30.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1243

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 przez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w pojazdach silnikowych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6 i art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/2144 wprowadzono obowiązek wyposażenia pojazdów silnikowych kategorii M i N w pewne zaawansowane układy pojazdów, w tym ułatwienie w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon. W załączniku II do tego rozporządzenia określono podstawowe wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w tych pojazdach.

(2)

Alkomaty blokujące zapłon zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapobiegając prowadzeniu pojazdu silnikowego przez osoby, u których stężenie alkoholu w organizmie przekracza ustaloną wartość dopuszczalną.

(3)

Niezbędne są szczegółowe przepisy dotyczące szczególnych wymogów homologacji pojazdów w odniesieniu do ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon.

(4)

Seria norm europejskich EN 50436 określa metody badań i zasadnicze wymogi dotyczące parametrów alkomatów blokujących zapłon oraz zawiera wytyczne dla organów, decydentów, nabywców i użytkowników. Normy w tej serii obejmują również szczególne przepisy dotyczące pojazdów silnikowych w celu ułatwienia montażu alkomatów blokujących zapłon.

(5)

Alkomaty blokujące zapłon są głównie przeznaczone do montażu na rynku wtórnym. W tym celu są one podłączone do obwodów elektrycznych i sterujących pojazdu. Taka instalacja nie powinna zakłócać prawidłowego działania lub konserwacji pojazdu, nie powinna negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i ochronę pojazdu, ale powinna być również jak najprostsza dla wyspecjalizowanych i wyszkolonych instalatorów.

(6)

Należy zatem zobowiązać producentów pojazdów do udostępniania na swoich stronach internetowych dokumentu zawierającego jasne instrukcje montażu alkomatów blokujących zapłon („dokument instalacji”), aby umożliwić technikom właściwe zainstalowanie alkomatu blokującego zapłon w danym modelu pojazdu.

(7)

Ponieważ niektóre informacje zawarte w dokumencie instalacji mogą dotyczyć usług w zakresie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, związanych z ochroną, powinny one być dostępne wyłącznie dla niezależnych podmiotów, które uzyskały zezwolenie od podmiotów akredytowanych zgodnie z dodatkiem 3 do załącznika X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 (2).

(8)

Tabela zawierająca wykaz wymogów w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144 nie zawiera żadnego odniesienia do aktów prawnych dotyczących ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon. Konieczne jest zatem wprowadzenie do tego załącznika odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/2144.

(10)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2019/2144 ma być stosowane od dnia 6 lipca 2022 r., niniejsze rozporządzenie należy także stosować od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymogi dotyczące ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon

Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon podlega wymogom określonym w załączniku I.

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/2144

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144 wprowadza się zmiany określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 6 lipca 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi techniczne

1.   

Ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon umożliwiają montaż lub modernizację alkomatów blokujących zapłon zgodnych z normami europejskimi EN 50436-1:2014 lub EN 50436-2:2014+A1:2015.

2.   

Układ pojazdu w odniesieniu do ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w każdym pojeździe silnikowym kategorii M i N musi być zgodny z odpowiednim modelem pojazdu określonym w dokumencie instalacji alkomatów blokujących zapłon („dokument instalacji”), zgodnym z normą europejską EN 50436-7:2016. W tym celu dokument instalacji musi obejmować co najmniej jedną z opcji określonych w normie EN 50436-7:2016 załącznik C pkt 3a, 3b lub 3c. Producent pojazdu może, w porozumieniu z organem udzielającym homologacji i służbą techniczną, dostarczyć dokument instalacji zgodny z późniejszymi wersjami normy europejskiej.

3.   

Dokument instalacji

3.1.   

Dokument instalacji musi zawierać szczegółowy opis, schematy i rysunki wyjaśniające sposób instalacji alkomatu blokującego zapłon, obejmujące którykolwiek z następujących zestawów informacji:

a)

informacje dotyczące zasilania z akumulatora, uziemienia, stanu gotowości pojazdu i urządzenia umożliwiającego uruchomienie;

b)

informacje dotyczące zasilania z akumulatora, uziemienia, stanu gotowości pojazdu i ścieżki umożliwiającej uruchomienie lub unieruchomienie oraz opcjonalnej detekcji działania napędu (np. działanie silnika) lub sygnalizacji ruchu pojazdu; lub

c)

informacje dotyczące zasilania z akumulatora, uziemienia i łącza magistrali danych.

3.2.   

Wszelkie dodatkowe oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub procedury niezbędne do zainstalowania alkomatu blokującego zapłon w standardowym pojeździe muszą być określone i wskazane w dokumencie instalacji.

3.3.   

W normalnej sytuacji alkomat blokujący zapłon musi znajdować się w trybie dezaktywacji. Tryb dezaktywacji alkomatu blokującego zapłon uzyskuje się za pomocą otwartego przekaźnika wyjściowego, odnośnego sygnału wyjściowego lub odnośnego komunikatu magistrali cyfrowej. Zamknięcie tego przekaźnika lub zmiana blokującego sygnału wyjściowego na nieblokujący sygnał wyjściowy bądź przekazanie odnośnego komunikatu magistrali danych dotyczącego nieblokowania muszą mieć miejsce, gdy dostarczono próbkę oddechu, w której stężenie alkoholu jest niższe niż wcześniej ustalona wartość graniczna.

3.4.   

Zainstalowany alkomat blokujący zapłon ingeruje jedynie w proces uruchamiania silnika lub w umożliwianie pojazdowi poruszania się z własnym napędem po uruchomieniu głównego wyłącznika pojazdu, i nie może wpływać na działający silnik lub poruszający się pojazd.

4.   

Dostęp do informacji dotyczących ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon

4.1.   

Producenci pojazdów wprowadzają niezbędne ustalenia i procedury w celu zapewnienia, aby informacje na temat ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w formie odpowiednich szczegółowych informacji w znormalizowanym dokumencie instalacji były dostępne zgodnie z załącznikiem X do rozporządzenia (UE) 2018/858. Ponieważ niektóre informacje mogą dotyczyć usług w zakresie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, związanych z bezpieczeństwem, dostęp do informacji dotyczących ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon jest ograniczony do niezależnych podmiotów, które przestrzegają procedury określonej w dodatku 3 do tego załącznika.

5.   

Producent pojazdu załącza do dokumentu informacyjnego deklarację sporządzoną przy użyciu wzoru określonego w dodatku do niniejszego załącznika.


Dodatek

Deklaracja producenta

(Producent):

(Adres producenta):

Zaświadcza, że

zapewnia dostęp do dokumentu instalacji alkomatów blokujących zapłon zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1243 (1) w odniesieniu do następującej marki i typu pojazdu:

adresy głównych stron internetowych, na których można uzyskać dostęp do dokumentu instalacji alkomatu blokującego zapłon, są wymienione w załączniku A do niniejszej deklaracji. Dane kontaktowe odpowiedzialnego przedstawiciela producenta, który podpisał niniejszą deklarację, podano w załączniku B do niniejszej deklaracji.

Sporządzono w … [miejscowość]

W dniu … [data]

[podpis] [stanowisko][]

Załącznik A: adres strony internetowej (adresy stron internetowych)

Załącznik B: dane kontaktowe


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1243 z dnia 19 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 przez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w pojazdach silnikowych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia (Dz.U. L 272 z …..2021, s. 11).


ZAŁĄCZNIK II

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/2144

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144 wiersz dotyczący wymogu E1 otrzymuje brzmienie:

„E1 Ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1243  (*1)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 


(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1243 z dnia 19 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 przez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w pojazdach silnikowych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia (Dz.U. L 272 z ..2021, s. 11).”.