31.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1418

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących kar w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 6 i art. 77 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 31 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 (2), zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/841 (3), stanowi, że całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony, jest wypłacana na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych zgodnie z art. 30 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, pod warunkiem stwierdzenia, że nie więcej niż trzy zwierzęta są niezatwierdzone oraz że niezatwierdzone zwierzęta można indywidualnie zidentyfikować za pomocą dowolnych środków ustanowionych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 7 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Indywidualna identyfikacja zwierząt nie dotyczy jednak gatunków zwierząt innych niż bydło, owce i kozy. Ponadto art. 31 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 stanowi, że karę administracyjną stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy niezatwierdzone są więcej niż trzy zwierzęta, a nie odniesiono się w nim do przypadku, gdy niezatwierdzone są nie więcej niż trzy sztuki bydła, owiec i kóz, których nie można indywidualnie zidentyfikować za pomocą dowolnych środków ustanowionych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

(2)

W rezultacie drugi warunek zawarty w art. 31 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 wyłącza z odstępstwa dotyczącego stosowania kar administracyjnych wszystkie gatunki zwierząt, które mają być objęte rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 640/2014, inne niż bydło, owce i kozy.

(3)

W związku z tym należy przeformułować art. 31 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 w taki sposób, aby wymóg indywidualnej identyfikacji miał zastosowanie wyłącznie do bydła, owiec i kóz.

(4)

Art. 31 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 nie przewiduje żadnych kar w przypadkach, w których nie więcej niż trzy niezatwierdzone sztuki bydła, owiec lub kóz nie mogą być indywidualnie zidentyfikowane, co oznacza, że utracono dane źródłowe dotyczące ich tożsamości i identyfikowalności w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Prowadzi to do sytuacji, w której mniej poważne niezgodności, dotyczące jedynie liczby niezatwierdzonych zwierząt, skutkowałyby karami, natomiast niezgodności, które są poważniejsze, ponieważ dotyczą zwierząt (bydła, owiec i kóz), których nie można zidentyfikować, nie miałyby konsekwencji.

(5)

W związku z tym należy również przewidzieć kary administracyjne za poważniejsze niezgodności, gdy niezatwierdzonych sztuk bydła, owiec i kóz nie można indywidualnie zidentyfikować za pomocą dowolnych środków ustanowionych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, niezależnie od liczby tych zwierząt.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014.

(7)

Analogicznie do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/841 niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o wsparcie i wniosków o płatność złożonych w odniesieniu do lat składania wniosków lub okresów premiowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 31 do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

niezatwierdzone bydło, owce i kozy można indywidualnie zidentyfikować za pomocą dowolnych środków przewidzianych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”;

b)

w ust. 2 akapit pierwszy formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli niezatwierdzone są więcej niż trzy zwierzęta lub jeżeli niezatwierdzone są sztuki bydła, owiec lub kóz, których nie można indywidualnie zidentyfikować za pomocą dowolnych środków przewidzianych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w ramach systemów pomocy, środków wsparcia lub rodzaju operacji w ramach danego środka wsparcia, o których mowa w ust. 1, w danym roku składania wniosków zostaje zmniejszona o:”.

Artykuł 2

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o wsparcie lub wniosków o płatność złożonych w odniesieniu do lat składania wniosków lub okresów premiowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 48).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/841 z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących niezgodności związanych z systemem identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz dotyczących obliczania poziomu kar administracyjnych w odniesieniu do zwierząt zgłoszonych w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą (Dz.U. L 186 z 27.5.2021, s. 12).