30.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 473/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2280

z dnia 16 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 3, 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w załączniku obejmują gatunki wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory („Konwencja”), jak również inne gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z, do i w ramach Unii był regulowany lub monitorowany.

(2)

Poziomy handlu niektórymi gatunkami wymagają monitorowania w celu gromadzenia danych i rozważenia, czy w przyszłości konieczna może być ściślejsza ochrona. W tym celu Grupa ds. Przeglądu Naukowego, ustanowiona na podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 338/97, na swoich regularnych posiedzeniach w latach 2019 i 2020 dokonała przeglądu różnych gatunków i stwierdziła, że do załącznika D do tego rozporządzenia należy włączyć następujące taksony: Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku B) oraz Atelopus spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A). Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła również, że do załącznika D należy włączyć następujące gatunki, z adnotacją określającą rodzaje okazów objęte wykazem: Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Aucoumea klaineana, Rhodiola spp., Boswellia spp., Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp., Okoubaka aubrevillei oraz Baillonella toxisperma.

(3)

Do Uwag w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D należy dodać nowe adnotacje. Konieczne jest dodanie jednej adnotacji w pkt 12 w odniesieniu do nowego wpisu w załączniku C, aby odzwierciedlić wpis w załączniku III dokonany przez państwo zasięgu. Konieczne jest również dodanie dwóch adnotacji w pkt 17 w odniesieniu do gatunków drzew, które mają zostać włączone do załącznika D, by wykazem zostały objęte okazy występujące w handlu międzynarodowym.

(4)

W świetle niedawnych zmian taksonomicznych uzgodnionych na osiemnastej sesji Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Genewie w Szwajcarii w dniach 17–28 sierpnia 2019 r. (CoP 18), należy zastąpić aktualny wpis dotyczący Homalopsis bucata w załączniku D wpisem dotyczącym całego rodzaju Homalopsis spp. Należy zmienić Prionailurus iriomotensis w załączniku A na Prionailurus bengalensis euptilurus oraz wpis dotyczący Agalychnis spp. w załączniku B wpisem dotyczącym Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltatorA. spurrelli. Konieczna jest również zmiana wpisu dotyczącego rodziny Pristidae w taki sposób, aby wchodziła ona w zakres rzędu Rhinopristiformes. Należy poprawić pisownię Pelophylax shqipericus w załączniku D oraz skreślić Lophura hatinhensis z załącznika B, ponieważ jest traktowany jako L. edwardsi.

(5)

Należy skreślić przypis w załączniku do rozporządzenia dotyczący Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. poliiO. severtzovi w brzmieniu „Ten takson określa się jako Ovis ammon w załączniku XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006”, aby dostosować go do załącznika XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (2) zmienionego art. 2 pkt 14 niniejszego rozporządzenia. Zmiany te są konsekwencją zmian w taksonomii tej grupy gatunków.

(6)

Dla większej jasności należy zmienić brzmienie niektórych adnotacji w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissusRheobatrachus spp.).

(7)

Goniurosaurus spp. należy przenieść z rodziny Eublepharidae do rodziny Gekkonidae w celu dostosowania wpisu do obecnej standardowej nomenklatury.

(8)

Następujące gatunki zostały włączone do załącznika III do Konwencji od dnia 14 lutego 2021 r.: Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae oraz Echinotriton andersoni (wszystkie z adnotacją) na wniosek Japonii oraz Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris, Calotes pethiyagodai na wniosek Sri Lanki. Następujące gatunki zostały włączone do załącznika III do Konwencji od dnia 22 czerwca 2021 r.: Lodoicea maldivica (z adnotacją) na wniosek Seszeli oraz Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula, Serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus, Parus ater, Troglodytes oraz Emys orbicularis (tylko w odniesieniu do populacji Ukrainy) na wniosek Ukrainy. Te zmiany w załączniku III należy uwzględnić w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(9)

Na swoich regularnych posiedzeniach w 2020 r. oraz w drodze szeregu pisemnych konsultacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że wpisy dotyczące następujących gatunków w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 nie są już konieczne i gatunki te należy skreślić z tego załącznika: Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia (często będący przedmiotem obrotu jako Estrilda melanotis), Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus (często będący przedmiotem obrotu jako Serinus citrinelloides), Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni (określany również jako Pogonicichla swynnertoni), Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii ssp. marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana oraz Ceraria fruticulosa.

(10)

Na podstawie przeglądu przeprowadzonego przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 do wpisu dotyczącego Teratoscincus scincus należy dodać trzy podgatunki.

(11)

Należy poprawić pewne błędy w formatowaniu w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(12)

Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy zastąpić w całości.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.

(14)

Celem rozporządzenia (WE) nr 865/2006 jest wykonanie rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz zapewnienie pełnej zgodności z postanowieniami Konwencji.

(15)

Podczas CoP 18 przyjęto lub zmieniono rezolucje dotyczące m.in. kryteriów określania celu transakcji, wykazu standardowych źródeł stosowanych do określania nazw gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji, a także wprowadzenia nowego kodu, który ma być stosowany w zezwoleniach i świadectwach. W związku z tym, aby włączyć uzgodnienia CoP 18 do prawa Unii, konieczna jest zmiana niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dodanie do niego dalszych przepisów.

(16)

W ramach CoP 18 zmieniono rezolucję Conf. 12.3 dotyczącą zezwoleń i świadectw w odniesieniu do różnych celów transakcji i kodów, które należy stosować w dokumentach Konwencji dla określenia tych celów. Zmiany te należy wprowadzić w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(17)

W ramach CoP 18 zmieniono rezolucję Conf. 12.3 również poprzez dodanie nowego kodu, który należy stosować w celu wskazania źródła pochodzenia niektórych okazów roślin, którego nie można przypisać do żadnego istniejącego kodu. Ten nowy kod dotyczący źródła pochodzenia należy włączyć do załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

(18)

Rezolucję Conf. 12.3 zmieniono ponadto w odniesieniu do ważności dokumentów Konwencji dotyczących okazów gatunków, które zostały przeniesione do załącznika I do Konwencji. Zmianę tę należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(19)

Zmieniono również załącznik IV do rezolucji Conf. 12.3 dotyczący rodzajów próbek biologicznych i ich zastosowania, więc zmiany te należy uwzględnić w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

(20)

W ramach CoP 18 zmieniono również rezolucję Conf. 11.3 dotyczącą zgodności i egzekwowania, między innymi w odniesieniu do warunków, na jakich akceptuje się zezwolenia na wywóz i świadectwa powrotnego wywozu wydane przez państwa trzecie. Zmiany te należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(21)

W ramach CoP 18 zmieniono rezolucję Conf. 12.11 dotyczącą standardowej nomenklatury, a nowe standardowe źródła nomenklatury należy uwzględnić w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

(22)

Już na siedemnastej sesji w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, która odbyła się w dniach 24 września – 4 października 2016 r. (CoP 17), Konferencja Stron Konwencji zmieniła rezolucję Conf. 11.17 dotyczącą sprawozdań krajowych, zastępując poprzednie sprawozdania dwuletnie sprawozdaniami z realizacji, które należy przedkładać co trzy lata. Zmianę tę należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(23)

W ramach CoP 17 zmieniono także rezolucję Conf. 10.10 dotyczącą handlu okazami słoni i zalecono, aby „wszystkie strony [...], w których jurysdykcji funkcjonuje legalny rynek krajowy kości słoniowej przyczyniający się do kłusownictwa lub nielegalnego handlu, w trybie pilnym podjęły wszelkie niezbędne środki legislacyjne, regulacyjne i egzekucyjne w celu zamknięcia swoich rynków krajowych na handel komercyjny surową i przetworzoną kością słoniową”.

(24)

Z dostępnych obecnie informacji wynika, że w Unii występują znaczne ilości starych przedmiotów z kości słoniowej, głównie przywiezionych do państw członkowskich UE przed włączeniem gatunków słoni do załącznika I do Konwencji.

(25)

Aby zintensyfikować walkę z nielegalnym handlem kością słoniową oraz uwzględniając zasadę proporcjonalności, należy wzmocnić przepisy i działania w zakresie egzekwowania przepisów proporcjonalnie do ryzyka stwierdzonego w odniesieniu do kłusownictwa, którego ofiarą padają słonie, i nielegalnego handlu kością słoniową.

(26)

Ogólne odstępstwo przyznane zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97, które zezwala na obrót przetworzonymi okazami, które zostały pozyskane ponad 50 lat wcześniej, jak określono w art. 2 lit. w) rozporządzenia (WE) nr 338/97, bez świadectwa wydanego zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia, powinno zostać usunięte w odniesieniu do okazów przetworzonych zawierających kość słoniową. W związku z tym nie będzie już możliwe wprowadzanie do obrotu przetworzonej kości słoniowej bez świadectwa wydanego zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

(27)

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że świadectwa, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 338/97, dotyczące okazów kości słoniowej, wydawane są od prawie 40 lat (od wejścia w życie rozporządzenia (EWG) nr 3626/82) oraz że prawo Unii nie wymaga od właściwych organów okresowego odnawiania tych świadectw. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie pełnego obrazu wydanych świadectw, a w niektórych przypadkach ze względu na zmieniającą się w czasie praktykę administracyjną mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy certyfikowany materiał odpowiada wydanemu świadectwu. W celu przyczynienia się w większym stopniu do ciągłego zwalczania nielegalnego handlu oraz w celu umożliwienia właściwym organom państw członkowskich wzmocnienia kontroli handlu kością słoniową w Unii wydaje się zatem konieczne ustalenie daty wygaśnięcia wszystkich tych świadectw. Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania się podmiotów i organów do tych zmian, datę wygaśnięcia należy ustalić po upływie okresu przejściowego wynoszącego 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(28)

Oczekuje się, że pewien czas po tym, jak zniesienie tych odstępstw stanie się skuteczne, zmiany doprowadzą do wzrostu liczby wniosków o świadectwa, które będą ponownie wymagane do prowadzenia działalności handlowej w odniesieniu do okazów z kości słoniowej. Okres, w którym wnioski o wydanie takich świadectw mają być rozpatrywane przez organy administracyjne państw członkowskich, powinien zatem zostać przedłużony w pierwszym roku po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(29)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 865/2006.

(30)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 338/97

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006

W rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 akapit pierwszy pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)

tam gdzie jest to wymagane, wskazuje się cel transakcji z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 5c i wskazanych na stosownym zezwoleniu lub świadectwie, za pomocą jednego z kodów określonych w pkt 1 załącznika IX do niniejszego rozporządzenia;”;

2)

dodaje się art. 5c w brzmieniu:

„Artykuł 5c

Cel transakcji

1.   Cel transakcji wskazuje się przy pomocy jednego z kodów określonych w pkt 1 załącznika IX do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku zezwolenia na wywóz kod celu transakcji jest określany przez charakter transakcji między eksporterem a importerem. W przypadku świadectwa powrotnego wywozu kod celu transakcji jest określany przez charakter transakcji między reeksporterem a importerem.

Kod wskazuje powód wymiany lub przemieszczenia okazu(-ów) od eksportera do importera lub od reeksportera do importera.

3.   W przypadku zezwolenia na przywóz lub świadectwa sprowadzenia z morza, kod celu transakcji jest określany przez zamierzone wykorzystanie okazów przez importera. Kod wskazuje powód, dla którego importer wystąpił o okaz lub otrzymuje go.

4.   W przypadku wydania zezwolenia na wywóz i zezwolenia na przywóz lub świadectwa powrotnego wywozu i zezwolenia na przywóz kod celu transakcji zastosowany w zezwoleniu na przywóz może różnić się od kodu w zezwoleniu na wywóz lub świadectwie powrotnego wywozu.”;

3)

w art. 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.   Zezwolenia na wywóz i świadectwa powrotnego wywozu wydane przez państwa trzecie są akceptowane tylko wtedy, gdy zostały wydane przez organ administracyjny oficjalnie wyznaczony jako właściwy przez Stronę dokonującą wywozu lub powrotnego wywozu.”;

4)

w art. 10 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b.   Jeżeli gatunek został przeniesiony do załącznika I do Konwencji na posiedzeniu Konferencji Stron, a Unia nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do tego przeniesienia, ważność jakiegokolwiek zezwolenia na przywóz lub wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu okazów tego gatunku nie może wykraczać poza datę wejścia w życie przeniesienia do załącznika I.”;

5)

w art. 11 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Świadectwa, o których mowa w art. 48, dotyczące okazów z kości słoniowej, które zostały wydane przed dniem 19 stycznia 2022 r. przestają obowiązywać w dniu 19 stycznia 2023 r.”;

6)

w art. 48 ust. 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

są to przetworzone okazy zawierające kość słoniową nabyte ponad 50 lat wcześniej zgodnie z definicją w art. 2 lit. w) rozporządzenia (WE) nr 338/97.”;

7)

art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Etykiety, o których mowa w art. 2 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, są wykorzystywane wyłącznie do celów przemieszczania pomiędzy należycie zarejestrowanymi naukowcami lub instytucjami naukowymi w ramach niekomercyjnych wypożyczeń, darowizn lub wymian okazów zielnikowych, okazów do celów diagnozy i ekspertyz sądowych (jak określono w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia), zakonserwowanych, suszonych lub zatopionych okazów muzealnych oraz żywego materiału roślinnego do badań naukowych.”;

8)

art. 62 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)

przetworzone okazy nabyte ponad 50 lat wcześniej zgodnie z definicją w art. 2 lit. w) rozporządzenia (WE) nr 338/97, z wyjątkiem okazów zawierających kość słoniową;”;

9)

w art. 69 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania na temat przywozu, wywozu i powrotnego wywozu oraz realizacji”;

b)

w ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Informacje, o których mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, za trzyletni okres kończący się dnia 31 grudnia poprzedniego roku, przekazuje się w formie skomputeryzowanej i zgodnie z formatem sprawozdania z realizacji wydanym przez Sekretariat Konwencji i zmienionym przez Komisję na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji.

Informacje, o których mowa w ust. 5 akapit drugi, jeżeli nie są zawarte w powiadomieniu na podstawie art. 15 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 338/97 lub w powiadomieniu na podstawie art. 66 ust. 7, przekazuje się w formie skomputeryzowanej wraz z powiadomieniem na podstawie art. 15 ust. 4 lit. c).”;

10)

w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu „Kosmetyki” tekst w kolumnie „Objaśnienie” otrzymuje brzmienie:

„Każdy produkt lub mieszanina produktów, które są nakładane wyłącznie na zewnętrzną część ciała (np. skórę, włosy, paznokcie, genitalia, wargi lub zęby lub błony śluzowe jamy ustnej) z zamiarem czyszczenia, nadania zapachu, zmiany wyglądu lub ochrony. Kosmetyki mogą obejmować: produkty do makijażu, perfumy, kremy do skóry, lakiery do paznokci, barwniki do włosów, mydło, szampony, kremy do golenia, dezodoranty, filtry przeciwsłoneczne, pasty do zębów. Ilość powinna odzwierciedlać zawartość gatunków objętych Konwencją CITES”;

b)

w wierszu „Palczaki” tekst w kolumnie „Objaśnienie” otrzymuje brzmienie:

„Żywe młode ryby przeznaczone do handlu akwariowego, akwakultury, wylęgarni, spożycia lub do wypuszczenia na wolność, w tym żywe węgorze europejskie (Anguilla anguilla) o długości do 12 cm”;

11)

załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia;

12)

w załączniku IX dodaje się lit. Y w brzmieniu:

„Y

Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 i nie są również uznawane za pozyskane w naturze, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej.”;

13)

załącznik XI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 3 do niniejszego rozporządzenia;

14)

w załączniku XIII po Ovis ammon dodaje się następujące gatunki: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.

Artykuł 3

Przepis przejściowy dotyczący terminu wydawania niektórych świadectw na mocy rozporządzenia (WE) nr 338/97

Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 termin na podjęcie decyzji w sprawie wydania świadectw dotyczących okazów z kości słoniowej wynosi trzy miesiące w odniesieniu do wniosków na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 338/97, złożonych między dniem 19 stycznia 2022 r. a dniem 19 stycznia 2023 r.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK 1

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1.

Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a)

nazwy gatunków; lub

b)

wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.

2.

Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3.

Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4.

Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (1) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG (2).

5.

Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:

a)

„ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;

b)

„var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c)

„fa.” jest stosowany w celu określenia formy.

6.

Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

7.

Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

8.

Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

9.

Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.

10.

„Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

11.

Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12.

Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, całe zwierzę lub cała roślina, żywe lub martwe, oraz wszystkie ich części i pochodne są również włączone. Odnośnie do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku C oraz gatunków roślin wymienionych w załączniku B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również włączone do tego samego załącznika, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że jedynie określone części oraz pochodne są do niego włączone. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d)

owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków; oraz

b)

produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3

Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie dotyczy nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensisDypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d)

owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e)

łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju OpuntiaSelenicereus (Cactaceae); oraz

f)

produktów gotowych z Aloe feroxEuphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

#5

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.

#6

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.

#7

Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.

#8

Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.

#9

Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Republiki Południowej Afryki na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.

#10

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz niegotowych artykułów drewnianych służących do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.

#11

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#12

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#13

Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych, z wyjątkiem produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

#14

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków;

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

owoców;

d)

liści;

e)

proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz

f)

produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do korali, korali modlitewnych i rzeźb.

#15

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;

b)

produktów gotowych o maksymalnej masie drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 10 kg na przesyłkę;

c)

gotowych instrumentów muzycznych, gotowych części do instrumentów muzycznych oraz gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych;

d)

części i produktów pochodnych Dalbergia cochinchinensis, które są objęte adnotacją #4;

e)

części i produktów pochodnych Dalbergia spp. pochodzących i wywożonych z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.

#16

Służy do oznaczenia nasion, owoców i olejów.

#17

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.

#18

Z wyłączeniem części i pochodnych, innych niż jaja.

13.

Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Gotowe instrumenty muzyczne

Instrument muzyczny (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) gotowy do gry lub wymagający tylko montażu części, by mógł posłużyć do gry. Pojęcie to obejmuje instrumenty zabytkowe (zgodnie z definicją określoną w kodach zharmonizowanego systemu 97.05 i 97.06; Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

Gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych

Akcesorium do instrumentu muzycznego (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów), które jest odrębne od instrumentu muzycznego i specjalnie zaprojektowane lub ukształtowane z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, oraz które nie wymaga żadnych modyfikacji, by mogło być używane.

Gotowe części do instrumentów muzycznych

Część (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) instrumentu muzycznego, która jest gotowa do montażu i specjalnie zaprojektowana lub ukształtowana z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, aby mógł on służyć do gry.

Produkty gotowe zapakowane i przeznaczone do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Przesyłka

Ładunek transportowany zgodnie z warunkami pojedynczego konosamentu lub lotniczego listu przewozowego, niezależnie od ilości bądź liczby pojemników lub opakowań; albo sztuk, zakładanych na siebie, niesionych lub znajdujących się w bagażu podręcznym.

10 kg na przesyłkę

W odniesieniu do sformułowania „10 kg na przesyłkę” limit 10 kg należy rozumieć jako masę poszczególnych elementów każdego artykułu w przesyłce zrobionych z drewna danego gatunku. Innymi słowy limit 10 kg należy oszacować na podstawie masy poszczególnych elementów zrobionych z drewna Dalbergia/Guibourtia, znajdujących się w każdym artykule w przesyłce, a nie na podstawie łącznej masy przesyłki.

Drewno przetworzone

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09. Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

14.

Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.

15.

Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

16.

W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§1

Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.

17.

W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§2

Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§4

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków;

b)

produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

§5

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego. (*)

(*)

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09: Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.

 

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA

 

 

 

Ssaki

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Widłorogowate

 

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Widłoróg meksykański

Bovidae

 

 

 

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaks

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Owca grzywiasta

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)

Antylopa indyjska

 

Bos gaurus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Jak dziki

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

Bawół indyjski, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa nizinny

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bawół mindorski, tamaraw

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa górski

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin złoty

 

Capra falconeri (I)

 

 

Koza śruboroga, markur

 

 

Capra caucasica (II)

 

Koziorożec kaukaski

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)

Koza bezoarowa

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Koziorożec syberyjski

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serau indochiński

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serau rudy

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serau białogrzywy

 

Capricornis thar (I)

 

 

Serau himalajski

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Dujker Brooke’a

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Dujker czarnopręgi

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Dujker Jentinka

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Dujker Ogilby’ego

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Dujker żółtopręgi

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Dujker zebrowaty

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Gazela indyjska, chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazela edmi, gazela Cuviera

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria / Tunezja)

Gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazela Lodera

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antylopa szablastoroga

 

 

Kobus leche (II)

 

Kob liczi

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral brunatny

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral długoogoniasty

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral himalajski

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral szary

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oryks szablorogi

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryks arabski

 

 

Ovis ammon (II)

 

Owca ałtajska

 

 

Ovis arabica (II)

 

-

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Urial bucharski

 

 

Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski

 

 

Ovis collium (II)

 

Owca kazachska

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Urial turkmeński

 

 

Ovis darwini (II)

 

Owca mongolska

 

Ovis gmelini (I) (populacja Cypru)

 

 

Urial armeński

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Muflon tybetański

 

 

Ovis jubata (II)

 

-

 

 

Ovis karelini (II)

 

Owca kirgiska

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Owca czarnogórska

 

 

Ovis polii (II)

 

Owca pamirska

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Urial pendżabski

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Owca uzbecka

 

Ovis vignei (I)

 

 

Muflon azjatycki

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antylopa tybetańska, orengo, cziru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker modry

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Nachur górski

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Kozica pirenejska

 

 

Saiga borealis (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

 

Suhak mongolski

 

 

Saiga tatarica (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

 

Suhak stepowy

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antylopa czteroroga

Camelidae

 

 

 

Wielbłądy, guanako, wigonie

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanako

 

Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)  (3)

 

Wigoń, wikunia

Cervidae

 

 

 

Jeleniowate

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Jeleń kalamiański

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Jeleń baweański

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A))

Jelonek bengalski

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Jeleń tajski

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Jeleń bagienny

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Jeleń bucharski

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)

Jeleń berberyjski

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hanguł

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daniel mezopotamski

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemale, taruki

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Mundżak czarny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Mundżak wielki

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)

Jeleń gwatemalski

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Jeleń pampasowy

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu północny, pudu ekwadorski

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu południowy, pudu chilijski

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Jeleń Elda

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Żyrafowate

Żyrafa

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotamowate

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam karłowaty

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam nilowy

Moschidae

 

 

 

Piżmowiec

 

Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)

 

Piżmowiec

Suidae

 

 

 

Babirussy, dziki, guźce, świnie

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa środkowocelebeska

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa północnocelebeska

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa malengeńska

 

Sus salvanius (I)

 

 

Świnia karłowata

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Wagnera

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda mała

Canidae

 

 

 

Psowate

 

 

 

Canis aureus (III Indie)

Szakal złocisty

 

Canis lupus (I/II)

(Wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii na północ od Duero i Grecji na północ od 39. równoleżnika, które są wymienione w załączniku B. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu są wymienione w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo)

Canis lupus (II) (obejmuje wyłącznie populacje Hiszpanii na północ od Duero, oraz Grecji na północ od 39. równoleżnika. Wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku A. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo)

 

Wilk, wilk szary

 

Canis simensis

 

 

Kaberu

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Lis krabojad, majkong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Wilk grzywiasty

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Cyjon

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Kolpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lis Darwina

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentyński lis szary

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Lis pampasowy

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Pies leśny

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

Lis bengalski

 

 

Vulpes cana (II)

 

Lis afgański, lis Blanforda

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanruk, wiwera falanruk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka,

Felidae

 

 

 

Kotowate

 

 

Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu). W przypadku (afrykańskich populacji) Panthera leo: Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych.

Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.)

 

Kotowate

 

Acinonyx jubatus (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Karakal, ryś stepowy

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Mormi, kot złoty azjatycki

 

Felis nigripes (I)

 

 

Kot czarnołapy

 

Felis silvestris (II)

 

 

Żbik

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Kot argentyński

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

-

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Kot andyjski

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla, kot tygrysi

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

Ryś europejski

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ryś iberyjski

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Pantera sundajska

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Pantera mglista

 

Panthera leo (I) (tylko populacje Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Lew azjatycki

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Lampart

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tygrys

 

Panthera uncia (I)

 

 

Irbis śnieżny

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Kot marmurkowy

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot bengalski

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Kot z Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Kot kusy

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot rdzawy, kot rudy

 

Puma concolor (I) (Tylko populacje Kostaryki i Panamy; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Puma kostarykańska

Herpestidae

 

 

 

Mangusty

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie / Pakistan)

Mangusta indyjska

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

Mangusta brunatna

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangusta złocista

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

Mangusta złocista

 

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

Mangusta Smitha

 

 

 

Herpestes urva (III Indie)

Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

Mangusta pręgoszyja

Hyaenidae

 

 

 

Hienowate

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hiena pręgowana

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protel

Mephitidae

 

 

 

Skunksy

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Surillo patagoński, skunks patagoński

Mustelidae

 

 

 

Łasicowate

Lutrinae

 

 

 

Wydry

 

 

Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Wydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Wydra kameruńska

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Wyderka orientalna

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Wydra morska kalifornijska

 

Lontra felina (I)

 

 

Wydra patagońska

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Wydra długoogonowa

 

Lontra provocax (I)

 

 

Wydra południowa

 

Lutra lutra (I)

 

 

Wydra europejska

 

Lutra nippon (I)

 

 

Wydra japońska

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Wydrzyca gładkowłosa

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Arirania, wydra olbrzymia

Mustelinae

 

 

 

Kunowate

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Hirara

 

 

 

Martes flavigula (III Indie)

Kuna żółtogardła

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

Kuna domowa, kamionka

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

Kuna nilgiri

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel, miodożer

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi

Odobenidae

 

 

 

Mors

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Mors

Otariidae

 

 

 

Uchatkowate, uszatki, uchatki

 

 

Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kotiki, uchatki

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Kotik chilijski

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Kotik meksykański

Phocidae

 

 

 

Fokowate

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Słoń morski południowy

 

Monachus spp. (I)

 

 

Foki mniszki

Procyonidae

 

 

 

Szopowate

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Ostronos białonosy

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)

Koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkażu, wikławiec, chwytacz

Ursidae

 

 

 

Niedźwiedzie

 

 

Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Niedźwiedzie

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda wielka

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Niedźwiedź malajski

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Wargacz

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

 

Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)

 

 

Niedźwiedź brunatny

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Niedźwiedź himalajski

Viverridae

 

 

 

Łaszowate

 

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Cyweta afrykańska

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Kunołaz pręgowany

 

 

 

Paguma larvata (III Indie)

Łaskun chiński

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

Łaskun muzang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

Łaskun Jerdona

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linzang pręgowany

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linzang cętkowany

 

 

 

Viverra civettina (III Indie)

Cyweta malabarska, wiwera malabarska

 

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

Wiwera indyjska

 

 

 

Viverricula indica (III Indie)

Wiwerka indyjska

CETACEA

 

 

 

Walenie

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Walenie

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Liścionosowate

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)

Szerokonos pręgowany

Pteropodidae

 

 

 

Rudawkowate

 

 

Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Rudawki

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodon grzywiasty

 

 

Pteropus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Pteropus brunneus)

 

Rudawki

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Rudawka wyspowa

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Rudawka komorska, rudawka Livingstone’a

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Rudawka okinawska

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Rudawka mariańska

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Rudawka ponapska

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Rudawka pelewska

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Rudawka palauańska, rudawka z Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rudawka rodrigueska

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Rudawka samoańska

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Rudawka tongańska

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

-

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Rudawka pembska

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

-

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Pancernikowate

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugwaj)

Kabasu większy

 

 

Chaetophractus nationi (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

 

Pancernik włochaty andyjski

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Pancernik olbrzymi

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Niełazokształtne

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunart długoogonowy

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunart piaskowy

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangurowate

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Drzewiak szary

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Drzewiak białogardły

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Filander kosmaty

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Filander pręgowany

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Pazurogon rudopręgi

Phalangeridae

 

 

 

Pałankowate, oposy australijskie

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus wschodni

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus południowy

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus szary

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus manuski

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus plamisty

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus waigeański

Potoroidae

 

 

 

Kanguroszczurowate

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Kanguroszczury

Vombatidae

 

 

 

Wombatowate

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat szorstkowłosy

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Zającowate

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Zajączek szczeciniasty

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Królik wulkanowy

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Kolczatkowate

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Prakolczatka

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Jamraj pręgowany zachodni

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Wielkouch króliczy

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Koniowate

 

Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Osioł afrykański

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra Grevy’ego

 

Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur wymienione są w dodatku I)

 

 

Dziki osioł azjatycki

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Koń Przewalskiego

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra górska Hartmana

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorożce

 

Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Nosorożce

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Eswatini i Republiki Południowej Afryki); wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)

 

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

Tapiridae

 

 

 

Tapiry

 

Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Tapiry

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangoliny, łuskowce

 

 

Manis spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Pangoliny, łuskowce

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin gruboogonowy

 

Manis culionensis (I)

 

 

-

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin olbrzymi

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin jawajski

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin pięciopalczasty

 

Manis temminckii (I)

 

 

Łuskowiec stepowy

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Łuskowiec długoogonowy

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Łuskowiec leśny

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Karłowaty leniwiec trójpalczasty

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leniwiec pstry

Myrmecophagidae

 

 

 

Mrówkojadowate

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gwatemala)

Tamandua północny

PRIMATES

 

 

 

Naczelne

 

 

PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Naczelne

Atelidae

 

 

 

Czepiakowate

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Wyjec panamski

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Wyjec płaszczowy

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Wyjec gwatemalski

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Czepiak czarnobrewy

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Czepiak panamski

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriki szary

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriki północny

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

Cebidae

 

 

 

Płaksowate

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Miko czarny

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmozeta żółtogłowa

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Marmozety lwie, lwiatki

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamaryna dwubarwna

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamaryna biała, tamaryna białonoga

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamaryna Martina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamaryna białoczuba

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Sajmiri wiewiórcza

Cercopithecidae

 

 

 

Makakowate

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangaba oliwkowa

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana kongijska

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Diana ghańska

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński

 

Colobus satanas (II)

 

 

Gereza czarna

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makak wanderu, makak uanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Makak berberyjski

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dryl

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandryl

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Gereza środkowoafrykańska

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Gereza uzungwańska

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Gereza trójbarwna

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Gereza Pennanta

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Gereza ruda kameruńska

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Gereza kenijska, gereza tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Gereza ugandyjska

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Gereza Thollona

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur mentawajski

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Duki, langury

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rokselany

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Hulman kaszmirski

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Hulman szary

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman zwyczajny

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Hulman północnoindyjski

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Hulman czarnołapy

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Hulman czubaty

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Hulman nepalski

 

Simias concolor (I)

 

 

Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur Delacoura

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur wietnamski

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Langur złocisty

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Lutung wietnamski

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

-

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur ciemnogłowy

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

-

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

-

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurki

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurki

Daubentoniidae

 

 

 

Palczak madagaskarski

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Palczak madagaskarski

Hominidae

 

 

 

Człowiekowate

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Goryl wschodni

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Goryl zachodni

 

Pan spp. (I)

 

 

Szympansy

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan sumatrzański

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibony

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibony

Indriidae

 

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

Lemuridae

 

 

 

Lemury

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemury

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemury

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemury

Lorisidae

 

 

 

Lorisowate

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Saki

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi blond

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi czarnołapy

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi czarnoczelny

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi maskowy

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki białonosy

Tarsiidae

 

 

 

Wyraki

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Wyraki

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Słonie

 

Elephas maximus (I)

 

 

Słoń azjatycki

 

Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)

Loxodonta africana (II)

(tylko populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe  (5); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Słoń afrykański

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Szynszyle

 

Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Szynszyle

Cuniculidae

 

 

 

Paki

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiowate

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti brunatny

Erethizontidae

 

 

 

Ursonowate

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Igłozwierz meksykański

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugwaj)

Igłozwierz długokolcy

Hystricidae

 

 

 

Jeżozwierzowate

 

Hystrix cristata

 

 

Jeżozwierz afrykański

Muridae

 

 

 

Myszowate

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Zającoszczur długouchy

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

-

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Bobroszczurek

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

-

Sciuridae

 

 

 

Wiewiórkowate

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański

 

 

 

Marmota caudata (III Indie)

Świstak długoogoniasty

 

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

Świstak himalajski

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Jelarangi

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaje, wiewióreczniki

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoń

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugoń

Trichechidae

 

 

 

Manaty

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Ptaki

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Kaczkowate

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Cyraneczka auklandzka

 

 

Anas bernieri (II)

 

Cyraneczka madagaskarska

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Cyraneczka rdzawa

 

 

Anas formosa (II)

 

Cyraneczka bajkalska

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Krzyżówka białooka

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Cyraneczka campbellska

 

Anas querquedula

 

 

Cyranka, cyranka zwyczajna

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Piżmówka malajska

 

Aythya innotata

 

 

Podgorzałka madagaskarska

 

Aythya nyroca

 

 

Podgorzałka zwyczajna

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernikla aleucka

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernikla rdzawoszyja

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Bernikla hawajska

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Łabędź czarnoszyi

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Drzewica karaibska, drzewica kubańska

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Drzewica czarnobrzucha

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Drzewica dwubarwna

 

Mergus octosetaceus

 

 

Tracz brazylijski

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Sterniczka zwyczajna

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Różanka

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Dziwonos

 

Tadorna cristata

 

 

Kazarka czubata

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibry

 

 

Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kolibry

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Pustelnik hakodzioby

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Kulony

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gwatemala)

Kulon amerykański

Laridae

 

 

 

Mewy

 

Larus relictus (I)

 

 

Mewa reliktowa

Scolopacidae

 

 

 

Bekasowate

 

Numenius borealis (I)

 

 

Kulik eskimoski

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Kulik cienkodzioby

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Brodziec nakrapiany

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Czaplowate

 

Ardea alba

 

 

Czapla biała

 

Bubulcus ibis

 

 

Czapla złotawa

 

Egretta garzetta

 

 

Czapla nadobna

Balaenicipitidae

 

 

 

Trzewikodzioby

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Trzewikodziób

Ciconiidae

 

 

 

Bocianowate

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Bocian czarnodzioby

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Bocian czarny

 

Ciconia stormi

 

 

Bocian garbaty

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Żabiru amerykański

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabut indyjski

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Dławigad malajski

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flaming, czerwonak

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisowate

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis szkarłatny

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis łysy

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis pustelnik

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis czubaty

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Warzęcha zwyczajna

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis olbrzymi

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Gołębiowate

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarczyk

 

Claravis godefrida

 

 

Siniaczek paskowany

 

Columba livia

 

 

Gołąb skalny

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Muszkatela okularowa

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Gołąb zbroczony

 

 

Goura spp. (II)

 

Korońce

 

Leptotila wellsi

 

 

Gołębik grenadyjski

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Gołąb różany

 

Streptopelia turtur

 

 

Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Dzioborożce

 

 

Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Dzioborożec rudy

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Dzioborożec wielki

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Hełmoróg tęgodzioby

 

 

Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Dzioborożec białolicy

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turaki

 

 

Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turak kameruński

FALCONIFORMES

 

 

 

Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; oraz z wyjątkiem Caracara lutosa, który nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

 

Dzienne ptaki drapieżne

Accipitridae

 

 

 

Jastrzębiowate

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Krogulec krótkonogi

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Jastrząb gołębiarz, gołębiarz

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Krogulec zwyczajny

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Sęp kasztanowaty

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Orzeł iberyjski

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Orzeł przedni

 

Aquila clanga (II)

 

 

Orlik grubodzioby

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Orzeł cesarski

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Orlik krzykliwy

 

Buteo buteo (II)

 

 

Myszołów zwyczajny

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Myszołów włochaty

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Myszołów kurhannik

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Hakodziób kubański

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Błotniak stawowy

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Błotniak zbożowy

 

Circus macrourus (II)

 

 

Błotniak biały, błotniak blady

 

Circus pygargus (II)

 

 

Błotniak popielaty

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kaniuk zwyczajny

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Pręgoczub

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Orłosęp brodaty

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Sęp płowy

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 

 

Bieliki

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpia wielka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Orzełek południowy

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Orzełek włochaty

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Białostrząb szarogłowy

 

Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)

 

 

Kania czarna

 

Milvus milvus (II)

 

 

Kania ruda

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Trzmielojad zwyczajny, pszczołojad

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Małpożer

Cathartidae

 

 

 

Kondorowate

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor kalifornijski

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kondor królewski

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor wielki

Falconidae

 

 

 

Sokołowate

 

Falco araeus (I)

 

 

Pustułka seszelska

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Raróg górski

 

Falco cherrug (II)

 

 

Raróg zwyczajny, raróg stepowy

 

Falco columbarius (II)

 

 

Drzemlik

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Sokół skalny

 

Falco jugger (I)

 

 

Raróg indyjski, sokół indyjski

 

Falco naumanni (II)

 

 

Pustułeczka

 

Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)

 

 

Pustułka malgaska

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sokół berberyjski

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sokół wędrowny

 

Falco punctatus (I)

 

 

Pustułka maskareńska

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Białozór

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Kobuz

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Pustułka zwyczajna

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kobczyk zwyczajny

Pandionidae

 

 

 

Rybołowy

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Orzeł rybołów

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Czubacz niebieskodzioby

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Czubacz czerwonodzioby

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Czubacz żółtoguzy

 

 

Crax fasciolata

 

Czubacz gołolicy

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Czubacz koralowy

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia / Gwatemala / Honduras)

Czubacz zmienny

 

Mitu mitu (I)

 

 

Czubacz garbonosy

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Jednoróg

 

 

 

Ortalis vetula (III Gwatemala / Honduras)

Czakalaka północna

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Czubacz hełmiasty

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelopa białoskrzydła

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopa rdzawobrzucha

 

 

 

Penelopina nigra (III Gwatemala)

Penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Grdacz czarnoczelny

 

Pipile pipile (I)

 

 

Grdacz trinidadzki

Megapodiidae

 

 

 

Nogale

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Nogal hełmiasty

Phasianidae

 

 

 

Kurowate

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus malajski

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Bażant himalajski

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Przepiór wirginijski

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Uszak biały

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Uszak brunatny

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Kur siwy

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Kuropatnik

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Olśniak himalajski

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Olśniak zielonosterny

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Olśniak białosterny

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Kiściec annamski

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Kiściec nepalski

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Kiściec tajwański

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gwatemala)

Indyk pawi

 

Odontophorus strophium

 

 

Przepiór białolicy

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Przepiórecznik

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paw królewski

 

 

Pavo muticus (II)

 

Paw złoty

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Wieloszpon szary

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Wieloszpon wietnamski

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Wieloszpon pawi

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Wieloszpon białobrody

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Kuroczub koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus czubaty

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Bażant kasztanowaty

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Bażant birmański

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Bażant tajwański

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

-

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Ułar kaspijski

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Ułar tybetański

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan żółtolicy

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan plamisty

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan rudolicy

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan czerwony

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Preriokur dwuczuby

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Żurawie

 

 

Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Żurawie

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Koronnik czarny

 

Grus americana (I)

 

 

Żuraw krzykliwy

 

Grus canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I)

 

 

Żuraw kanadysjki

 

Grus grus (II)

 

 

Żuraw zwyczajny

 

Grus japonensis (I)

 

 

Żuraw mandżurski

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Żuraw biały

 

Grus monacha (I)

 

 

Żuraw białogłowy

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Żuraw czarnoszyi

 

Grus vipio (I)

 

 

Żuraw białoszyi

Otididae

 

 

 

Dropie

 

 

Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dropie

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Drop indyjski

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Hubara arabska

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Hubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Hubarka bengalska

 

Otis tarda (II)

 

 

Drop zwyczajny

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Hubarka długoczuba, hubarka indyjska

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Strepet

Rallidae

 

 

 

Chruściele

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Wodnik brunatny

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Skowronki

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Skowronek zwyczajny

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Dzierlatka zwyczajna

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Lerka

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Kalandra szara

Atrichornithidae

 

 

 

Gąszczaki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Gąszczak krzykliwy

Cotingidae

 

 

 

Bławatnikowate

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Strojnoczub amazoński

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Strojnoczub długobrody

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Bławatnik modry

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Skalikurki

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Bławatnik białoskrzydły

Emberizidae

 

 

 

Trznadlowate

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Trznadel zwyczajny

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Ortolan

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardynałek żółty

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardynał żółtodzioby

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardynał czubaty

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangarka wspaniała

Estrildidae

 

 

 

Astryldy

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalik oliwkowy

 

 

Lonchura fuscata

 

Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Ryżowiec siwy

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Amadynka czarnogardła

Fringillidae

 

 

 

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Makolągwa zwyczajna

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Szczygieł

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Czyż czerwony

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Czeczotka zwyczajna

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Czeczotka tundrowa

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Czyż zwyczajny

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Czyż żółtolicy

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Dziwonia zwyczajna

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Krzyżodziób świerkowy

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Gil zwyczajny

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Kulczyk zwyczajny

Hirundinidae

 

 

 

Jaskółkowate

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

Icteridae

 

 

 

Kacykowate

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Kacyk słoneczny

Meliphagidae

 

 

 

Miodojady

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Miodojad żółtoczuby

Muscicapidae

 

 

 

Muchołówki

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Namorzynek maskareński

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltawa samotna

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Kolcopiórek rudy

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Kolcopiórek mały

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Rudzik

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Muchołówka mała

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Sójkowiec białooki

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Sójkowiec tajlandzki

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Zaganiacz zwyczajny

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Pekińczyk srebrnouchy, mezja

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Krasnoliczek samotny

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Podróżniczek

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Słowik szary

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Słowik rdzawy

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Nagórnik zwyczajny

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Sępowronka żółtogłowa

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Sępowronka kameruńska

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Kapturka

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Gajówka

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Piegża

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Jarzębatka

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Muchodławka maskareńska

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Kos

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Drozd śpiewak

Oriolidae

 

 

 

Wilgowate

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Wilga zwyczajna

Paradisaeidae

 

 

 

Cudowronki, ptaki rajskie

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Cudowronki, ptaki rajskie

Paridae

 

 

 

Sikory

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Sosnówka

Pittidae

 

 

 

Kurtaczkowate

 

 

Pitta guajana (II)

 

Kurtaczek prążkowany

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Kurtaczek czarnobrzuchy

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kurtaczek wąsaty

 

 

Pitta nympha (II)

 

Kurtaczek blady

Pycnonotidae

 

 

 

Bilbile

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bilbil żółtogłowy

Sturnidae

 

 

 

Szpakowate

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Gwarek czczony

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Szpak balijski

Troglodytidae

 

 

 

Strzyżyki

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (populacja Ukrainy)

Strzyżyk zwyczajny

Zosteropidae

 

 

 

Szlarniki

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Szlarnik białopierśny

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregaty

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fragata białobrzucha

Pelecanidae

 

 

 

Pelikany

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan kędzierzawy

Sulidae

 

 

 

Głuptaki

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Głuptak czarnoskrzydły

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Brodacze

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Brodacz wielkodzioby

Picidae

 

 

 

Dzięciołowate

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi

Ramphastidae

 

 

 

Tukany

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentyna)

Tukan szafranowy

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arasari czarnoszyi

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentyna)

Arasari brązowouchy

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arasari czarnogłowy

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentyna)

Tukan zielonodzioby

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan tęczodzioby

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan toko

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan czerwonodzioby

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan żółtogardły

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentyna)

Tukanik plamodzioby

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Perkozy

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Perkoz gwatemalski

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosy

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros krótkosterny

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papugowe

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Papugowe

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakadu białooka

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakadu filipińska

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakadu molucka

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakadu żółtolica

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Żałobnica palmowa

Loriidae

 

 

 

Lory

 

Eos histrio (I)

 

 

Lora przepasana

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 

 

Loreczki

Psittacidae

 

 

 

Papugi właściwe

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazonka czerwonoszyja

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazonka żółtoszyja

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazonka żółtoramienna

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazonka liliogłowa

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazonka królewska

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazonka cesarska

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazonka kubańska

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazonka żółtogardła

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazonka czerwonouda

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazonka tęczowa

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazonka z St. Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazonka pąsowa

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazonka portorykańska

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ary niebieskie

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara oliwkowa

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara szafirowa

 

Ara macao (I)

 

 

Ara żółtoskrzydła

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara zielona

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara różowooka

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara modra

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Modrolotka kozia

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Modrolotka szmaragdowa

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Modrolotka czerwonoczelna

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Modrolotka żółtawa

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Figówka czerwonoucha

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Modrolotka czubata

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Konura złota

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Łąkówka krasobrzucha

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Konura żółtolica

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Papużka żółtobrzucha

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Papużka ziemna

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Barwinka czerwonogłowa

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

Ara niebieskogłowa

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara marakana, marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Świergotka złotoskrzydła

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Świergotka czarnogłowa

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Świergotka rajska

 

Psittacula echo (I)

 

 

Aleksandretta krótkosterna

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Żako, papuga popielata, papuga szara

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Rudosterka błękitnoszyja

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Meksykanki

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)

 

 

Nandu plamiste

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandu plamiste

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu szare

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingwiny

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin afrykański

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin peruwiański

STRIGIFORMES

 

 

 

Sowy

 

 

STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Sceloglaux albifacies)

 

Sowy

Strigidae

 

 

 

Puszczykowate

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Włochatka zwyczajna

 

Asio flammeus (II)

 

 

Sowa błotna

 

Asio otus (II)

 

 

Uszatka zwyczajna, sowa uszata

 

Athene noctua (II)

 

 

Pójdźka zwyczajna

 

Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)

 

 

Puchacz zwyczajny

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Sóweczka zwyczajna

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Pójdźka leśna

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Syczek wielki

 

Ninox natalis (I)

 

 

Sowica prążkowana

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Sowa śnieżna

 

Otus ireneae (II)

 

 

Syczek brunatny

 

Otus scops (II)

 

 

Syczek zwyczajny

 

Strix aluco (II)

 

 

Puszczyk zwyczajny

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Puszczyk mszarny