2.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/355

z dnia 2 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 (2) przewiduje między innymi zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za przypadki poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub osób, podmiotów lub organów, których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub które czerpią korzyści z reżimu Łukaszenki lub organizują lub wspomagają działania reżimu Łukaszenki ułatwiające nielegalne przekraczanie granic zewnętrznych Unii lub przekazywanie towarów zabronionych i nielegalne przekazywanie towarów objętych ograniczeniami, w tym towarów niebezpiecznych, na terytorium państwa członkowskiego, oraz zabrania udostępnienia takim osobom, podmiotom lub organom funduszy lub zasobów gospodarczych.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2012/642/WPZiB.

(3)

W dniu 2 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/ 356 (3), która rozszerza zakres sankcji w celu wdrożenia konkluzji Rady Europejskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w związku z zaangażowaniem Białorusi w niedopuszczalną i bezprawną agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy, która na mocy prawa międzynarodowego stanowi akt agresji.

(4)

Decyzja (WPZiB) 2022/ 356 wprowadza dalsze ograniczenia dotyczące handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych, produktów mineralnych, produktów zawierających chlorek potasu („potas”), produktów drzewnych, wyrobów cementowych, wyrobów z żelaza i stali oraz wyrobów z gumy. Zakazuje ona również wywozu na Białoruś lub do użytku na Białorusi towarów i technologii podwójnego zastosowania, towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do militarnego i technologicznego rozwoju Białorusi oraz rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa oraz wywozu maszyn. Decyzja (WPZiB) 2022/ 356 zmienia również niektóre przepisy dotyczące wykonywania umów zawartych przed dniem 25 czerwca 2021 r., a także zapewniania finansowania oraz świadczenia pomocy finansowej i technicznej w odniesieniu do towarów zabronionych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy”;

2)

w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)   »towary i technologie podwójnego zastosowania« oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 (*1)

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s.1).”;"

3)

w art. 1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„17)   »finansowanie lub pomoc finansowa« oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej.

18)   »kraj partnerski« oznacza kraj, który stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu wymienionym w załączniku Vb.

19)   »urządzenia łączności konsumenckiej« oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do tych urządzeń.”;

4)

art. 1e otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1e

1.   Bez uszczerbku dla art. 1a, 1c i 1s zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi, niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, lub w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1 na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi.

3.   Bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a)

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b)

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c)

czasowego użytku przez media informacyjne;

d)

aktualizacji oprogramowania;

e)

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f)

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g)

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 tego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są przeznaczone:

a)

do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;

b)

do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c)

do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d)

do celów bezpieczeństwa morskiego;

e)

dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

f)

do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;

g)

dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub taka związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

6.   Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udziela odpowiedni właściwy organ zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.

7.   W toku podejmowania decyzji dotyczącej wniosku o zezwolenie na podstawie ust. 4 i 5, właściwy organ nie wydaje zezwolenia, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i)

użytkownikiem końcowym może być wojsko lub osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy; lub

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego.

8.   Właściwy organ może unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzielił na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uzna, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.”;

5)

art. 1f otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1f

1.   Bez uszczerbku dla art. 1a, 1c i 1s zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, zgodnie z wykazem w załączniku Va, niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Białorusi lub do wykorzystania w Białorusi.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, lub w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1 na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi.

3.   Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a)

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b)

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c)

czasowego użytku przez media informacyjne;

d)

aktualizacji oprogramowania;

e)

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f)

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g)

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są przeznaczone:

a)

do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;

b)

do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c)

do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d)

do celów bezpieczeństwa morskiego;

e)

dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

f)

do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; lub

g)

dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

6.   Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udziela odpowiedni właściwy organ zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.

7.   W toku podejmowania decyzji dotyczącej wniosku o zezwolenia na podstawie ust. 4 i 5, właściwy organ nie wydaje zezwolenia, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i)

użytkownikiem końcowym może być wojsko lub osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy; lub

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego.

8.   Właściwy organ może unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzielił na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uzna, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.”;

6)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1fa

1.   W odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku V, na zasadzie odstępstwa od art. 1e ust. 1 i 2 oraz art. 1f ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku Va lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej wyłącznie po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są:

a)

niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia; lub

b)

należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

2.   Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udzielają właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.

3.   Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 1fb

1.   Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 1e ust. 3 i art. 2f ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

2.   Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 1e i 1f, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

Artykuł 1fc

1.   Właściwe organy wymieniają z innymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat udzielonych zezwoleń i decyzji odmownych na podstawie art. 1e, 1f i 1fa. Taka wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

2.   Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.

3.   Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 1e, 1f lub 1fa na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.

4.   W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.”;

7)

w art. 1g wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a   Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.”;

b)

uchyla się ust. 3;

8)

w art. 1h wyrazy „produktów ropopochodnych i gazowych produktów węglowodorowych” zastępuje się wyrazami „produktów mineralnych”;

9)

w art. 1h uchyla się ust. 3;

10)

w art. 1i wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a   Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.”;

b)

uchyla się ust. 2;

11)

w art. 1k uchyla się ust. 4;

12)

w art. 1l uchyla się ust. 3;

13)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1o

1.   Zakazuje się:

a)

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli:

(i)

pochodzą z Białorusi; lub

(ii)

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b)

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c)

transportu produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrenio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1p

1.   Zakazuje się:

a)

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli:

(i)

pochodzą z Białorusi; lub

(ii)

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b)

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c)

transportu wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1q

1.   Zakazuje się:

a)

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli:

(i)

pochodzą z Białorusi; lub

(ii)

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b)

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi:

c)

transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czewca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1r

1.   Zakazuje się:

a)

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli:

(i)

pochodzą z Białorusi; lub

(ii)

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b)

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c)

transportu wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1s

1.   Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, maszyn wymienionych w załączniku XIV – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b)

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a).

2.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu maszyn, o których mowa w ust. 1 lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a)

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b)

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c)

czasowego użytku przez media informacyjne;

d)

aktualizacji oprogramowania;

e)

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f)

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g)

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”;

14)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Komisja jest upoważniona do zmiany załączników II i Vc na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.”;

15)

załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

16)

załącznik II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik Va do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

17)

załącznik III do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik Vb do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

18)

załącznik IV do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik Vc do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

19)

w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

20)

w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

21)

w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

22)

załącznik VIII do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

23)

załącznik IX do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

24)

załącznik X do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XII do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

25)

załącznik XI do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XIII do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

26)

załącznik XII do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).

(3)  Dz.U. L 67 z 2.3.2022.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik V do rozporządzenia 765/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 7, ART. 1f UST. 7 I ART. 1fa UST. 1

Ministerstwo Obrony Białorusi

”.

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK Va

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1f UST. 1 I ART. 1fa UST. 1

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem »Części I – Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.«.

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej (1) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

Bez uszczerbku dla art. 1m niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające jeden lub większą liczbę składników wymienionych w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 1fa niniejszego rozporządzenia.

Kategoria I – Elektronika

X.A.I.001

Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a.

„mikroukłady mikroprocesorowe”, „mikroukłady mikrokomputerowe” i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1.

prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno-logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;

2.

częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub

3.

więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym „mikroukładem mikroprocesorowym”, o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;

b.

następujące układy scalone pamięci:

1.

elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:

a.

przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub

b.

przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:

1.

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

2.

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;

2.

pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:

a.

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

b.

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;

c.

przetworniki analogowo–cyfrowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);

2.

rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 megapróbek na sekundę (MSPS);

3.

rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub

4.

rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);

d.

programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700;

e.

procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;

f.

wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające jakiekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

ponad 144 końcówek; lub

2.

typowe „podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę” mniejsze niż 0,4 ns;

g.

następujące „elektroniczne urządzenia próżniowe” o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:

1.

sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;

2.

urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

„chwilowa szerokość pasma” równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub

b.

„chwilowa szerokość pasma” mniejsza niż połowa oktawy; i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4;

h.

elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;

i.

urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub

2.

częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz

a.

tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 55 dB;

b.

iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w mikrosekundach, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub

c.

opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 mikrosekund;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.I.001.i ‘Tłumienie pasma bocznego częstotliwości’ oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j.

„ogniwa”, takie jak:

1.

„ogniwa pierwotne” o „gęstości energii” nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

2.

„ogniwa wtórne” o „gęstości energii” nie większej niż 350 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

Uwaga:

Pozycja X.A.I.001.j nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

Uwagi techniczne:

 

1.

Do celów pozycji X.A.I.001.j, gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.

2.

Do celów pozycji X.A.I.001.j. „ogniwo” definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.

3.

Do celów pozycji X.A.I.001.j.1. „ogniwo pierwotne” jest „ogniwem”, które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.

4.

Do celów pozycji X.A.I.001.j.2. „ogniwo wtórne” jest „ogniwem”, które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

k.

„nadprzewodzące” elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga:

Pozycja X.A.I.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek „nadprzewodzących” zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1.

maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;

2.

średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz

3.

zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają „całkowitą gęstość prądu” w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;

l.

układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów „nadprzewodzących”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z elementów „nadprzewodzących” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;

2.

gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz

3.

czas wyładowania poniżej 1 ms;

m.

tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramiczno-metalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;

n.

nieużywane;

o.

ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są „klasy kosmicznej” i nie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4 (2).

X.A.I.002

„Zespoły elektroniczne”, moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a.

elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b.

urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;

2.

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub

3.

„klasy kosmicznej”;

c.

urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

d.

niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;

e.

systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub

2.

moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;

f.

analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;

g.

cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek.

Uwaga:

Pozycja X.A.I.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1.

jednostki typu plug-in;

2.

wzmacniacze zewnętrzne;

3.

przedwzmacniacze;

4.

przyrządy do pobierania próbek;

5.

lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

przemienniki częstotliwości zdolne do pracy w zakresie częstotliwości 300–600 Hz, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b.

spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c.

cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;

d.

wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e.

następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:

1.

cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej; lub

2.

wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej;

f.

instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001

Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 (3) lub X.A.I.001;

b.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.

następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a.

urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001 (4);

b.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005 (5), z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;

c.

następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga:

X.B.I.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzyjnych i utleniających.

1.

urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;

2.

wyciągarki kryształów ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające którąkolwiek z następujących cech:

a.

wielokrotne ładowanie bez wymiany tygla;

b.

zdolność do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c.

zdolność do ciągnięcia kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;

d.

urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;

2.

zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub

3.

rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;

e.

sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;

f.

sprzęt wzmacniany magnetycznie do „rozpylania jonowego” ze specjalnie zaprojektowanymi blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;

g.

sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

zdolność do wytwarzania wzorów;

2.

energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV;

3.

zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub

4.

zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane „podłoże”;

h.

następujące urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):

1.

„typy do serii” posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a.

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub

b.

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;

2.

„typy do pojedynczych płytek” posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a.

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;

b.

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub

c.

podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwagi:

1.

„typy do serii” odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc w zakresie fal radiowych, temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu);

2.

„typy do pojedynczych płytek” odnoszą się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka pł\ytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki.

i.

urządzenia do „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (CVD), np. CVD intensyfikowane za pomocą plazmy (PECVD) lub CVD wzmacniane fotowoltaicznie, do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, do osadzania tlenków, azotków, metali lub krzemu multikrystalicznego, posiadające jedną z następujących właściwości:

1.

urządzenia do „chemicznego osadzania z fazy gazowej” działające poniżej 105 Pa; lub

2.

urządzenia PECVD pracujące poniżej 60 Pa lub wyposażone w automatyczne podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.1.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do „rozpylania jonowego”.

j.

systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

odchylenie wiązki elektrostatycznej;

2.

profilowany, niegaussowski profil wiązki;

3.

prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 3 MHz;

4.

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub

5.

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.1.j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k.

następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:

1.

specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 mikrometrów, a następnie ich oddzielania; lub

2.

specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 mikrometry, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek.

l.

urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001 w kompletny system;

m.

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” wykorzystujące „lasery” do naprawy lub przycinania „monolitycznych układów scalonych”, posiadające jedną z niżej wymienionych cech:

1.

dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 mikrometr; lub

2.

rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 mikrometrów;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 ‘rozpylanie jonowe’ jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. (Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu).

2.

następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga:

Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a.

gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:

1.

gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 (6); lub

2.

masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:

a.

ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 mikrometra lub większej; oraz

b.

projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub „oprogramowania”;

b.

następujące podłoża maski:

1.

„podłoża” pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub

2.

podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;

c.

sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;

d.

następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:

1.

fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 mikrometra w substancji fotolitograficznej na „podłożu”;

2.

urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub „laserową”, zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 mikrometra; lub

3.

urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga:

Pozycje X.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e.

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do kontroli masek, siatek lub membran o:

1.

rozdzielczości 0,25 mikrometra lub większej; oraz

2.

dokładności 0,75 mikrometra lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

f.

urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1.

wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrometra;

2.

pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 mikrometra (3 sigma);

3.

nakładanie maszyna-maszyna nie lepsze niż ±0,3 mikrometra; lub

4.

źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;

g.

wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

Uwaga:

W przypadku systemów skupionej wiązki odchylanej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j.

h.

urządzenia wykorzystujące „lasery” do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

3.

następujące urządzenia do montażu układów scalonych:

a.

urządzenie do mocowania płytki ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

specjalnie zaprojektowane dla „hybrydowych układów scalonych”;

2.

skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz

3.

dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 mikrometrów;

b.

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);

c.

półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001 (7) i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4.

filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 mikrometra na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.B.I.001 sterowanie zaprogramowane w pamięci oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem ‘ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002

Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 (8) lub X.A.I.001;

b.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga:

Pozycja X.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.

urządzenia kontrolne ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 mikrometra lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2.

następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”:

a.

specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;

b.

urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

c.

specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 mikrometrów lub mniejszych z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

3.

sprzęt do sondowania płytek ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadający którąkolwiek z następujących cech:

a.

dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 mikrometra;

b.

zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub

c.

zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;

4.

następujące urządzenia testowe:

a.

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej 18 GHz;

Uwaga techniczna:

Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne.

b.

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich „zespołów elektronicznych”, zdolne do testowania funkcjonalnego:

1.

przy „szybkości wzorca” przekraczającej 20 MHz; lub

2.

przy „szybkości wzorca” przekraczającej 10 MHz, ale nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi:

Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1.

pamięci;

2.

„zespołów” lub klasy „zespołów elektronicznych” do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz

3.

elektronicznych podzespołów, „elektronicznych zespołów” i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 (9) lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z „możliwością programowania przez użytkownika”.

Uwaga techniczna:

Dla celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b „szybkość wzorca”, określona jest jako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary „sterowane za pomocą programów w pamięci” lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

stosowanie przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;

2.

są zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub

3.

są zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych;

5.

systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką „laserową” do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;

b.

spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub

c.

elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga:

Pozycja X.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6.

wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:

a.

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa; lub

b.

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;

7.

systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące „lasery” zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a.

zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 mikrometra lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym; oraz

b.

zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.B.I.002 „sterowanie zaprogramowane w pamięci” oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.C.I.001

Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.D.I.001

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h (10).

X.E.I.001

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

Kategoria II – Komputery

Uwaga:

Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001

Komputery, „zespoły elektroniczne” i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003 (11), oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga:

Poziom kontroli „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a.

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;

b.

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt nie są „elementem o podstawowym znaczeniu” innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1:

Poziom kontroli sprzętu do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów”, specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium „elementu o podstawowym znaczeniu”.

N.B.2:

W przypadku poziomu kontroli „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu do sprzętu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 część 1 (Telekomunikacja) (12).

c.

„technologia” do „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu jest określona w pozycji 4E (13).

a.

komputery elektroniczne i związane z nimi urządzenia oraz „zespoły elektroniczne” i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 343 K (70 °C);

b.

„komputery cyfrowe” łącznie z urządzeniami do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

c.

następujące „zespoły elektroniczne”, które są specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy wydajności poprzez agregację procesorów:

1.

zaprojektowane tak, aby były zdolne do agregacji w konfiguracjach co najmniej 16 procesorów;

2.

nieużywane;

Uwaga 1:

Pozycję X.A.II.001.c stosuje się wyłącznie do „zespołów elektronicznych” i programowanych połączeń z „APP”, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne wyszczególnione w pozycji X.A.II.001.b, w przypadku ich dostarczania jako „zespoły elektroniczne” w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie dotyczy „zespołów elektronicznych”, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, objęte kontrolą według pozycji X.A.II.001.k.

Uwaga 2:

Pozycja X.A.II.001.c nie obejmuje kontrolą „zespołów elektronicznych” specjalnie przeznaczonych do wyrobu albo rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeń określonych w pozycji X.A.II.001.b.

d.

nieużywane;

e.

nieużywane;

f.

urządzenia do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

g.

nieużywane;

h.

nieużywane;

i.

sprzęt zawierający „urządzenia interfejsu końcowego” przekraczające wartości graniczne określone w pozycji X.A.III.101;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.II.001.i „urządzenie interfejsu końcowego” oznacza urządzenie, za pomocą którego informacje wchodzą do systemu telekomunikacyjnego lub z niego wychodzą, np. telefon, urządzenie do transmisji danych, komputer itp.

j.

sprzęt specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia połączenia zewnętrznego „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu, który pozwala na wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 80 MB/s.

Uwaga:

Pozycja X.A.II.001.j. nie obejmuje kontrolą sprzętu zapewniającego połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, „sterowników dostępu do sieci” ani „sterowników torów telekomunikacyjnych”.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.II.001.j „sterownik toru telekomunikacyjnego” oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

k.

„komputery hybrydowe” i „zespoły elektroniczne” oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich zawierające przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

co najmniej 32 kanały; oraz

2.

rozdzielczość co najmniej 14 bitów (plus bit znaku) oraz szybkość przetwarzania co najmniej 200 000 Hz.

X.D.II.001

„Oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu”, „oprogramowanie” umożliwiające automatyczną generację „kodów źródłowych” oraz „oprogramowanie” systemów operacyjnych, które jest specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”.

a.

„oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu” wykorzystujące techniki matematyczne i analityczne oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do „programów” posiadających więcej niż 500 000 instrukcji „kodu źródłowego”;

b.

„oprogramowanie” umożliwiające automatyczne generowanie „kodów źródłowych” z danych pozyskanych w trybie on-line z czujników zewnętrznych opisanych w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

c.

„oprogramowanie” systemu operacyjnego specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”, które gwarantuje „globalny czas opóźnienia przerwania” poniżej 20 mikrosekund.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.D.II.001 ‘globalny czas opóźnienia przerwania’ oznacza czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania spowodowanego zdarzeniem, obsługę tego przerwania i kontekstowe przełączenie na alternatywne zadanie rezydujące w pamięci na wypadek przerwania.

X.D.II.002

„Oprogramowanie”, inne niż objęte kontrolą w pozycji 4D001 (14), specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 4A101 (15), X.A.II.001.

X.E.II.001

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu objętego kontrolą według pozycji X.A.II.001 lub „oprogramowania” objętego kontrolą według pozycji X.D.II.001 lub X.D.II.002.

X.E.II.001

„Technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu zaprojektowanego do ‘wielostrumieniowego przetwarzania danych’.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.E.II.001 „wielostrumieniowe przetwarzanie danych” oznacza technikę opartą na mikroprogramie lub architekturze sprzętu, umożliwiającą równoczesne przetwarzanie dwóch lub więcej sekwencji danych pod kontrolą jednej lub kilku sekwencji instrukcji za pomocą takich narzędzi, jak:

1.

zespoły o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np. procesory wektorowe lub tablicowe;

2.

zespoły o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);

3.

zespoły o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD), włącznie z procesorami połączonymi bezpośrednio, połączonymi silnie lub połączonymi luźno; lub

4.

elementy przetwarzające o strukturze tablicowej, włącznie z tablicami dynamicznymi.

Kategoria III. Część 1 – Telekomunikacja

Uwaga:

Kategoria III. Część 1 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.101

Urządzenia telekomunikacyjne.

a.

wszelkie rodzaje urządzeń telekomunikacyjnych, nieobjęte kontrolą według pozycji 5A001.a (16), specjalnie zaprojektowane do pracy poza zakresem temperatur od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b.

telekomunikacyjne urządzenia i systemy przesyłowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga:

Telekomunikacyjne urządzenia przesyłowe:

a.

należące do następujących kategorii, lub ich połączenia:

1.

urządzenia radiowe (np. nadajniki, odbiorniki i nadajniki-odbiorniki);

2.

urządzenia do zamykania linii;

3.

wzmacniacze pośrednie;

4.

wzmacniaki;

5.

regeneratory;

6.

urządzenia kodujące tłumaczenia (transkodery);

7.

multipleksy (w tym mutipleksy statystyczne);

8.

modulatory/demodulatory (modemy);

9.

transmultipleksy (zob. zalecenie CCITT G701);

10.

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci”;

11.

„bramy” i mosty;

12.

„jednostki dostępu do mediów”; oraz

b.

zaprojektowane do użytku w komunikacji jednokanałowej lub wielokanałowej za pośrednictwem któregokolwiek z poniższych:

1.

przewód (linia);

2.

kabel koncentryczny;

3.

kabel światłowodowy;

4.

promieniowanie elektromagnetyczne; lub

5.

podwodna fala akustyczna.

1.

wykorzystujące techniki cyfrowe, w tym cyfrowe przetwarzanie sygnałów analogowych, i zaprojektowane do pracy z „szybkością transmisji danych cyfrowych” na najwyższym poziomie multipleksu przekraczającą 45 Mbit/s lub „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” przekraczającą 90 Mbit/s;

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.b.1 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2.

modemy wykorzystujące „szerokość pasma jednego kanału głosowego” o „szybkości przesyłania danych” przekraczającej 9 600 bitów na sekundę;

3.

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci” o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

4.

urządzenia posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a.

„sterowniki dostępu do sieci” i związane z nimi wspólne nośniki o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 33 Mbit/s; lub

b.

„sterowniki kanału komunikacyjnego” z wyjściem cyfrowym o „szybkości przesyłania danych” przekraczającej 64 000 bitów/s na kanał;

Uwaga:

Jeżeli jakiekolwiek nieobjęte kontrolą urządzenie zawiera „sterownik dostępu do sieci”, nie może ono posiadać żadnego rodzaju interfejsu telekomunikacyjnego, z wyjątkiem opisanych w pozycji X.A.III.101.b.4, ale nieobjętych kontrolą według tej pozycji.

5.

wykorzystujące „laser” i posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a.

długość fali nadawczej przekraczająca 1 000 nm; lub

b.

wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 45 MHz;

c.

wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d.

wykorzystujące techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal; lub

e.

dokonujące „wzmocnienia optycznego”;

6.

urządzenia radiowe pracujące z częstotliwościami wejściowymi lub wyjściowymi przekraczającymi:

a.

31 GHz w przypadku zastosowań ziemskich stacji satelitarnych; lub

b.

26,5 GHz w przypadku pozostałych zastosowań;

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.b.6 nie obejmuje kontrolą urządzeń do użytku cywilnego zgodnych z przydzielonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) pasmem między 26,5 GHz i 31 GHz.

7.

urządzenia radiowe wykorzystujące którekolwiek z następujących:

a.

techniki modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 4, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” przekracza 8,5 Mbit/s;

b.

techniki QAM powyżej poziomu 16, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” nie przekracza 8,5 Mbit/s;

c.

inne techniki modulacji cyfrowej i posiadające „efektywność wykorzystania widma” przekraczającą 3 bit/s/Hz; lub

d.

Pracujący w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujący techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB;

Uwagi:

 

1.

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2.

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń do przekazu radiowego przeznaczonych do pracy w przydzielonym paśmie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

a.

spełniającym którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

nieprzekraczającym 960 MHz; lub

2.

z „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” nieprzekraczającą 8,5 Mbit/s; oraz

b.

posiadającym „efektywność wykorzystania widma” nieprzekraczającą 4 bit/s/Hz;

c.

urządzenia przełączające „sterowane programem zapisanym w pamięci” i powiązane systemy sygnalizacyjne (oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt) posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga:

Multipleksery statystyczne z cyfrowym wejściem i cyfrowym wyjściem, które umożliwiają przełączanie, traktuje się jako przełączniki ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’.

1.

urządzenia lub systemy do „przełączania danych (komunikatów)” zaprojektowane do „pracy w trybie pakietowym” oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

2.

nieużywane;

3.

przekierowywanie lub przełączanie pakietów „datagramów”;

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.c.3 nie obejmuje kontrolą sieci ograniczonych do korzystania wyłącznie ze „sterowników dostępu do sieci” ani do samych „sterowników dostępu do sieci”.

4.

nieużywane;

5.

priorytet wielopoziomowy i pierwszeństwo dla przełączania obwodu;

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.c.5 nie obejmuje kontrolą jednopoziomowego pierwszeństwa połączeń.

6.

zaprojektowane do automatycznego wyłączania komórkowych połączeń radiowych z innymi przełącznikami komórkowymi lub do automatycznego połączenia ze scentralizowaną bazą danych abonentów wspólną dla więcej niż jednego przełącznika;

7.

zawierające urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci” o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

8.

„sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału” pracująca w trybie niestowarzyszonym albo półstowarzyszonym;

9.

„adaptacyjny dynamiczny wybór trasy”;

10.

będące przełącznikami pakietów, przełącznikami obwodów i routerami z portami lub liniami przekraczającymi którekolwiek z następujących wartości:

a.

„szybkości przesyłania danych” na poziomie 64 000 bit/s na kanał dla „sterownika toru komunikacyjnego”; lub

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.c.10.a nie obejmuje kontrolą multipleksowych złożonych połączeń składających się wyłącznie z torów komunikacyjnych, które nie są indywidualnie sterowane przez X.A.III.101.b.1.

b.

„szybkości transmisji danych cyfrowych” na poziomie 33 Mbit/s dla „sterownika dostępu do sieci” i powiązanych wspólnych nośników;

Uwaga:

Pozycja X.A.III.101.c.10 nie obejmuje kontrolą przełączników pakietów ani routerów z portami lub liniami nieprzekraczającymi limitów określonych w pozycji X.A.III.101.c.10.

11.

„komutacja optyczna”;

12.

wykorzystujące techniki „asynchronicznego trybu przesyłania” („ATM”);

d.

światłowody i kable światłowodowe o długości większej niż 50 m zaprojektowane do pracy w trybie pojedynczym;

e.

sterownik scentralizowanej sieci posiadający wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

otrzymuje dane z węzłów; oraz

2.

przetwarza te dane w celu zapewnienia sterowania ruchem bez konieczności podejmowania decyzji przez operatora, a tym samym dokonuje „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”;

Uwaga 1:

Pozycja X.A.III.101.e. nie obejmuje przypadków decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie określonych wcześniej informacji.

Uwaga 2:

Pozycja X.A.III.101.e nie wyklucza sterowania ruchem jako funkcji przewidywalnych statystycznych warunków ruchu.

f.

fazowane układy antenowe pracujące powyżej 10,5 GHz, zawierające elementy czynne oraz rozproszone części składowe, zaprojektowane w celu umożliwienia elektronicznego sterowania kształtowaniem i wyznaczaniem wiązki, z wyjątkiem systemów lądowania według wskazań przyrządów spełniających normy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (mikrofalowe systemy lądowania (MLS));

g.

urządzenia łączności ruchomej inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe; lub

h.

urządzenia łączności radiowej zaprojektowane do użytku na częstotliwościach równych lub przekraczających 19,7 GHz oraz ich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.III.101:

1)

„Asynchroniczny tryb przesyłania” („ATM”) oznacza tryb przesyłania polegający na tym, że informacja jest organizowana w komórkach; asynchroniczność należy rozumieć w tym sensie, że rekurencja komórek zależy od wymaganej lub chwilowej szybkości transmisji bitów.

2)

„Szerokość pasma jednego kanału głosowego” oznacza urządzenia do transmisji danych zaprojektowane do eksploatacji w jednym kanale głosowym o częstotliwości 3 100 Hz, zgodnie z definicją w zaleceniu CCITT G.151.

3)

„Sterownik toru telekomunikacyjnego” oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

4)

„Datagram” oznacza samodzielną, niezależną jednostkę danych zawierającą informacje wystarczające do przekierowania jej ze źródła do docelowego urządzenia terminala danych bez polegania na wcześniejszych wymianach między tym źródłem i docelowym urządzeniem terminala danych oraz siecią przesyłową.

5)

„Fast select” oznacza funkcję mającą zastosowanie do połączeń wirtualnych, która umożliwia urządzeniu terminala danych rozszerzenie możliwości przekazywania danych w ramach konfiguracji połączenia i rozliczanie „pakietów” wykraczające poza podstawowe możliwości połączenia wirtualnego.

6)

„Brama” oznacza funkcję, realizowaną przez dowolne połączenie urządzeń i „oprogramowania”, polegającą na dokonywaniu konwersji konwencji dotyczących przedstawiania, przetwarzania lub przekazywania informacji stosowanych w jednym systemie w odpowiednie, ale różniące się konwencje stosowane w innym systemie.

7)

„Sieć cyfrowa z integracją usług” (ISDN) oznacza jednolitą sieć cyfrową typu koniec-koniec, w której dane pochodzące ze wszystkich rodzajów komunikacji (np. głos, tekst, dane, obrazy nieruchome i ruchome) są przesyłane z jednego portu (terminala) w ramach wymiany (przełączania) za pośrednictwem jednej linii dostępowej do abonenta i od abonenta.

8)

„Pakiet” oznacza grupę cyfr binarnych zawierającą dane i sygnały sterujące, która jest przełączana jako całość. Dane, sygnały sterujące i informacje kontrolne o ewentualnych błędach są ułożone w określonym formacie.

9)

„Sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału” oznacza przekazywanie informacji sterujących (sygnalizacji) za pośrednictwem kanału odrębnego od kanału wykorzystywanego do komunikatów. Kanał sygnalizacji zazwyczaj steruje wieloma kanałami komunikatów.

10)

„Szybkość przesyłania danych” oznacza szybkość, zgodnie z definicją podaną w zaleceniu 53–36 ITU, uwzględniającą fakt, że w przypadku modulacji niebitowej, szybkości w bodach i bitach na sekundę są różne. Uwzględnia bity do kodowania, kontrolne i synchronizujące.

11)

„Adaptacyjny dynamiczny wybór trasy” oznacza automatyczną zmianę trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych informacji o bieżących warunkach w sieci.

12)

„Jednostka dostępu do mediów” oznacza urządzenie zawierające co najmniej jeden interfejs komunikacyjny („sterownik dostępu do sieci”, sterownik toru telekomunikacyjnego”, modem lub magistralę komputerową) służący do połączenia urządzenia końcowego do sieci.

13)

„Efektywność wykorzystania widma” oznacza „szybkość transmisji danych cyfrowych” [bits/s] / 6 dB widmowej szerokości pasma w Hz.

14)

„Sterowane programem zapisanym w pamięci” oznacza sterowanie za pomocą instrukcji zapisanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonywać w celu kierowania parametrami uprzednio określonych funkcji. Uwaga: Urządzenie może być urządzeniem „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.III.101

Telekomunikacyjne urządzenia testujące, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Preformy ze szkła lub z dowolnych innych materiałów zoptymalizowane na potrzeby produkcji światłowodów objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101.

X.D.III.101

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 i X.B.III.101, oraz oprogramowanie do adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy, zgodnie z poniższym opisem:

a.

„oprogramowanie”, inne niż w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie zaprojektowane do „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”;

b.

nieużywane.

X.E.III.101

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 lub X.B.III.101, lub „oprogramowanie” objęte kontrolą według pozycji X.D.III.101, oraz inne następujące „technologie”:

a.

specjalne „technologie”, takie jak:

1.

„technologia” przetwarzania i nakładania powłok na światłowody specjalnie zaprojektowane tak, aby nadawały się do stosowania pod wodą;

2.

„technologia” na potrzeby „rozwoju” urządzeń wykorzystujących techniki „synchronicznej hierarchii cyfrowej” („SDH”) lub „synchronicznej sieci optycznej” („SONET”).

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.E.III.101:

1)

„Synchroniczna hierarchia cyfrowa” (Synchronous digital hierarchy, SDH) oznacza hierarchię cyfrową zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na różnych rodzajach nośników. Format ten opiera się na module transportu synchronicznego (Synchronous Transport Module, STM) zdefiniowanym w zaleceniach CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 oraz innych, które nie zostały jeszcze opublikowane. Wskaźnikiem pierwszego poziomu „SDH” jest 155,52 Mbits/s.

2)

„Synchroniczna sieć optyczna” (Synchronous optical network, SONET) oznacza sieć zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na światłowodach. Format ten stanowi północnoamerykańską wersję „SDH” i korzysta on również z modułu transportu synchronicznego (STM). Jako podstawowy moduł transportowy wykorzystuje on jednak synchroniczny transport sygnału (Synchronous Transport Signal, STS) ze wskaźnikiem pierwszego poziomu wynoszącym 51,81 Mbits/s. Trwa proces integracji norm SONET z normami „SDH”.

Kategoria III. Część 2 – Ochrona informacji

Uwaga:

Kategoria III. Część 2 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.201

Następujące urządzenia:

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

towary sklasyfikowane jako szyfrowanie dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 (17).

X.D.III.201

Następujące „oprogramowanie” na potrzeby „ochrony informacji”:

Uwaga:

Pozycja ta nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” zaprojektowanego lub zmodyfikowanego w celu ochrony przed szkodliwymi uszkodzeniami komputera, np. wirusami, w przypadku gdy stosowanie „kryptografii” ogranicza się do uwierzytelnienia, podpisu cyfrowego lub deszyfrowania danych lub plików.

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

„oprogramowanie” sklasyfikowane jako oprogramowanie szyfrujące dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 (18).

X.E.III.201

Następujące „technologie”„ochrony informacji” zgodnie z uwagą ogólną do technologii:

a.

nieużywane;

b.

„technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, na potrzeby „użytkowania” towarów dla rynku masowego objętych kontrolą według pozycji X.A.III.201.c lub „oprogramowanie” dla rynku masowego objęte kontrolą według pozycji X.D.III.201.c.

Kategoria IV – Czujniki i lasery

X.A.IV.001

Morskie lub naziemne urządzenia akustyczne zdolne do wykrywania lub lokalizacji obiektów lub elementów podwodnych lub do pozycjonowania nawodnych jednostek pływających lub pojazdów podwodnych; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Następujące czujniki optyczne:

a.

następujące lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

1.

lampowe wzmacniacze obrazu posiadające wszystkie poniższe cechy charakterystyczne:

a.

reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 050 nm;

b.

płytka mikrokanalikowa do wzmacniania obrazów elektronicznych z otworkami w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów; oraz

c.

posiadające którąkolwiek z poniższych cech charakterystycznych:

1.

fotokatoda S-20, S-25 lub alkaliczna (wielopierwiastkowa); lub

2.

fotokatoda GaAs lub GaInAs;

2.

specjalnie zaprojektowane płytki mikrokanalikowe posiadające obie poniższe cechy charakterystyczne:

a.

co najmniej 15 000 kanałów na płytkę; oraz

b.

otworki w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów;

b.

urządzenia do widzenia bezpośredniego działające w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, wyposażone w lampowe wzmacniacze obrazu posiadające cechy charakterystyczne wymienione w pozycji X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Następujące kamery:

a.

kamery spełniające kryteria uwagi 3 do pozycji 6A003.b.4 (19);

b.

nieużywane.

X.A.IV.004

Następujące urządzenia optyczne:

a.

filtry optyczne:

1.

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, złożone z wielowarstwowych powłok optycznych i posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a.

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 1 nm połowy natężenia pełnej szerokości (Full Width Half Intensity, FWHI) i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 90 %; lub

b.

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 0,1 nm FWHI i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 50 %;

Uwaga:

Pozycja X.A.IV.004 nie obejmuje kontrolą filtrów optycznych ze stałymi szczelinami powietrznymi ani filtrów typu Lyot.

2.

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a.

przestrajalne w zakresie widma wynoszącym co najmniej 500 nm;

b.

z chwilowym filtrem środkowoprzepustowym wynoszącym 1,25 nm lub mniej;

c.

długość fali możliwa do ponownego ustawienia w ciągu 0,1 ms z dokładnością do 1 nm lub lepszą w przestrajalnym zakresie widma; oraz

d.

pojedyncza transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 91 %;

3.

przełączniki (filtry) nieprzezroczystości optycznej o polu widzenia wynoszącym co najmniej 30° oraz czasie reakcji równym lub mniejszym niż 1 ns;

b.

kabel z „włókien domieszkowanych fluorkiem” lub jego światłowody, z tłumieniem mniejszym niż 4 dB/km w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 000 nm, ale nieprzekraczającej 3 000 nm.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.004.b „włókna domieszkowane fluorkiem” oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

X.A.IV.005

Następujące „lasery”:

a.

„lasery” na dwutlenku węgla (CO2) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 kW;

2.

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” przekraczającym 10 μs; oraz

a.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 kW; lub

b.

„moc szczytowa” impulsu przekraczająca 100 kW; lub

3.

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” nieprzekraczającym 10 μs; oraz

a.

energia impulsu powyżej 5 J na impuls i „moc szczytowa” przekraczająca 2,5 kW; lub

b.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 2,5 kW;

b.

następujące lasery półprzewodnikowe:

1.

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym, o następujących cechach charakterystycznych:

a.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 100 mW; lub

b.

długość fali przekraczająca 1 050 nm;

2.

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym lub zestawy indywidualnych „laserów” półprzewodnikowych, o długości fali przekraczającej 1 050 nm;

c.

„lasery” rubinowe o energii wyjściowej przekraczającej 20 J na impuls;

d.

„nieprzestrajalne”„lasery impulsowe” o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

„czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ns, ale nieprzekraczający 1 μs, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W;

2.

„moc szczytowa” przekraczająca 200 MW; lub

3.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2.

„czas trwania impulsu” przekraczający 1 μs i mające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

2.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

e.

„nieprzestrajalne”„lasery CW” (z falą ciągłą) o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

b.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

b.

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

Uwaga:

Pozycja X.A.IV.005.e.2.b nie obejmuje kontrolą „laserów” przemysłowych działających w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 kW i o masie całkowitej większej niż 1 200 kg. Do celów niniejszej uwagi masa całkowita obejmuje wszystkie części składowe wymagane do funkcjonowania „lasera”, np. „laser”, zasilacz, wymiennik ciepła, natomiast nie obejmuje ona zewnętrznych urządzeń optycznych do kondycjonowania lub wysyłania wiązki.

f.

„nieprzestrajalne”„lasery” o długości fali przekraczającej 1 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 555 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

energia wyjściowa przekraczająca 100 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub

2.

średnia lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;

g.

„lasery” na swobodnych elektronach.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.IV.005 „sprawność całkowitą” definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej „lasera” (lub „średniej mocy wyjściowej”) do całkowitej mocy wejściowej wymaganej do funkcjonowania „lasera”, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepła.

X.A.IV.006

Następujące „magnetometry”, „nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a.

„magnetometry”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, charakteryzujące się „czułością” mniejszą (lepszą) niż 1,0 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

Uwaga

techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.006.a „czułość” (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

b.

„nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne, części składowe wytworzone z „nadprzewodzących” materiałów:

1.

przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z ich elementów „nadprzewodzących” (włącznie z urządzeniami, których działanie jest oparte na zjawisku Josephsona, lub urządzeniami „nadprzewodzącymi” działającymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));

2.

przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego przy częstotliwościach wynoszących 1 KHz lub mniej; oraz

3.

posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a.

wyposażone w cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym poniżej 2 μm i zaopatrzone w odpowiednie wejściowe i wyjściowe obwody sprzęgające;

b.

przeznaczone do pracy przy szybkości zmian pola magnetycznego przekraczającej 1 × 106 strumienia magnetycznego na sekundę;

c.

przeznaczone do działania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub

d.

mające współczynnik temperaturowy poniżej (mniejszy niż) 0,1 strumienia magnetycznego/K.

X.A.IV.007

Następujące grawimetry do użytku naziemnego, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

mające dokładność statyczną poniżej (lepszą niż) 100 μGal; lub

b.

będące grawimetrem z elementem kwarcowym (Wordena).

X.A.IV.008

Następujące radarowe systemy, urządzenia i główne części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a.

pokładowe urządzenia radarowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

b.

radary „laserowe”„klasy kosmicznej” lub urządzenia optyczne (Light Detection and Ranging, LIDAR) specjalnie zaprojektowane do badań lub do obserwacji meteorologicznych;

c.

polepszające widzenie systemy radarowego obrazowania pracujące w częstotliwościach fal milimetrowych, specjalnie zaprojektowane do wiropłatów i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

praca na częstotliwości 94 GHz;

2.

średnia moc wyjściową poniżej 20 mW;

3.

szerokość wiązki radarowej wynosząca 1 stopień; oraz

4.

zakres działania wynoszący co najmniej 1 500 m.

X.A.IV.009

Następujące specjalne urządzenia przetwarzające:

a.

sejsmiczne urządzenia detekcyjne nieobjęte kontrolą według pozycji X.A.IV.009.c;

b.

kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c.

sejsmiczne systemy wykrywania wtargnięć, które wykrywają, klasyfikują i określają wpływ na źródło wykrytego sygnału.

X.B.IV.001

Urządzenia, w tym narzędzia, matryce, uchwyty lub mierniki, oraz inne specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby któregokolwiek z poniższych:

a.

produkcji lub kontroli:

1.

magnesów (wigglers) do „laserów” na swobodnych elektronach;

2.

fotoinjektorów do „laserów” na swobodnych elektronach;

b.

korekty, do wymaganych tolerancji, podłużnego pola magnetycznego „laserów” na swobodnych elektronach.

X.C.IV.001

Czujnikowe włókna optyczne zmodyfikowane strukturalnie w taki sposób, aby ich „długość zdudnień” (beat length) była mniejsza niż 500 mm (wysoka dwójłomność), lub materiały do czujników optycznych nieopisane w pozycji 6C002.b (20) i o zawartości cynku wynoszącej co najmniej 6 % według „ułamka molowego”.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.C.IV.001:

1)

„Ułamek molowy” definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w krysztale.

2)

„Długość zdudnień” (beat length) oznacza odległość, którą dwa ortogonalnie polaryzowane sygnały, początkowo w fazie, muszą przemierzyć, aby osiągnąć różnicę w fazie wynoszącą 2 Pi radianów.

X.C.IV.002

Następujące materiały optyczne:

a.

następujące materiały o niskiej absorpcji optycznej:

1.

związki fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %; lub

Uwaga:

Pozycja X.C.IV.002.a.1 obejmuje kontrolą fluorki cyrkonu lub glinu oraz ich odmiany.

2.

szkło z fluorku luzem wykonane ze związków objętych kontrolą według pozycji 6C004.e.1 (21);

b.

„preformy światłowodów” wykonane ze związków fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %, „specjalnie zaprojektowane” do produkcji „włókien domieszkowanych fluorkiem” objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.004.b.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.C.IV.002:

1)

„Włókna domieszkowane fluorkiem” oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

2)

„Preformy światłowodów” oznaczają pręty, sztaby lub pręciki ze szkła, tworzyw sztucznych lub innych materiałów, które zostały specjalnie przetworzone do wykorzystania w produkcji światłowodów. Właściwości preformy determinują podstawowe parametry wytwarzanych z nich światłowodów.

X.D.IV.001

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą według pozycji 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 lub X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004 lub X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Następujące inne „oprogramowanie”:

a.

„oprogramowanie” stanowiące „programy” na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego (Air Traffic Control, ATC) zainstalowane na komputerach ogólnego przeznaczenia znajdujących się w centrach ATC i umożliwiające automatyczne przekazywanie danych docelowych radaru pierwotnego (jeżeli nie są one skorelowane z danymi wtórnego radaru dozorowania (SSR)) z przyjmującego centrum ATC do innego centrum ATC;

b.

„oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane na potrzeby sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c;

c.

„kod źródłowy” specjalnie zaprojektowany do sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 lub X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

„Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004, lub X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, lub X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Następujące inne „technologie”:

a.

technologie wytwarzania elementów optycznych na potrzeby seryjnej produkcji optycznych części składowych z prędkością przekraczającą 10 m2 pola powierzchni na rok na dowolnym pojedynczym wrzecionie i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

pole przekraczające 1 m2; oraz

2.

kształt powierzchni przekraczający λ/10 (średnia kwadratowa) dla określonej długości fali;

b.

„technologie” dla filtrów optycznych o szerokości pasma równej lub mniejszej niż 10 nm, polu widzenia (FOV) przekraczającym 40° i rozdzielczości przekraczającej 0,75 par linii na miliradian;

c.

„technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” kamer objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.003;

d.

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji”„magnetometrów” innych niż trzyosiowe, w których zastosowano bramkowanie strumienia, lub systemów złożonych z takich „magnetometrów”, posiadających jedną z następujących cech charakterystycznych:

1.

„czułość” mniejsza (lepsza) niż 0,05 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach poniżej 1 Hz; lub

2.

„czułość” mniejsza (lepsza) niż 1 x 10-3 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach 1 Hz lub większych;

e.

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń do konwersji promieniowania podczerwonego na światło widzialne, posiadających wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

reakcja w zakresie długości fal z przedziału powyżej 700 nm, ale nieprzekraczającej 1 500 nm; oraz

2.

połączenie fotodetektora podczerwieni, diody elektroluminescencyjnej (OLED) i nanokryształu do celów konwersji promieniowania podczerwonego w światło widzialne.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.E.IV.003 „czułość” (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

Kategoria V – Nawigacja i awionika

X.A.V.001

Pokładowe urządzenia komunikacyjne, wszystkie inercyjne systemy nawigacyjne „statku powietrznego” oraz inne urządzenia elektroniki lotniczej, w tym części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga 1:

Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą zestawów słuchawkowych ani mikrofonów.

Uwaga 2:

Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.B.V.001

Inne urządzenia specjalnie zaprojektowane do testowania, kontroli lub „produkcji” urządzeń nawigacyjnych i urządzeń elektroniki lotniczej.

X.D.V.001

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

X.E.V.001

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

Kategoria VI – Urządzenia okrętowe

X.A.VI.001

Następujące jednostki pływające, systemy okrętowe lub wyposażenie morskie i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, oraz części składowe i osprzęt:

a.

następujące podwodne systemy wizyjne:

1.

systemy telewizyjne (składające się z kamery, świateł, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 500 linii i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych; lub

2.

podwodne kamery telewizyjne o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 700 linii;

Uwaga techniczna:

W telewizji rozdzielczość graniczna jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszcząca się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej równoważnej normy;

b.

aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego, i posiadające funkcję automatycznego ustawiania ostrości lub zdalnego ustawiania ostrości „specjalnie zaprojektowane” do stosowania pod wodą;

c.

stroboskopowe instalacje oświetleniowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy pod wodą, o energii strumienia świetlnego większej niż 300 J na jeden błysk;

d.

inne podwodne urządzenia rejestracji obrazu, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e.

nieużywane;

f.

jednostki pływające (nawodne lub podwodne), w tym łodzie pneumatyczne, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

Uwaga:

Pozycja X.A.VI.001.f nie obejmuje kontrolą jednostek pływających na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

g.

silniki okrętowe (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz silniki okrętów podwodnych oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

h.

samodzielne podwodne aparaty tlenowe (akwalung) i powiązane wyposażenie, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

i.

kamizelki ratunkowe, naboje służące do nadmuchiwania, kompasy do nurkowania i komputery do nurkowania;

Uwaga:

Pozycja X.A.VI.001.i nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

j.

podwodne urządzenia świetlne i napędowe;

Uwaga:

Pozycja X.A.VI.001.j nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

k.

sprężarki powietrza i systemy filtracji powietrza specjalnie zaprojektowane do napełniania cylindrów powietrza.

X.D.VI.001

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do eksploatacji bezzałogowych pojazdów podwodnych wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym.

X.E.VI.001

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

Kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd

X.A.VII.001

Silniki wysokoprężne i ciągniki oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a.

silniki wysokoprężne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do samochodów ciężarowych, ciągników i zastosowań w motoryzacji, o całkowitej mocy użytecznej wynoszącej co najmniej 298 kW;

b.

ciągniki kołowe do użytku poza drogami publicznymi o nośności wynoszącej co najmniej 9 ton; oraz główne części składowe i osprzęt, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c.

ciągniki drogowe do naczep, z jedną lub dwiema osiami tylnymi o nacisku nominalnym wynoszącym co najmniej 9 ton na oś oraz specjalnie zaprojektowane główne części składowe.

Uwaga:

Pozycje X.A.VII.001.b i X.A.VII.001.c nie obejmują kontrolą pojazdów na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

X.A.VII.002

„Silniki z turbiną gazową oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

silniki lotnicze z turbiną gazową oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

Uwaga:

Pozycja X.A.VII.002.c nie obejmuje kontrolą silników lotniczych z turbiną gazową, które są przeznaczone do stosowania w cywilnych „statkach powietrznych” i które są stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat. Jeżeli są one stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat, zob. ZAŁĄCZNIK XI.

d.

nieużywane;

e.

części składowe specjalnie zaprojektowane do urządzeń do oddychania dla samolotów z kabiną ciśnieniową, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.B.VII.001

Urządzenia do badań wibracji oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga:

Pozycja X.B.VII.001. obejmuje kontrolą wyłącznie urządzenia do „rozwoju” lub „produkcji”. Nie obejmuje ona kontrolą systemów monitorowania stanu.

X.B.VII.002

Następujące specjalnie zaprojektowane „urządzenia”, oprzyrządowanie lub osprzęt do produkcji lub pomiarów wirujących i nieruchomych łopatek turbin lub bandaży do wirników:

a.

zautomatyzowane urządzenia wykorzystujące inne niż mechaniczne metody pomiaru grubości ścianki profili łopatkowych;

b.

oprzyrządowanie, osprzęt lub urządzenia pomiarowe na potrzeby procesów wiercenia otworów za pomocą „laserów”, dysz wodnych lub technik elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM), objętych kontrolą według pozycji 9E003.c (23);

c.

urządzenia do wypłukiwania rdzenia ceramicznego;

d.

urządzenia lub narzędzia do produkcji rdzenia ceramicznego;

e.

urządzenia do przygotowywania woskowych form do wyrobu powłoki ceramicznej;

f.

urządzenia do wypalania powłoki ceramicznej.

X.D.VII.001

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Oprogramowanie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Następujące inne „technologie”, nieopisane w pozycji 9E003 (24):

a.

systemy regulacji odległości między wierzchołkiem łopatek wirnikowych a obudową wykorzystujące „technologię” aktywnej obudowy kompensacyjnej, ograniczone do bazy danych dotyczących projektu i rozwoju; lub

b.

łożyska gazowe dla zespołów wirników silników turbinowych.


(1)  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (Dz.U. C 85 z 13.3.2020, s. 1).

(2)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(3)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(4)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(5)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(6)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(7)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(8)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(9)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(10)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(11)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(12)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(13)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(14)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(15)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(16)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(17)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(18)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(19)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(20)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(21)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(22)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(23)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

(24)  Zob. załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821.


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK Vb

WYKAZ KRAJÓW PARTNERSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 4, ART. 1f UST. 4 I ART. 1fc UST. 4

[…]


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK Vc

A.   Wzór formularzy powiadomienia o dostawie, przekazaniu lub wywozie, wniosku o dostawę, przekazanie lub wywóz oraz zezwolenia na dostawę, przekazanie lub wywóz

(o których mowa w art. 1fb niniejszego rozporządzenia)

Niniejsze zezwolenie na wywóz jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do daty jego wygaśnięcia.

UNIA EUROPEJSKA

ZEZWOLENIE NA WYWÓZ / POWIADOMIENIE O WYWOZIE (rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006)

W przypadku powiadomienia na podstawie art. 1e ust. 3 lub art. 1f ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 należy wskazać, które punkty mają zastosowanie:

☐ a)

cele humanitarne, stany zagrożenia zdrowia, pilne zapobieganie zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenie takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

☐ b)

cele medyczne lub farmaceutyczne;

☐ c)

czasowy użytek przez media informacyjne;

☐ d)

aktualizacje oprogramowania;

☐ e)

użytkowanie w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

☐ f)

zapewnianie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym oraz organom w Białorusi, z wyjątkiem rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd;

☐ g)

użytek osobisty osób fizycznych podróżujących do Białorusi, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku zezwoleń należy wskazać, czy wystąpiono o zezwolenie na podstawie art. 1e ust. 4, art. 1e ust. 5, art. 1f ust. 4, art. 1f ust. 5 lub art. 1fa ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 756/2006:

W przypadku zezwoleń na podstawie art. 1e ust. 4 lub art. 1f ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2006:

☐ a)

przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Białorusi w sprawach czysto cywilnych;

☐ b)

przeznaczone dla przemysłu kosmicznego, w tym współpracy akademickiej i współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

☐ c)

przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

☐ d)

przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

☐ e)

przeznaczone dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

☐ f)

przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;

☐ g)

przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

W przypadku zezwoleń na podstawie art. 1fa ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 należy wskazać, które punkty mają zastosowanie:

☐ a)

pilne zapobieganie zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenie takich zdarzeń;

☐ b)

umowy zawarte przed dniem 3 marca 2022 r. lub umowy dodatkowe niezbędne do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.

1

1.

Eksporter

2.

Numer identyfikacyjny

3.

Data ważności (jeżeli ma zastosowanie)

 

4.

Szczegóły dotyczące punktu kontaktowego

5.

Odbiorca

6.

Organ wydający

7.

Agent/ przedstawiciel (jeżeli inny niż eksporter)

8.

Kraj wysyłki towaru

Kod (1)

9.

Użytkownik końcowy (jeżeli inny niż odbiorca)

10.

Państwo członkowskie obecnego lub przyszłego umiejscowienia produktów

Kod (1)

11.

Państwo członkowskie planowanego objęcia produktów wywozowymi procedurami celnymi

Kod (1)

1

12.

Kraj końcowego przeznaczenia

Kod (1)

Potwierdzenie, że użytkownik końcowy jest użytkownikiem niewojskowym

Tak/Nie

13.

Opis produktów (2)

14.

Kraj pochodzenia

Kod  (1)

15.

Kod Systemu Zharmonizowanego lub Nomenklatury scalonej (jeżeli dotyczy, kod 8-cyfrowy; numer CAS, jeżeli jest dostępny)

16.

Nr wykazu kontrolnego (dla produktów ujętych w wykazie)

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

19.

Zastosowanie końcowe

Potwierdzenie, że zastosowanie końcowe ma charakter niewojskowy

Tak/Nie

20.

Data zawarcia umowy (jeżeli ma zastosowanie)

21.

Celna procedura wywozu

22.

Informacje dodatkowe

Miejsce na tekst gotowy

Według uznania państw członkowskich

 

Wypełnia organ wydający

Podpis

Organ wydający

Pieczęć

 

 

Data

 


UNIA EUROPEJSKA

(rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006)

1Bis

1.

Eksporter

2.

Numer identyfikacyjny

 

 

 

 

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru (jeżeli ma zastosowanie; kod 8-cyfrowy; nr CAS, jeżeli jest dostępny; numer CAS, jeżeli jest dostępny)

16.

Nr wykazu kontrolnego (dla produktów ujętych w wykazie)

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru (jeżeli ma zastosowanie; kod 8-cyfrowy; nr CAS, jeżeli jest dostępny; numer CAS, jeżeli jest dostępny)

16.

Nr wykazu kontrolnego (dla produktów ujętych w wykazie)

 

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru

16.

Nr wykazu kontrolnego

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

 

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru

16.

Nr wykazu kontrolnego

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

 

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru

16.

Nr wykazu kontrolnego

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

 

13.

Opis produktów

14.

Kraj pochodzenia

Kod1

15.

Kod towaru

16.

Nr wykazu kontrolnego

17.

Waluta i wartość

18.

Ilość produktów

Uwaga: W części 1 kolumny 24 wpisać ilość nadal dostępną, a w części 2 kolumny 24 wpisać ilość, wywożonego towaru.

23.

Ilość/wartość netto (Masa netto/inna jednostka ze wskazaniem jednostki)

26.

Dokument celny (rodzaj i numer) lub wyciąg (Nr) i data wywozu

27.

Państwo członkowskie, nazwisko i podpis oraz stempel celny

24.

W ujęciu liczbowym

25.

Słownie wykorzystano ilość/wartość

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

B.   Wzór formularza zezwoleń na usługi pośrednictwa / pomoc techniczną

(o których mowa w art. 1fb niniejszego rozporządzenia)

UNIA EUROPEJSKA

UDZIELANIE POMOCY TECHNICZNEJ (rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006)

W przypadku powiadomienia na podstawie art. 1e ust. 3 lub art. 1f ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 765/2006należy wskazać, które punkty mają zastosowanie:

☐ a)

cele humanitarne, stany zagrożenia zdrowia, pilne zapobieganie zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenie takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

☐ b)

cele medyczne lub farmaceutyczne;

☐ c)

czasowy użytek przez media informacyjne;

☐ d)

aktualizacje oprogramowania;

☐ e)

użytkowanie w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

☐ f)

zapewnianie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym oraz organom w Białorusi, z wyjątkiem rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd;

☐ g)

użytek osobisty osób fizycznych podróżujących do Białorusi, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku zezwoleń należy wskazać, czy wystąpiono o zezwolenie na podstawie art. 1e ust. 4, art. 1e ust. 5, art. 1f ust. 4, art. 1f ust. 5 lub art. 1fa ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006:

W przypadku zezwoleń na podstawie art. 1e ust. 4 lub art. 1f ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2006należy wskazać, które punkty mają zastosowanie:

☐ a)

przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Białorusi w sprawach czysto cywilnych;

☐ b)

przeznaczone dla przemysłu kosmicznego, w tym współpracy akademickiej i współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

☐ c)

przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

☐ d)

przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

☐ e)

przeznaczone dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

☐ f)

przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;

☐ g)

przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

W przypadku zezwoleń na podstawie art. 1fa ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006należy wskazać, które punkty mają zastosowanie:

☐ a)

pilne zapobieganie zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenie takich zdarzeń;

☐ b)

umowy zawarte przed dniem 3 marca 2022 r. lub umowy dodatkowe niezbędne do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.

1

1.

Pośrednik/ / Dostawca pomocy technicznej/ Wnioskodawca

2.

Numer identyfikacyjny

3.

Data ważności (jeżeli ma zastosowanie)

 

4.

Szczegóły dotyczące punktu kontaktowego

5.

Eksporter w państwie trzecim, będącym państwem pochodzenia (jeżeli ma zastosowanie)

6.

Organ wydający

7.

Odbiorca

8.

Państwo członkowskie, w którym pośrednik /dostawca pomocy technicznej ma miejsce zamieszkania lub siedzibę

Kod (1)

9.

Państwo pochodzenia / Państwo umiejscowienia produktów objętych usługami pośrednictwa

Kod (1)

10.

Użytkownik końcowy w państwie trzecim, będącym państwem przeznaczenia (jeżeli inny niż odbiorca)

11.

Państwo przeznaczenia

Kod (1)

12.

Strony trzecie uczestniczące w transakcji, np. agenci (jeżeli ma zastosowanie)

 

1

Potwierdzenie, że użytkownik końcowy jest użytkownikiem niewojskowym

Tak/Nie

13.

Opis produktów / pomocy technicznej

14.

Kod Systemu Zharmonizowanego lub Nomenklatury Scalonej (jeżeli ma zastosowanie)

15.

Nr wykazu kontrolnego (jeżeli ma zastosowanie)

16.

Waluta i wartość

17.

Ilość produktów (jeżeli ma zastosowanie)

18.

Zastosowanie końcowe

Potwierdzenie, że zastosowanie końcowe ma charakter niewojskowy

Tak/Nie

19.

Informacje dodatkowe

Miejsce na tekst gotowy

Według uznania państw członkowskich

 

Wypełnia organ wydający

Podpis

Organ wydający

Pieczęć

 

 

Data

 


(1)  Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1).

(2)  W razie potrzeby opis ten można przedstawić w załączniku lub załącznikach do niniejszego formularza (1a). W takim wypadku należy w tej ramce wskazać dokładną liczbę załączników. Opis powinien być możliwie jak najdokładniejszy i obejmować w uzasadnionych przypadkach numer CAS lub inne odniesienia, szczególnie w przypadku produktów chemicznych.

(1)  Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK V

Załącznik VI do rozporządzenia 765/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VI

WYKAZ TOWARÓW WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LUB WYTWARZANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1g

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Filtry

ex 4823 90

Bibułka papierosowa

4813

Substancje zapachowe stosowane w produkcji wyrobów tytoniowych

ex 3302 90

Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu

8478

Pozostałe noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych

ex 8208 90 00


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK VI

Załącznik VII do rozporządzenia 765/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VII

WYKAZ PRODUKTÓW MINERALNYCH OKREŚLONYCH W ART. 1h

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych

2707

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe); preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe zawierające głównie oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

2710

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

2711

Wazelina, parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

2712

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

2713

Masy uszczelniające bitumiczne, fluksy i pozostałe mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego

2715


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK VII

Załącznik VIII do rozporządzenia 765/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH CHLOREK POTASU („POTAS”), O KTÓRYCH MOWA W ART. 1i

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Chlorek potasu

3104 20

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

3105 20 10

3105 20 90

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

3105 60 00

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK VIII

„ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ PRODUKTÓW DRZEWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1o

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

44


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK IX

„ZAŁĄCZNIK XI

WYKAZ PRODUKTÓW CEMENTOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1p

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Cement, w tym klinkiery cementowe, nawet barwione

2523

Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

6810


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK X

„ZAŁĄCZNIK XII

WYKAZ WYROBÓW Z ŻELAZA I STALI O KTÓRYCH MOWA W ART. 1q

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Żelazo i stal

72

Wyroby z żelaza i stali

73


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK XI

„ZAŁĄCZNIK XIII

WYKAZ WYROBÓW Z GUMY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1r

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

4011


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL


ZAŁĄCZNIK XII

„ZAŁĄCZNIK XIV

WYKAZ MASZYN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1s

Nazwa towaru

Kod Nomenklatury scalonej (CN) (1)

Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów:

8401

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe:

8402

Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8404

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich

8405

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary:

8406

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

8407

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

8408

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

8409

Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory

8410

Pozostałe silniki i siłowniki

8412

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; Podnośniki do cieczy

8413

Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

8415

Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

8416

Pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

Ex84 18

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

8420

Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów

8421

Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów

Ex84 22

Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

8423

Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego

8424

Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki

8425

Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi

8426

Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące

8427

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)

8428

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

8429

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe

8430

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8431

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

8439

Maszyny introligatorskie, włączając niciarki

8440

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

8441

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465 ) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)

8442

Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442 ; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie; ich części i akcesoria

8443

Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych

8444 00

Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe), włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447

8445

Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do tuftowania

8447

Urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami objętymi pozycja 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami i urządzeniami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych)

8448

Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; wzorniki kapelusznicze

8449 00 00

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szycia

8453

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali

8454

Walcarki do metali oraz ich walce

8455

Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu

8457

Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu

8458

Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465 , włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej

8466

Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:

8467

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515 ; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego;

8468

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8471

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych

8474

Maszyny do montażu lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych albo żarówek, w obudowach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych

8475

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8477

Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8479

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

8480

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie

8481

Łożyska toczne

8482

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)

8483

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; Uszczelnienia mechaniczne

8484

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

8501

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

8502

Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, zespołów prądotwórczych lub przetwornic jednotwornikowych, niewymienione gdzie indziej

8503

Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki; ich części

8504

Elektromagnesy (z wyjątkiem magnesów stosowanych w medycynie); magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe; ich części

8505

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe) oraz ich części (z wyjątkiem tych zużytych i innych niż z gumy innej niż ebonit lub z materiałów włókienniczych)

8507

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami; ich części

8511

Elektryczne piece i kuchenki przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych; ich części

8514

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528

8529

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją nr 8535 lub 8536 , służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie (inna niż aparatura połączeniowa telefonii i telegrafii liniowej i wideofony)

8537

Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535 , 8536 lub 8537 , niewymienione gdzie indziej

8538

Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe; ich części

8539

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza

8544

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice;

8545

Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiałów izolacyjnych, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546 ; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym

8547

Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione gdzie indziej w dziale 85

8548

Produkty wymienione w rozdziale 85 objęte poufnością; towary wymienione w rozdziale 85 transportowane drogą pocztową lub przesyłką pocztową (extra)/kod odtworzony do rozpowszechniania informacji statystycznych

 


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=PL