21.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/219


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1272

z dnia 21 lipca 2022 r.

dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać 48 osób i 9 podmiotów ponoszących odpowiedzialność za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

(4)

Należy też wprowadzić dalsze odstępstwo od zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych umieszczonym w wykazie osobom i podmiotom, aby pilnie zapobiegać zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnie łagodzić skutki takiego zdarzenia.

(5)

Z uwagi na zdecydowane stanowisko Unii odnośnie unikania i zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz w celu uniknięcia zakłóceń w kanałach płatności w odniesieniu do produktów rolnych, należy również wprowadzić odstępstwo od zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych umieszczonym w wykazie bankom.

(6)

Należy też wprowadzić odstępstwo od zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych w odniesieniu do uporządkowanej likwidacji operacji, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, z jednym z umieszczonych w wykazie banków.

(7)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży i przekazania do dnia 31 grudnia 2022 r. lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia w wykazie w załączniku – w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza – praw własności w odniesieniu do osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Unii, w przypadku gdy te prawa własności są bezpośrednio lub pośrednio własnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku; oraz”;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„14.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego w pozycji 108 pod nagłówkiem „Podmioty” w załączniku, lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 22 sierpnia 2023 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tym podmiotem przed dniem 21 lipca 2022 r.

15.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2, właściwe organy państwa członkowskiego mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, podmiotowi wymienionemu w pozycji 108 pod nagłówkiem „Podmioty” w załączniku I, po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 31 października 2022 r. trwającej sprzedaży i przekazywania praw własności będących bezpośrednio lub pośrednio własnością tego podmiotu w osobie prawnej, podmiocie lub organie mającym siedzibę w Unii.

16.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na odblokowanie niektórych zamrożonych zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że:

a)

odblokowanie takich zasobów gospodarczych jest niezbędne do pilnego zapobiegania zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia skutków takiego zdarzenia; oraz

b)

zamrożono wpływy pochodzące z odblokowania tych zasobów gospodarczych.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

17.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 i 108 pod nagłówkiem „Podmioty” w załączniku, lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

2)

do wykazu zawartego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lipca 2022 r.

W imieniu Rady

M. BEK

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby i podmioty:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data urodzenia: 25.9.1969

Miejsce urodzenia: Bienoj, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od dnia 19 września 2021 r. członek Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji.

Odpowiedzialny za tworzenie sił czeczeńskich w regionie Donbasu od marca 2022 r. i za dowodzenie oblężeniem Mariupola w marcu 2022 r. Jest osobiście zaangażowany w przygotowywanie ataków od początku prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. W uznaniu tych działań w dniu 26 kwietnia 2022 r. dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej został uznany za bohatera Federacji Rosyjskiej.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data urodzenia: 23.4.1980

Miejsce urodzenia: Dżałka, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dowódca czeczeńskiego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Odpowiedzialny za dowodzenie siłami czeczeńskimi podczas prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, w tym w Kijowie i regionie Donbasu.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data urodzenia: 16.10.1974

Miejsce urodzenia: Dżałka, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zastępca dowódcy czeczeńskiego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Odpowiedzialny za dowodzenie siłami czeczeńskimi podczas prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, w tym w Kijowie i regionie Donbasu.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Data urodzenia: 27.10.1958

Miejsce urodzenia: Dubowoje, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Pierwszy zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardii zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Data urodzenia: 4.12.1968

Miejsce urodzenia: Kijów, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu, zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardii zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1187.

Yuriy Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Data urodzenia: 11.3.1967

Miejsce urodzenia: Miednogorsk, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef sztabu generalnego Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskie, zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej – głównodowodzący Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Jednostki Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Data urodzenia: 5.10.1967

Miejsce urodzenia: Odessa, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardii zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 10.1.1966

Miejsce urodzenia: Astrachań, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardii zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Data urodzenia: 10.6.1971

Miejsce urodzenia: Gorłówka, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardiizostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Data urodzenia: 5.7.1965

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgvardia) – głównodowodzący Rosgvardii.

Jednostki Rosgvardii zostały wysłane na obszary znajdujące się pod kontrolą władz rosyjskich, takie jak Chersoń, Geniczesk, Berdiańsk i niektóre obszary Mariupola, w celu stłumienia protestów miejscowej ludności. Uczestniczyły również w zabójstwach, gwałtach i torturach ludności cywilnej w Buczy. Członkowie Rosgvardii aresztowali proukraińskich obywateli oraz utworzyli administrację wojskowo-policyjną.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(w jęz. rosyjskim: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(alias Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(w jęz. ukraińskim: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Data urodzenia: 10.12.1969

Miejsce urodzenia: Melitopol, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Yevgeniy Balytskiy współpracował z władzami rosyjskimi w ukraińskim mieście Melitopol. Poparł mianowanie Galiny Danilchenko burmistrzem Melitopolu po uprowadzeniu prawowitego burmistrza.

W dniu 9 kwietnia 2022 r. władze rosyjskie mianowały Yevgeniya Balytskiyego tzw. „gubernatorem ukraińskiego regionu zaporoskiego”. Opowiedział się za przyłączeniem tego regionu do Federacji Rosyjskiej.

Zatem z racji pełnionej funkcji i poprzez swoje działania wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(w jęz. rosyjskim: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

w jęz. ukraińskim: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Data urodzenia: 3.10.1963

Miejsce urodzenia: Mariupol, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Po zajęciu Mariupola przez rosyjskie siły zbrojne, w dniu 6 kwietnia 2022 r. tzw. »przywódca Donieckiej Republiki Ludowej« Denis Pushilin mianował Konstantina Ivashchenkę burmistrzem Mariupola.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(w jęz. rosyjskim: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(w jęz. ukraińskim: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Data urodzenia: 27.9.1959

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Tzw. »burmistrz miasta Chersoń« od dnia 26 kwietnia 2022 r., ustanowiony przez władze rosyjskie.

Zatem z racji pełnionej funkcji wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(w jęz. rosyjskim: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(w jęz. ukraińskim: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Data urodzenia: 1.12.1976

Miejsce urodzenia: Zaporoże, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Tzw. »przedstawiciel głównej rady administracji wojskowo-cywilnej regionu zaporoskiego«. Prowadził działania przeciwko władzom ukraińskim i opowiadał się za tym, aby region zaporoski stał się częścią Federacji Rosyjskiej. Ułatwiał też wydawanie rosyjskich paszportów w Melitopolu.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1196.

Alexander Fedorovich SAULENKO

(w jęz. rosyjskim: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(w jęz. ukraińskim: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Data urodzenia: 9.5.1962

Miejsce urodzenia: Nowopetrowka, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Tzw. »szef tymczasowej administracji Berdiańska i regionu berdiańskiego«. Opowiadał się za tym, aby sprawowaną przez Ukrainę kontrolę i administrację w regionie Berdiańska przekazać Federacji Rosyjskiej.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(w jęz. rosyjskim: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Data urodzenia: 17.6.1973

Miejsce urodzenia: Żeleznogorsk (poprzednio Krasnojarsk-26), Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Tzw. »burmistrz Energodaru«. W dniu 27 marca 2022 r. zorganizował powołanie »samozwańczej rady miasta« Energodar, czego nie poparły władze ukraińskie.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Płeć: mężczyzna

Oleg Kryuchkov jest rzecznikiem rosyjskiej władzy okupacyjnej na Krymie i doradcą tzw. »przewodniczącego Krymu«. W swoich publicznych oświadczeniach potwierdził dokonanie kradzieży zboża należącego do ukraińskiego państwa i ukraińskich rolników na terytoriach okupowanych przez Rosję, potwierdził prowadzenie rusyfikacji ukraińskich szkół na tych terytoriach oraz stwierdził, że Rosja planuje dokonać aneksji terytoriów okupowanych na południu Ukrainy.

Jest zatem odpowiedzialny za działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażają, a także wspiera takie działania i polityki.

21.7.2022

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Data urodzenia: 9.11.1952 lub 25.7.1952

Płeć: mężczyzna

Od lutego 2021 r. Sergei Borissovich Korolev jest pierwszym wicedyrektorem rosyjskiej FSB. Według doniesień jest osobą ściśle powiązaną z dyrektorem FSB Aleksandrem Bortnikovem oraz z przedsiębiorcami Arkadym i Borisem Rotenbergami. Wskazuje się go jako ewentualnego następcę Bortnikova na stanowisku szefa FSB. Jest doradcą zawodowym w FSB, w której służy od lat dwutysięcznych; wcześniej był dyrektorem Służby Bezpieczeństwa Gospodarczego w FSB. W 2021 r. Władimir Putin nadał mu stopień generała, co jest istotnym wyróżnieniem wysokiej rangi. Zatem wspiera rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy i uzyskuje od nich korzyści.

FSB jest jedną ze służb wywiadowczych, która dostarczała Władimirowi Putinowi danych wywiadowczych przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. Sergei Borissovich Korolev ponosi zatem odpowiedzialność za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Data urodzenia: 1973

Miejsce urodzenia: Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Stanislav Sergeyevich Chemezov jest synem Sergeia Chemezova, członka Rady Najwyższej Jednej Rosji, prezesa konglomeratu Rostec – wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego produkującego na potrzeby obronności i przemysłu. Stanislav Chemezov był właścicielem spółki offshore o nazwie Erlinglow Ltd, która czerpała korzyści z prowadzonej przez Rostec budowy krajowej autostrady światłowodowej o wartości 550 mln USD. Poza tym wraz z Mayą Bolotovą, córką Nikolaya Tokareva, jest współwłaścicielem różnych spółek offshore, w tym spółki Irvin-2, która otrzymała kontrakty o wartości 8 mld rubli. W nagrodę za tę wymianę rodzina Chemezova dostała zezwolenie od rodziny Tokareva na zmniejszenie budżetu Transneftu. Stanislav Chemezov jest również właścicielem spółki Independent Insurance Group, która zarządza dużymi kontraktami ubezpieczeniowymi w sektorze obronności, w tym kontraktami dla konglomeratu obronnego Rostec, w którym ojciec Stanislava, Sergei Chemezov, jest dyrektorem generalnym. Stanislav Chemezov jest zatem osobą fizyczną powiązaną z osobą umieszczoną w wykazie.

21.7.2022

1201.

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (z domu TOKAREVA)

alias Maiya/Mayya/Maija/Maja

Nikolaevna BOLOTOVA (Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Data urodzenia: 18.1.1975

Miejsce urodzenia: Karaganda, Kazachstan

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Maya Bolotova (z domu Tokareva) jest córką Nikolaya Tokareva, dyrektora generalnego Transneftu, dużego rosyjskiego przedsiębiorstwa paliwowego i gazowego. Maya Bolotova i jej były mąż Andrei Bolotov są właścicielami luksusowych nieruchomości w Moskwie, w Łotwie i w Chorwacji o wartości przekraczającej 50 mln USD, które mogą być powiązane z Nikolayem Tokarevem. Maya Bolotova ma również związki ze spółką Ronin, która zarządza funduszem emerytalnym dla Transneftu. Wnosząc o cypryjskie obywatelstwo, Maya Bolotova podała adres spółki Ronin jako własny. Ponadto Maya Bolotova otrzymała państwowe kontrakty o wartości 8 mld rubli za pośrednictwem spółki Irvin-2, której jest właścicielką wraz ze Stanislavem Chemezovem, synem dyrektora generalnego Rostecu Sergeia Chemezova. Maya Bolotova jest zatem osobą fizyczną powiązaną z osobami umieszczonymi w wykazie, tj. ze swoim ojcem Nikolayem Tokarevem oraz ze Stanislavem Chemezovem.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Data urodzenia: sierpień 1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Pavel Ezoubov jest kuzynem Olega Deripaski, właściciela konglomeratu przemysłowego Russian Machines, który obejmuje Military Industrial Company – ważnego dostawcę broni i sprzętu wojskowego na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych. Oleg Deripaska przekazał swojemu kuzynowi Pavlovi Ezoubovi znaczną ilość aktywów, w tym liczne nieruchomości we Francji za pośrednictwem spółki holdingowej należącej do Ezoubova, hotel w Lechu (Austria), za pośrednictwem należącej do Ezoubova znajdującej się w Rosji spółki holdingowej Gost Hotel Management LLC, oraz przekazał mu kontrolę nad spółką Terra Limited. Ponadto Ezoubov kontroluje spółkę Hestia International LLC, która jest właścicielem rezydencji w Waszyngton D.C. powiązanej z Olegiem Deripaską. Pavel Ezoubov jest zatem osobą fizyczną powiązaną z osobą umieszczoną w wykazie oraz ponosi odpowiedzialność za wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażających.

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТAНОВ)

alias „The Surgeon” (Хирург)

Data urodzenia: 19.1.1963

Miejsce urodzenia: Kropywnycki, Krym, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Zaldostanov jest liderem i założycielem nacjonalistycznego klubu motocyklowego Nightwolves MC. Ze względu na swoją pozycję lidera Nightwolves MC Alexander Zaldostanov, mający ścisłe związki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jest znaną osobą publiczną i jednym z czołowych zwolenników rosyjskiego rządu, aktywnie wspierającym rosyjską propagandę państwową poprzez publiczne odmawianie Ukrainie prawa do państwowości, wzywanie do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa oraz poprzez propagowanie idei, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji. Jako lider Nightwolves MC Alexander Zaldostanov jest ponadto odpowiedzialny za działania grupy, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają. Alexander Zaldostanov jest liderem klubu Nightwolves MC, który ponosi odpowiedzialność za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto jest osobą fizyczną, która wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Data urodzenia: 5.1.1982

Miejsce urodzenia: Mińsk, Białoruś

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Bobrowskiy jest członkiem nacjonalistycznego klubu motocyklowego Nightwolves MC i liderem jego odłamu »Roads for Victory«. Jako lider odłamu »Roads for Victory« zorganizował liczne zloty Nightwolves MC w Berlinie, w Polsce i w Rosji. Od chwili rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. celem zlotów jest aktywne popieranie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i publiczne odmawianie Ukrainie prawa do państwowości, wzywanie do »denazyfikacji« tego państwa oraz propagowanie idei, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji. Zatem Andrey Bobrowskiy aktywnie i publicznie wspiera rosyjską propagandę państwową. Andrey Bobrowskiy jest członkiem klubu Nightwolves MC, który jest odpowiedzialny za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto jest osobą fizyczną, która wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

alias Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Data urodzenia: 14.3.1972

Obywatelstwo: słowackie

Płeć: mężczyzna

Jozef Hambálek jest prezesem europejskiego oddziału nacjonalistycznego klubu motocyklowego Nightwolves MC z siedzibą w Słowacji. Hambálek, który może mieć powiązania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem oraz innymi przedstawicielami rosyjskiego rządu, jest publicznie znany jako osoba, która stworzyła europejską siedzibę Nightwolves MC w dawnej bazie wojskowej w Słowacji i w tym celu wykorzystała wycofany z użytku sprzęt wojskowy, w tym czołgi. Jego bieżącą działalność, która, jak się domniemywa, obejmuje szkolenie, na terenie jego nieruchomości, członków Nightwolves MC do celów aktywnej walki w Ukrainie, a także na aktywnym promowaniu prorosyjskiej propagandy w Europie, można uznać za zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy oraz UE. Jozef Hambálek jest zatem osobą fizyczną, która wspiera, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

alias Alexei VAYTS

alias Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Data urodzenia: 7.10.1965

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexei Weitz jest członkiem i duchowym przywódcą nacjonalistycznego klubu motocyklowego Nightwolves MC mającym bliskie osobiste związki z liderem Nightwolves MC Alexandrem Zaldostanovem. Jest odpowiedzialny za kontakty Nightwolves MC z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i za kształtowanie światopoglądu liderów klubu. Wcześniej był sekretarzem prasowym Nightwolves MC oraz pełnił funkcje reprezentacyjne, między innymi prowadził wykłady dla studentów i przemawiał na zlotach Nightwolves MC. Jest również ekspertem w Radzie ds. Relacji Międzyetnicznych przy Prezydencie Rosji i publicznie popiera rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie oraz łamanie prawa międzynarodowego; jest także odpowiedzialny za sformułowanie oficjalnej koncepcji „rosyjskiego narodu”. Ze względu na swoją działalność na rzecz Nightwolves MC i Rady ds. Relacji Międzyetnicznych przy Prezydencie Rosji Weitz jest kluczową postacią rosyjskiej propagandy państwowej. Alexei Weitz jest członkiem klubu Nightwolves MC, który jest odpowiedzialny za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto jest osobą fizyczną, która wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

alias Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Data urodzenia: 17.3.1959

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Removich Belousov jest pierwszym wicepremierem Federacji Rosyjskiej uważanym za wieloletniego członka wewnętrznego kręgu osób z najbliższego otoczenia Władimira Putina. Ma wpływową pozycję w rządzie Federacji Rosyjskiej. Belousov realizuje politykę gospodarczą rosyjskiego rządu i jest odpowiedzialny za wzrost gospodarczy Rosji oraz stabilizację rosyjskich rynków. W dniu 25 lutego 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu na Kremlu i poprosił zebranych oligarchów o dalszą współpracę z bankami objętymi sankcjami. W marcu 2022 r. oświadczył, że zagraniczne przedsiębiorstwa, które zaprzestają działalności w Rosji i zwalniają swój personel, zostaną uznane za przedsiębiorstwa, które upadły w sposób zamierzony, a według rosyjskich przepisów o niewypłacalności zamierzona upadłość wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności administracyjnej, a nawet karnej. Poparł aneksję Krymu w 2014 r.

Zatem wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

alias Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Data urodzenia: 21.5.1951

Miejsce urodzenia: Nikołajewsk nad Amurem, Kraj Chabarowski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Yury Yakovlevich Chaika jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i pełnomocnym przedstawicielem prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Kaukazu Północnego. Jest on bezpośrednio zaangażowany w ukierunkowywanie i realizację rosyjskiej agresywnej polityki zagranicznej.

W kwietniu 2022 r. Yury Chaika przyznał państwowe odznaczenia funkcjonariuszom, którzy wyróżnili się podczas tzw. „operacji specjalnej mającej na celu denazyfikację Ukrainy”. Na spotkaniu z uchodźcami z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej w Piatigorsku w dniu 17 marca 2022 r. usprawiedliwiał rosyjską wojnę w Ukrainie i oświadczył, że ukraińskie władze dopuściły się w Ukrainie ludobójstwa.

Od wielu Yury Chaika lat jest jednym z najbliższych współpracowników Władimira Putina i posłusznym urzędnikiem rządzącego reżimu. Yury Chaika i jego rodzina odnoszą osobiste korzyści ze swoich bliskich związków z reżimem Putina.

Zatem wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Data urodzenia: 20.8.1963

Miejsce urodzenia: Tokmok, Kirgiska Socjalistyczna Republika Radziecka, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Maksimtsev jest rosyjskim przywódcą wojskowym i zastępcą głównodowodzącego sił powietrznych i kosmicznych ds. prac polityczno-wojskowych. Rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne atakują w Ukrainie cele zarówno wojskowe, jak i cywilne. Jako zastępca głównodowodzącego Alexander Maksimtsev jest odpowiedzialny za działania tej jednostki. Zatem Alexander Maksimtsev wspiera i realizuje działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Data urodzenia: 25.10.1984

Miejsce urodzenia: Penza, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Maria Alexeyevna Lvova-Belova jest komisarzem ds. praw dziecka z ramienia prezydenta i rozpoczęła upraszczanie procedury przyznawania obywatelstwa osieroconym dzieciom w Ukrainie. Należy do osób najbardziej zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Działania Marii Alexeyevny Lvovej-Belovej są sprzeczne z prawami dziecka i stanowią pogwałcenie prawa i porządku administracyjnego Ukrainy; zatem wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Data urodzenia: 15.10.1962

Miejsce urodzenia: Gorki, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Yuri Nikolaevich Grekhov jest rosyjskim dowódcą wojskowym, generałem broni, zastępcą głównodowodzącego rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych. Rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne atakują w Ukrainie cele zarówno wojskowe, jak i cywilne. Jako zastępca głównodowodzącego rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych dowodzi oddziałami obrony lotniczej i przeciwrakietowej, a zatem wspiera i realizuje działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Data urodzenia: 5.6.1968

Miejsce urodzenia: region Kusar, Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zabit Kheirbekov jest generałem broni w rosyjskich siłach powietrznych i kosmicznych, zastępcą głównodowodzącego rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych ds. logistyki. Rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne atakują w Ukrainie cele zarówno wojskowe, jak i cywilne. Zatem Zabit Kheirbekov wspiera i realizuje działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Data urodzenia: 9.6.1960

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Anatolyevich Kozitsyn jest jednym z czołowych rosyjskich przedsiębiorców. Jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Ural Mining Metallurgical Company (UMMC / UGMK) – jednego z wiodących rosyjskich producentów ważnych surowców (w tym miedzi, cynku, węgla, złota i srebra). Jest zatem jednym z czołowych rosyjskich przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Data urodzenia: 21.6.1958

Miejsce urodzenia: Niaksimwol, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergei Semyonovich Sobyanine jest burmistrzem Moskwy oraz ma bliskie związki z Władimirem Putinem. Był szefem administracji prezydenta w latach 2005–2008 i wicepremierem Rosji w latach 2008–2010 w drugim gabinecie Władimira Putina. Jest członkiem Rady Bezpieczeństwa. W dniu 1 marca 2022 r. Sobyanin ostrzegł, że wszelkie próby organizowania ulicznych protestów w Moskwie oraz nawoływanie do nich ze strony »prowokatorów« będą blokowane. W dniu 18 marca 2022 r. na wiecu politycznym, na którym apelowano o »świat bez nazizmu«, wprost poparł »specjalną operację wojskową« w Ukrainie. Zatem wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Data urodzenia: 9.6.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Aleksey Vladimirovich Denisenko jest członkiem zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie czelabińskim, członkiem prezydium Regionalnej Rady Politycznej, przewodniczącym Komitetu ds. Polityki Budowlanej, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych w zgromadzeniu ustawodawczym oraz szefem Wydziału ds. Kontaktów ze Stowarzyszeniami Publicznymi i Pracy z Młodzieżą czelabińskiego regionalnego oddziału Jednej Rosji. Aleksey Denisenko jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja« oraz otwarcie usprawiedliwia i popiera decyzję prezydenta Putina o uznaniu »Donieckiej Republiki Ludowej« i »Ługańskiej Republiki Ludowej« za niezależne państwa, a także »specjalną operację wojskową«, która, według jego słów, jest operacją wprowadzania pokoju, a także broni tej decyzji i operacji. Denisenko ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Data urodzenia: 16.7.1975

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od dnia 29 września 2021 r. Belskiy jest przewodniczącym zgromadzenia ustawodawczego w Sankt Petersburgu będącym członkiem prokremlowskiej partii politycznej »Jedna Rosja «. Zgromadzenie ustawodawcze jest najwyższym i jedynym legislacyjnym organem władzy państwowej w Sankt Petersburgu. Utworzono je na mocy prawa federalnego i prawo to je reguluje; zgromadzenie ustawodawcze ściśle współpracuje z gubernatorem Sankt Petersburga.

Jako przewodniczący zgromadzenia ustawodawczego Belskiy jest najwyższym rangą członkiem tego zgromadzenia. Dlatego Belskiy jest ważnym politykiem w Sankt Petersburgu i poza nim. Wcześniej, w latach 2020–2021, Belskiy był zastępcą gubernatora Sankt Petersburga. Odpowiadał wówczas za politykę młodzieżową. Belskiy nadal pracuje z dziećmi i stara się je indoktrynować, przekazując proreżimowe poglądy.

Belskiy aktywnie używa licznych kont w mediach społecznościowych, takich jak Telegram i VKontakte, oraz publikuje artykuły w mediach partii »Jedna Rosja«. Wielokrotnie wykorzystywał swoje platformy w mediach społecznościowych, aby usprawiedliwiać i popierać rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, a także pogratulował Krymowi i Sewastopolowi za ich »ponowne zjednoczenie« z Rosją.

Belskiy ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1217.

Alexander Valentinovich ISHCHENKO

(Александр Валентинович ИЩЕНКО)

Data urodzenia: 9.3.1970

Miejsce urodzenia: Rostów nad Donem, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Ishchenko jest przewodniczącym zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie rostowskim i sekretarzem oddziału prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja« w obwodzie rostowskim (obie funkcje pełni od 2016 r.).

Ishchenko jest bardzo aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych, na przykład Parlamentu Młodzieżowego w Rostowie oraz regionalnej polityczno-wojskowej organizacji młodzieżowej »Młoda Gwardia«. Jako przewodniczący zgromadzenia ustawodawczego jest osobą publiczną i często występuje w telewizji lokalnej i krajowej, w programach informacyjnych i na publicznych imprezach.

W wywiadach i postach w mediach społecznościowych Ishchenko popiera decyzję prezydenta Putina o uznaniu separatystycznych »Ługańskiej Republiki Ludowej« i »Donieckiej Republiki Ludowej« oraz rozpowszechnia propagandowe przesłania reżimu.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Ishchenko ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1218.

Mikhail Vladimirovich STRUK

(Михаил Владимирович СТРУК)

Data urodzenia: 26.10.1977

Miejsce urodzenia: Nowy Rogaczik, obwód wołgogradzki, były ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od 2017 r. Struk jest członkiem zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie wołgogradzkim. Struk jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«.

Na swoim koncie na platformie medium społecznościowego Vkontakte oraz w oświadczeniach w lokalnej gazecie Struk jako wiceprzewodniczący zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie wołgogradzkim wielokrotnie wyrażał poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę i uznawał Ukraińców za nazistów. Struk wyraża wsparcie dla rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie.

Ze względu na swoje polityczne wpływy oraz wpływy, które ma jako dyrektor generalny ZAO Volzhskaya Poultry Farm, Struk ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1219.

Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV

(Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

Data urodzenia: 30.1.1992

Miejsce urodzenia: region Czuj w północnej części Republiki Kirgiskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zabolotnev jest szefem Regionalnego Komitetu Wykonawczego regionalnego oddziału prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja« w Chanty-Mansyjsku.

Jest również byłym szefem młodzieżowej Dumy (parlamentu młodzieżowego) w Jugrze, współpracującej z młodzieżowymi Dumami samozwańczych »Ługańskiej Republiki Ludowej« i »Donieckiej Republiki Ludowej«. Zabolotnev regularnie uczestniczy w posiedzeniach, forach i imprezach młodzieżowej Dumy w Jugrze. W dniu 1 kwietnia 2022 r. wystąpił na scenie w skeczu podczas regionalnego koncertu charytatywnego, zbierając pieniądze na wsparcie rosyjskich operacji humanitarnych w Donbasie.

Wielokrotnie w kanale regionalnej telewizji wyrażał poparcie dla »specjalnej operacji«.

Zabolotnev jest bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych i wykorzystuje tę platformę, aby deklarować poparcie dla Władimira Putina i »operacji«, aby podkreślać, że mieszkańcy »Donieckiej Republiki Ludowej« i »Ługańskiej Republiki Ludowej« są po stronie Rosji, aby szerzyć twierdzenia o ludobójstwie w regionie Donbasu i aby twierdzić, że należy całkowicie zniszczyć siły ukraińskie.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Zabolotnev ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1220.

Nikolay Timofeevich VELIKDAN

(Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

Data urodzenia: 6.3.1956

Miejsce urodzenia: Sowietskoje Runo, rejon ipatowski, Kraj Stawropolski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od dnia 30 września 2021 r. Velikdan jest przewodniczącym stawropolskiej regionalnej Dumy. Od dnia 19 września 2021 r. jest członkiem stawropolskiej regionalnej Dumy i pierwszym zastępcą szefa rządu Kraju Stawropolskiego. Jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja« i członkiem prezydium regionalnej rady politycznej tej partii.

W swoich oświadczeniach w rosyjskich regionalnych internetowych serwisach informacyjnych BezFormata i Stapravda publicznie popierał i promował inwazję na Ukrainę, szerząc propagandę dotyczącą rosyjskiej inwazji i rozpowszechniając zniekształcony obraz sytuacji w Ukrainie. Zachęca do udziału w »operacji specjalnej«. Jako jeden z najwyższych rangą urzędników i przewodniczący stawropolskiej regionalnej Dumy ma znaczne wpływy.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Velikdan ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1221.

Dmitryi Vladimirovich KHOLIN

(Дмитрий Владимирович ХОЛИН)

Data urodzenia: 25.9.1977

Miejsce urodzenia: Kujbyszew, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Kholin jest członkiem Dumy obwodu samarskiego, gdzie pełni funkcję przewodniczącego komisji regulaminowej. W latach 2020–2021 szefował komitetowi wykonawczemu oddziału prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«w obwodzie samarskim. Jest też członkiem samarskiego regionalnego oddziału ogólnorosyjskiej organizacji publicznej »Combat Brotherhood« (zrzeszającej weteranów).

Wykorzystując swoje kanały w mediach społecznościowych, publiczne wywiady i wykłady, otwarcie usprawiedliwia i popiera rosyjską agresję na Ukrainę i broni jej. Otwarcie mówi o tym, że jest zagorzałym zwolennikiem prezydenta Putina, co stanowi systematyczne publiczne podżeganie do wspierania operacji wojskowych prowadzonych przez Rosję.

W szczególności Kholin odgrywa kluczową rolę w rozpowszechnianiu prorosyjskiej narracji wśród młodych ludzi i młodych kadetów. Zatem ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie prorosyjskiej propagandy i dezinformacji na temat wojny w Ukrainie, a także odgrywa aktywną rolę w pozyskiwaniu wewnętrznego poparcia dla rosyjskiej kampanii wojskowej. Mając na uwadze te działania, Kholin ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1222.

Sergey Evgenievich TSIVILEV

(Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

Data urodzenia: 21.9.1961

Miejsce urodzenia: Żdanow (Mariupol), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Tsivilev jest gubernatorem obwodu kemerowskiego i powszechnie znaną osobą publiczną.

W swoich wystąpieniach publicznych otwarcie usprawiedliwia i popiera rosyjską agresję na Ukrainę i broni jej. Otwarcie mówi o tym, że jest zagorzałym zwolennikiem prezydenta Putina, co stanowi systematyczne publiczne podżeganie do wspierania operacji wojskowych prowadzonych przez Rosję.

Ze względu swoje polityczne wpływy ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie prorosyjskiej propagandy i dezinformacji na temat wojny w Ukrainie, a także odgrywa aktywną rolę w pozyskiwaniu krajowego poparcia dla rosyjskiej kampanii wojskowej. Otwarcie wyraził swoje poparcie dla decyzji prezydenta Rosji o uznaniu niezależności tzw. republik Ługańskiej i Donieckiej. Mając na uwadze te działania, Tsivilev ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1223.

Roman Alexandrovich GOVOR

(Роман Александрович ГOBOP)

Data urodzenia: 22.11.1982

Miejsce urodzenia: Nowokuźnieck, obwód kemerowski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Govor jest członkiem zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie kemerowskim – Kuzbas. Jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«.

W swoich oświadczeniach za pośrednictwem Rutube i swojego konta na portalu VKontakte publicznie popiera decyzję o inwazji na Ukrainę. Aktywnie promuje również propagandę reżimu.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Govor ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem wspiera działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

21.7.2022

1224.

Roman Sergeevich CHUYKO

(Роман Сергеевич ЧУЙКО)

Data urodzenia: 12.5.1983

Miejsce urodzenia: Błagowieszczeńsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Chuyko jest szefem obwodowego komitetu wykonawczego Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego oraz członkiem obwodowego zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie tiumeńskim. Chuyko jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«.

Jako szef obwodowego komitetu wykonawczego, wykorzystując platformy mediów społecznościowych, regionalne kanały telewizyjne i strony internetowe agencji informacyjnych, Chuyko regularnie wyraża poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpowszechnia propagandę i potępia władze Ukrainy jako nazistów.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Chuyko ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1225.

Viktor Vladimirovich BABENKO

(Виктор Владимирович БАБЕНКО)

Data urodzenia: 14.10.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Babenko jest przewodniczącym rady zwolenników partii »Jedna Rosja« w obwodzie swierdłowskim. Jest członkiem zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie swierdłowskim oraz zastępcą sekretarza oddziału partii »Jedna Rosja« w obwodzie swierdłowskim. Babenko jest jednym z kluczowych polityków regionalnych prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja« w obwodzie swierdłowskim.

Od początku rosyjskiej inwazji w lutym aktywnie Babenko wyraża poparcie dla operacji, wykorzystując media społecznościowe, publikowane w prasie papierowej wywiady oraz wystąpienia przy okazji lokalnych wydarzeń. Zachęca ludność Swierdłowska do wspierania rosyjskiej „operacji specjalnej przeciwko nacjonalizmowi i faszyzmowi”.

Na większości zdjęć jest ubrany w T-shirt z literą »Z« wykorzystywaną jako symbol rosyjskiej inwazji. Ponadto Babenko wielokrotnie rozpowszechniał propagandę i zawierające nieprawdziwe informacje oświadczenia na temat wydarzeń związanych z operacją wojskową.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Babenko ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1226.

Yury Alexandrovich BURLACHKO

(Юрий Александрович БУРЛАЧКО)

Data urodzenia: 8.6.1961

Miejsce urodzenia: Omsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od 2017 r. Burlachko pełni funkcję przewodniczącego zgromadzenia ustawodawczego w Kraju Krasnodarskim (nazwa regionu) i jest najwyższym rangą posłem w Zgromadzeniu Ustawodawczym Kraju Krasnodarskiego. Burlachko jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«.

W szeregu wywiadów Burlachko rozpowszechniał kremlowską propagandę na temat Ukrainy i popierał rosyjską inwazję na Ukrainę. Wyraził pełne poparcie dla wysiłków prezydenta na rzecz »oczyszczenia nowoczesnej Ukrainy z nazizmu ». Burlachko twierdzi ponadto, że odegrał aktywną rolę w procesach wyborczych na Krymie w 2014 r. Otrzymał liczne medale i nagrody, na przykład medal wdzięczności prezydenta Federacji Rosyjskiej (w latach 2004, 2014, 2017), medal »Za powrót Krymu« (2014 rok) oraz medal »Za zasługi dla ojczyzny«.

Ze względu na swoje polityczne wpływy ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie.

Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Równocześnie uzyskuje korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu oraz uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

21.7.2022

1227.

Yury Zimelevich KAMALTYNOV

(Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ)

Data urodzenia: 11.3.1957

Miejsce urodzenia: Kazań, Republika Tatarstanu, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Kamaltynov jest wiceprzewodniczącym Rady Państwa Republiki Tatarstanu. Wcześniej pełnił funkcję wicepremiera Republiki Tatarstanu i pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Republiki Tatarstanu w Radzie Państwa Republiki Tatarstanu. Kamaltynov jest członkiem prokremlowskiej partii rządzącej »Jedna Rosja«.

W swoich oświadczeniach za pośrednictwem lokalnych i regionalnych platform medialnych Kamaltynov publicznie popierał i promował decyzję o inwazji na Ukrainę.

Ze względu na swoje polityczne wpływy Kamaltynov ponosi odpowiedzialność za nawoływanie do nienawiści wobec Ukrainy, za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji i propagandy w kontekście wojny, a także za działania na rzecz uzyskania krajowego poparcia w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie. Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.7.2022

1228.

Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

(Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

Data urodzenia: 18.10.1973

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Bezrukov jest rosyjskim aktorem i politykiem. Jest jedną z osób publicznych będących twarzą partii »Jedna Rosja« oraz przewodniczy projektowi pod hasłem »Kultura małej ojczyzny« partii »Jedna Rosja«. Szerzył rosyjską propagandę wspierającą rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Poparł rosyjską inwazję na Ukrainę podczas swoich występów dla rosyjskich żołnierzy, którzy wzięli udział w wojnie, oraz dla dzieci z separatystycznych tzw. republik ludowych w regionie Donbasu. Ponadto publicznie wyraził swoje poparcie dla bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

Zatem ponosi odpowiedzialność za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażających.

21.7.2022

1229.

Vladimir Lvovich MASHKOV

(Владимир Львович МАШКОВ)

Data urodzenia: 27.11.1963

Miejsce urodzenia: Tula, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Vladimir Mashkov jest rosyjskim aktorem, reżyserem i scenarzystą, który aktywnie wspierał rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Oficjalnie poparł prezydenta Władimira Putina, gdy ten ubiegał się o reelekcję w 2018 r. oraz pełnił funkcję jego przedstawiciela wyborczego. Został nominowany na stanowisko członka prezydenckiej Rady Kultury i Sztuki. Poparł również bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola oraz uznanie przez Rosję tzw. separatystycznych republik ludowych w Donbasie.

Wystąpił na propagandowym wiecu poparcia dla bezprawnej aneksji Krymu i dla wojny przeciwko Ukrainie zorganizowanym w dniu 18 marca 2022 r. na Stadionie Łużniki w Moskwie. Ponadto na elewacji Teatru Olega Tabakowa w Moskwie umieścił symbol wojskowy »Z«, wykorzystywany przez rosyjską propagandę do promowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zatem ponosi odpowiedzialność za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażających.

21.7.2022”

Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„102.

AVLITA Stevedoring Company

Adres: Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, Ukraine

AVLITA Stevedoring Company świadczy usługi związane z załadunkiem zboża na statki w porcie Sewastopol na Krymie, który został bezprawnie zaanektowany przez Rosję. W licznych sprawozdaniach udokumentowano udział tego przedsiębiorstwa w załadunku na statki zboża skradzionego rolnikom i państwu ukraińskiemu na terytoriach ukraińskich pod rosyjską okupacją lub zboża zakupionego pod przymusem od ukraińskich rolników. Zatem AVLITA wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб »Ночные Волки«)

Adres: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: grupa motocyklowa

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji: 1989

Nightwolves MC jest nacjonalistycznym klubem motocyklowym założonym w Moskwie w 1989 r., posiadającym około 45 oddziałów na całym świecie, w tym w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Grupa Nightwolves MC aktywnie angażuje się w rosyjską agresję wojskową na Ukrainę, publicznie wspierając aneksję Krymu w 2014 r. i wojnę przeciwko Ukrainie w 2022 r., aktywnie rozpowszechniając antyukraińską i prorosyjską propagandę oraz walcząc wraz z prorosyjskimi ugrupowaniami w Ukrainie lub wspierając je, w następstwie aneksji Krymu i po wybuchu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w 2022 r. Grupa należy do kluczowych zwolenników rosyjskiego rządu i aktywnie wspiera rosyjską propagandę państwową w Rosji, a także w Europie i na Bałkanach Zachodnich, publiczne odmawiając Ukrainie prawa do państwowości, wzywając do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa, propagując ideę, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji.

Grupa ma również bliskie powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i rosyjskim rządem, a w latach 2013–2015 otrzymała od Kremla państwowe środki. Nightwolves MC jest zatem podmiotem lub organem, który materialnie wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto jest podmiotem, który wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund (Fundacja Gorczakowa)

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Adres: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moscow 105064, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa

Miejsce rejestracji: Moskwa

Data rejestracji: luty 2010

Numer rejestracyjny: 1107799026752

Fundację Gorczakowa powołał do życia prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w 2010 r. Jej założycielem było rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a szefem Rady Fundacji jest minister spraw zagranicznych. Ministerstwo finansuje prace fundacji, a fundacja z kolei udziela finansowania ośrodkom analitycznym i organizacjom pozarządowym założonym i finansowanym przez rząd (tzw. GONGO).

Fundacja Gorczakowa ma wspierać obywateli rosyjskich na obszarze posowieckim zgodnie z celami ideologicznymi Kremla. Projekty organizowane przez fundację Gorczakowa są ważnymi elementami dyskursu Rosji w ramach polityki zagranicznej. W 2015 r. rząd Ukrainy zamknął biuro fundacji Gorczakowa w Kijowie z powodu propagandy antypaństwowej.

Zatem Fundacja Gorczakowa ponosi odpowiedzialność za aktywnie wspieranie rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.

21.7.2022

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rosotrudniczestwo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Adres siedziby: 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 690-12-45

E-mail: rossotr@rs.gov.ru

Strona internetowa: https://rs.gov.ru

Rodzaj podmiotu: rosyjska agencja federalna

Miejsce rejestracji: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Data rejestracji: 6.9.2008

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rosotrudniczestwo) jest federalnym organem wykonawczym odpowiedzialnym za świadczenie usług państwowych i zarządzanie mieniem państwowym w zakresie wspierania i rozwijania stosunków międzynarodowych między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi Wspólnoty Niepodległych Państw oraz innymi państwami.

Jest główną agencją państwową, której rolą jest projekcja miękkiej siły i hybrydowych wpływów Kremla, w tym promowanie koncepcji tzw. »ruskiego miru«. Od wielu lat działa jako organizacja koordynująca sieć rosyjskich obywateli i agentów wpływu, finansuje różne projekty z zakresu dyplomacji publicznej i propagandy, konsolidując działalność prorosyjskich podmiotów i upowszechniając narracje Kremla, w tym rewizjonizm historyczny.

Rosotrudniczestwo aktywnie organizuje wydarzenia międzynarodowe mające na celu utrwalenie wśród szerszego grona odbiorców postrzegania okupowanych terytoriów ukraińskich jako rosyjskie. Szef i wiceszef Rosotrudniczestwa wyraźnie zamanifestowali swoje poparcie dla rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Zatem Rosotrudniczestwo wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki. Ponadto ponosi odpowiedzialność za wspieranie, materialnie i finansowo, rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.

21.7.2022

106.

Russkiy Mir Foundation (Fundacja »Ruski Mir«)

(Фонд »Русский мир«)

Adres: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 981-5680

E-mail: info@russkiymir.ru

Strona internetowa: https://russkiymir.ru

Rodzaj podmiotu: rosyjska agencja federalna

Data rejestracji: 31.8.2007

Fundacja »Ruski Mir« została utworzona przez rząd Federacji Rosyjskiej i jest przez ten rząd finansowana. Wykorzystywana jest przez Federację Rosyjską do realizacji jej interesów w krajach postsowieckich.

Jej oficjalny mandat obejmuje promowanie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej na całym świecie, lecz fundacja ta jest wykorzystywana przez Kreml jako ważne narzędzie wywierania wpływu i w sposób zdecydowany promuje rosyjską agendę w państwach postsowieckich, odrzucając legitymację Ukrainy jako suwerennego narodu i opowiadając się za jej zjednoczeniem z Rosją.

Fundacja »Ruski Mir« rozpowszechnia prokremlowską i antyukraińską propagandę oraz usprawiedliwia niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną rosyjską agresję wojskową na Ukrainę. Poparła też w swoich oficjalnych komunikatach bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola oraz uznanie przez Rosję separatystycznych tzw. republik ludowych w regionie Donbasu.

Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Uzyskiwała też korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

21.7.2022

107.

JSC Research and Production Association »Kvant«

(Акционерное общество "Научно-производственное объединение »Квант«)

Adres: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Russian Federation

Tel.: (8162) 681303

E-mail: ok@kvant-vn.ru

»Kvant« JSC jest rosyjskim przedsiębiorstwem działającym w sektorze wojskowym, produkującym systemy walki elektronicznej dla rosyjskich sił zbrojnych.

Współtworzyło projekt systemu walki elektronicznej Krasucha-4, który również współprodukowało, a także wyprodukowało sprzęt na potrzeby elektronicznego systemu walki elektronicznej Rtut-BM. Systemy walki elektronicznej Krasucha-4 i Rtut-BM zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Zatem ponosi odpowiedzialność za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Wspierało również materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskiwało od tego rządu korzyści.

21.7.2022

108.

Sberbank

(Сбербанк)

Adres: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russian Federation

Data rejestracji: 22.3.1991

Numer rejestracyjny: 1027700132195

Sberbank jest jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Rosji. Rosyjski Bank Centralny jest udziałowcem większościowym Sberbanku. Dyrektorem generalnym banku był rosyjski minister gospodarki i handlu pod rządami prezydenta Władimira Putina w latach 2000–2007, a prezesem rady nadzorczej banku jest rosyjski minister finansów. Sberbank, jako największy bank w Rosji (około jedna czwarta łącznych rosyjskich aktywów bankowych i jedna trzecia kapitału bankowego), będący w dużej mierze własnością rządu rosyjskiego, generuje ponadto wysoki dochód dla rządu rosyjskiego. Sberbank jest zatem podmiotem lub organem, który wspiera finansowo rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, oraz uzyskuje od tego rządu korzyści, a także osobą prawną, podmiotem lub organem zaangażowanym w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

21.7.2022

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Adres: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Russian Federation

Tel.: (+7812) 605-00-78

Strona internetowa: http://www.forss.ru/eng

E-mail: info@forss-marine.ru

FORSS jest rosyjskim przedsiębiorstwem świadczącym usługi inżynieryjne dla przemysłu stoczniowego. Realizuje zlecenia rządu Federacji Rosyjskiej.

Brało udział w rozwoju okrętów patrolowych projektu floty czarnomorskiej »Wasilij Bykow«. Ten »projekt 22 160 « obejmuje budowę przez Stocznię Zelenodolsk okrętów patrolowych, które zostały użyte przez rosyjską marynarkę wojenną podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Zatem ponosi odpowiedzialność za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspierało materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, oraz uzyskiwało od tego rządu korzyści.

21.7.2022

110.

All-Russia »Young Army« Military Patriotic Social Movement

(Всероссийское военно-патриотическое общественное движение »Юнармия«)

alias Junarmia

(Юнармия)

Adres: 1st Krasnokursantskiy passage, 1/4, Building 1, Moscow, Russia, 111033, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 106-75-75

Strona internetowa: https://yunarmy.ru/

E-mail: info@yunarmy.ru

All-Russia »Young Army« Military Patriotic Social Movement (Junarmia) jest rosyjską organizacją paramilitarną. Junarmia i jej członkowie poparli rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i rozpowszechniają rosyjską propagandę dotyczącą wojny. Junarmia używała symbolu wojskowego »Z« wykorzystywanego przez rosyjską propagandę do promowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przy wsparciu ze strony Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej Junarmia zorganizowała kampanię, podczas której uczniowie zostali poproszeni o pisanie listów do rosyjskich żołnierzy biorących udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ponadto zebrała darowizny dla oddziałów walczących na wojnie. Zorganizowała również letnie obozy dla dzieci na terytorium bezprawnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego.

Zatem wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

21.7.2022”