20.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1378

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 45 ust. 4 i art. 46 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2018/848 produkt może zostać przywieziony z państwa trzeciego w celu wprowadzenia tego produktu do obrotu w Unii jako produkt ekologiczny lub produkt w okresie konwersji, jeżeli podmioty i grupy podmiotów, w tym eksporterzy w danym państwie trzecim, zostały poddane kontroli przez organy kontrolne lub jednostki certyfikujące uznane zgodnie z art. 46 wspomnianego rozporządzenia i uzyskały od tych organów lub jednostek certyfikat potwierdzający, że wszystkie podmioty i grupy podmiotów oraz eksporterzy spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2018/848.

(2)

Aby nadać skuteczność art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2018/848, należy określić treść certyfikatu, o którym mowa w tym przepisie, a także środki techniczne, za pomocą których ma on zostać wydany.

(3)

Ponadto do celów art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2018/848 należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które są właściwe do przeprowadzania powyższych kontroli i wydawania przedmiotowego certyfikatu w państwach trzecich.

(4)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Certyfikat dla podmiotów, grup podmiotów i eksporterów w państwach trzecich

Organy kontrolne i jednostki certyfikujące uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 wydają podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich, którzy zostali poddani kontrolom określonym w art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (i) wspomnianego rozporządzenia, certyfikat potwierdzający, że takie podmioty, grupy podmiotów i eksporterzy przestrzegają przepisów rozporządzenia (UE) 2018/848 („certyfikat”).

Certyfikat:

a)

jest wydawany w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES), o którym mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (2);

b)

umożliwia identyfikację:

(i)

podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera objętego certyfikatem, w tym wykazu członków grupy podmiotów;

(ii)

kategorii produktów objętych certyfikatem, sklasyfikowanych w taki sam sposób jak określono w art. 35 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848; oraz

(iii)

okresu swojej ważności;

c)

zaświadcza, że działalność podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2018/848; oraz

d)

jest aktualizowany w razie wystąpienia zmian zawartych w nim danych.

Artykuł 2

Wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących

1.   Wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Wykaz zawiera następujące informacje na temat każdego uznanego organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

a)

nazwę i numer kodu organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej;

b)

kategorie produktów określone w art. 35 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848, dla każdego państwa trzeciego;

c)

państwa trzecie, z których pochodzą kategorie produktów, pod warunkiem że te państwa trzecie nie są jeszcze objęte w odniesieniu do danej kategorii produktu lub danego produktu umową w sprawie handlu produktami ekologicznymi zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) 2018/848 lub uznaniem równoważności zgodnie z art. 48 tego rozporządzenia;

d)

okres uznania; oraz

e)

w stosownych przypadkach – wyjątki od uznania.

2.   Szczegółowe informacje dotyczące adresu pocztowego, adresu strony internetowej i adresu e-mail organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, a także nazwa jednostki akredytującej przyznającej akredytację zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/848 są publicznie dostępne na stronie internetowej Komisji poświęconej rolnictwu ekologicznemu.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające zasady funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych i jego elementów systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).


ZAŁĄCZNIK I

WZÓR CERTYFIKATU

CERTYFIKAT DLA PODMIOTÓW, GRUP PODMIOTÓW I EKSPORTERÓW W PAŃSTWACH TRZECICH DOTYCZĄCY PRODUKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZYWOŻONE DO UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PRODUKTY EKOLOGICZNE LUB PRODUKTY W OKRESIE KONWERSJI

Część I: Elementy obowiązkowe

1.

Numer dokumentu

2.

(wybrać stosownie do przypadku)

Podmiot

Grupa podmiotów – zob. pkt 10

Eksporter

3.

Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera:

4.

Nazwa, adres i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej właściwych dla podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera:

5.

Działalność podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera (wybrać stosownie do przypadku):

Produkcja

Przygotowywanie

Dystrybucja

Przechowywanie

Przywóz

Wywóz

6.

Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać stosownie do przypadku)

a)

nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin

Metoda produkcji:

produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

produkcja w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

b)

zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce

Metoda produkcji:

produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

produkcja w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

c)

algi i nieprzetworzone produkty akwakultury

Metoda produkcji:

produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

produkcja w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

d)

przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność

Metoda produkcji:

produkcja produktów ekologicznych

produkcja produktów w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

e)

pasza

Metoda produkcji:

produkcja produktów ekologicznych

produkcja produktów w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

f)

wino

Metoda produkcji:

produkcja produktów ekologicznych

produkcja produktów w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

g)

inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami

Metoda produkcji:

produkcja produktów ekologicznych

produkcja produktów w okresie konwersji

produkcja ekologiczna z produkcją nieekologiczną

7.

Wykaz produktów:

Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (2) dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848

ekologiczny

w okresie konwersji

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1378 (3), aby poświadczyć, że podmiot, grupa podmiotów lub eksporter (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów rozporządzenia (UE) 2018/848.

8.

Data, miejsce

Nazwisko i podpis w imieniu organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej wystawiającego(-j) dokument:

9.

Certyfikat ważny od dnia ... [wstawić datę] r. do dnia...........[wstawić datę] r.

10.

Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa (imię i nazwisko) członka

Adres lub inna forma identyfikacji członka

 

 

 

 

 

 

Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe

Należy uzupełnić jeden element lub większą ich liczbę, jeżeli tak zdecyduje organ kontrolny lub jednostka certyfikująca, która wydaje certyfikat podmiotowi lub grupie podmiotów lub eksporterowi zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/1378.

1.

Ilość produktów

Nazwa produktu lub kod CN zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848

☐ ekologiczny

☐ w okresie konwersji

Szacowana ilość w kilogramach, litrach lub, w stosownych przypadkach, w liczbie jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Informacje o gruntach

Nazwa produktu

☐ ekologiczny

☐ w okresie konwersji

☐ nieekologiczny

Powierzchnia w hektarach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wykaz obiektów lub jednostek, w których działalność jest wykonywana przez podmiot lub grupę podmiotów

Adres lub geolokalizacja

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

 

 

 

 

 

 

4.

Informacje o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest prowadzona na własny użytek, czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny jest podwykonawca.

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

☐ Prowadzenie działalności na własny użytek

☐ Prowadzenie działalności w charakterze podwykonawcy na rzecz innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny jest podwykonawca

 

 

 

 

 

 

5.

Informacje na temat działania lub działań prowadzonych przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

☐ Odpowiedzialny pozostaje podmiot lub grupa podmiotów

☐ Odpowiedzialna jest strona trzecia, której zlecono podwykonawstwo

 

 

 

 

 

 

6.

Wykaz podwykonawców prowadzących działalność na rzecz podmiotu lub grupy podmiotów, za którą podmiot lub grupa podmiotów pozostaje odpowiedzialna w odniesieniu do produkcji ekologicznej i za którą podmiot lub grupa podmiotów nie przeniosła odpowiedzialności na podwykonawcę

Nazwa (imię i nazwisko) i adres

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

 

 

 

 

 

 

7.

Informacje o akredytacji organu kontrolnego zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/848

a)

nazwa jednostki akredytującej;

b)

link do certyfikatu akredytacji.

8.

Inne informacje

 


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Dz.U. L 297 z 20.8.2021, s. 24).


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2018/848

Do celów niniejszego załącznika kategorie produktów określone są w następujący sposób:

A

:

nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin;

B

:

zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego;

C

:

algi i nieprzetworzone produkty akwakultury;

D

:

przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność;

E

:

pasza;

F

:

wino;

G

:

inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Informacje dotyczące adresu korespondencyjnego, adresu strony internetowej i punktu kontaktowego organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, a także nazwę jednostki akredytującej przyznającej akredytację, można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej rolnictwu ekologicznemu.

Nazwa organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

1)

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Okres uznania:

3)

Wyjątki: