4.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 130/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/699

z dnia 3 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 poprzez skreślenie Rosji jako miejsca przeznaczenia z zakresu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle niezgodnego z prawem ataku Rosji na integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz związanych z tym zagrożeń dla podstawowych interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa Unia postanowiła nałożyć dalsze ograniczenia na wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz na świadczenie powiązanych usług. Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 (2) nałożono m.in. ograniczenia wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz świadczenia powiązanych usług. Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/394 (3) dodatkowo nałożono ograniczenia wywozowe na towary i technologie nawigacyjne. Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/428 (4) nałożono ograniczenia wywozowe na sprzęt, technologię i usługi dla rosyjskiego przemysłu energetycznego (z wyjątkiem przemysłu jądrowego i sektora [downstream] transportu energii). Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (5) nałożono dodatkowe ograniczenia wywozowe na szereg technologii nawigacyjnych.

(2)

Rozporządzeniem (UE) 2021/821 wprowadzono osiem generalnych unijnych zezwoleń na wywóz w odniesieniu do wywozu określonych produktów do określonych miejsc przeznaczenia na podstawie konkretnych warunków i wymogów. Obecnie na potrzeby wywozu do Rosji można stosować trzy generalne unijne zezwolenia na wywóz: EU003 (powrotny wywóz produktów po naprawie lub wymianie w UE), EU004 (wywóz artykułów na targi lub wystawy), EU005 (wywóz sprzętu telekomunikacyjnego).

(3)

W związku z działaniami Unii przeciwko Rosji należy skreślić Rosję z wykazów miejsc przeznaczenia określonych w odniesieniu do generalnych unijnych zezwoleń na wywóz nr EU003, EU004 i EU005, aby uniemożliwić Rosji dostęp do technologii krytycznych i produktów podwójnego zastosowania.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/821.

(5)

W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie, jakie stwarza konflikt, istnieje szczególnie pilna potrzeba skreślenia Rosji z zakresu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz nr EU003, EU004 i EU005. Z tego powodu należy zastosować tryb pilny przewidziany w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/821 i niniejszy akt delegowany powinien wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/821 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 49 z 25.2.2022, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/394 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 81 z 9.3.2022, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 87I z 15.3.2022, p. 13).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji C „WYWÓZ PO NAPRAWIE/WYMIANIE”, część 2 „Miejsca przeznaczenia”, skreśla się tiret dotyczące Rosji;

2)

w sekcji D „CZASOWY WYWÓZ NA WYSTAWY LUB TARGI”, część 2 „Miejsca przeznaczenia”, skreśla się tiret dotyczące Rosji;

3)

w sekcji E „TELEKOMUNIKACJA”, część 2 „Miejsca przeznaczenia”, skreśla się tiret dotyczące Rosji.