20.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1190

z dnia 15 lipca 2021 r.

określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” dla roku referencyjnego 2022 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 i art. 17 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić właściwe wdrożenie tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny”, wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/2152, Komisja powinna określić zmienne, jednostkę miary, populację statystyczną, klasyfikacje i podziały oraz termin przekazywania danych, aby uzyskać dane dotyczące wykorzystania ICT i handlu elektronicznego, które są porównywalne i zharmonizowane między państwami członkowskimi.

(2)

Państwa członkowskie powinny przekazywać raporty jakości i dotyczące metadanych w odniesieniu do krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw i wszystkich statystyk gospodarczych. W związku z tym konieczne jest określenie zasad, zawartości i terminów składania tych sprawozdań.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny”, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/2152, państwa członkowskie przekazują dane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wymogów dotyczących danych dla roku referencyjnego 2022 określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Roczny raport dotyczący metadanych w odniesieniu do tematu „Wykorzystywanie ICT i handel elektroniczny”, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/2152, przekazuje się Komisji (Eurostatowi) do dnia 31 maja 2022 r.

Roczny raport jakości w odniesieniu do tematu „Wykorzystywanie ICT i handel elektroniczny”, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/2152, przekazuje się Komisji (Eurostatowi) do dnia 5 listopada 2022 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny”

Obowiązkowe/fakultatywne

Zakres (filtr)

Zmienna

Obowiązkowe zmienne

(i)

dla wszystkich przedsiębiorstw:

1)

podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, w poprzednim roku kalendarzowym

2)

średnia liczba pracowników i osób pracujących na własny rachunek, w poprzednim roku kalendarzowym

3)

całkowity obrót (bez VAT), w poprzednim roku kalendarzowym

4)

liczba pracowników i osób pracujących na własny rachunek lub odsetek całkowitej liczby pracowników i osób pracujących na własny rachunek, które mają dostęp do internetu w celach służbowych

5)

zatrudnianie specjalistów w dziedzinie ICT

6)

zapewnianie szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla specjalistów w dziedzinie ICT, w poprzednim roku kalendarzowym

7)

zapewnianie szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla pozostałych pracowników, w poprzednim roku kalendarzowym

8)

zatrudnienie lub próba zatrudnienia specjalistów w dziedzinie ICT, w poprzednim roku kalendarzowym

9)

wykonywanie zadań ICT (takich jak obsługa infrastruktury ICT, wsparcie w zakresie oprogramowania biurowego, opracowanie oprogramowania/systemów zarządzania biznesowego lub rozwiązań internetowych, bezpieczeństwo i ochrona danych) przez własnych pracowników (włącznie z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach dominujących lub stowarzyszonych), w poprzednim roku kalendarzowym

10)

wykonywanie zadań ICT (takich jak obsługa infrastruktury ICT, wsparcie w zakresie oprogramowania biurowego, opracowanie oprogramowania/systemów zarządzania biznesowego lub rozwiązań internetowych, bezpieczeństwo i ochrona danych) przez podmioty zewnętrzne, w poprzednim roku kalendarzowym

11)

wykorzystanie robotów przemysłowych

12)

wykorzystanie robotów usługowych

13)

zastosowanie procedur mających wpływ na zmniejszenie zużycia papieru do drukowania i kopiowania

14)

zastosowanie procedur mających wpływ na zmniejszenie zużycia energii

15)

uwzględnienie przez przedsiębiorstwo kwestii ochrony środowiska przy wyborze usług ICT lub sprzętu ICT (np. zużycie energii)

16)

przekazanie sprzętu ICT (takiego jak komputery, monitory, telefony komórkowe) do miejsc zbiórki/recyklingu odpadów elektronicznych (w tym pozostawienie go w sklepie), gdy nie jest on już używany

17)

pozostawianie sprzętu ICT (takiego jak komputery, monitory, telefony komórkowe) w przedsiębiorstwie, gdy nie jest on już używany (np. do wykorzystania na części zamienne, z obawy przed ujawnieniem szczególnie chronionych informacji)

18)

sprzedaż, zwracanie przedsiębiorstwu leasingowemu lub darowanie sprzętu ICT (takiego jak komputery, monitory, telefony komórkowe), gdy nie jest on już używany

(ii)

dla przedsiębiorstw, w których pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek mają dostęp do internetu w celach służbowych:

19)

połączenie z internetem: korzystanie z dowolnego rodzaju stałego łącza

20)

prowadzenie zdalnych spotkań

21)

zdalny dostęp (za pośrednictwem komputerów lub urządzeń przenośnych, takich jak smartfony) pracowników do systemu poczty elektronicznej przedsiębiorstwa

22)

zdalny dostęp (za pośrednictwem komputerów lub urządzeń przenośnych, takich jak smartfony) pracowników do dokumentów przedsiębiorstwa (takich jak pliki, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, wykresy, zdjęcia)

23)

zdalny dostęp (za pośrednictwem komputerów lub urządzeń przenośnych, takich jak smartfony) pracowników do aplikacji biznesowych lub oprogramowania przedsiębiorstwa, np. dostęp do księgowości, sprzedaży, zamówień, CRM (z wyłączeniem aplikacji wykorzystywanych do komunikacji wewnętrznej)

24)

sprzedaż internetowa towarów lub usług za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji przedsiębiorstwa (w tym ekstranetu), w poprzednim roku kalendarzowym

25)

sprzedaż internetowa towarów lub usług za pośrednictwem internetowych platform handlowych lub aplikacji, w poprzednim roku kalendarzowym

26)

sprzedaż w systemie EDI (przyjmowanie zleceń złożonych za pośrednictwem wiadomości w ramach elektronicznej wymiany danych) towarów lub usług, w poprzednim roku kalendarzowym

27)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: uwierzytelnianie za pomocą silnego hasła (np. poprzez minimalną długość, użycie cyfr i znaków specjalnych, okresowo zmieniane)

28)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: uwierzytelnianie za pomocą metod biometrycznych wykorzystywanych do uzyskania dostępu do systemu ICT przedsiębiorstwa (np. uwierzytelnianie na podstawie odcisków palców, głosu, twarzy)

29)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: uwierzytelnianie z zastosowaniem co najmniej dwóch mechanizmów uwierzytelniania, tj. połączenia np. hasła zdefiniowanego przez użytkownika, hasła jednorazowego (OTP), kodu generowanego za pomocą tokena lub odbieranego za pośrednictwem smartfona, metody biometrycznej (np. na podstawie odcisków palców, głosu, twarzy)

30)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: szyfrowanie danych, dokumentów lub poczty elektronicznej

31)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: sporządzanie kopii zapasowej danych w oddzielnej lokalizacji (w tym kopii zapasowej w chmurze obliczeniowej)

32)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: kontrola dostępu do sieci (zarządzanie prawami użytkowników w sieci przedsiębiorstwa)

33)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: sieć VPN (Virtual Private Network – wirtualną sieć prywatną, która w obrębie sieci publicznej tworzy sieć prywatną w celu umożliwienia bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem sieci publicznej)

34)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: system monitorowania bezpieczeństwa ICT, który pozwala wykrywać podejrzane działania w systemach ICT i ostrzegać o nich przedsiębiorstwo, inny niż samodzielne oprogramowanie antywirusowe

35)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: przechowywanie logów umożliwiających analizę po incydentach związanych z bezpieczeństwem ICT

36)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: ocena ryzyka ICT, tj. okresowa ocena prawdopodobieństwa i skutków zdarzeń związanych z bezpieczeństwem ICT

37)

stosowanie środków bezpieczeństwa ICT w odniesieniu do systemów ICT przedsiębiorstwa: testy bezpieczeństwa ICT, takie jak przeprowadzanie testów penetracyjnych, testowanie systemu ostrzegania o zagrożeniach, przegląd środków bezpieczeństwa, testowanie systemów tworzenia kopii zapasowych

38)

uświadamianie pracowników o ich obowiązkach w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT poprzez dobrowolne szkolenia lub informacje dostępne wewnętrznie (takie jak informacje w intranecie)

39)

uświadamianie pracowników o ich obowiązkach w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT poprzez obowiązkowe kursy szkoleniowe lub zapoznanie się z obowiązkowymi materiałami

40)

uświadamianie pracowników o ich obowiązkach w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT przy zatrudnianiu (np. przy podpisywaniu umowy o pracę)

41)

dostępność dokumentów dotyczących środków, praktyk lub procedur dotyczących bezpieczeństwa ICT, takich jak dokumenty dotyczące bezpieczeństwa ICT i poufności danych obejmujących szkolenie pracowników w zakresie korzystania z ICT, środki bezpieczeństwa ICT, ocena środków bezpieczeństwa ICT, plany aktualizacji dokumentów bezpieczeństwa ICT

42)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: niedostępność usług ICT z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania

43)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: niedostępność usług ICT spowodowaną atakiem z zewnątrz, takimi jak ataki z użyciem oprogramowania typu ransomware, atakami typu DoS

44)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: zniszczenie lub uszkodzenie danych z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania

45)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: zniszczenie lub uszkodzenie danych z powodu zakażenia złośliwym oprogramowaniem lub włamania

46)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: ujawnienie poufnych danych w związku z włamaniem, pharmingiem, atakiem phishingowym, umyślnymi działaniami własnych pracowników

47)

incydenty związane z bezpieczeństwem ICT, które wystąpiły w poprzednim roku kalendarzowym i które wywołały następujące konsekwencje: ujawnienie poufnych danych w związku z nieumyślnymi działaniami własnych pracowników

48)

zadania związane z bezpieczeństwem ICT, takie jak testy bezpieczeństwa, szkolenia ICT w zakresie bezpieczeństwa, znajdowanie rozwiązań w przypadku zdarzeń związanych z bezpieczeństwem ICT (z wyłączeniem aktualizacji oprogramowania i stosowania gotowych pakietów oprogramowania) wykonywane przez własnych pracowników przedsiębiorstwa (włącznie z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach dominujących lub stowarzyszonych)

49)

zadania związane z bezpieczeństwem ICT, takie jak testy bezpieczeństwa, szkolenia ICT w zakresie bezpieczeństwa, znajdowanie rozwiązań w przypadku zdarzeń związanych z bezpieczeństwem ICT (z wyłączeniem aktualizacji oprogramowania i stosowania gotowych pakietów oprogramowania) wykonywane przez podmioty zewnętrzne

50)

dostępność ubezpieczenia na wypadek zdarzeń związanych z bezpieczeństwem ICT

(iii)

dla przedsiębiorstw korzystających z dowolnego rodzaju stałego łącza internetowego:

51)

maksymalna zagwarantowana w umowie prędkość pobierania danych najszybszego stałego połączenia z internetem w zakresach: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

(iv)

dla przedsiębiorstw prowadzących zdalne spotkania

52)

procedury bezpieczeństwa ICT dotyczące prowadzenia zdalnych spotkań przez internet, takich jak wymóg hasła, pełnego szyfrowania transmisji

53)

procedury nakazujące organizowanie spotkań zdalnych zamiast podróży służbowych

(v)

dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek mające zdalny dostęp do systemu poczty elektronicznej przedsiębiorstwa

54)

liczba pracowników i osób pracujących na własny rachunek lub odsetek całkowitej liczby pracowników i osób pracujących na własny rachunek mających dostęp do systemu poczty elektronicznej przedsiębiorstwa

(vi)

dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek mających zdalny dostęp do dokumentów lub oprogramowania do obsługi działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

55)

liczba pracowników i osób pracujących na własny rachunek lub odsetek całkowitej liczby pracowników i osób pracujących na własny rachunek mających zdalny dostęp do dokumentów, oprogramowania do obsługi działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub jego oprogramowania

(vii)

dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek mających zdalny dostęp do systemu poczty elektronicznej przedsiębiorstwa, jego dokumentów, oprogramowania do obsługi działalności gospodarczej lub oprogramowania

56)

procedury bezpieczeństwa ICT dotyczących zdalnego dostępu, takich jak wymóg zabezpieczania prowadzenia zdalnych spotkań hasłem, zakaz korzystania z publicznego Wi-Fi do pracy, korzystania z VPN, wymogi dotyczące prywatności danych

(viii)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży internetowej, w poprzednim roku kalendarzowym:

57)

wartość sprzedaży internetowej towarów lub usług lub odsetek łącznego obrotu wygenerowanego w poprzednim roku kalendarzowym przez sprzedaż internetową towarów i usług

58)

odsetek wartości sprzedaży internetowej wygenerowanej przez sprzedaż internetową na rzecz klientów indywidualnych (Business to Consumers: B2C), w poprzednim roku kalendarzowym

59)

odsetek wartości sprzedaży internetowej wygenerowanej przez sprzedaż internetową na rzecz innych przedsiębiorstw (Business to Business: B2B) oraz na rzecz sektora publicznego (między przedsiębiorcami i organami publicznymi: B2G), w poprzednim roku kalendarzowym

ix)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem swoich stron internetowych, aplikacji, lub internetowych platform handlowych w poprzednim roku kalendarzowym:

60)

odsetek wartości sprzedaży internetowej towarów lub usług generowanej za pośrednictwem sprzedaży przez strony internetowe lub aplikacje przedsiębiorstwa, w poprzednim roku kalendarzowym

61)

odsetek wartości sprzedaży internetowej towarów lub usług generowanej za pośrednictwem internetowych platform handlowych lub aplikacji, w poprzednim roku kalendarzowym

x)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży towarów lub usług w systemie EDI, w poprzednim roku kalendarzowym:

62)

wartość sprzedaży towarów lub usług w systemie EDI lub odsetek łącznego obrotu wygenerowanego przez sprzedaż towarów i usług w systemie EDI, w poprzednim roku kalendarzowym

(xi)

dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku kalendarzowym zatrudniły lub próbowały zatrudnić specjalistów w dziedzinie ICT

63)

wolne stanowiska pracy dla specjalistów w dziedzinie ICT, które trudno było obsadzić

(xii)

dla przedsiębiorstw posiadających dokumenty na temat środków, praktyk lub procedur związanych z bezpieczeństwem ICT

64)

czas ostatniej aktualizacji lub opracowania dokumentów przedsiębiorstwa dotyczących środków, praktyk lub procedur w zakresie bezpieczeństwa ICT: w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, więcej niż dwunastu miesięcy i nie więcej niż dwudziestu czterech miesięcy temu, ponad dwadzieścia cztery miesiące temu

(xiii)

dla przedsiębiorstw korzystających z robotów przemysłowych lub usługowych

65)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: wysokie koszty pracy

66)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: trudności z rekrutacją personelu

67)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy

68)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: zapewnienie wysokiej dokładności lub znormalizowanej jakości wytwarzanych procesów lub towarów i usług

69)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: rozszerzenie asortymentu wytwarzanych towarów lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

70)

powody, które wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu robotów w przedsiębiorstwie: zachęty podatkowe lub inne zachęty rządowe

Fakultatywne zmienne

i)

dla przedsiębiorstw, w których pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek mają dostęp do internetu w celach służbowych:

1)

liczba pracowników lub osób pracujących na własny rachunek bądź odsetek całkowitej liczby pracowników lub osób pracujących na własny rachunek, które korzystają do celów służbowych z zapewnionych przez przedsiębiorstwo urządzeń przenośnych umożliwiających połączenie mobilne z internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej

ii)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży internetowej, w poprzednim roku kalendarzowym:

2)

sprzedaż internetowa na rzecz klientów zlokalizowanych w Polsce, w poprzednim roku kalendarzowym

3)

sprzedaż internetowa na rzecz klientów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

4)

sprzedaż internetowa na rzecz klientów zlokalizowanych w Państwach spoza UE, w poprzednim roku kalendarzowym

iii)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży internetowej na rzecz klientów znajdujących się w co najmniej dwóch z następujących obszarów geograficznych: Polska, inne państwa członkowskie lub inne państwa spoza UE, w poprzednim roku kalendarzowym:

5)

odsetek wartości sprzedaży internetowej generowanej za pośrednictwem sprzedaży internetowej na rzecz klientów zlokalizowanych w Polsce, w poprzednim roku kalendarzowym

6)

odsetek wartości sprzedaży internetowej generowanej za pośrednictwem sprzedaży na rzecz klientów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

7)

odsetek wartości sprzedaży internetowej generowanej za pośrednictwem sprzedaży na rzecz klientów zlokalizowanych w państwach spoza UE, w poprzednim roku kalendarzowym

(iv)

dla przedsiębiorstw, które dokonywały sprzedaży internetowej na rzecz klientów w innych państwach członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

8)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: wysokie koszty dostawy lub zwrotu produktów, w poprzednim roku kalendarzowym

9)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: trudności związane z rozstrzyganiem reklamacji lub sporów, w poprzednim roku kalendarzowym

10)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: dostosowanie oznakowania produktów w celu sprzedaży do innych państw członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

11)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: brak znajomości języków obcych do celów komunikacji z klientami w innych państwach członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

12)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: ograniczenia ze strony partnerów handlowych przedsiębiorstwa dotyczące sprzedaży do niektórych państw członkowskich, w poprzednim roku kalendarzowym

13)

trudności ze sprzedażą do innych państw członkowskich: trudności związane z systemem VAT w innych państwach członkowskich (takie jak niepewność dotycząca opodatkowania podatkiem VAT w różnych krajach), w poprzednim roku kalendarzowym

(v)

dla przedsiębiorstw z wolnymi stanowiskami dla specjalistów w dziedzinie ICT, które były trudne do obsadzenia podczas prób zatrudnienia specjalistów w dziedzinie ICT, w poprzednim roku kalendarzowym:

14)

trudności z rekrutacją specjalistów w dziedzinie ICT ze względu na brak podań o pracę w poprzednim roku kalendarzowym

15)

trudności z rekrutacją specjalistów w dziedzinie ICT ze względu na brak u osób starających się o pracę odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ICT zdobytych w wyniku kształcenia lub szkolenia, w poprzednim roku kalendarzowym

16)

trudności z rekrutacją specjalistów w dziedzinie ICT ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego osób starających się o pracę, w poprzednim roku kalendarzowym

17)

trudności z rekrutacją specjalistów w dziedzinie ICT ze względu na zbyt wysokie wymagania płacowe osób starających się o pracę, w poprzednim roku kalendarzowym

 

(vi)

dla przedsiębiorstw korzystających z robotów przemysłowych lub usługowych

18)

liczba wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo robotów przemysłowych i usługowych


Jednostka miary

Wartości bezwzględne, z wyjątkiem elementów związanych z obrotem w walucie krajowej (w tys.) lub odsetkiem (łącznego) obrotu

Populacja statystyczna

Zakres działalności:

Sekcje NACE C–J, L–N oraz grupa 95.1

Zakres klas wielkości:

Przedsiębiorstwa posiadające co najmniej 10 pracowników oraz osób pracujących na własny rachunek. Przedsiębiorstwa z liczbą pracowników oraz osób pracujących na własny rachunek mniejszą niż 10 mogą podlegać zakresowi badania nieobowiązkowo.

Podziały

Podział na rodzaje działalności

do celów obliczania agregatów krajowych

agregaty sekcji i grupy NACE C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E

sekcje NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N

działy NACE: 47 i 55.

agregaty działów NACE: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

agregaty działów i grup: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

wyłącznie do celu włączenia do wartości ogółem dla Europy

sekcje NACE: D, E

działy NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

grupa NACE: 95.1

agregaty działów NACE: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Klasa wielkości pod względem liczby pracowników i osób pracujących na własny rachunek: 10+, 10-49, 50-249, 250+ nieobowiązkowo: 0-9, 0-1, 2-9

Termin przekazania danych

5 października 2022 r.