4.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1911

z dnia 27 października 2021 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wspólnoty autonomicznej Galicia i wspólnoty autonomicznej Principado de Asturias w Hiszpanii odnośnie do zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis, zmieniające załącznik VIII do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wspólnoty autonomicznej Islas Baleares, prowincji Huelva i Sevilla oraz regionów Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra w prowincji Badajoz w Hiszpanii oraz w przypadku regionu Alentejo i okręgu Santarém w regionie Lisboa e Vale do Tejo w Portugalii odnośnie do zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka, zmieniające załącznik IX do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wysp Åland w Finlandii odnośnie do zakażenia pasożytem Varroa spp. oraz zmieniające załącznik XIII do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku Danii i Finlandii odnośnie do zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 36 ust. 4 i art. 42 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące poszczególnych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia, określono sposób stosowania tych przepisów do różnych kategorii chorób umieszczonych w wykazie, a także przewidziano zatwierdzenie lub cofnięcie przez Komisję statusu obszaru wolnego od choroby państw członkowskich lub ich stref w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 i określa warunki przyznawania, utrzymywania, zawieszania i cofania statusu obszaru wolnego od choroby.

(3)

W załącznikach do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/620 (3) wymieniono państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od choroby. W szczególności w części I załącznika II do tego rozporządzenia wymieniono strefy wolne od zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC), w części I załącznika VIII do tego rozporządzenia – strefy wolne od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) (zakażenie BTV), w załączniku IX do tego rozporządzenia – strefy wolne od zarażenia pasożytem Varroa spp., a w części I załącznika XIII do tego rozporządzenia – strefy i kompartmenty wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.

(4)

Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna niektórych chorób wymaga zmiany załączników II, VIII, IX i XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w celu umieszczenia w wykazie nowych państw członkowskich lub stref wolnych od choroby oraz usunięcia z wykazu obszarów, na których potwierdzono wystąpienie ognisk choroby, a zatem warunki utrzymania statusu obszaru wolnego od choroby nie są już na nich spełniane.

(5)

Hiszpania przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do MTBC określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w prowincjach La Coruña, Orense i Lugo we wspólnocie autonomicznej Galicia. Czwarta prowincja tej wspólnoty autonomicznej, Pontevedra, została już umieszczona jako strefa wolna od MTBC w części I załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620. W związku z tym w wykazie należy umieścić całą wspólnotę autonomiczną Galicia jako strefę wolną od MTBC.

(6)

Hiszpania przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do MTBC określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione we wspólnocie autonomicznej Principado de Asturias. W związku z tym w wykazie należy umieścić wspomnianą wspólnotę autonomiczną jako strefę wolną od MTBC.

(7)

Hiszpania powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska zakażenia wywoływanego przez BTV serotyp 4 we wspólnocie autonomicznej Islas Baleares, a następnie o wystąpieniu kolejnych ognisk dotykających regiony Sierra Oriental i Sierra Occidental w prowincji Huelva, region Sierra Norte w prowincji Sevilla oraz regiony Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra w prowincji Badajoz. Ponieważ wspólnota autonomiczna Islas Baleares, regiony Sierra Oriental i Sierra Occidental w prowincji Huelva, region Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) w prowincji Sevilla oraz – domyślnie jako część wspólnoty autonomicznej Extremadura – regiony Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra są wszystkie wymienione jako strefy o statusie obszaru wolnego od choroby w wykazie w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, należy je usunąć z tego wykazu.

(8)

Portugalia powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska zakażenia wywoływanego przez BTV serotyp 4 w regionie Alentejo, a następnie o wystąpieniu kolejnego ogniska w okręgu Santarém w regionie Lisboa e Vale do Tejo. Ponieważ cały region Alentejo i okręg Santarém, jako część Portugalii, są domyślnie wymienione jako strefy o statusie obszaru wolnego od choroby w wykazie w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, region Alentejo i okręg Santarém należy usunąć z tego wykazu.

(9)

Finlandia powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska zarażenia pasożytem Varroa spp. w gminie Brändö na wyspach Åland. Wyspy Åland są wymienione jako strefa o statusie obszaru wolnego od choroby w załączniku IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620. Finlandia poinformowała również Komisję, że na podstawie dochodzenia epidemiologicznego inne gminy nie są dotknięte tym ogniskiem. Należy skreślić gminę Brändö z wykazu obszarów wolnych od choroby.

(10)

Dania powiadomiła Komisję o niedawnym wystąpieniu ognisk choroby zwierząt wodnych – zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych – na obszarach zlewni Varde Å i Kolding Å oraz w jeziorze typu „wpuść i złów” Hove Kalkgrav. Obszary te są obecnie włączone do terytorium Danii, które jest wymienione jako wolne od choroby w części I załącznika XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620. Należy zatem zmienić część I załącznika XIII w celu wyłączenia tych obszarów zakażonych z terytorium Danii wolnego od choroby.

(11)

Finlandia pomyślnie zakończyła program likwidacji zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych obejmujący kompartment w Ii, Kuivaniemi oraz cztery strefy: Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi i Pielinen, a następnie złożyła deklarację o statusie obszaru wolnego od choroby zgodnie z art. 83 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do tego kompartmentu i tych stref. Właściwe jest zatem, aby nie były one już wyłączone z terytorium wolnego od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych tego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II, VIII, IX oraz XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, VIII, IX oraz XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie (Dz.U. L 131 z 16.4.2021, s. 78).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, VIII, IX i XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II część I wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”

;

2)

w załączniku VIII część I wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

a)

usuwa się następujące obszary:

„Comunidad Autónoma de Islas Baleares”, „następujące gminy w prowincji Huelva: Aracena (Sierra Oriental) i Cortegana (Sierra Occidental)”„następująca gmina w prowincji Sevilla: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)” w „Comunidad Autónoma de Andalucía”;

b)

wpis dotyczący „Comunidad Autónoma de Extremadura” otrzymuje brzmienie:

„Comunidad Autónoma de Extremadura z wyjątkiem następujących regionów: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra w prowincji Badajoz”;

3)

w załączniku VIII część I wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Portugalia

całe terytorium z wyjątkiem regionów Algarve i Alentejo oraz okręgu Santarém w regionie Lisboa e Vale do Tejo”

;

4)

w załączniku IX wpis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Finlandia

wyspy Åland, z wyjątkiem gminy Brändö”

;

5)

w załączniku XIII część I wpis dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Dania

całe terytorium z wyjątkiem obszaru wokół Hove Kalkgrav do odległości 1 km od centrum jezior i obszarów zlewni Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å, Århus Å, Varde Å, Kolding Å”

;

6)

w załączniku XIII część I wpis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Finlandia

całe terytorium z wyjątkiem przybrzeżnego kompartmentu składającego się z części gmin Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö znajdujących się w obrębie okręgu, którego promień wynosi 11,466 kilometrów, a środek wyznaczają współrzędne WGS84 Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393°”

.