12.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 400/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/1960

z dnia 11 listopada 2021 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1890 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 11 listopada 2019 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2019/1890.

(2)

Z przeglądu środków wynika, że należy zaktualizować wpisy w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/1890,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890 pozycje 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia

„1

Mehmet Ferruh AKALIN

Data urodzenia: 9.12.1960

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 13571379758

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Mehmet Ferruh Akalın jest wiceprezesem (zastępcą dyrektora generalnego) i członkiem zarządu Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO). Jest szefem departamentu eksploracji TPAO.

Jako wiceprezes TPAO i szef jej departamentu eksploracji Mehmet Ferruh Akalın odpowiada za planowanie i realizację prowadzonych przez TPAO poszukiwań wodorowęglanów oraz kierowanie tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia; szczegóły poniżej.

Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a październikiem 2020 r.;

e)

należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f)

należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data urodzenia: 27.11.1956

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 11096919534

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Ali Coscun Namoglu jest zastępcą dyrektora departamentu eksploracji Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO).

Piastując to stanowisko Ali Coscun Namoglu bierze udział w planowaniu i realizacji prowadzonych przez TPAO na morzu poszukiwań węglowodorów oraz w kierowaniu tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia; szczegóły poniżej.

Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d)

należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a październikiem 2020 r.;

e)

należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f)

należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.

27.2.2020”