9.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/394

z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję (WPZiB) 2022/395 (1) z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 9 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/395 zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB i nakładającą dalsze środki ograniczające w odniesieniu do wywozu towarów i technologii żeglugi morskiej.

(4)

Decyzją (WPZiB) 2022/395 rozszerzono na sektor morski wykaz osób prawnych, podmiotów i organów podlegających ograniczeniom finansowania za pośrednictwem pożyczek, zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego. O ile powszechnie przyjmuje się, że pożyczki i kredyty mogą być udzielane w dowolny sposób, w tym kryptoaktywa, biorąc pod uwagę ich szczególny charakter, należy doprecyzować pojęcie „zbywalnych papierów wartościowych” w odniesieniu do takich aktywów.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/395 rozszerza również na obywateli państw będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii wyłączenie dotyczące depozytów.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 konieczne jest wyjaśnienie wyjątku dotyczącego udzielania finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, a także niektórych przepisów załączników dotyczących zakazanych towarów i technologii.

(7)

Konieczne jest zatem podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, zwłaszcza w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 lit. f) słowa wprowadzające otrzymują brzmienie:

„f)

»zbywalne papiery wartościowe« oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:”;

2)

w art. 2d dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a.   W przypadku, gdy państwo członkowskie wyda zezwolenia zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d), art. 2a ust. 4 lit. d) i art. 3f lit. d) na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii przeznaczonych do bezpieczeństwa morskiego, informuje ono pozostałe państwa członkowskie i Komisję w ciągu dwóch tygodni od wydania zezwolenia.”;

3)

art. 2e ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt, z którego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii; lub”;

4)

dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 3f

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej wymienionych w załączniku XVI, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do wykorzystania w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pod banderą rosyjską.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.   Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa służą bezpieczeństwu morskiemu.”;

5)

art. 5a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek osobą prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji, takich jak Fundusz Narodowego Dobrobytu.”;

6)

art. 5b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.”;

7)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

8)

w załączniku IX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

9)

w załączniku XIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

10)

Tekst zamieszczony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XVI do rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tekście wprowadzającym akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Nie naruszając przepisów art. 12 niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające co najmniej jeden komponent wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 2a i 2b niniejszego rozporządzenia.”;

2)

pkt 2 lit. c) dotyczący podkategorii X.A.I.001 kategorii I – Elektronika otrzymuje brzmienie:

„2.

rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 mega próbek/sek. (MSPS);”;

3)

pkt 2 lit. c) dotyczący podkategorii X.B.I.001 kategorii I – Elektronika otrzymuje brzmienie:

„2.

Pullery do wyciągania kryształów »sterowane programowo« i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

a)

są wielokrotnie ładowalne bez wymiany tygla;

b)

są zdolne do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c)

są zdolne do wyciągania kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;”;

4)

pkt 1 lit. i) dotyczący podkategorii X.B.I.001 kategorii I – Elektronika otrzymuje brzmienie:

„1.

Sprzęt do »chemicznego osadzania z fazy gazowej« działający poniżej 105 Pa; lub”

5)

zdanie pierwsze w podkategorii X.A.VII.001 kategorii VII – Lotnictwo i napęd, otrzymuje brzmienie:

„X.A.VII.001

Silniki wysokoprężne oraz ciągniki i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły, inne niż określone w CML lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:”;

6)

lit. c) w podkategorii X.A.VII.002 kategorii VII – Lotnictwo i napęd, otrzymuje brzmienie:

„c)

Lotnicze silniki turbinowe i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze A wszystkie odniesienia do „rozporządzenia XXX/XXX” zastępuje się odniesieniami do „rozporządzenia (UE) nr 833/2014”;

2)

we wzorze B wszystkie odniesienia do „rozporządzenia XXX/XXX” zastępuje się słowami „rozporządzenia (UE) nr 833/2014.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się wpis dotyczący następującego podmiotu:

„Rosyjski Morski Rejestr Statków”.


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK XVI

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3f

Kategoria VI – Morskie

X.A.VI.001

Statki, systemy lub wyposażenie okrętowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, podzespoły i akcesoria:

a)

wyposażenie określone w rozdziale 4 (wyposażenie nawigacyjne) mającego zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań w zakresie wyposażenia morskiego przyjętego zgodnie z art. 35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego;

b)

wyposażenie określone w rozdziale 5 (wyposażenie radiowo-komunikacyjne) mającego zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego, przyjętego zgodnie z art. 35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego;