12.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/60


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące środków ograniczających i ustanawiające jednolity wykaz załączników do tych rozporządzeń zawierający dane kontaktowe właściwych organów państw członkowskich oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 7, rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (2), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. b), rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii (3), w szczególności jego art. 6a, rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (4), w szczególności jego art. 11 lit. c), rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (5), w szczególności jego art. 11 lit. a), rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga (6), w szczególności jego art. 9 ust. 6, rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (7), w szczególności jego art. 8 ust. 1 lit. b), rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (8), w szczególności jego art. 8, rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (9), w szczególności jego art. 5, rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei (10), w szczególności jego art. 15, rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii (11), w szczególności jego art. 11, rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji (12), w szczególności jego art. 11, rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie (13), w szczególności jego art. 11, rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (14), w szczególności jego art. 10, rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (15), w szczególności jego art. 31, rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (16), w szczególności jego art. 45, rozporządzenie Rady (UE) nr 377/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau (17), w szczególności jego art. 10, rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008 (18), w szczególności art. 7, rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (19), w szczególności jego art. 13, rozporządzenie Rady (UE) nr 224/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej (20), w szczególności jego art. 16, rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (21), w szczególności jego art. 13, rozporządzenie Rady (UE) nr 747/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 i rozporządzenie (WE) nr 1184/2005 (22), w szczególności jego art. 14, rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (23), w szczególności jego art. 7, rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (24), w szczególności jego art. 14, rozporządzenie Rady (UE) 2015/735 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 748/2014 (25), w szczególności jego art. 19, rozporządzenie Rady (UE) 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (26), w szczególności jego art. 12, rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (27), w szczególności jego art. 20 lit. a), rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi (28), w szczególności art. 17, rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (29), w szczególności jego art. 46 lit. a), rozporządzenie Rady (UE) 2017/1770 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali (30), w szczególności jego art. 12 ust. 7, rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli (31), w szczególności jego art. 17 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej (32), w szczególności jego art. 12 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (33), w szczególności art. 13 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego (34), w szczególności jego art. 12 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (35), w szczególności jego art. 14 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2021/1275 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libanie (36), w szczególności jego art. 13 ust. 5, rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (37), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

1)

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolity wykaz danych kontaktowych właściwych organów państw członkowskich oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji, w celu zharmonizowania i zaktualizowania danych kontaktowych właściwych organów państw członkowskich wskazanych w niektórych rozporządzeniach dotyczących środków ograniczających.

2)

Jednolity wykaz danych kontaktowych właściwych organów państw członkowskich oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji, ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zastępują wykazy ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001, rozporządzeniu Rady (WE) nr 881/2002, rozporządzeniu Rady (WE) nr 147/2003, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1210/2003, rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005, rozporządzeniu Rady (WE) nr 305/2006, rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1412/2006, rozporządzeniu Rady (UE) nr 1284/2009, rozporządzeniu Rady (UE) nr 356/2010, rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, rozporządzeniu Rady (UE) nr 753/2011, rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2012, rozporządzeniu Rady (UE) nr 377/2012, rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014, rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, rozporządzeniu Rady (UE) nr 747/2014, rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014, rozporządzeniu Rady (UE) nr 1352/2014, rozporządzeniu Rady (UE) 2015/735, rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1755, rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686, rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1770, rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796, rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1890, rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, rozporządzeniu Rady (UE) 2021/1275 oraz rozporządzeniu Rady (UE) 2022/263, i w związku z powyższym wymienione rozporządzenia powinny zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 147/2003 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 314/2004 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2005 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 305/2006 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1412/2006 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Załącznik III do rozporządzenia Rady (UE) nr 1284/2009 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 356/2010 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Załącznik III do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Załącznik X do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 377/2012 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 401/2013 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 208/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 224/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 747/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Załącznik I do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) nr 1352/2014 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Załącznik III do rozporządzenia Rady (UE) 2015/735 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 26

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2015/1755 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 27

Załącznik IV do rozporządzenia Rady (UE) 2016/44 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 28

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2016/1686 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 29

Załącznik I do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 30

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1770 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 31

Załącznik III do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2063 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 32

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1542 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 33

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2019/796 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 34

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2019/1890 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 35

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 36

Załącznik II do rozporządzenia Rady (UE) 2021/1275 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 37

Załącznik I do rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 38

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(2)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(3)  Dz.U. L 24 z 29.1.2003, s. 2.

(4)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

(5)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 51 z 22.2.2006, s. 1.

(8)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

(9)  Dz.U. L 267 z 27.9.2006, s. 2.

(10)  Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 26.

(11)  Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1.

(12)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.

(13)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.

(14)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

(15)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(16)  Dz.U. L 088 z 24.3.2012, s. 1.

(17)  Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 1.

(18)  Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1

(19)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.

(20)  Dz.U. L 70 z 11.3.2014, s. 1.

(21)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

(22)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 1.

(23)  Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1.

(24)  Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60.

(25)  Dz.U. L 117 z 8.5.2015, s. 13.

(26)  Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1.

(27)  Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1.

(28)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1.

(29)  Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 1.

(30)  Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 1.

(31)  Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.

(32)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.

(33)  Dz.U. L 129I z 17.5.2019, s. 1.

(34)  Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 3.

(35)  Dz.U. L 410I z 7.12.2020, s. 1.

(36)  Dz.U. L 277I z 2.8.2021, s. 1.

(37)  Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 77.


ZAŁĄCZNIK

„BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”