27.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 461/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2307

z dnia 21 października 2021 r.

ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 39 ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 43 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 można dokonać przywozu produktu z państwa trzeciego w celu wprowadzenia go do obrotu w Unii jako produkt ekologiczny lub jako produkt w okresie konwersji. Należy zatem ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące niektórych podmiotów w Unii w odniesieniu do przesyłek przy wprowadzaniu do Unii i po dopuszczeniu do obrotu w Unii przesyłki lub części przesyłki. Podmiotami tymi są importerzy, którzy przedstawiają przesyłkę w celu dopuszczenia do obrotu w Unii, lub podmioty działające w ich imieniu, oraz pierwsi odbiorcy i odbiorcy, którzy otrzymają przesyłkę lub część przesyłki.

(2)

Aby zorganizować system kontroli urzędowych przesyłek, który zapewnia identyfikowalność, importer powinien przekazać właściwemu organowi i swojemu organowi kontrolnemu lub swojej jednostce certyfikującej wcześniejsze powiadomienie o przybyciu przesyłki, przedkładając odpowiednie informacje zawarte w świadectwie kontroli przewidzianym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2306 (2) [C(2021) 7387].

(3)

Ponadto należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące treści wyciągu ze świadectwa kontroli, jak również środków technicznych, za pomocą których ma ono być wydawane.

(4)

Importer, pierwszy odbiorca i odbiorca powinni przedstawić świadectwo kontroli lub wyciąg ze świadectwa kontroli na żądanie organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących. Należy ustanowić dodatkowe obowiązki dotyczące informacji, które mają być umieszczone odpowiednio przez importera, pierwszego odbiorcę i odbiorcę w opisie jednostki produkcyjnej w okresie konwersji, o którym mowa w art. 39 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2018/848.

(5)

Aby zapewnić właściwe monitorowanie przypadków niezgodności, państwa członkowskie i Komisja powinny wymieniać się – za pomocą systemu informatycznego rolnictwa ekologicznego – informacjami na temat wszelkich podejrzewanych lub stwierdzonych niezgodności ustalonych podczas weryfikacji przesyłki przeprowadzonej przez właściwy organ państwa członkowskiego.

(6)

W odniesieniu do świadectwa kontroli w formie papierowej i wyciągu ze świadectw kontroli w formie papierowej, zatwierdzonych w formie papierowej odręcznym podpisem zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2306, należy ustanowić wymogi przejściowe dotyczące stosowania takiego świadectwa i wyciągów z niego przez pierwszego odbiorcę i odbiorcę, a także ustanowić wymóg, aby takie świadectwo i wyciągi z niego towarzyszyły towarom do pomieszczeń pierwszego odbiorcy i odbiorcy.

(7)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące następujących kwestii:

a)

deklaracji i informacji przedkładanych przez importerów, podmiotów odpowiedzialnych za przesyłki, pierwszych odbiorców i odbiorców w odniesieniu do przywozu produktów z państw trzecich w celu wprowadzenia tych produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji; oraz

b)

powiadamiania przez właściwe organy państw członkowskich o podejrzewanych lub stwierdzonych przypadkach niezgodności przesyłek.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii i podlegającą systemowi kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848, która – sama albo za pośrednictwem przedstawiciela – przedstawia przesyłkę w celu dopuszczenia do obrotu w Unii;

2)

„podmiot odpowiedzialny za przesyłkę” oznacza, do celów art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2123 (3), importera albo osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która przedstawia przesyłkę w punkcie kontroli granicznej w imieniu importera;

3)

„pierwszy odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii i podlegającą systemowi kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848, której importer dostarcza przesyłkę po dopuszczeniu do obrotu i która otrzymuje ją w celu dalszego przygotowania lub wprowadzenia do obrotu;

4)

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii i podlegającą systemowi kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848, której importer dostarcza partię uzyskaną w wyniku podziału przesyłki po dopuszczeniu do obrotu i która otrzymuje ją w celu dalszego przygotowania lub wprowadzenia do obrotu;

5)

„przesyłka” oznacza przesyłkę – zdefiniowaną w art. 3 pkt 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (4) – produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji; w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2305 (5) ten termin oznacza jednak ilość produktów oznaczonych co najmniej jednym kodem Nomenklatury scalonej, objętą jednym świadectwem kontroli, przewożoną tym samym środkiem transportu i przywożoną z tego samego państwa trzeciego.

Artykuł 3

Wcześniejsze powiadomienie o przybyciu przesyłki

1.   W przypadku każdej przesyłki importer lub, w stosownych przypadkach, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę dokonuje wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki do punktu kontroli granicznej lub punktu dopuszczenia do obrotu, wypełniając i przedkładając w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (system TRACES), o którym mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (6), odpowiednią część świadectwa kontroli zgodnie ze wzorem i uwagami określonymi w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 następującym podmiotom:

a)

właściwemu organowi, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306;

b)

organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej importera.

2.   W przypadku każdej przesyłki podlegającej kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej ust. 1 stosuje się oprócz wymogów dotyczących wcześniejszego powiadamiania właściwych organów w punktach kontroli granicznej przybycia przesyłek na podstawie art. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

3.   Wcześniejszych powiadomień na podstawie ust. 1 dokonuje się zgodnie z wymogami dotyczącymi minimalnego terminu określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1013 (7).

Artykuł 4

Świadectwo kontroli i wyciąg ze świadectwa kontroli

1.   Importer i pierwszy odbiorca wypełniają świadectwo kontroli w systemie TRACES w następujący sposób:

a)

w rubryce 23 dotyczącej szczególnych procedur celnych importer podaje w systemie TRACES wszystkie informacje, z wyjątkiem informacji dotyczących weryfikacji przeprowadzonej przez odpowiedni właściwy organ;

b)

w rubryce 24 dotyczącej pierwszego odbiorcy importer podaje w systemie TRACES informacje, jeżeli informacje nie zostały podane przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą w państwie trzecim przed weryfikacją przesyłki i zatwierdzeniem świadectwa kontroli przez właściwy organ; oraz

c)

rubrykę 31 dotyczącą deklaracji pierwszego odbiorcy wypełnia w systemie TRACES pierwszy odbiorca w momencie przyjęcia przesyłki po jej dopuszczeniu do obrotu.

2.   Jeżeli decyzja podjęta w odniesieniu do przesyłki zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 wskazuje, że przesyłka ma zostać dopuszczona do obrotu, importer podaje numer świadectwa kontroli w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu, o którym mowa w art. 158 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (8).

3.   Jeżeli przesyłka jest podzielona na różne partie pod dozorem celnym i przed dopuszczeniem do obrotu zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, importer wypełnia i przedkłada wyciąg ze świadectwa kontroli za pośrednictwem systemu TRACES dla każdej partii zgodnie ze wzorem i uwagami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

To samo dotyczy przypadku, gdy przesyłka jest podzielona na różne partie zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 po weryfikacji i zatwierdzeniu świadectwa kontroli.

Jeżeli decyzja podjęta w odniesieniu do partii odnotowanej na wyciągu ze świadectwa kontroli zgodnie z art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 wskazuje, że partia ma zostać dopuszczona do obrotu, w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu, o którym mowa w art. 158 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, podaje się numer wyciągu ze świadectwa kontroli.

W chwili przyjęcia partii odbiorca wypełnia w systemie TRACES rubrykę 13 wyciągu ze świadectwa kontroli, potwierdzając, czy przy odbiorze partii opakowanie lub pojemnik oraz, w stosownych przypadkach, świadectwo kontroli są zgodne z pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848.

4.   Wyciąg ze świadectwa kontroli sporządza się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym partia ma zostać dopuszczona do obrotu. Państwo członkowskie może wyrazić zgodę na sporządzanie wyciągu ze świadectw w innym języku urzędowym Unii oraz dołączanie do nich w stosownych przypadkach tłumaczenia poświadczonego.

Artykuł 5

Dokumentacja

Na żądanie odpowiedniego właściwego organu, organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej importer, pierwszy odbiorca lub odbiorca przedstawiają świadectwo kontroli lub, w stosownych przypadkach, wyciąg ze świadectwa kontroli, w którym są wymienieni.

Artykuł 6

Opis jednostek produkcyjnych i czynności

W przypadku importera zgłaszającego przesyłkę do dopuszczenia do obrotu pełny opis ekologicznej jednostki produkcyjnej lub jednostki produkcyjnej w okresie konwersji oraz czynności, o których mowa w art. 39 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2018/848, obejmuje:

a)

pomieszczenia;

b)

czynności, ze wskazaniem punktów dopuszczenia do obrotu w Unii;

c)

wszelkie inne obiekty, które importer zamierza wykorzystać do przechowywania produktów przywożonych do czasu ich dostarczenia pierwszemu odbiorcy; oraz

d)

zobowiązanie, że zapewniono, aby wszelkie obiekty, które będą wykorzystywane do przechowywania produktów przywożonych, poddawano kontroli przez organ kontrolny albo jednostkę certyfikującą lub – jeżeli te obiekty znajdują się w innym państwie członkowskim lub regionie – przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą uznaną do celów kontroli w tym państwie członkowskim lub regionie.

W przypadku pierwszego odbiorcy i odbiorcy opis obejmuje obiekty wykorzystywane do przyjmowania przesyłek i ich przechowywania.

Artykuł 7

Powiadamianie o podejrzeniu lub stwierdzeniu niezgodności

Jeżeli podczas weryfikacji zgodności przesyłki zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 stwierdzone zostaną przypadki podejrzewanej lub stwierdzonej niezgodności, dane państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pomocą systemu informatycznego rolnictwa ekologicznego (OFIS) oraz wzoru określonego w sekcji 4 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/279 (9). Komisja informuje właściwy organ lub – w stosownych przypadkach – organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą danego państwa trzeciego.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe dotyczące świadectw kontroli i wyciągów w formie papierowej

1.   Świadectwo kontroli w formie papierowej zatwierdzone odręcznym podpisem zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 oraz wyciąg ze świadectwa kontroli w formie papierowej zatwierdzony odręcznym podpisem zgodnie z art. 11 ust. 5 tego rozporządzenia towarzyszą towarom do pomieszczeń pierwszego odbiorcy lub odbiorcy.

2.   Po otrzymaniu świadectwa kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 1, pierwszy odbiorca sprawdza, czy informacje zawarte w tym świadectwie odpowiadają informacjom zawartym w tym świadectwie w systemie TRACES.

Jeżeli informacje dotyczące liczby opakowań, o której mowa w rubryce 13 świadectwa kontroli, lub informacje w rubrykach 16 i 17 tego świadectwa nie są zawarte w świadectwie kontroli w formie papierowej lub jeżeli informacje te różnią się od informacji zawartych w świadectwie w systemie TRACES, pierwszy odbiorca uwzględnia informacje zawarte w świadectwie w systemie TRACES.

3.   Po sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 2, pierwszy odbiorca podpisuje odręcznie świadectwo kontroli w formie papierowej w rubryce 31 i przesyła to świadectwo importerowi wskazanemu w rubryce 12.

4.   Importer zachowuje świadectwo kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 3, do wglądu organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej przez okres co najmniej dwóch lat.

5.   W przypadku wyciągu ze świadectwa kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 1, odbiorca w chwili przyjęcia partii podpisuje odręcznie ten wyciąg w formie papierowej w rubryce 13.

6.   Odbiorca partii zachowuje wyciąg ze świadectwa kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 5, do wglądu organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących przez okres co najmniej dwóch lat.

7.   Pierwszy odbiorca lub, w stosownych przypadkach, importer może sporządzić kopię świadectwa kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 3, na potrzeby informowania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z art. 5. Na wszystkie takie kopie nanosi się oznaczenie „KOPIA” w postaci nadruku lub stempla.

8.   Odbiorca lub, w stosownych przypadkach, importer może sporządzić kopię wyciągu ze świadectwa kontroli w formie papierowej, o którym mowa w ust. 5, na potrzeby informowania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z art. 5. Na wszystkie takie kopie nanosi się oznaczenie „KOPIA” w postaci nadruku lub stempla.

Artykuł 9

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (zob. s. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2123 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przypadków, w których kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie niektórych towarów mogą być przeprowadzane w punktach kontroli, a kontrole dokumentacji mogą być przeprowadzane w pewnej odległości od punktów kontroli granicznej, oraz warunków, na jakich może się to odbywać (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 64).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 o przepisy dotyczące przypadków i warunków zwolnienia produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i o przepisy dotyczące miejsca kontroli urzędowych takich produktów oraz zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające zasady funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych i jego elementów systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii (Dz.U. L 165 z 21.6.2019, s. 8).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 62 z 23.2.2021, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

WYCIĄG NR ... ZE ŚWIADECTWA KONTROLI DOTYCZĄCEGO PRZYWOZU DO UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH I PRODUKTÓW W OKRESIE KONWERSJI

1.

Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca, które wydały odnośne świadectwo kontroli

2.

Procedury na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1):

Zgodność (art. 46);

Równoważne państwo trzecie (art. 48);

Równoważny organ kontrolny lub równoważna jednostka certyfikująca (art. 57); lub

Równoważność na podstawie umowy handlowej (art. 47).

3.

Numer referencyjny świadectwa kontroli

4.

Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca

5.

Importer

6.

Państwo pochodzenia

7.

Państwo wywozu

8.

Punkt kontroli granicznej/punkt kontroli/punkt dopuszczenia do obrotu

9.

Państwo przeznaczenia

10.

Odbiorca partii uzyskanej w wyniku podziału

11.

Opis produktów

Ekologiczny lub w okresie konwersji Kody CN Kategoria Liczba opakowań Numer partii Masa netto partii i masa netto

oryginalnej przesyłki

12.

Deklaracja odpowiedniego właściwego organu, który zweryfikował i zatwierdził wyciąg ze świadectwa.

Niniejszy wyciąg odpowiada partii określonej powyżej i uzyskanej z podziału przesyłki, której dotyczy oryginalne świadectwo kontroli o numerze podanym w rubryce 3.

Można dopuścić do obrotu jako produkt ekologiczny;

Można dopuścić do obrotu jako produkt w okresie konwersji;

Można dopuścić do obrotu jako produkt nieekologiczny;

Partii nie można dopuścić do obrotu.

Informacje dodatkowe:

Organ i państwo członkowskie:

Data:

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej/kwalifikowana pieczęć elektroniczna

 

13.

Deklaracja odbiorcy partii

Niniejszym potwierdzam, że z chwilą odbioru produktów opakowanie lub pojemnik oraz – w odpowiednich przypadkach – świadectwo kontroli:

są zgodne z pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848; albo

nie są zgodne z pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848.

 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

Data:

 

CZĘŚĆ II

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WZORU WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA KONTROLI

Wyciąg nr …:

Numer wyciągu odpowiada numerowi partii uzyskanej w wyniku podziału oryginalnej przesyłki.

Rubryka 1

:

Nazwa, adres i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej w państwie trzecim, które wydały odnośne świadectwo kontroli.

Rubryka 2

:

W rubryce należy wpisać przepisy rozporządzenia (UE) 2018/848, które mają zastosowanie do wydania niniejszego wyciągu i posługiwania się nim; należy wskazać stosowne przepisy, zgodnie z którymi odnośna przesyłka została przywieziona, zob. rubryka 2 odnośnego świadectwa kontroli.

Rubryka 3

:

Numer świadectwa kontroli przypisany automatycznie odnośnemu świadectwu przez elektroniczny zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny (system TRACES).

Rubryka 4

:

Nazwa, adres i kod jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego odpowiedzialnych za kontrole dotyczące podmiotu, który dokonał podziału przesyłki.

Rubryki 5, 6 i 7

:

Zob. stosowne informacje na odnośnym świadectwie kontroli.

Rubryka 8

:

Niepowtarzalny kod alfanumeryczny przypisany przez system TRACES, stosownie do przypadku, punktowi kontroli granicznej lub punktowi kontroli innemu niż punkt kontroli granicznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (2), lub punktowi dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, obejmujący państwo, w którym przeprowadza się kontrole urzędowe zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306 (3) i w którym decyzję podjętą w odniesieniu do przesyłki odnotowuje się w polu 30 świadectwa kontroli.

Rubryka 9

:

Państwo przeznaczenia oznacza państwo pierwszego odbiorcy w Unii Europejskiej.

Rubryka 10

:

Odbiorca partii (uzyskanej w wyniku podziału) w Unii Europejskiej.

Rubryka 11

:

Opis produktów, który obejmuje:

wskazanie, czy produkty są ekologiczne czy w okresie konwersji;

kod Nomenklatury scalonej (CN), określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (4), dotyczący przedmiotowych produktów (w miarę możliwości w formie ośmiocyfrowej);

kategorię produktu zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1378 (5);

liczbę opakowań (liczba pojemników, kartonów, toreb, wiader itd.);

masę netto wyrażoną w odpowiednich jednostkach (kg masy netto, litr itd.) oraz masę netto podaną w rubryce 13 odnośnego świadectwa kontroli.

Rubryka 12

:

Rubrykę wypełnia właściwy organ dla każdej partii uzyskanej w wyniku operacji podziału, o której mowa w art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

Właściwy organ musi wybrać odpowiednią możliwość i w razie potrzeby dodać wszelkie informacje dodatkowe uznane za istotne. W szczególności jeżeli wybrano możliwość „Partii nie można dopuścić do obrotu”, w punkcie „Informacje dodatkowe” należy podać istotne informacje.

W przypadku produktów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej rubrykę wypełnia właściwy organ w punkcie kontroli granicznej.

Odręczny podpis osoby upoważnionej jest wymagany tylko w przypadku wyciągów ze świadectw kontroli zatwierdzonych w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

Rubryka 13

:

Rubrykę wypełnia odbiorca przy odbiorze partii poprzez wybór jednej możliwości po sprawdzeniu określonym w pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848.

Odręczny podpis odbiorcy jest wymagany w przypadku wyciągów ze świadectw kontroli zatwierdzonych w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz.U. L 461 z 27.12.2021, s. 13).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Dz.U. L 297 z 20.8.2021, s. 24).