20.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/61


DECYZJA RADY (UE) 2022/1256

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 226. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do proponowanego przyjęcia zmiany nr 48 w części I załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwana dalej „konwencją chicagowską”) regulująca międzynarodowy transport lotniczy weszła w życie w dniu 4 kwietnia 1947 r. Na jej mocy ustanowiono Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

(2)

Państwa członkowskie Unii są umawiającymi się państwami konwencji chicagowskiej (zwanymi dalej „umawiającymi się państwami”) oraz członkami ICAO, natomiast Unia ma status obserwatora w niektórych organach ICAO. W Radzie ICAO reprezentowanych jest obecnie siedem państw członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 54 konwencji chicagowskiej Rada ICAO ma przyjmować międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania i oznaczać je jako załączniki do konwencji chicagowskiej (zwane dalej „załącznikami”).

(4)

Na podstawie art. 90 konwencji chicagowskiej załącznik lub każda zmiana takiego załącznika mają wejść w życie w terminie trzech miesięcy od daty ich przedłożeniu umawiającym się państwom albo po upływie dłuższego okresu wyznaczonego przez Radę ICAO, chyba że w międzyczasie większość umawiających się państw złoży Radzie ICAO swój sprzeciw.

(5)

Rada ICAO zamierza przyjąć podczas swojej 226. sesji zmianę nr 48 w części I załącznika 6 do konwencji chicagowskiej (zwaną dalej „zmianą nr 48”).

(6)

Głównym celem zmiany nr 48 jest przesunięcie daty rozpoczęcia stosowania normy 6.18.1 w części I załącznika 6 na dzień 1 stycznia 2025 r.

(7)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na 226. sesji Rady ICAO w odniesieniu do zmiany nr 48. Stanowisko to powinno polegać na poparciu zmiany nr 48 i powinno zostać wyrażone przez państwa członkowskie Unii będące członkami Rady ICAO, działające wspólnie w imieniu Unii.

(8)

Stanowisko Unii w odniesieniu do planowanej zmiany nr 48, które ma zostać ogłoszone przez Sekretarza Generalnego ICAO w drodze procedury pisma ICAO skierowanego do państw, powinno polegać na niezgłaszaniu sprzeciwu, o ile zmiana nr 48 zostanie przyjęta bez wprowadzania żadnych istotnych poprawek,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowiskiem, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na 226. sesji Rady ICAO lub na jakiejkolwiek kolejnej sesji, jest poparcie proponowanej zmiany nr 48 w części I załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwanej dalej „zmianą nr 48”).

2.   Stanowiskiem, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii, o ile Rada ICAO przyjmie zmianę nr 48 bez wprowadzania istotnych poprawek, jest niezłożenie sprzeciwu wobec przyjętej zmiany nr 48 w odpowiedzi na odpowiednie oficjalne pismo ICAO skierowane do państw.

Artykuł 2

1.   Stanowisko, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wyrażają państwa członkowskie Unii będące członkami Rady ICAO, działające wspólnie w imieniu Unii.

2.   Stanowisko, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wyrażają wszystkie państwa członkowskie, działające wspólnie w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. BEK