27.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1713

z dnia 24 września 2021 r.

przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 6 maja 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 464/2014 (2) wprowadzające do dnia 8 maja 2017 r. pierwsze odstępstwo od art. 13 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia). Przedłużenie tego odstępstwa przyznano rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/922 (3), które wygasło w dniu 2 lipca 2021 r.

(2)

W dniu 11 marca 2021 r. Komisja otrzymała od Hiszpanii wniosek o przedłużenie odstępstwa w odniesieniu do stosowania niewodów pełnomorskich do połowu dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) na jej wodach terytorialnych w regionie Katalonii.

(3)

Hiszpania przedstawiła aktualne informacje naukowo-techniczne, które uzasadniają to odstępstwo.

(4)

W dniu 22 lipca 2021 r. Hiszpania przyjęła plan zarządzania (4) zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 („hiszpański plan zarządzania”).

(5)

Wniosek dotyczy statków, które są zarejestrowane w spisie morskim zarządzanym przez Wspólnotę Autonomiczną Katalonii oraz prowadzą udokumentowaną działalność połowową od ponad pięciu lat i działają na podstawie hiszpańskiego planu zarządzania.

(6)

Wniosek obejmuje 26 statków o długości całkowitej poniżej 10 m i o mocy silnika mniejszej niż 75 kW, a plan zarządzania gwarantuje, że w przyszłości nakład połowowy nie wzrośnie, ponieważ upoważnienia do połowów są wydawane tylko tym 26 statkom.

(7)

Statki te wpisano do wykazu przekazanego Komisji zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(8)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) dokonał oceny przedłużenia odstępstwa, o które wystąpiła Hiszpania, oraz związanego z nim projektu hiszpańskiego planu zarządzania podczas sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 22–26 marca 2021 r. (5).

(9)

STECF zauważył, że hiszpański plan zarządzania zawiera odpowiednie elementy dotyczące monitorowania przedmiotowych działań i zarządzania nimi oraz że spełniono warunki przyznania odstępstwa.

(10)

Odstępstwo, o które wystąpiła Hiszpania, jest zgodne z wymogami określonymi w art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(11)

Odstępstwo, o które wystąpiła Hiszpania, dotyczy ograniczonej liczby statków; poza tym określone przeszkody geograficzne ograniczają obszar odnośnych łowisk, co wynika zarówno z ograniczonego zasięgu szelfu kontynentalnego, jak i z rozmieszczenia gatunków docelowych.

(12)

Tego rodzaju połowów nie można dokonywać przy użyciu innych narzędzi połowowych, gdyż wyłącznie niewody pełnomorskie posiadają właściwości techniczne, które umożliwiają ich prowadzenie.

(13)

Przedmiotowa działalność połowowa nie koliduje z narzędziami połowowymi innymi niż włoki, niewody lub podobne sieci ciągnione.

(14)

Ponadto omawiane połowy nie mają znaczącego wpływu na środowisko morskie, ponieważ niewody pełnomorskie są wysoce selektywnymi narzędziami połowowymi i nie dotykają dna morskiego.

(15)

Przedmiotowa działalność połowowa spełnia wymogi art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, ponieważ w hiszpańskim planie zarządzania wyraźnie zakazano prowadzenia połowów nad siedliskami chronionymi.

(16)

Wymogi art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, zastąpione art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 (6) oraz częścią B sekcja I załącznika IX do niego, nie mają zastosowania, ponieważ odnoszą się do trawlerów.

(17)

Hiszpania zezwoliła na odstępstwo od minimalnego rozmiaru oczek sieci ustanowionego w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, na podstawie spełnienia wymogów art. 9 ust. 7 tego rozporządzenia ze względu na wysoce selektywny charakter przedmiotowych połowów, ich nieznaczny wpływ na środowisko morskie oraz fakt, że przepisy art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają na nie wpływu.

(18)

Art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 uchylono rozporządzeniem (UE) 2019/1241. Zgodnie z częścią B pkt 4 załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241 można jednak nadal stosować odstępstwa od minimalnego rozmiaru oczka sieci przyjęte na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, które obowiązywały w dniu 14 sierpnia 2019 r., pod warunkiem że nie prowadzą one do zwiększenia połowów osobników młodocianych. Przedłużenie odstępstwa, o które wystąpiła Hiszpania, jest zgodne z warunkami określonymi w art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i w części B pkt 4 załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241, ponieważ nie prowadzi to do pogorszenia standardów selektywności – w szczególności w odniesieniu do zwiększenia połowów osobników młodocianych – obowiązujących w dniu 14 sierpnia 2019 r., i służy osiągnięciu celów i wartości docelowych określonych w art. 3 i 4 tego rozporządzenia.

(19)

Przedmiotową działalność połowową prowadzi się w bardzo niedużej odległości od brzegu w płytkich wodach pasa trzech mil morskich, w związku z czym nie koliduje ona z działalnością innych statków.

(20)

Działalność niewodów pełnomorskich jest regulowana przez hiszpański plan zarządzania, aby zapewnić utrzymanie połowów gatunków wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241 – z wyjątkiem małży – na poziomie minimalnym.

(21)

Niewody pełnomorskie to narzędzia wysoce selektywne, którymi nie poławia się głowonogów.

(22)

Hiszpański plan zarządzania obejmuje środki monitorowania działalności połowowej przewidziane w art. 13 ust. 9 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(23)

Przedmiotowa działalność połowowa spełnia wymogi określone w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (7).

(24)

Odstępstwo, o które wystąpiono, należy zatem przedłużyć o trzy lata.

(25)

We właściwym terminie oraz zgodnie z planem monitorowania przewidzianym w hiszpańskim planie zarządzania Hiszpania powinna przedstawić Komisji sprawozdanie.

(26)

Należy wprowadzić ograniczenie okresu obowiązywania przedmiotowego odstępstwa, aby umożliwić niezwłoczne wprowadzenie środków naprawczych, gdyby sprawozdanie przedłożone Komisji wskazało, że stan ochrony eksploatowanych stad jest zły, a jednocześnie zapewni rzetelniejszą podstawę naukową na potrzeby udoskonalenia planu zarządzania.

(27)

Ponieważ odstępstwo przyznane na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/922 wygasło w dniu 2 lipca 2021 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować ze skutkiem od dnia 3 lipca 2021 r.

(28)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(29)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odstępstwo

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie ma zastosowania na wodach terytorialnych Hiszpanii przyległych do wybrzeża regionu Katalonii w przypadku połowów dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) przy użyciu niewodów pełnomorskich pod warunkiem, że odnośne statki:

a)

zostały zarejestrowane w spisie morskim zarządzanym przez Wspólnotę Autonomiczną Katalonii;

b)

prowadzą udokumentowane połowy od ponad pięciu lat i nie powodują zwiększenia nakładu połowowego w przyszłości; oraz

c)

posiadają upoważnienie do połowów i działają na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Hiszpanię zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

Artykuł 2

Plan monitorowania i sprawozdawczość

Do dnia 2 lipca 2024 r. Hiszpania przekaże Komisji sprawozdanie sporządzone zgodnie z planem monitorowania ustanowionym w hiszpańskim planie zarządzania, o którym mowa w art. 1 lit. c).

Artykuł 3

Wejście w życie i okres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia 2 lipca 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 464/2014 z dnia 6 maja 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia) (Dz.U. L 134 z 7.5.2014, s. 37).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/922 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelusG. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minutaCrystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia) (Dz.U. L 164 z 29.6. 2018, s. 39).

(4)  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8463 – 22.7.2021, s. 1.

(5)  Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa – sprawozdanie z 66. posiedzenia plenarnego (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2021, dokument dostępny pod adresem: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).