9.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/9


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/399.

z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję Rady 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1).

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową na Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę, w tym z terytorium Białorusi. Atak ten jest rażącym pogwałceniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(3)

W konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska stanowczo potępiła również zaangażowanie Białorusi w tę agresję wobec Ukrainy i wezwała Białoruś do powstrzymania się od takich działań i do przestrzegania jej zobowiązań międzynarodowych. Wezwała ona do pilnego przygotowania i przyjęcia kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych obejmujących również Białoruś.

(4)

W dniu 2 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/356 (2), która zmieniła tytuł decyzji 2012/642/WPZiB i wprowadziła dalsze środki ograniczające w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(5)

Ze względu na powagę sytuacji oraz w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy należy wprowadzić dodatkowe środki ograniczające w odniesieniu do sektora finansowego.

(6)

W szczególności należy: zakazać dopuszczania do obrotu giełdowego akcji białoruskich podmiotów państwowych w systemach obrotu Unii i świadczenia związanych z tymi akcjami usług; ograniczyć napływ środków finansowych z Białorusi do Unii; zakazać transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi; ograniczyć świadczenie specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych na rzecz niektórych białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych. Należy również nałożyć dodatkowe obowiązki na menedżerów sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w odniesieniu do zakazów przelotów.

(7)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 2ha

1.   Zakazane są transakcje związane z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcje z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Białorusi lub pod jego kierunkiem.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii jako całości lub zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie ust. 2.

Artykuł 2hb

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.”;

2)

Art. 2k otrzymuje brzmienie:

„Zakazuje się udziału, świadomie i umyślnie, w działaniach, których celem lub skutkiem, bezpośrednim lub pośrednim, jest ominięcie zakazów określonych w niniejszej decyzji.”;

3)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 2t

1.   Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 10 marca 2022 r.;

b)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii; oraz

c)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

Artykuł 2u

1.   Zakazuje się przyjmowania depozytów od obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR na instytucję kredytową.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Białorusią.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

d)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b)

niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność na Białorusi.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

Artykuł 2v

1.   Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (*1) w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 2w

1.   Zakazuje się sprzedaży denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 2x

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro, o ile taka sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są niezbędne do:

a)

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b)

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 2y

Od dnia 20 marca 2022 r. zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku V lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wymienionego w załączniku V.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).”;"

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2ab

1.   Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 2a i art. 4 ust. 2 niniejszej decyzji i zgodności z tymi artykułami. Menedżer sieci w szczególności odrzuca wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii lub nad terytorium Białorusi, które to działania stanowią naruszenie przepisów niniejszej decyzji, tak aby pilot nie mógł wykonywać lotów.

2.   Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 2a.”;

5)

art. 2n ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2h, 2i, 2j, 2y, lub wymienione w załącznikach II lub V;”;

6)

załącznik do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik V do decyzji 2012/642/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/356 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 67 z 2.3.2022, s. 103).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2y

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Bank Rozwoju Republiki Białorusi