16.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/67


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/928

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi, że do Unii można wprowadzać wyłącznie przesyłki zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy bądź kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (2) określono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, które muszą spełniać przesyłki niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, aby mogły zostać wprowadzone do Unii.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(4)

W szczególności w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii odpowiednio przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

(5)

Kanada powiadomiła Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu: jedno ognisko znajduje się w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, a drugie w prowincji Ontario w Kanadzie, i zostały potwierdzone w dniu 18 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(6)

Dodatkowo Kanada powiadomiła Komisję o wystąpieniu jednego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu znajdującego się w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, potwierdzonego w dniu 22 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(7)

Ponadto Kanada powiadomiła Komisję o wystąpieniu jednego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu znajdującego się w prowincji Saskatchewan w Kanadzie, potwierdzonego w dniu 26 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(8)

Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu jednego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w pobliżu Ludlow, Ludlow, Shropshire w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonego w dniu 1 czerwca 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(9)

Dodatkowo Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w pobliżu Ludlow, Ludlow, Shropshire w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonego w dniu 7 czerwca 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(10)

Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu jednego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu znajdującego się w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, potwierdzonego w dniu 02 czerwca 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(11)

W związku z wystąpieniem tych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków organy weterynaryjne Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych wyznaczyły strefę objętą kontrolą o promieniu 10 km wokół zakładów, w których wystąpiła choroba, oraz wprowadziły politykę likwidacji stad w celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(12)

Kanada, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo przedłożyły Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Na podstawie tej oceny i w celu ochrony statusu zdrowia zwierząt w Unii nie należy dalej zezwalać na wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych przez organy weterynaryjne Kanady, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa w wyniku niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(13)

Ponadto Zjednoczone Królestwo przedłożyło zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium w związku z pięcioma ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich: dwoma ogniskami w pobliżu North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonymi w dniach 28 grudnia 2021 r. i 5 stycznia 2022 r., dwoma ogniskami w pobliżu Louth, East Lindsey, Lincolnshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonymi w dniach 31 grudnia 2021 r. i 10 stycznia 2022 r. i jednym ogniskiem w pobliżu Lazonby, Eden, Cumbria w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonym w dniu 4 stycznia 2022 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło również informacje na temat środków wprowadzonych w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. W szczególności w związku z wystąpieniem tych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Zjednoczone Królestwo wdrożyło politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Ponadto Zjednoczone Królestwo zakończyło niezbędne działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia na swoim terytorium polityki likwidacji stad w zakażonych zakładach drobiarskich.

(14)

Komisja oceniła informacje przedłożone przez Zjednoczone Królestwo i stwierdziła, że ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich w pobliżu North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, w pobliżu Louth, East Lindsey, Lincolnshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie i w pobliżu Lazonby, Eden, Cumbria w Anglii w Zjednoczonym Królestwie zostały zlikwidowane i że nie istnieje już żadne ryzyko związane z wprowadzaniem do Unii towarów drobiowych ze stref Zjednoczonego Królestwa, z których wprowadzanie towarów drobiowych do Unii zostało zawieszone ze względu na te ogniska.

(15)

Należy zatem zmienić załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych. Należy w związku z tym odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/404.

(16)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków i poważne ryzyko wprowadzenia tej choroby do Unii, zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Kanady po wierszach dotyczących strefy CA-2.63 dodaje się wiersze dotyczący stref od CA-2.64 do CA-2.67 w brzmieniu:

CA

Kanada

CA-2.64

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

22.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

22.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

22.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

22.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

22.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

22.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

22.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

22.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

26.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

26.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

26.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

26.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

26.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

26.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

26.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

26.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

26.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

26.5.2022”

 

(ii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.79 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.79

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022”

(iii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.82 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.82

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022”

(iv)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące stref GB-2.85 i GB-2.86 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.85

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022”

(v)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.88 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.88

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022”

(vi)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa po wierszach dotyczących strefy GB-2.122 dodaje się wiersze dotyczące stref GB-2.123 i GB-2.124 w brzmieniu:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.123

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

1.6.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

1.6.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

1.6.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

1.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

1.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

1.6.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

1.6.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

1.6.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022”

 

(vii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.223 dodaje się wiersze dotyczące strefy US-2.224 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.224

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

2.6.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

2.6.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

2.6.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

2.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

2.6.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

2.6.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

2.6.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

2.6.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

2.6.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

2.6.2022”

 

b)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Kanady po opisie strefy CA-2.63 dodaje się opisy stref od CA-2.64 do CA-2.67 w brzmieniu:

„Kanada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38

BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar

CA-2.65

Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25

The municipalities involved are:

3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove

10km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41

The municipalities involved are:

3km PZ: Bankeir

10km SZ: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Dingley

10km SZ: Indian Head and Sintaluta”

(ii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa po opisie strefy GB-2.122 dodaje się opisy stref GB-2.123 i GB-2.124 w brzmieniu:

„Zjednoczone Królestwo

GB-2.123

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.

GB-2.124

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.”

(iii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po opisie strefy US-2.223 dodaje się opis strefy US-2.224 w brzmieniu:

„Stany Zjednoczone

US-2.224

State of Pennsylvania - Berks 10

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).”

2)

w załączniku XIV część 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Kanady po wierszach dotyczących strefy CA-2.63 dodaje się wiersze dotyczący stref od CA-2.64 do CA-2.67 w brzmieniu:

CA

Kanada

CA-2.64

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

22.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

22.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

26.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

26.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

26.5.2022”

 

(ii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.79 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.79

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

28.12.2021

8.6.2022”

(iii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.82 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.82

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

31.12.2021

8.6.2022”

(iv)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące stref GB-2.85 i GB-2.86 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.85

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

5.1.2022

8.6.2022”

(v)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.88 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.88

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

10.1.2022

8.6.2022”

(vi)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa po wierszach dotyczących strefy GB-2.122 dodaje się wiersze dotyczące stref GB-2.123 i GB-2.124 w brzmieniu:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.123

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

1.6.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

1.6.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

7.6.2022”

 

(vii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.223 dodaje się wiersze dotyczące strefy US-2.224 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.224

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

2.6.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

2.6.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

2.6.2022”