4.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/896

z dnia 24 lutego 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do dodatkowych informacji do celów konwergencji sprawozdawczości dla organów nadzoru

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (1), w szczególności jego art. 40 ust. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dostawcy ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych (OIPE) podlegają różnym unijnym i krajowym przepisom sektorowym w dziedzinie usług finansowych oraz stosownym wymogom sektorowym w zakresie sprawozdawczości dla właściwych organów, w tym dla Europejskich Urzędów Nadzoru. Należy przyjąć ujednolicone podejście w zakresie informacji koniecznych do celów nadzoru oprócz informacji udostępnianych zgodnie z odpowiednimi przepisami sektorowymi, aby ograniczyć możliwość występowania rozbieżnych dodatkowych istotnych wymogów krajowych dotyczących sprawozdawczości. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o przedstawienie wytycznych technicznych.

(2)

Standardowy zestaw informacji jest niezbędny do poprawy porównywalności i zwiększenia efektywności oraz uniknięcia powielania sprawozdawczości w związku z sektorowymi wymogami w zakresie udostępniania informacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatkowe informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1–5 rozporządzenia (UE) 2019/1238, obejmują następujące informacje:

a)

opis systemu zarządzania ryzykiem stosowanego przez dostawcę OIPE, w tym jego system zarządzania, w odniesieniu do zarządzania ryzykiem wynikającym z produktów OIPE;

b)

opis działalności prowadzonej przez dostawcę OIPE dotyczącej sektora, w którym działa dostawca OIPE, w tym informacje o rodzaju dokonanych inwestycji oraz sposobie zarządzania nimi, o tym, czy inwestycje są aktywne czy bierne, czy oferowane są gwarancje, o wdrożeniu technik ograniczania ryzyka, o skali działalności pod względem składek i wartości aktywów, jak również wykaz obejmujący państwo członkowskie pochodzenia dostawcy OIPE oraz wszelkie przyjmujące państwa członkowskie dostawcy OIPE;

c)

informacje na temat posiadanych przez dostawców OIPE zasad na piśmie dotyczących stosownych rodzajów ryzyka;

d)

informacje na temat zasad wyceny stosowanych do celów określenia wypłacalności, w stosownych przypadkach;

e)

przegląd stosownych rodzajów ryzyka odnoszących się do oferowania OIPE lub związanych z oferowaniem OIPE oraz tego, w jaki sposób dostawca OIPE zamierza zarządzać tymi rodzajami ryzyka, w tym między innymi ryzykiem finansowym i ryzykiem utraty płynności, ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym, ryzykiem utraty reputacji oraz ryzykiem związanym z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

f)

informacje dotyczące struktury kapitałowej dostawcy OIPE, w tym współczynniki kapitałowe i poziomy dźwigni finansowej;

g)

informacje dotyczące umów zawartych przez dostawców OIPE lub umów zawartych z osobami trzecimi, w tym informacje na temat zobowiązań względem oszczędzających w ramach OIPE w fazie dekumulacji, lub umów dotyczących oferowania subkont OIPE.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 1.