13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/626

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/628 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 (2) nadaje skuteczność licznym środkom przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 (3), w tym określonym ograniczeniom w handlu na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

(2)

W obliczu kryzysu humanitarnego, wywołanego niczym niesprowokowaną inwazją sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w dniu 13 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/628, zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/266 w celu uwzględnienia wyjątków zezwalających jasno określonym kategoriom osób, organów, podmiotów, organizacji i agencji na dostarczanie towarów oraz technologii przeznaczonych do użytku w niektórych sektorach, jak również świadczenie określonych, ściśle ograniczonych usług i pomocy związanych z takimi towarami i technologiami, na rzecz osób, podmiotów i organów na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego lub do wykorzystania na tych obszarach, w przypadkach gdy jest to niezbędne do celów humanitarnych. Na tej samej zasadzie wyjątki te pozwalają na świadczenie określonych, ściśle ograniczonych usług i pomocy bezpośrednio związanych z określoną infrastrukturą na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, w przypadkach gdy jest to konieczne do celów humanitarnych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) 2022/263,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2022/263 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1.   Zakazy ustanowione w art. 4 nie mają zastosowania do:

a)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II,

b)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, przez:

organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,

organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,

organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach, lub

wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na:

a)

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II;

b)

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c)

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II,

jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

3.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 (*1).

Artykuł 5a

1.   Zakazy ustanowione w art. 5 ust. 1 nie mają zastosowania do świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, przez:

a)

organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

b)

organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że taka pomoc i usługi są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

c)

organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach; lub

d)

wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

3.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 116 z 13.4.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 77).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 109).