

Położenie geograficzne linii naprowadzania

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1/100 sekundy

 

 

Kolor

Tekst

Kolor linii naprowadzania TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Format

Tekst

Format linii naprowadzania TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpiętość skrzydeł

Wartość

Rozpiętość skrzydeł

 

 

 

 

 

 

 

 

Prędkość maksymalna

Wartość

Prędkość maksymalna

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek

Tekst

Kierunek

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie liniowe pośredniego miejsca oczekiwania

 

Linia

Oznaczenie liniowe pośredniego miejsca oczekiwania

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

Oznakowanie TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania TWY

 

 

 

 

 

 

 

Światła krawędziowe TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis świateł krawędziowych TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł krawędziowych TWY

 

 

 

 

 

 

 

Światła osi TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis świateł osi TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł osi TWY

 

 

 

 

 

 

 

Poprzeczki zatrzymania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis poprzeczek zatrzymania

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Linia

Lokalizacja poprzeczek zatrzymania

 

 

 

 

 

 

 

Światła ochronne RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis świateł ochronnych RWY i innych środków ochronnych RWY

Jeżeli dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Punkt

Lokalizacja poprzeczki zatrzymania

Konfiguracja A

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Linia

Lokalizacja poprzeczki zatrzymania

Konfiguracja B

 

 

 

 

 

 

Miejsce oczekiwania przy drodze startowej

 

 

Miejsce przeznaczone do zabezpieczenia RWY, powierzchni ograniczenia przeszkód lub strefy krytycznej/wrażliwej systemu lądowania według wskazań przyrządów (ILS) / mikrofalowego systemu lądowania (MLS), gdzie kołujące statki powietrzne i inne pojazdy zatrzymują się i oczekują, chyba że organ kontroli lotniska ustali inaczej

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Linia

Pozycja geograficzna miejsca oczekiwania na RWY

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

 

RWY wyposażona w środki ochronne

Tekst

Oznaczenie RWY wyposażonej w środki ochronne

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria zatrzymania

Lista kodów

Kategoria (CAT) RWY (0, I, II, III)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst »RWY AHEAD«

Tekst

Tekst widniejący na oznakowaniu na przykład »RWY AHEAD« lub »RUNWAY AHEAD«

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednie miejsce oczekiwania

Geometria

Linia

Pozycja geograficzna pośredniego miejsca oczekiwania – wyznaczonego miejsca, przeznaczonego do kontroli ruchu, na którym kołujące statki powietrzne i pojazdy powinny zatrzymać się i oczekiwać na dalsze zezwolenie do kontynuowania, gdy takie będą instrukcje organu kontroli lotniska

 

 

 

 

 

 

TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

TWY po ziemi przeznaczona do ruchu śmigłowców z podwoziem kołowym

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Pełne oznaczenie tekstowe TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

 

 

 

 

Punkty osi

 

Punkt

Położenie geograficzne punktów osi TWY śmigłowca po ziemi

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar/obliczenia

 

 

 

Wzniesienie

 

Wzniesienie

Wzniesienie TWY śmigłowca po ziemi

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny TWY śmigłowca po ziemi

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie liniowe skrzyżowania

 

Linia

Oznakowanie liniowe skrzyżowania TWY śmigłowca po ziemi

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

1 sekunda

 

Oświetlenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis światła TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania TWY śmigłowca po ziemi

 

 

 

 

 

 

Droga kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

Określona ścieżka na powierzchni drogi startowej wytyczona do celów kołowania powietrznego śmigłowców przy podlocie

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

 

Pełne oznaczenie tekstowe drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

 

 

 

 

Punkty osi

 

Punkt

Położenie geograficzne punktów osi drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar/obliczenia

 

 

 

Wzniesienie

 

Wzniesienie

Wzniesienie drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oświetlenia drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

Punkt

Położenie geograficzne każdego ze świateł drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Tekst

Opis oznakowania drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowca

 

 

 

 

 

 

Lotnicze trasy tranzytowe dla śmigłowców

 

 

 

Określona droga wytyczona do celów przemieszczania się śmigłowców z jednej części lotniska dla śmigłowców do drugiej; trasa kołowania obejmuje drogę kołowania śmigłowca po ziemi lub w powietrzu znajdującą się na trasie kołowania.

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Oznaczenie lotniczej trasy tranzytowej dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Linia

Położenie geograficzne lotniczej trasy tranzytowej dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Szerokość

 

Odległość

Rozmiar poprzeczny lotniczej trasy tranzytowej dla śmigłowców

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

Punkt sprawdzania INS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Punkt

Położenie geograficzne punktu sprawdzania INS

Jeżeli dostępne

0,5 m

Procedura

Pomiar

1/100 sekundy

1/100 sekundy

Punkt sprawdzania radiolatarni ogólnokierunkowej (VOR) bardzo dużej częstotliwości (VHF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Punkt

Położenie geograficzne punktu sprawdzania VOR

Jeżeli dostępne

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość

 

Wartość

Częstotliwość punktu sprawdzania VOR

 

 

 

 

 

 

Punkt sprawdzania wysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Punkt

Położenie geograficzne punktu sprawdzania wysokościomierza

 

 

 

 

 

 

 

Wzniesienie

 

Wzniesienie

Wzniesienie punktów sprawdzania wysokościomierza

 

 

 

 

 

 

Stanowisko postojowe statku powietrznego

 

 

 

Określony obszar na płycie postojowej przeznaczony do parkowania statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

Tekst

Nazwa punktu stanowiska postojowego statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Punkty stanowisk postojowych statku powietrznego

Lokalizacja

Punkt

Położenie geograficzne punktu stanowiska postojowego statku powietrznego

 

0,5 m

Procedura

Pomiar

1/100 sekundy

1/100 sekundy

 

 

Rodzaje statków powietrznych

Lista kodów

Rodzaje statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

Znak identyfikacyjny

 

Tekst

Opis znaku identyfikacyjnego stanowiska postojowego

 

 

 

 

 

 

 

Optyczny cumowniczy system naprowadzania

 

Tekst

Opis optycznego cumowniczego systemu naprowadzania na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Strefa parkowania lub postoju

 

Wielokąt

Położenie geograficzne strefy parkowania lub postoju

 

 

 

 

 

 

 

Rękaw

 

Lista kodów

Rękaw dostępny na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Paliwo

 

Lista kodów

Paliwo dostępne na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Naziemne źródło zasilania

 

Lista kodów

Naziemne źródło zasilania dostępne na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Holowanie

 

Lista kodów

Holowanie dostępne na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Terminal.

 

Tekst

Budynek terminala odniesienia

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni na stanowisku postojowym statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie dotyczące statków powietrznych

 

Tekst

Ograniczenie (zakaz) użytkowania dla określonych rodzajów statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

PCN

 

Tekst

PCN stanowiska postojowego statku powietrznego

 

 

 

 

 

 

 

Linia naprowadzania stanowiska postojowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

Linia

Położenie geograficzne linii naprowadzania stanowiska postojowego

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

 

 

 

Wzniesienie

Wzniesienie

Wzniesienie punktów linii naprowadzania wspomagających parkowanie

 

1 m

Niezbędna

Pomiar

 

 

 

 

Kierunek

Tekst

Kierunek linii naprowadzania stanowiska postojowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpiętość skrzydeł

Wartość

Rozpiętość skrzydeł

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor

Lista kodów

Kolor linii naprowadzania stanowiska postojowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Format

Lista kodów

Format linii naprowadzania stanowiska postojowego

 

 

 

 

 

 

Stanowisko postojowe śmigłowca

 

 

 

Stanowisko postojowe statku powietrznego przeznaczone do parkowania śmigłowców, w którym zostały przewidziane operacje kołowania powietrznego oraz przyziemienia i wzlotu śmigłowców.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

Tekst

Nazwa stanowiska postojowego śmigłowca

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

 

Punkt

Położenie geograficzne stanowiska postojowego śmigłowca / punktów sprawdzania INS

 

0,5 m

Niezbędna

Pomiar

1/100 sekundy

 

Płaszczyzna do odladzania

 

 

 

Stanowisko, gdzie usuwa się lód lub śnieg (odladzanie) z samolotu, aby jego powierzchnia była czysta lub gdzie zabezpiecza się czystą powierzchnię samolotu (zapobieganie oblodzeniu) przed powstawaniem na niej szronu lub lodu, a także gromadzeniem się śniegu lub topniejącego śniegu przez ograniczony czas.

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikator

 

Tekst

Identyfikator płaszczyzny do odladzania

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

Wielokąt

Położenie geograficzne płaszczyzny do odladzania

 

1 m

Procedura

Pomiar

1/10 sekundy

1 sekunda

 

Rodzaj nawierzchni

 

Tekst

Rodzaj nawierzchni płaszczyzny do odladzania

 

 

 

 

 

 

 

Baza identyfikatora

 

Tekst

Nazwa głównej TWY, strefy parkowania lub postoju lub płyty postojowej

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie dotyczące statków powietrznych

 

Tekst

Ograniczenie (zakaz) użytkowania dla określonych rodzajów statków powietrznych

 

 

 

 

 

 


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Urządzenie łączności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie usługi

 

Tekst

Oznaczenie świadczonej usługi

 

 

 

 

 

 

 

Znak wywoławczy

 

Tekst

Znak wywoławczy urządzenia łączności

 

 

 

 

 

 

 

Kanał

 

Tekst

Kanał/częstotliwość urządzenia łączności

 

 

 

 

 

 

 

Adres logowania

 

Tekst

Adres logowania urządzenia

W stosownych przypadkach

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy

 

Harmonogram

Czas pracy stacji obsługującej organ”;

 

 

 

 

 

 

(2)

tabela 3. Dane dotyczące trasy ATS i innych tras otrzymuje brzmienie:

„3.   Dane dotyczące trasy ATS i innych tras

Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Trasa ATS

 

 

 

Określona trasa przeznaczona do kanalizowania przepływu ruchu według potrzeb w celu zapewnienia ATS;

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Oznaczenia tras ATS zgodnie z załącznikiem XI (część FPD) do niniejszego rozporządzenia

 

 

 

 

 

 

 

Przedrostek desygnatora

 

Tekst

Przedrostek oznaczenia trasy zgodny z uwagą 1

 

 

 

 

 

 

Inna trasa

 

 

 

Określona trasa przeznaczona do kanalizowania przepływu ruchu według potrzeb bez zapewnienia służb ruchu lotniczego;

 

 

 

 

 

 

 

Desygnator

 

Tekst

Oznaczenie trasy

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

 

Tekst

Rodzaj trasy (na przykład niekontrolowane trasy nawigacyjne VFR)

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy wykonywania lotu

 

Lista kodów

Informacje dotyczące zasad wykonywania lotu mających zastosowanie do danej trasy (IFR/VFR)

 

 

 

 

 

 

Odcinek trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt wyjściowy (ang. from point)

 

 

Odniesienie do pierwszego punktu segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Tekst

Zakodowane oznaczenia lub kody znaczącego punktu nawigacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdawczość

Lista kodów

Wskazanie wymogu w zakresie sprawozdawczości ATS/MET jako »obowiązkowy« lub »na żądanie«

 

 

 

 

 

 

 

Punkt docelowy (ang. to point)

 

 

Odniesienie do drugiego punktu segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Tekst

Zakodowane oznaczenia lub kody znaczącego punktu nawigacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdawczość

Lista kodów

Wskazanie wymogu w zakresie sprawozdawczości ATS/MET jako »obowiązkowy« lub »na żądanie«

 

 

 

 

 

 

 

Trasa

 

Namiar

Linia drogi, namiar radiowy lub magnetyczny VOR segmentu trasy

 

1/10 stopnia (terminal przylot wylot)

Procedura (terminal przylot wylot)

Obliczenie (terminal przylot wylot)

1 stopień (terminal przylot wylot)

1 stopień (terminal przylot wylot)

 

Punkt zmiany namiaru

 

Punkt

Punkt, w którym statek powietrzny na segmencie trasy ATS, określonym przez odniesienie do zasięgów VOR, ma planowo zamienić główny nawigacyjny punkt odniesienia z urządzenia znajdującego się za nim na kolejne urządzenie znajdujące się przed nim

W przypadku namiaru radiowego VOR

 

 

 

 

 

 

Długość

 

Odległość

Odległość geodezyjna między punktem wyjściowym a punktem docelowym

 

Zob. uwaga 2

 

Górna granica

 

Wysokość bezwzględna

Górna granica segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

Dolna granica

 

Wysokość bezwzględna

Dolna granica segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna wysokość bezwzględna na trasie (MEA)

 

Wysokość bezwzględna

Wysokość bezwzględna na segmencie trasy zapewniająca adekwatny odbiór sygnału odpowiednich urządzeń nawigacyjnych i łączności ATS, zgodna ze strukturami przestrzeni powietrznej i zapewniająca wymagane przewyższenie nad przeszkodami

 

50 m

Procedura

Obliczenia

50 m lub 100 ft

50 m lub 100 ft

 

Minimalna wysokość bezwzględna przewyższenia nad przeszkodami (MOCA)

 

Wysokość bezwzględna

Minimalna wysokość bezwzględna na określonym odcinku, która zapewnia wymagane przewyższenie nad przeszkodami

 

50 m

Procedura

Obliczenia

50 m lub 100 ft

50 m lub 100 ft

 

Minimalna wysokość bezwzględna lotu

 

Wysokość bezwzględna

Minimalna wysokość bezwzględna lotu

 

50 m

Procedura

Obliczenia

50 m lub 100 ft

50 m lub 100 ft

 

Granice boczne

 

Odległość

Granice boczne trasy

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna wysokość bezwzględna obszaru

 

Wysokość bezwzględna

Minimalna wysokość bezwzględna obowiązująca w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC), która zapewnia minimalne przewyższenie nad przeszkodami w określonym obszarze wyznaczonym zwykle przez równoleżniki i południki.

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna wysokość bezwzględna wektorowania (MVA)

 

Wysokość bezwzględna

MVA

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia

 

Tekst

Wskazanie wszelkich ograniczeń w danym obszarze dotyczących prędkości i wysokości/wysokości bezwzględnej, jeżeli zostały ustalone

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek poziomów przelotu

 

 

Wskazanie kierunku poziomu przelotu (parzysty, nieparzysty, brak [NIL])

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprzód

Lista kodów

Wskazanie kierunku poziomu przelotu (parzysty, nieparzysty, NIL) z pierwszego do drugiego punktu segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz

Lista kodów

Wskazanie kierunku poziomu przelotu (parzysty, nieparzysty, NIL) z drugiego do pierwszego punktu segmentu trasy

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność

 

Tekst

Informacje o dostępności trasy

 

 

 

 

 

 

 

Klasa statku powietrznego

 

Tekst

Klasyfikacja przestrzeni powietrznej określająca zasady działania, wymogi dotyczące lotów i zapewnione służby

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi dotyczące nawigacji opartej na charakterystykach (PBN)

 

 

Nawigacja obszarowa, bazująca na wymaganiach charakterystyk dla statków powietrznych operujących po trasie ATS, zgodnie z procedurą podejścia według wskazań przyrządów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej

Tylko PBN

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja(-e) nawigacyjna(-e)

Tekst

Oznaczenie specyfikacji nawigacyjnej(-ych) mających zastosowanie do określonego segmentu lub określonych segmentów; istnieją dwa rodzaje specyfikacji nawigacyjnych:

a)

specyfikacja wymaganych osiągów nawigacyjnych (RNP): specyfikacja nawigacyjna oparta na nawigacji obszarowej, która zawiera wymóg monitorowania dokładności nawigacji i ostrzegania, oznaczona przedrostkiem RNP, np. RNP 4, RNP APCH;

b)

specyfikacja nawigacyjna oparta na nawigacji obszarowej (RNAV): specyfikacja nawigacyjna oparta na nawigacji obszarowej, która nie zawiera wymogu monitorowania dokładności nawigacji i ostrzegania, oznaczona przedrostkiem RNAV, np. RNAV 5, RNAV 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi dotyczące osiągów nawigacyjnych

Tekst

Wymóg dokładności nawigacyjnej dla każdego segmentu trasy (RNAV lub RNP), na którym wykorzystuje się PBN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi dotyczące czujników

Tekst

Wskazanie wymogów dotyczących czujników, w tym wszelkich ograniczeń w zakresie specyfikacji nawigacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Organ kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Tekst

Nazwa organu zapewniającego służbę

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanał

Tekst

Kanał/częstotliwość operacyjna organu kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres logowania

Tekst

Określony kod logowania do łącza transmisji danych z organem kontroli ATS

W stosownych przypadkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1

U = górny

Uwaga 2

1/10 km

Procedura

Obliczenia

1/10 km lub 1/10 NM

1 km lub 1 NM

 

 

 

 

H = śmigłowiec

 

1/100 km

Niezbędna

Obliczenia

1/100 km lub 1/100 NM

1 km lub 1 NM

 

 

 

 

S = naddźwiękowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = TACAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Punkt drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikacja

 

Tekst

Nazwy, zakodowane oznaczenia lub kody znaczącego punktu nawigacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

 

Punkt

Położenie geograficzne punktu drogi

 

100 m

Niezbędna

Pomiar/obliczenia

1 sekunda

1 sekunda

 

Format

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc nawigacyjna (navaid)

Tekst

Identyfikacja stacji odniesienia VOR/DME

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiar

Namiar

Namiar na stację odniesienia VOR/DME, jeżeli punkt drogi nie jest z nią w połączony

 

Zob. uwaga 1 poniżej

 

 

Odległość

Odległość

Odległość od stacji odniesienia VOR/DME, jeżeli punkt drogi nie jest z nią w połączony

 

Zob. uwaga 2 poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1

1/10 stopnia

Procedura

Obliczenia

1/10 stopnia

1/10 stopnia

 

 

 

 

 

 

1/100 stopnia

Niezbędna

Obliczenia

1/100 stopnia

1/10 stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenia

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 2

1/10 km

Procedura

Obliczenia

1/10 km lub 1/10 NM

2/10 km (1/10 NM)

 

 

 

 

 

 

1/100 km

Niezbędna

Obliczenia

1/100 km lub 1/100 NM

2/10 km (1/10 NM)


Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Oczekiwanie na trasie

 

 

 

Określony manewr pozwalający utrzymać statek powietrzny w określonej przestrzeni powietrznej w oczekiwaniu na dalsze zezwolenie

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikacja

 

Tekst

Identyfikacja procedury oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja

 

Tekst

Identyfikacja pozycji oczekiwania

 

100 m

Niezbędna

Pomiar/obliczenia

1 sekunda

1 sekunda

 

Punkt drogi

 

Punkt

Położenie geograficzne punktu drogi w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Linia drogi przylotu

 

Namiar

Linia drogi przylotu w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek skrętu

 

Tekst

Kierunek skrętu w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Prędkość

 

Wartość

Maksymalna prędkość przyrządowa lotu

 

 

 

 

 

 

 

Poziom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalny poziom oczekiwania

Wysokość bezwzględna

Minimalny poziom oczekiwania w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalny poziom oczekiwania

Wysokość bezwzględna

Maksymalny poziom oczekiwania w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Czas/odległość odlotu

 

Wartość

Wartość oznaczająca czas/odległość w procedurze oczekiwania

 

 

 

 

 

 

 

Organ kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Tekst

Wskazanie organu kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość

Wartość

Częstotliwość operacyjna/kanał operacyjny organu kontroli

 

 

 

 

 

 

 

Specjalna procedura wejścia w holding

 

Tekst

Opis tekstowy specjalnej procedury wejścia VOR/DME

W przypadku gdy dla procedury oczekiwania VOR/DME ustalono radial wejścia do pozycji dodatkowej na końcu drogi odlotu”.

 

 

 

 

 

(3)

tabela 5. Dane dotyczące pomocy radionawigacyjnej/systemów radionawigacyjnych otrzymuje brzmienie:

„Tabela 5.   Dane dotyczące pomocy radionawigacyjnej/systemów radionawigacyjnych

Przedmiot

Właściwość

Właściwość szczegółowa

Rodzaj

Opis

Uwaga

Dokładność

Spójność

Sposób przekazania danych

Rozdzielczość publikacji

Rozdzielczość mapy

Pomoc radionawigacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

 

Tekst

Rodzaj pomocy radionawigacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikacja

 

Tekst

Niepowtarzalny kod przypisany do pomocy nawigacyjnej w celu jej identyfikacji

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

Tekst

Nazwa tekstowa przypisana do pomocy nawigacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja urządzeń ILS

 

Lista kodów

Klasyfikacja oparta na osiągach i funkcjach ILS

ILS

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja urządzeń GBAS

 

Lista kodów

Klasyfikacja oparta na osiągach i funkcjach podsystemu naziemnego GBAS

GBAS

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie urządzenia GBAS do podejścia

 

Lista kodów

Klasyfikacja w oparciu o wymogi dotyczące zasięgu usługi i osiągi GBAS dla każdego wspieranego podejścia

GBAS

 

 

 

 

 

 

Obszar działania

 

Tekst

Oznaczenie, czy dane urządzenie pełni rolę pomocy nawigacyjnej na trasie (E), pomocy nawigacyjnej lotniskowej (A), czy podwójną (AE)

 

 

 

 

 

 

 

Obsługiwane lotnisko/lotnisko dla śmigłowców

 

Tekst

Wskaźnik lokalizacji ICAO lub nazwy obsługiwanych lotnisk/lotnisk dla śmigłowców

 

 

 

 

 

 

 

Obsługiwana RWY

 

Tekst

Oznaczenie obsługiwanej RWY