21.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1840

z dnia 20 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Komisja ma obowiązek regularnie aktualizować rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 (2) dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD (3). Komisja czyni to w oparciu o nowe informacje dotyczące przepisów mających zastosowanie w danym państwie trzecim w odniesieniu do przywozu odpadów.

(2)

W 2019 r. Komisja wysłała do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD, pisemny wniosek w sprawie potwierdzenia na piśmie, że odpady i mieszaniny odpadów wymienione w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, których wywóz nie jest zakazany na podstawie art. 36 tego rozporządzenia, mogą być wywożone z Unii Europejskiej w celu poddania ich odzyskowi w tych państwach. Komisja zwróciła się również do państw, których to dotyczy, o wskazanie wszelkich mających zastosowanie krajowych procedur kontroli. Komisja otrzymała odpowiedzi, w tym wnioski o dalsze wyjaśnienia (4).

(3)

Na swoim czternastym posiedzeniu, które odbyło się w maju 2019 r., Konferencja Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (5) („konwencja bazylejska”) przyjęła decyzję BC-14/12. Decyzją tą dodano nowe pozycje dotyczące tworzyw sztucznych w załącznikach do konwencji bazylejskiej, w tym pozycję B3011 w załączniku IX dotyczącą odpadów innych niż niebezpieczne. Zmiany te obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r. Ponadto w dniu 7 września 2020 r. Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska przyjął zmiany do dodatku 4 do decyzji OECD w sprawie niebezpiecznych odpadów tworzyw sztucznych oraz wprowadził wyjaśnienia do dodatków 3 i 4 do decyzji OECD, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

(4)

Na podstawie tych decyzji rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/2174 (6) zmieniono załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w celu uwzględnienia zmian odnoszących się do pozycji dotyczących odpadów tworzyw sztucznych w załącznikach do konwencji bazylejskiej i decyzji OECD. W rezultacie od dnia 1 stycznia 2021 r. wywóz odpadów tworzyw sztucznych z Unii do państw, których decyzja OECD nie obowiązuje, jest dozwolony tylko wtedy, gdy odpady te są objęte zakresem nowej pozycji B3011 dotyczącej odpadów tworzyw sztucznych zawartej w załączniku IX do konwencji bazylejskiej, a państwo przeznaczenia zezwala na przywóz takich odpadów na swoje terytorium.

(5)

W latach 2019 i 2020 Komisja skontaktowała się z zainteresowanymi państwami w celu uzyskania wyjaśnień na temat procedur krajowych w odniesieniu do nowych pozycji dotyczących tworzyw sztucznych na podstawie konwencji bazylejskiej. Komisja otrzymała odpowiedzi od 23 krajów i obszarów celnych (7).

(6)

Niektóre państwa zgłosiły zamiar stosowania procedur kontroli, które różnią się od procedur przewidzianych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. W takich przypadkach, wymienionych w kolumnie d) załącznika do niniejszego rozporządzenia, zakłada się, że eksporterzy są świadomi dokładnych wymogów prawnych nałożonych przez kraj przeznaczenia.

(7)

W przypadku gdy w załączniku wskazano, że dane państwo nie zakazuje niektórych przemieszczeń odpadów ani nie stosuje wobec nich procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody przewidzianej w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, art. 18 tego rozporządzenia powinien mieć odpowiednio zastosowanie do takich przemieszczeń.

(8)

W przypadku gdy dane państwo jest wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007, a Komisja posiada informacje o wprowadzeniu przez nie zmian do odpowiednich przepisów krajowych, ale państwo to nie wydało pisemnego potwierdzenia w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji przesłane przez Komisję w latach 2019 i 2020, zastosowanie ma procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody zgodnie z art. 37 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(9)

Jeżeli dane państwo nie figuruje w wykazie w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 lub w wykazie tym nie figuruje określony rodzaju odpadów lub mieszaniny odpadów dla danego państwa, oznacza to, że państwo to nie wydało pisemnego potwierdzenia lub nie wydało pisemnego potwierdzenia w odniesieniu do tych konkretnych odpadów lub mieszaniny odpadów, że mogą one zostać wywiezione z Unii do tego państwa w celu poddania ich odzyskowi. Zgodnie z art. 37 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w przypadku wywozu do tych państw, w celu poddania odzyskowi, odpadów, które nie są zakazane na mocy art. 36 tego rozporządzenia, stosuje się procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. W takich przypadkach, w kolumnie a) załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli państwa wskazały, że zakazują przywozu wszystkich odpadów objętych załącznikami III i IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, ale nie przedstawiły szczegółowych informacji na temat krajowych procedur kontrolnych w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych objętych pozycją B3011, ogólny zakaz przywozu należy uznać za obejmujący również odpady tworzyw sztucznych objęte pozycją B3011.

(10)

W przypadkach, w których państwa wskazały, że wszystkie odpady objęte załącznikami III i IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 nie podlegałyby procedurze kontrolnej ani innym procedurom kontrolnym na podstawie prawa krajowego, ale nie przedstawiły szczegółowych informacji na temat krajowych procedur kontrolnych w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych objętych pozycją B3011, należy uznać, że procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody zgodnie z kolumną b) załącznika do niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie w odniesieniu do pozycji B3011.

(11)

Komisja usunęła również państwa, które nie odpowiedziały na wniosek o udzielenie informacji dot. pozycji B3010 i GH013, które już nie istnieją.

(12)

W dniu 25 maja 2021 r. Rada OECD zatwierdziła opinię Komitetu OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska dotyczącą przestrzegania decyzji OECD przez Kostarykę. W odniesieniu do tego państwa nie stosuje się już zatem art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, a wpis dotyczący Kostaryki usuwa się z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).

(3)  Decyzja Rady OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Odpowiedzi nadeszły od następujących państw: Albania, Andora, Anguilla, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Benin, Bośnia i Hercegowina, Burkina Faso, Kambodża, Republika Zielonego Przylądka, Czad, Tajwan, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Ekwador, Egipt, Salwador, Etiopia, Gabon, Gruzja, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Gujana, Haiti, Honduras, Hongkong (Chiny), Indie, Indonezja, Jamajka, Kosowo*, Kirgistan, Laos, Liban, Liberia, Madagaskar, Malezja, Mali, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Maroko, Mjanma/Birma, Namibia, Nikaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Katar, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal, Serbia, Singapur, RPA, Sri Lanka, Sudan, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turkmenistan, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam i Zambia.

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Kolumbia została członkiem OECD w dniu 28 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 przestanie mieć zastosowanie do Kolumbii, gdy właściwe organy OECD ustalą, że Kolumbia w pełni przestrzega decyzji OECD.

(5)  1673 UNTS s. 57.

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2174 z dnia 19 października 2020 r. zmieniające załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 433 z 22.12.2020, s. 11).

(7)  Obszary celne zostały wymienione oddzielnie w załączniku, nawet jeżeli należą do tego samego kraju.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Tabela dotycząca Albanii otrzymuje brzmienie:

Albania

a)

b)

c)

d)”

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z wyjątkiem następujących, objętych pozycją B1010:

złom żelaza i stali o wysokiej czystości (98 %)

złom aluminium o wysokiej czystości (95 %)

 

W odniesieniu do B1010:

złom żelaza i stali o wysokiej czystości (98 %)

złom aluminium o wysokiej czystości (95 %)

 

2)

Tabela dotycząca Anguilli otrzymuje brzmienie:

Anguilla

a)

b)

c)

d)”

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

 

 

3)

Tabela dotycząca Argentyny otrzymuje brzmienie:

Argentyna

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku ( 85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (92 % Zn)

szumowiny cynkowe

 

 

W odniesieniu do B1100:

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

W odniesieniu do B3020:

niesortowana makulatura

 

 

W odniesieniu do B3020:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mieszaniny odpadów

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

 

 

Mieszanina B1010

 

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

W odniesieniu do mieszaniny B3020:

niesortowana makulatura

 

 

W odniesieniu do mieszaniny B3020:

wszystkie pozostałe mieszaniny odpadów

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

Mieszanina B3050”

4)

Tabela dotycząca Armenii otrzymuje brzmienie:

Armenia

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

5)

Tabela dotycząca Azerbejdżanu otrzymuje brzmienie:

Azerbejdżan

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

W odniesieniu do B1010:

Wszystkie pozostałe odpady

 

W odniesieniu do B1010:

złom cyny

złom pierwiastków ziem rzadkich

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

W odniesieniu do B2010:

odpady łupków,zarówno z grubsza okrawanych lub nie, jak i ciętych piłą lub

w inny sposób

odpady miki

odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego

odpady fluorytu

 

W odniesieniu do B2010:

odpady naturalnego grafitu

odpady skalenia

odpady krzemionki w postaci stałej, z wyłączeniem odpadów używanych w odlewnictwie

 

 

 

B2020 — B2030

 

W odniesieniu do B2040:

rafinowany siarczanwapniaczęściowo wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) główniedo celów konstrukcyjnychi jako materiał ścierny

siarka w postaci stałej

chlorki sodu, potasu

i wapni

lit – tantal i lit – niob zawierające złom szklany

W odniesieniu do B2040:

gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające przy burzeniu budynków

kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający pH poniżej 9)

karborund (węglik krzemu)

kruszywo betonowe

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

W odniesieniu do B3060:

osad drożdżowy winiarski

 

W odniesieniu do B3060:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030”

6)

Tabela dotycząca Bahrajnu otrzymuje brzmienie:

Bahrajn

a)

b)

c)

d)

B3011

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

7)

Tabela dotycząca Bangladeszu otrzymuje brzmienie:

Bangladesz

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z wyjątkiem:

W odniesieniu do B1010:

odpady i złom żelaza i stali;

odpady i złom aluminium;

odpady i złom miedzi

B2020

B3020

 

 

W odniesieniu do B1010:

odpady i złom żelaza i stali

odpady i złom aluminium

odpady i złom miedzi

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020”

8)

Tabela dotycząca Białorusi otrzymuje brzmienie:

Białoruś

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

W odniesieniu do B3040:

odpady i kawałki gumy twardej (np. ebonitu)

W odniesieniu do B3040:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

 

B3050

 

 

W odniesieniu do B3060:

osad drożdżowy winiarski

W odniesieniu do B3060:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Mieszaniny odpadów

 

 

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

 

 

 

Mieszanina B1010

 

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

Mieszanina B3020

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

 

Mieszanina B3050”

 

9)

Tabela dotycząca Beninu otrzymuje brzmienie:

Benin

a)

b)

c)

d)

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

10)

Tabela dotycząca Bośni i Hercegowiny otrzymuje brzmienie:

Bośnia i Hercegowina

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

 

W odniesieniu do B1010:

złom żelaza i stali

złom miedzi

złom aluminium

złom cynku

złom cyny

 

 

 

W odniesieniu do B1020:

złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

W odniesieniu do B1100:

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

W odniesieniu do B1120:

metale przejściowe, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A

skand

wanad

mangan

kobalt

miedź

itr

niob

hafn

wolfram

tytan

chrom

żelazo

nikiel

cynk

cyrkon

molibden

tantal

ren

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020”

11)

Tabela dotycząca Brazylii otrzymuje brzmienie:

Brazylia

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

W odniesieniu do B1010:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców, oprócz rtęci)

złom żelaza i stali

złom miedzi

złom aluminium

złom cyny

złom tytanu

W odniesieniu do B1010:

złom niklu

złom cynku

złom wolframu

złom molibdenu

złom tantalu

złom magnezu

złom kobaltu

złom bizmutu

złom cyrkonu

złom manganu

złom germanu

złom wanadu

złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

złom toru

złom pierwiastków ziem rzadkich

złom chromu

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

W odniesieniu do B1100:

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

szumowiny cynkowe

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

szumowiny aluminiowe, z wyłączeniem zgarów słonych

W odniesieniu do B1100:

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

szumowiny cynkowe

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

 

 

 

Mieszanina B1010

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

Mieszanina B3020

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

Mieszanina B3050”

 

12)

Tabela dotycząca Burkina Faso otrzymuje brzmienie:

Burkina Faso

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

13)

Tabela dotycząca Kambodży otrzymuje brzmienie:

Kambodża

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z wyjątkiem B3011”

 

 

B3011

14)

Tabela dotycząca Republiki Zielonego Przylądka otrzymuje brzmienie:

Republika Zielonego Przylądka

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

15)

Tabela dotycząca Chin zostaje skreślona.

16)

Tabela dotycząca Tajwanu otrzymuje brzmienie:

Tajwan

a)

b)

c)

d)

 

W odniesieniu do B1010:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców, oprócz rtęci)

złom molibdenu

złom tantalu

złom kobaltu

złom bizmutu

złom cyrkonu

złom manganu

złom wanadu

złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

złom toru

złom pierwiastków ziem rzadkich

złom chromu

 

W odniesieniu do B1010:

złom żelaza i stali

złom miedzi

złom niklu

złom aluminium

złom cynku

złom cyny

złom wolframu

złom magnezu

złom tytanu

złom germanu

W odniesieniu do B1020:

złom kadmu

złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

złom selenu

W odniesieniu do B1020:

złom antymonu

złom berylu

złom telluru

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

W odniesieniu do B1100:

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

 

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

W odniesieniu do B2040:

częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające przy burzeniu budynków

siarka w postaci stałej

kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający pH poniżej 9)

chlorki sodu, potasu i wapnia

karborund (węglik krzemu)

kruszywo betonowe

lit – tantal i lit – niob zawierające złom szklany

 

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

W odniesieniu do B3020:

papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego

inne, w tym, ale nie wyłącznie:

1.

laminowany karton

2.

niesortowana makulatura

 

W odniesieniu do B3020:

niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty

inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mieszaniny odpadów

 

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

17)

Tabela dotycząca Kolumbii otrzymuje brzmienie:

Kolumbia

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

W odniesieniu do B2010:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B2010:

odpady miki

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

W odniesieniu do B2040:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

W odniesieniu do B3030:

odpady jedwabiu (w tym kokony nienadające się do motania, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty):

niezgrzebne ani nieczesane

inne

odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, w tym odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat:

wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

odpady grubej sierści zwierzęcej

odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty):

odpady przędzy (w tym odpady nici)

szmaty rozwłóknione

inne

odpady i pakuły lniane

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii)

odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucznych:

włókien syntetycznych

włókien sztucznych

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów:

segregowane

inne

W odniesieniu do B3030:

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

W odniesieniu do B3050:

odpady korka: kruszony, granulowany lub rozdrobniony korek

W odniesieniu do B3050:

odpady i pozostałości drewna, niezależnie od tego, czy zebrane w balach, brykietach, granulkach lub podobnych postaciach, czy też nie

 

 

W odniesieniu do B3060:

osad drożdżowy winiarski

pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

W odniesieniu do B3060:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B3065

 

 

W odniesieniu do B3070:

odpady ludzkich włosów

odpady słomy

W odniesieniu do B3070:

dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny, używane jako pasza dla zwierząt

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

W odniesieniu do GB040:

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

W odniesieniu do GB040:

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Mieszaniny odpadów

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

 

Mieszanina B1010

 

 

Wszystkie pozostałe mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

18)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Konga, zachowując porządek alfabetyczny:

Kongo

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

19)

Tabela dotycząca Kostaryki zostaje skreślona.

20)

Tabela dotycząca Kuby otrzymuje brzmienie:

Kuba

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

21)

Tabela dotycząca Curaçao otrzymuje brzmienie:

Curaçao

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

W odniesieniu do B3030:

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów

W odniesieniu do B3030:

Wszystkie pozostałe odpady

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

 

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

22)

Tabela dotycząca Ekwadoru otrzymuje brzmienie:

Ekwador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

23)

Tabela dotycząca Egiptu otrzymuje brzmienie:

Egipt

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

odpady zawierające związki chromu sześciowartościowego

W odniesieniu do B1010:

złom żelaza i stali

złom miedzi

złom aluminium

 

W odniesieniu do B1010:

Wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

W odniesieniu do B2020:

Stłuczka szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego

W odniesieniu do B2020:

Wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B2030

 

 

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

W odniesieniu do B2040:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050, pod warunkiem że zawiera związki chromu sześciowartościowego

Mieszanina B1010 i B1070, pod warunkiem że zawiera związki chromu sześciowartościowego

Mieszanina B1010, pod warunkiem że zawiera związki chromu sześciowartościowego

Mieszanina B1010 i B1050, z wyjątkiem odpadów zawierających związki chromu sześciowartościowego

Mieszanina B1010 i B1070, z wyjątkiem odpadów zawierających związki chromu sześciowartościowego

Mieszanina B1010, pod warunkiem że zawiera złom żelaza i stali, złom miedzi, złom aluminium

 

Mieszanina B1010, z wyjątkiem odpadów zawierających związki chromu sześciowartościowego, złom żelaza i stali, złom miedzi lub złom aluminium

Mieszanina B2010

 

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

Mieszanina B3020

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

 

 

 

Mieszanina B3040

 

Mieszanina B3050

 

Mieszanina B3040 i B3080”

24)

Tabela dotycząca Salwadoru otrzymuje brzmienie:

Salwador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

25)

Tabela dotycząca Gruzji otrzymuje brzmienie:

Gruzja

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

W odniesieniu do B2040:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

Mieszanina B1010

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

 

 

 

Mieszanina B3020

Mieszanina B3030

 

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

 

 

 

Mieszanina B3050”

26)

Tabela dotycząca Ghany otrzymuje brzmienie:

Ghana

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

27)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Haiti, zachowując porządek alfabetyczny:

Haiti

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

28)

Tabela dotycząca Hongkongu (Chiny) otrzymuje brzmienie:

Hongkong (Chiny)

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

W odniesieniu do B1120:

lantanowce (metale ziem rzadkich)

lantan

prazeodym

samar

gadolin

dysproz

erb

iterb

cer

neodym

europ

terb

holm

tul

lutet

W odniesieniu do B1120:

metale przejściowe, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A:

skand

wanad

mangan

kobalt

miedź

itr

niob

hafn

wolfram

tytan

chrom

żelazo

nikiel

cynk

cyrkon

molibden

tantal

ren

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

odpady płytek obwodów drukowanych

GC020

z wyjątkiem odpadów płytek obwodów drukowanych

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010

 

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

Mieszanina B3020 ograniczona do niebielonego papieru lub kartonu, papieru lub kartonu falistego, innego papieru lub kartonu, wykonanego głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionego w masie, papieru lub kartonu, wykonanego głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

 

 

Mieszanina B3050”

 

 

29)

Tabela dotycząca Indii otrzymuje brzmienie:

Indie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

W odniesieniu do B1010:

Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej, nierozproszonej:

złom toru

złom pierwiastków ziem rzadkich

W odniesieniu do B1010:

Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej, nierozproszonej:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)

złom żelaza i stali

złom miedzi

złom niklu

złom aluminium

złom cynku

złom cyny

złom wolframu

złom molibdenu

złom tantalu

złom magnezu

złom kobaltu

złom bizmutu

złom tytanu

złom cyrkonu

złom manganu

złom germanu

złom wanadu

złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

złom chromu

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Mieszanina metali nieżelaznych, złom ciężkiej frakcji, zawierający kadm, antymon, ołów i tellur

B1050:

Mieszanina metali nieżelaznych, złom ciężkiej frakcji, zawierający metale inne niż wymienione

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

W odniesieniu do B1100:

Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (>85 % Zn)

szumowiny cynkowe

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

W odniesieniu do B3030:

odpady tekstylne. Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, w tym odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat

wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

pozostałe odpady wełny

lub cienkiej sierści zwierzęcej

odpady grubej sierści zwierzęcej

odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

odpady przędzy (w tym odpady nici)

szmaty rozwłóknione

inne

odpady i pakuły lniane

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa)

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii)

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucznych:

włókien syntetycznych

włókien sztucznych

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

zużyte szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby ze szpagatu, powrozów, lin lub linek z materiałów włókienniczych

segregowane

pozostałe

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

Odpady opon pneumatycznych i pozostałych opon, z wyłączeniem opon, które nie nadają się do odzyskiwania zasobów, recyklingu i regeneracji, ale nie tych przeznaczonych do bezpośredniego ponownego użycia

B3140:

Opony lotnicze wywożone do producentów oryginalnego sprzętu w celu bieżnikowania, a następnie ponownie przywożone przez przewoźników lotniczych w celu konserwacji statków powietrznych i pozostające na pokładzie lub w magazynach linii lotniczych znajdujących się w wolnym obszarze celnym

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Żużle z hutnictwa metali szlachetnych i produkcji miedzi do dalszego uszlachetniania

262030 262090

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

 

 

 

GC010

Odpady zespołów elektrycznych składające się wyłącznie z metali lub stopów

 

 

 

GC020

Złom elektroniczny (np. płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne, kable itd.) i odzyskane podzespoły elektroniczne, odpowiednie do odzysku metali pospolitych i metali szlachetnych

 

 

 

GG040”

30)

Tabela dotycząca Indonezji otrzymuje brzmienie:

Indonezja

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010

Złom toru

 

 

Wszystkie odpady B1010, z wyjątkiem:

złomu toru

B1020

 

 

W odniesieniu do B1020:

Złom antymonu, berylu i kadmu

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

W odniesieniu do B3020:

laminowany karton

 

 

B3020 z wyjątkiem laminowanego kartonu

B3026; B3027

 

 

 

W odniesieniu do B3030:

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

 

 

B3030 z wyjątkiem znoszonych ubrań i innych znoszonych wyrobów włókienniczych

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Mieszaniny odpadów

Wszystkie odpady w tej kategorii”

 

 

 

31)

Wpis dotyczący Iranu (Islamskiej Republiki Iranu) otrzymuje brzmienie:

Iran (Islamska Republika Iranu)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

W odniesieniu do B1100:

następujące zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

szumowiny cynkowe

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

następujące zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (> 90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

W odniesieniu do B3050:

odpady korka: kruszony, granulowany lub rozdrobniony korek

W odniesieniu do B3050:

odpady i pozostałości drewna, niezależnie od tego, czy zebrane w balach, brykietach, granulkach lub podobnych postaciach, czy też nie

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030”

 

 

 

32)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Jamajki, zachowując porządek alfabetyczny:

Jamajka

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

33)

Tabela dotycząca Kazachstanu otrzymuje brzmienie:

Kazachstan

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

W odniesieniu do B3040:

odpady i kawałki gumy twardej (np. ebonitu)

 

W odniesieniu do B3040:

pozostałe odpady gumy (z wyłączeniem odpadów gdzie indziej wyszczególnionych)

 

B3050

 

 

 

B3060

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego, pod warunkiem że nie są skażone, z wyjątkiem osadu drożdżowego winiarskiego

 

B3060

tylko osad drożdżowy winiarski

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Mieszaniny odpadów

 

Mieszanina B1010 i B1050

 

 

 

Mieszanina B1010 i B1070

 

 

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

Mieszanina B3040 i B3080

 

Mieszanina B1010

 

 

 

Mieszanina B2010

 

 

 

Mieszanina B2030

 

 

 

Mieszanina B3020

 

 

 

Mieszanina B3030

 

 

Mieszanina B3040

 

 

 

 

Mieszanina B3050”

 

 

34)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Kosowa, zachowując porządek alfabetyczny:

Kosowo  (*)

a)

b)

c)

d)

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

(*)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.”"

35)

Tabela dotycząca Kuwejtu otrzymuje brzmienie:

Kuwejt

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

36)

Tabela dotycząca Kirgistanu otrzymuje brzmienie:

Kirgistan

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

złom toru

 

 

W odniesieniu do B1010:

wszystkie pozostałe odpady

B1020 — B1115

 

 

 

W odniesieniu do B1120:

wszystkie lantanowce (metale ziem rzadkich)

 

 

W odniesieniu do B1120:

wszystkie metale przejściowe, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

W odniesieniu do B2030:

włókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

W odniesieniu do B2030:

odpady i pozostałości spieków ceramiczno-metalowych

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

W odniesieniu do B3030:

odpady i pakuły lniane

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

 

 

W odniesieniu do B3030:

wszystkie pozostałe odpady

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

W odniesieniu do B3060:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

W odniesieniu do B3060:

suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, lub w rodzaju używanych do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

 

 

 

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

37)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Laosu, zachowując porządek alfabetyczny:

Laos

a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:

złom toru

B1010, z wyjątkiem złomu toru

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

38)

Tabela dotycząca Libanu otrzymuje brzmienie:

Liban

a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:

złom chromu

W odniesieniu do B1010:

Wszystkie pozostałe odpady

 

B1010, z wyjątkiem

złomu chromu

B1020 — B1090

 

 

 

W odniesieniu do B1100:

szumowiny cynkowe

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (> 90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

 

W odniesieniu do B1100:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (> 90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

odpady ogniotrwałych okładzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

W odniesieniu do B2040:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030”

39)

Tabela dotycząca Liberii otrzymuje brzmienie:

Liberia

a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z wyjątkiem

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250”

 

 

40)

Tabela dotycząca Madagaskaru otrzymuje brzmienie:

Madagaskar

a)

b)

c)

d)

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

41)

Tabela dotycząca Malezji otrzymuje brzmienie:

Malezja

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

W odniesieniu do B2040:

gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające przy burzeniu budynków

kruszywo betonowe

częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201 ) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

 

W odniesieniu do B2040:

siarka w postaci stałej

kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający pH poniżej 9)

chlorki sodu, potasu i wapnia

karborund (węglik krzemu)

lit – tantal i lit – niob zawierające złom szklany

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

W odniesieniu do B3030:

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

W odniesieniu do B3030:

odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, w tym odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat:

wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

odpady grubej sierści zwierzęcej

 

W odniesieniu do B3030:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B3035 — B3050

 

W odniesieniu do B3060:

suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, lub w rodzaju używanych do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

degras: pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane

pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

 

W odniesieniu do B3060:

osad drożdżowy winiarski

odpady ryb

kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

 

B3065

 

 

W odniesieniu do B3070:

dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny, używane jako pasza dla zwierząt

 

 

W odniesieniu do B3070:

odpady ludzkich włosów

odpady słomy

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mieszaniny odpadów

 

 

 

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

42)

Tabela dotycząca Mołdawii (Republiki Mołdawii) otrzymuje brzmienie:

Mołdawia (Republika Mołdawii)

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

 

GE020

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

 

 

 

Mieszaniny odpadów

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

43)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Monako, zachowując porządek alfabetyczny:

Monako

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

44)

Tabela dotycząca Czarnogóry otrzymuje brzmienie:

Czarnogóra

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

45)

Tabela dotycząca Maroka otrzymuje brzmienie:

Maroko

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

W odniesieniu do B1010:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców, oprócz rtęci)

 

W odniesieniu do B1010:

wszystkie pozostałe odpady

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

W odniesieniu do B3030:

wszystkie pozostałe odpady

 

W odniesieniu do B3030:

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Mieszaniny odpadów

 

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

46)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Mjanmy/Birmy, zachowując porządek alfabetyczny:

Mjanma/Birma

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Wszystkie odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

47)

Tabela dotycząca Nepalu otrzymuje brzmienie:

Nepal

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

złom cynku

złom magnezu

złom bizmutu

złom tytanu

złom cyrkonu

złom manganu

złom germanu

złom wanadu

złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

złom toru

złom pierwiastków ziem rzadkich

W odniesieniu do B1010:

złom niklu

złom wolframu

złom molibdenu

złom tantalu

złom kobaltu

złom chromu

W odniesieniu do B1010:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców, oprócz rtęci)

złom żelaza i stali

złom aluminium

złom cyny

W odniesieniu do B1010:

złom miedzi

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

W odniesieniu do B3020:

odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

inne, w tym, ale nie wyłącznie:

1.

laminowany karton

2.

niesortowana makulatura

W odniesieniu do B3020:

odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty

inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie

papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

 

Mieszanina B3020

 

 

Wszystkie pozostałe mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

48)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Nikaragui, zachowując porządek alfabetyczny:

Nikaragua

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III oraz mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

49)

Tabela dotycząca Nigru otrzymuje brzmienie:

Niger

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

złom chromu

złom cynku

złom miedzi

W odniesieniu do B1010:

wszystkie pozostałe odpady

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B1010

Wszystkie pozostałe mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

50)

Dodaje się następującą tabelę dotyczącą Nigerii, zachowując porządek alfabetyczny:

Nigeria

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

B1010

 

 

B1020

złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

B1020

wszystkie pozostałe odpady

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mieszaniny odpadów

Wszystkie mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

51)

Tabela dotycząca Omanu otrzymuje brzmienie:

Oman

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

 

W odniesieniu do B1010:

złom żelaza i stali

złom aluminium

 

 

 

W odniesieniu do B2040:

żużel z produkcji miedzi

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

Wszystkie pozostałe odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006”

 

 

 

52)

Tabela dotycząca Pakistanu otrzymuje brzmienie:

Pakistan

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

W odniesieniu do B3060:

osad drożdżowy winiarski

degras: pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane

kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao