29.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/703

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenia (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2021 w wodach Unii i w wodach nienależących do Unii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) 2021/91 (1) ustanowiono na lata 2021 i 2022 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych. W rozporządzeniu Rady (UE) 2021/92 (2) ustalono uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii.

(2)

Umowę o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (3) (zwaną dalej „umową o handlu i współpracy”) stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2021 r.

(3)

Uprawnienia do połowów określone w rozporządzeniach (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 w odniesieniu do stad dzielonych z niektórymi państwami trzecimi są tymczasowe i ograniczone pod względem ilościowym ustalonym na dotychczasowym poziomie na trzy miesiące na podstawie rozporządzeń Rady 2020/123 (4) i (UE) 2018/2025 (5). W bardzo ograniczonej liczbie przypadków zastosowano inną metodę w odniesieniu do stad, które są poławiane głównie na początku roku lub w przypadku których opinia naukowa wymagała drastycznego zmniejszenia uprawnień do połowów.

(4)

Zgodnie z art. 499 ust. 2 umowy o handlu i współpracy te tymczasowe całkowite dopuszczalne połowy (TAC) mają na celu zapewnienie kontynuacji zrównoważonej działalności połowowej Unii do czasu zakończenia konsultacji między Unią a Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 498 tej umowy oraz wdrożenia do porządku prawnego Unii. TAC ustalono na poziomie zgodnym z tym, co jest dozwolone na podstawie art. 499 tej umowy.

(5)

Konsultacje między Unią a Zjednoczonym Królestwem są nadal w toku. Należy zatem zmienić rozporządzenia (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 w celu przedłużenia tymczasowych jednostronnych unijnych TAC, aby stworzyć pewność prawa dla unijnych operatorów oraz zapewnić kontynuację zrównoważonej działalności połowowej do czasu zakończenia tych konsultacji zgodnie z unijnymi ramami prawnymi i z umową o handlu i współpracy.

(6)

Podejście to opiera się na art. 499 ust. 2 umowy o handlu i współpracy, który stanowi, że jeżeli stado wymienione w załączniku 35 do tej umowy lub w tabelach A i B w załączniku 36 do tej umowy pozostaje bez uzgodnionego TAC, każda ze Stron ma ustalić tymczasowy TAC odpowiadający poziomowi zalecanemu przez Międzynarodową Radę ds. Badań Morza (ICES), mający zastosowanie od dnia 1 stycznia. Zgodnie z art. 499 ust. 3–5 umowy o handlu i współpracy, na zasadzie odstępstwa od ust. 2 tego artykułu, TAC dla specjalnych stad ustala się zgodnie z wytycznymi, które mają zostać przyjęte przez Specjalny Komitet ds. Rybołówstwa do dnia 1 lipca 2021 r.

(7)

W związku z tym w ramach podejścia ogólnego tymczasowe uprawnienia do połowów dla Unii powinny opierać się na opinii ICES na 2021 r., a w odniesieniu do stad głębokowodnych również na 2022 r., o ile są dostępne. Powinny one odpowiadać udziałowi Unii uzgodnionemu na podstawie umowy o handlu i współpracy.

(8)

W ramach podejścia ogólnego tymczasowe TAC należy przedłużyć do dnia 31 lipca 2021 r. i powinny one odpowiadać wskaźnikowi wynoszącemu siedem dwunastych lub 58,3 % rocznego poziomu połowu zalecanego przez ICES na 2021 r., a w odniesieniu do stad głębokowodnych również na 2022 r. W niektórych przypadkach powinny one odpowiadać temu wskaźnikowi zawartemu w stanowisku Unii w toczących się konsultacjach ze Zjednoczonym Królestwem, jak określono w decyzji Rady z dnia 5 marca 2021 r. ustanawiającej stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem oraz zgodnie z tą decyzją.

(9)

Poziom ten co do zasady uznaje się za wystarczający dla unijnych statków rybackich co najmniej do dnia 31 lipca 2021 r., czyli miesiąc po dniu, w którym wytyczne w sprawie specjalnych stad muszą zostać uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem.

(10)

W przypadku ograniczonej liczby stad tymczasowe TAC powinny odpowiadać wyższemu wskaźnikowi zalecanego rocznego poziomu połowów w celu uwzględnienia sezonowości działalności połowowej w odniesieniu do tych stad.

(11)

Bez uszczerbku dla wytycznych w sprawie specjalnych stad oraz biorąc pod uwagę brak tych wytycznych, TAC dla tych stad są zgodne z art. 499 umowy o handlu i współpracy.

(12)

Oczekuje się, że Unia, z jednej strony, oraz rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, zawrą umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, ponieważ poprzednia umowa wygasła w dniu 31 grudnia 2020 r. Rada powinna zatem ustalić uprawnienia do połowów wynikające z tej umowy, uwzględniając wymianę uprawnień do połowów z państwami trzecimi. Te uprawnienia do połowów powinny obowiązywać od dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania tej umowy.

(13)

Państwa członkowskie powinny wykorzystywać wszelkie mające zastosowanie mechanizmy elastyczności między obszarami, między gatunkami i między latami w sposób zapewniający, aby ogólny poziom połowów Unii w 2021 r. nie przekraczał unijnego udziału w maksymalnym poziomie TAC, który Unia może ustanowić na podstawie umowy o handlu i współpracy.

(14)

Biorąc pod uwagę stosowany wskaźnik, wykorzystanie kwot, warunki stosowania mechanizmów elastyczności, a także inne warunki określone w obowiązujących przepisach Unii, zgodnie z art. 499 ust. 7 umowy o handlu i współpracy, tymczasowe TAC są zgodne z udziałami Unii uzgodnionymi na podstawie tej umowy, jak określono w załącznikach 35 i 36 do tej umowy.

(15)

Tymczasowe TAC są również zgodne z mającymi zastosowanie ramami prawnymi Unii, w szczególności z art. 4, art. 5 ust. 3 i art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 (6), a także z art. 4, 5 ust. 3 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 (7). Opierają się one na poziomie zalecanym przez ICES z uwzględnieniem szczególnej sytuacji stad poławianych w ramach połowów wielogatunkowych, których może dotyczyć problem polegający na „dławieniu”, z uwzględnieniem opinii ICES dotyczącej połowów wielogatunkowych i nieuniknionych przyłowów.

(16)

Istnieją pewne stada, dla których ICES wydała opinię naukową zalecającą ustalenie połowów na poziomie zerowym. W przypadku ustalenia TAC dla tych stad na poziomie wskazanym w opinii naukowej obowiązek wyładunku wszystkich połowów, w tym przyłowów tych stad, w połowach wielogatunkowych doprowadziłby do występowania zjawiska „gatunków dławiących”. W celu osiągnięcia właściwej równowagi między kontynuowaniem połowów ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze ich zaprzestania a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, biorąc pod uwagę trudności w prowadzeniu połowów wszystkich stad w ramach połowów wielogatunkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), należy ustanowić szczególne TAC dla przyłowów tych stad. Poziom tych TAC powinien być taki, aby spadała śmiertelność tych stad i aby stanowił on zachętę do poprawy selektywności i do unikania połowów tych stad. W celu zmniejszenia połowów stad, w odniesieniu do których ustalono TAC dotyczące przyłowów, uprawnienia do połowów dotyczące łowisk, w których poławia się ryby z tych stad, należy ustalić na poziomach, które pomogą odbudować biomasę zagrożonych stad do zrównoważonych poziomów.

(17)

Te uprawnienia do połowów w żadnym wypadku nie powinny przesądzać o ustaleniu uprawnień do połowów zgodnie z wynikiem konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem, wytycznymi w sprawie specjalnych stad, które mają zostać uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 499 ust. 5 umowy o handlu i współpracy, oraz z ramami prawnymi Unii.

(18)

Z opinii naukowej wynika, że biomasa stada tarłowego labraksa (Dicentrarchus labrax) w Morzu Celtyckim, kanale La Manche, Morzu Irlandzkim i w południowej części Morza Północnego (rejony ICES 4b, 4c, 7a oraz 7d–7h) zmniejszała się od 2009 r. i znajduje się obecnie poniżej MSY Btrigger i nieznacznie powyżej Blim. Dzięki środkom podjętym przez Unię spadła śmiertelność połowowa, która jest obecnie poniżej FMSY. Uzupełnianie stada jest jednak na niskim poziomie i podlega fluktuacjom bez trendu od 2008 r. W związku z tym należy utrzymać limity połowowe przy zapewnieniu, aby docelowa śmiertelność połowowa dla tego stada była zgodna z MSY.

(19)

W rozporządzeniu (UE) 2021/92 TAC dobijaków w rejonach ICES 2a i 3a oraz podobszarze ICES 4 został ustalony na poziomie zerowym do czasu opublikowania przez ICES odpowiednich opinii naukowych, które udostępniono w dniu 25 lutego 2021 r. Połowy dobijaków, które są gatunkami krótko żyjącymi, rozpoczynają się w dniu 1 kwietnia wkrótce po opublikowaniu opinii naukowej.

(20)

Limity połowowe dobijaków w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4 należy zmienić zgodnie z najnowszą opinią naukową ICES.

(21)

Rozporządzenie (UE) 2021/92 ustanawia wstępne uprawnienia do połowów na pierwszy kwartał 2021 r. Ponadto w jego art. 14 tego rozporządzenia ustanowiono zakaz na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r. w odniesieniu do statków poławiających dobijaki przy użyciu niektórych narzędzi w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4. Ponieważ niniejsze rozporządzenie ustanawia uprawnienia do połowów na cały rok połowowy, zakaz ten powinien również obejmować okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r., podobnie jak w 2020 r.

(22)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w umowach w sprawie stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Norwegią oraz zgodnie z umową o handlu i współpracy, Unia przeprowadziła trójstronne konsultacje ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią oraz dwustronne konsultacje z Norwegią w sprawie praw połowowych w odniesieniu do stad. Należy ustanowić uprawnienia do połowów dorsza atlantyckiego w Morzu Północnym w celu zapewnienia równych warunków działania dla unijnych operatorów i zapewnienia odbudowy tego stada. Zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokole wykonawczym do tej umowy wspólny komitet ustalił poziom uprawnień do połowów dostępnych w 2021 r. dla Unii w wodach Grenlandii. Te uprawnienia do połowów należy zatem uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(23)

Unia i Zjednoczone Królestwo uzgodniły odpowiednie swoje udziały w TAC w odniesieniu do niektórych stad zarządzanych przez ICCAT. Udziały te zostały określone w tabeli C załącznika 36 do umowy o handlu i współpracy. Aby uwzględnić te udziały, należy zmienić odpowiednie tabele uprawnień do połowów.

(24)

Ograniczenia nakładu połowowego dla unijnych statków rybackich w obszarze objętym konwencją ICCAT oparte są na przekazanych Komisji przez państwa członkowskie informacjach zawartych w planach dotyczących połowów, zdolności i hodowli w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego. Te ograniczenia nakładu połowowego zgłaszane są poprzez plan Unii zatwierdzony przez ICCAT podczas międzysesyjnego posiedzenia panelu 2, które odbyło się w dniach 4 i 5 marca 2019 r. Powinny zostać ustanowione jako część uprawnień do połowów w ramach niniejszego rozporządzenia.

(25)

Na dziewiątym dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Regionalna Organizacja ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) przyjęła nowe limity połowowe dla ostroboka peruwiańskiego (Trachurus murphyi) oraz zatwierdziła zwiady rybackie dotyczące antarów (Dissostichus spp.). Mające zastosowanie środki należy wdrożyć do prawa Unii.

(26)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) 2021/91 oraz (UE) 2021/92.

(27)

Limity połowowe przewidziane w rozporządzeniach (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. Zatem przepisy dotyczące limitów połowowych wprowadzone niniejszym rozporządzeniem również powinny mieć zastosowanie od tego dnia. Takie stosowanie z mocą wsteczną nie narusza zasad pewności prawa ani ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ odnośne uprawnienia do połowów zostają zwiększone lub nie zostały jeszcze wyczerpane.

(28)

Ze względu na pilną potrzebę kontynuacji zrównoważonej działalności połowowej oraz terminowego rozpoczęcia okresu połowu dobijaków w dniu 1 kwietnia 2021 r. niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2021/91

W rozporządzeniu (UE) 2021/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu w tabeli zawartej w załączniku do niniejszego rozporządzenia uprawnienia do połowów w tej tabeli są tymczasowe i stosuje się je od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2021 r. Te tymczasowe uprawnienia do połowów pozostają bez uszczerbku dla ustalania ostatecznych uprawnień do połowów na 2021 r. i 2022 r. na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz zgodnie z wynikami międzynarodowych negocjacji lub konsultacji, wytycznymi w sprawie specjalnych stad, które mają zostać uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem, mającymi zastosowanie przepisami rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz odpowiednimi planami wieloletnimi.”;

2)

w części 2 załącznika wprowadza się zmiany określone w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2021/92

W rozporządzeniu (UE) 2021/92 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu w tabeli określającej uprawnienia do połowów zawartej w załączniku IA lub IB uprawnienia do połowów w tej tabeli są tymczasowe i stosuje się je od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2021 r. Te tymczasowe uprawnienia do połowów pozostają bez uszczerbku dla ustalania ostatecznych uprawnień do połowów na 2021 r. i 2022 r. na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz zgodnie z wynikami międzynarodowych negocjacji lub konsultacji, wytycznymi w sprawie specjalnych stad, które mają zostać uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem, mającymi zastosowanie przepisami rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz odpowiednimi planami wieloletnimi.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Państwa członkowskie wykorzystują wszelkie mające zastosowanie mechanizmy elastyczności między obszarami, między gatunkami i między latami w sposób zapewniający, aby ogólny poziom połowów Unii w 2021 r. nie przekraczał unijnego udziału w maksymalnym poziomie TAC, który Unia może ustanowić na podstawie Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Stosowanie uprawnień do połowów na wodach Grenlandii

W przypadku odesłania do niniejszego artykułu w tabeli zawartej w załączniku IB uprawnienia do połowów w tej tabeli mają zastosowanie od dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

3)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 datę „31 marca 2021 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2021 r.”;

b)

w ust. 3 datę „31 marca 2021 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2021 r.”;

4)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w styczniu 2021 r. oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca w rejonach ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h unijne statki rybackie mogą poławiać labraksa, a także zatrzymywać, przeładowywać, przemieszczać lub wyładowywać labraksa złowionego w tych obszarach przy użyciu następujących narzędzi oraz w ramach następujących limitów:”;

b)

w ust. 2 lit. c) liczbę „1,43” zastępuje się liczbą „3,32”;

c)

w ust. 2 lit. d) liczbę „0,35” zastępuje się liczbą „0,82”;

d)

w ust. 5 lit. b) wyrazy „od dnia 1 marca do dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 marca do dnia 31 lipca”;

5)

art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Okresy zamknięte dla połowów dobijaków

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r. oraz od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r. w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4 zabrania się przemysłowych połowów dobijaków włokiem dennym, niewodem lub podobnymi narzędziami ciągnionymi o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 16 mm.”;

6)

w art. 60 datę „31 marca 2021 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2021 r.”;

7)

w załączniku IA wprowadza się zmiany zgodnie z częścią B załącznika do niniejszego rozporządzenia;

8)

w załączniku IB wprowadza się zmiany zgodnie z częścią C załącznika do niniejszego rozporządzenia;

9)

w załączniku IC wprowadza się zmiany zgodnie z częścią D załącznika do niniejszego rozporządzenia;

10)

w załączniku ID wprowadza się zmiany zgodnie z częścią E załącznika do niniejszego rozporządzenia;

11)

w załączniku IH wprowadza się zmiany zgodnie z częścią F załącznika do niniejszego rozporządzenia;

12)

w załączniku II rozdział III wprowadza się zmiany zgodnie z częścią G załącznika do niniejszego rozporządzenia;

13)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z częścią H załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/91 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustanawiające na lata 2021 i 2022 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 20).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).

(3)  Dz.U. L 444 z 31.12.2020, s. 14.

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2025 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające na lata 2019 i 2020 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 325 z 20.12.2018, s. 7).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008 (Dz.U. L 179 z 16.7.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A: Zmiany w części 2 załącznika do rozporządzenia (UE) 2021/91

W części 2 załącznika do rozporządzenia (UE) 2021/91, odpowiednie tabele uprawnień do połowów otrzymują brzmienie:

„Gatunek:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6, 7 i 12

(BSF/56712-)

Rok

2021

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

13

 

Estonia

6

 

Irlandia

33

 

Hiszpania

65

 

Francja

922

 

Łotwa

3

 

Litwa

1

 

Polska

1

 

Pozostałe

3

(1)

Unia

1 087

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które mają zostać odliczone od tej wspólnej kwoty, zgłasza się oddzielnie (BSF/56712_AMS).


Gatunek:

Beryksy

Beryx spp.

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(ALF/3X14-)

Rok

2021

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Irlandia

4

(1)

Hiszpania

30

(1)

Francja

8

(1)

Portugalia

85

(1)

Unia

127

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.


Gatunek:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7

(RNG/5B67-)

Rok

2021

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

3

(1)(2)

Estonia

22

(1)(2)

Irlandia

99

(1)(2)

Hiszpania

24

(1)(2)

Francja

1 252

(1)(2)

Litwa

29

(1)(2)

Polska

15

(1)(2)

Pozostałe

3

(1)(2)(3)

Unia

1 447

(1)(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Nie więcej niż 10 % każdej kwoty może być poławiane w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 8, 9, 10, 12 i 14 (RNG/*8X14- dla buławika czarnego; RHG/*8X14- dla przyłowów buławika siwego).

(2)

Nie są dozwolone połowy ukierunkowane buławika siwego. Przyłowy buławika siwego (RHG/5B67-) odejmuje się od tej kwoty. Nie mogą one przekraczać 1 % kwoty.

(3)

Wyłącznie przyłowy. Nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które mają zostać odjęte od tej wspólnej kwoty, zgłasza się oddzielnie (RNG/5B67_AMS dla buławika czarnego; RHG/5B67_AMS dla buławika siwego).


Gatunek:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 8, 9, 10, 12 i 14

(RNG/8X14-)

Rok

2021

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

5

(1)(2)

Irlandia

1

(1)(2)

Hiszpania

526

(1)(2)

Francja

24

(1)(2)

Łotwa

9

(1)(2)

Litwa

1

(1)(2)

Polska

165

(1)(2)

Unia

731

(1)(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Nie więcej niż 10 % każdej kwoty może być poławiane w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 5b, 6 i 7 (RNG/*5B67- dla buławika czarnego; RHG/*5B67- dla przyłowów buławika siwego).

(2)

Nie są dozwolone połowy ukierunkowane buławika siwego. Przyłowy buławika siwego (RHG/8X14-) odejmuje się od tej kwoty. Nie mogą one przekraczać 1 % kwoty.


Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8

(SBR/678-)

Rok

2021

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Irlandia

2

(1)

Hiszpania

49

(1)

Francja

2

(1)

Pozostałe

2

(1)(2)

Unia

55

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)

Połowy, które mają zostać odjęte od tej wspólnej kwoty, zgłasza się oddzielnie (SBR/678_AMS).


Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 10

(SBR/10-)

Rok

2021

2022

TAC przezornościowy”

Hiszpania

5

5

Portugalia

600

600

Unia

605

605

Zjednoczone Królestwo

pm

pm

TAC

pm

pm

CZĘŚĆ B: Zmiany w załączniku IA do rozporządzenia (UE) 2021/92

W załączniku IA do rozporządzenia (UE) 2021/92, odpowiednie tabele uprawnień do połowów otrzymują brzmienie:

„Gatunek:

Dobijaki i powiązane przyłowy

Ammodytes spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 2a, 3a i 4(1)

Dania

95 295

(2)(3)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

146

(2)(3)

Szwecja

3 499

(2)(3)

Unia

98 940

(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(2)(3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Z wyłączeniem wód w zasięgu sześciu mil morskich od linii podstawowej Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.

(2)

W obszarach zarządzania 1r i 2r TAC może być realizowany jedynie jako TAC do celów monitorowania wraz z powiązaną procedurą pobierania próbek w rybołówstwie.

(3)

Przyłowy witlinka i makreli mogą stanowić do 2 % kwoty (OT1/*2A3A4X). Przyłowy witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przypisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami zgodnie z definicją w załączniku III nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Obszar: wody Unii obszarów zarządzania dobijakami

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dania

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Niemcy

8

7

19

112

0

0

0

Szwecja

189

173

447

2 685

0

5

0

Unia

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Zjednoczone Królestwo

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(ARU/1/2.)

Niemcy

9

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3

 

Niderlandy

8

 

Unia

20

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii obszarów 3a i 4

(ARU/3A4-C)

Dania

418

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

4

 

Francja

3

 

Irlandia

3

 

Niderlandy

20

 

Szwecja

16

 

Unia

464

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7

(ARU/567.)

Niemcy

165

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3

 

Irlandia

153

 

Niderlandy

1 725

 

Unia

2 046

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Niemcy

pm

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Francja

pm

(1)

Pozostałe

pm

(1)(2)

Unia

pm

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)

Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/1214EI_AMS).


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii obszaru 4

(USK/04-C.)

Dania

40

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

12

 

Francja

27

 

Szwecja

4

 

Pozostałe

4

(1)

Unia

87

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/04-C_AMS).


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7

(USK/567EI.)

Niemcy

35

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

121

 

Francja

1 441

 

Irlandia

139

 

Pozostałe

35

(1)

Unia

1 771

 

Norwegia

0

(2)(3)(4)(5)

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/567EI_AMS).

(2)

Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (USK/*24X7C).

(3)

Warunek szczególny: z czego w obszarach 5b, 6 i 7 dozwolony jest przypadkowy połów innych gatunków na poziomie 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z uzasadnionych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 5b, 6 i 7 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*5B67-). Przyłów dorsza atlantyckiego na mocy niniejszego przepisu w obszarze 6a nie może przekraczać 5 %.

3 000

(4)

Łącznie z molwą. Następujące kwoty dla Norwegii w obszarach 5b, 6 i 7 poławia się wyłącznie taklami:

 

 

 

Molwa (LIN/*5B67-)

0

 

Brosma (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Kwoty dotyczące brosmy i molwy dla Norwegii są zamienne do następującej ilości w tonach:

pm


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(USK/04-N.)

Belgia

0

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Dania

75

 

Niemcy

0

 

Francja

0

 

Niderlandy

0

 

Unia

75

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Kaproszowate

Caproidae

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8

(BOR/678-)

Dania

2 740

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Irlandia

7 715

 

Unia

10 455

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Śledź atlantycki(1)

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A.)

Dania

9 080

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

145

(2)

Szwecja

9 498

(2)

Unia

18 723

(2)

Norwegia

2 881

 

Wyspy Owcze

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (HER/*04-C.).


Gatunek:

Śledź atlantycki(1)

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

(HER/4AB.)

Dania

49 993

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

33 852

 

Francja

18 838

 

Niderlandy

46 381

 

Szwecja

3 449

 

Unia

152 513

 

Wyspy Owcze

pm

 

Norwegia

103 344

(2)

Zjednoczone Królestwo

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC. W granicach tej kwoty w wodach Unii obszarów 4a i 4b (HER/*4AB-C) można poławiać ilości nie większe niż określone poniżej.

3 000

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w wodach Norwegii na południe od 62°N Unia nie może poławiać ilości większych, niż wymienione poniżej.

Wody Norwegii na południe od 62°N (HER/*4N-S62)

Unia

3 000


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(HER/4N-S62)

Szwecja

878

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Śledź atlantycki(1)

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A-BC)

Dania

5 692

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

51

(2)

Szwecja

916

(2)

Unia

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.

(2)

Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (HER/*04-C-BC).


Gatunek:

Śledź atlantycki(1)

Clupea harengus

Obszar:

4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a

(HER/2A47DX)

Belgia

38

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

7 421

 

Niemcy

38

 

Francja

38

 

Niderlandy

238

 

Szwecja

36

 

Unia

7 609

 

Zjednoczone Królestwo

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.


Gatunek:

Śledź atlantycki(1)

Clupea harengus

Obszar:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgia

8 257

(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

668

(3)

Niemcy

452

(3)

Francja

9 274

(3)

Niderlandy

16 142

(3)

Unia

34 793

(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Z wyjątkiem stada występującego w Blackwater: jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w regionie morskim ujścia rzeki Tamizy w obszarze ograniczonym loksodromą biegnącą w kierunku południowym od Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) do 51° 33′ N i stąd na zachód do punktu na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa.

(3)

Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4b (HER/*04B.).


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6b i 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Niemcy

206

(2)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

39

(2)

Irlandia

278

(2)

Niderlandy

206

(2)

Unia

729

(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w części obszaru ICES 6a leżącej na wschód od południka 7°W i na północ od równoleżnika 55°N lub na zachód od południka 7°W i na północ od równoleżnika 56°N, z wyłączeniem Clyde.

(2)

Zabrania się wszelkich ukierunkowanych połowów śledzia atlantyckiego w części obszarów ICES objętych tym TAC leżącej między 56°N a 57°30′N, z wyjątkiem pasa sześciu mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego Zjednoczonego Królestwa.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlandia

721

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niderlandy

72

 

Unia

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w obszarze 6a, na południe od 56°00′N i na zachód od 7°00′W.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlandia

471

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Unia

471

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Obszar ten jest pomniejszony o obszar ograniczony:

od północy przez szerokość 52°30′N,

od południa przez szerokość 52°00'N,

od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7e i 7f (HER/7EF.)

Francja

271

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Unia

271

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7g(1), 7h(1), 7j(1) i 7k(1)

(HER/7G-K.)

Niemcy

6

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

31

(2)

Irlandia

437

(2)

Niderlandy

31

(2)

Unia

505

(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Obszar ten jest powiększony o obszar ograniczony:

od północy przez szerokość 52°30′N,

od południa przez szerokość 52°00'N,

od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.

(2)

Kwotę tę można przyznać wyłącznie statkom, które uczestniczą w połowach wskaźnikowych umożliwiających na podstawie działalności połowowej zbieranie danych dotyczących tego stada wykorzystywanych przy ocenie przez ICES. Przed wydaniem zezwolenia na jakiekolwiek połowy zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę(-y) statku(-ów).


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

cieśnina Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

5

 

TAC analityczny

Dania

1 515

 

Niemcy

38

 

Niderlandy

9

 

Szwecja

265

 

Unia

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

347

(1)

TAC analityczny

Dania

1 993

 

Niemcy

1 263

 

Francja

428

(1)

Niderlandy

1 126

(1)

Szwecja

13

 

Unia

5 170

 

Norwegia

2 252

(2)

Zjednoczone Królestwo

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: 7d (COD/*07D.).

(2)

Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (COD/*04N-)

Unia

4 494


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(COD/4N-S62)

Szwecja

382

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

382

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6b; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12°00'W oraz obszarów 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgia

0

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

0

 

Francja

1

 

Irlandia

2

 

Unia

3

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6a; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na wschód od 12°00'W

(COD/5BE6A)

Belgia

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

7

(1)

Francja

76

(1)

Irlandia

142

(1)

Unia

226

(1)

Zjednoczone Królestwo

m

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7a

(COD/07A.)

Belgia

1

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3

(1)

Irlandia

49

(1)

Niderlandy

1

(1)

Unia

54

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; wody Unii

obszaru CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

7

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Francja

114

(1)

Irlandia

166

(1)

Niderlandy

0

(1)

Unia

287

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7d

(COD/07D.)

Belgia

33

(1)

TAC analityczny

Francja

648

(1)

Niderlandy

19

(1)

Unia

700

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: 4; wodach Unii obszaru 2a; części obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat (COD/*2A3X4).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

5

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

4

 

Niemcy

4

 

Francja

24

 

Niderlandy

19

 

Unia

56

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6;

wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(LEZ/56-14)

Hiszpania

308

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

1 204

(1)

Irlandia

352

 

Unia

1 864

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: wodach Unii obszarów 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

7

(LEZ/07.)

Belgia

274

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

3 045

(2)

Francja

3 696

(2)

Irlandia

1 680

(2)

Unia

8 695

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

10 % tej kwoty można wykorzystać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) na przyłowy w ukierunkowanych połowach soli.

(2)

35 % tej kwoty można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Hiszpania

585

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

472

 

Unia

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(ANF/2AC4-C)

Belgia

182

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

401

(1)

Niemcy

196

(1)

Francja

37

(1)

Niderlandy

138

(1)

Szwecja

5

(1)

Unia

959

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w: 6; wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 5b; wodach międzynarodowych obszarów 12 i 14 (ANF/*56-14).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(ANF/04-N.)

Belgia

37

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Dania

935

 

Niemcy

15

 

Niderlandy

13

 

Unia

1 000

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgia

118

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

134

(1)

Hiszpania

126

 

Francja

1 449

(1)

Irlandia

328

 

Niderlandy

113

(1)

Unia

2 268

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: wodach Unii obszarów 2a i 4 (ANF/*2AC4C).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

7

(ANF/07.)

Belgia

2 046

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

228

(1)

Hiszpania

813

(1)

Francja

13 129

(1)

Irlandia

1 678

(1)

Niderlandy

265

(1)

Unia

18 159

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Hiszpania

941

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

5 235

 

Unia

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

3a

(HAD/03A.)

Belgia

12

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

2 120

 

Niemcy

135

 

Niderlandy

2

 

Szwecja

250

 

Unia

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a

(HAD/2AC4.)

Belgia

287

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

1 970

 

Niemcy

1 254

 

Francja

2 185

 

Niderlandy

215

 

Szwecja

169

 

Unia

6 080

 

Norwegia

9 841

 

Zjednoczone Królestwo

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (HAD/*04N-)

Unia

4 523


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(HAD/4N-S62)

Szwecja

707

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

707

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgia

7

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

9

 

Francja

347

 

Irlandia

247

 

Unia

610

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgia

6

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

6

(1)

Francja

264

(1)

Irlandia

650

(1)

Unia

925

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Nie więcej niż 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4; wodach Unii obszaru 2a (HAD/*2AC4.).


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

91

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

5 441

 

Irlandia

1 814

 

Unia

7 346

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7a

(HAD/07A.)

Belgia

29

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

129

 

Irlandia

771

 

Unia

929

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

3a

(WHG/03A.)

Dania

271

 

TAC przezornościowy

Niderlandy

1

 

Szwecja

29

 

Unia

301

 

 

TAC

929

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a

(WHG/2AC4.)

Belgia

296

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

1 281

 

Niemcy

333

 

Francja

1 925

 

Niderlandy

740

 

Szwecja

2

 

Unia

4 575

 

Norwegia

2 131

(1)

Zjednoczone Królestwo

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (WHG/*04N-)

Unia

4 518


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(WHG/56-14)

Niemcy

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Francja

20

(1)

Irlandia

122

(1)

Unia

143

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy witlinka.


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

7a

(WHG/07A.)

Belgia

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Francja

9

(1)

Irlandia

114

(1)

Niderlandy

0

(1)

Unia

124

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy witlinka.


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgia

46

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

2 928

 

Irlandia

2 324

 

Niderlandy

25

 

Unia

5 323

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Witlinek i rdzawiec

Merlangius merlangus i

Pollachius pollachius

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(W/P/4N-S62)

Szwecja

190

(1)

TAC przezornościowy

Unia

190

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

3a

(HKE/03A.)

Dania

2 058

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Szwecja

175

(1)

Unia

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(HKE/2AC4-C)

Belgia

21

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

865

(1)

Niemcy

99

(1)

Francja

191

(1)

Niderlandy

50

(1)

Unia

1 226

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Nie więcej niż 10 % tej kwoty można wykorzystać na przyłowy w obszarze 3a (HKE/*03A.).


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b;

wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(HKE/571214)

Belgia

290

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

9 311

 

Francja

14 379

(1)

Irlandia

1 742

 

Niderlandy

187

(1)

Unia

25 909

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

8a, 8b, 8d i 8e (HKE/*8ABDE)

Belgia

38

Hiszpania

1 533

Francja

1 533

Irlandia

192

Niderlandy

19

Unia

3 315

Zjednoczone Królestwo

pm


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

6 622

 

Francja

14 870

 

Niderlandy

19

(1)

Unia

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

6 and 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (HKE/*57-14)

Belgia

2

Hiszpania

1 918

Francja

3 453

Niderlandy

6

Unia

5 379


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Norwegii obszarów 2 i 4

(WHB/24-N.)

Dania

0

 

TAC analityczny

Unia

0

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

(WHB/1X14)

Dania

45 680

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

17 761

 

Hiszpania

38 726

(1)

Francja

31 789

 

Irlandia

35 373

 

Niderlandy

55 700

 

Portugalia

3 598

(1)

Szwecja

11 300

 

Unia

239 927

(2)

Norwegia

37 500

 

Wyspy Owcze

pm

 

Zjednoczone Królestwo

71 670

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do obszarów 8c, 9 i 10; wód Unii obszaru CECAF 34.1.1. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

(2)

Warunek szczególny: z kwot UE na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz 8c, 9 i 10; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen:

141 648


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Hiszpania

28 644

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Portugalia

7 161

 

Unia

35 805

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Warunek szczególny: z kwot Unii na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz 8c, 9 i 10; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen:

141 648


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Unii obszarów 2, 4a, 5, 6 na północ od 56° 30′ N oraz 7 na zachód od 12° W

(WHB/24A567)

Norwegia

141 648

(1) (2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Wyspy Owcze

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Należy odjąć od kwoty ustalonej przez Norwegię.

(2)

Warunek szczególny: połów w obszarze 4a nie może przekraczać następującej ilości (WHB/*04 A-C):

pm


Gatunek:

Złocica i szkarłacica

Microstomus kitt i

Glyptocephalus cynoglossus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(L/W/2AC4-C)

Belgia

160

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

440

 

Niemcy

57

 

Francja

121

 

Niderlandy

366

 

Szwecja

5

 

Unia

1 149

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7

(BLI/5B67-)

Niemcy

68

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Estonia

10

 

Hiszpania

213

 

Francja

4 858

 

Irlandia

19

 

Litwa

4

 

Polska

2

 

Pozostałe

19

(1)

Unia

5 193

 

Norwegia

0

(2)

Wyspy Owcze

pm

(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/5B67_AMS).

(2)

Można poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Przyłowy buławika czarnego i pałasza czarnego należy odjąć od tej kwoty. Można poławiać w wodach Unii obszaru 6a na północ od 56° 30′ N i obszaru 6b. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku.


Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody międzynarodowe obszaru 12

(BLI/12INT-)

Estonia

0

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

54

(1)

Francja

1

(1)

Litwa

1

(1)

Pozostałe

0

(1)(2)

Unia

56

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)

Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/12INT_AMS).


Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 2 i 4

(BLI/24-)

Dania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

1

 

Irlandia

1

 

Francja

5

 

Pozostałe

1

(1)

Unia

9

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/24_AMS).


Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 3a

(BLI/03A-)

Dania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

1

 

Szwecja

1

 

Unia

3

 

 

TAC

3

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(LIN/1/2.)

Dania

pm

 

TAC przezornościowy

Niemcy

pm

 

Francja

pm

 

Pozostałe

pm

(1)

Unia

pm

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (LIN/1/2_AMS).


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii obszaru 3a

(LIN/03A-C.)

Belgia

5

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

42

 

Niemcy

5

 

Szwecja

16

 

Unia

68

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii obszaru 4

(LIN/04-C.)

Belgia

10

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

160

(1)

Niemcy

100

(1)

Francja

90

 

Niderlandy

3

 

Szwecja

7

(1)

Unia

370

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 %, lecz nie więcej niż 75 ton, można poławiać w: wodach Unii obszaru 3a (LIN/*03A-C).


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5

(LIN/05EI.)

Belgia

pm

 

TAC przezornościowy

Dania

pm

 

Niemcy

pm

 

Francja

pm

 

Unia

pm

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(LIN/6X14.)

Belgia

30

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

5

(1)

Niemcy

110

(1)

Irlandia

596

 

Hiszpania

2 231

 

Francja

2 380

(1)

Portugalia

5

 

Unia

5 357

 

Norwegia

0

 

Wyspy Owcze

pm

 

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 35 % można poławiać w: wodach Unii obszaru 4 (LIN/*04-C.).


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(LIN/04-N.)

Belgia

7

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Dania

858

 

Niemcy

24

 

Francja

10

 

Niderlandy

1

 

Unia

900

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(NEP/2AC4-C)

Belgia

581

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

581

 

Niemcy

9

 

Francja

17

 

Niderlandy

300

 

Unia

1 488

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(NEP/04-N.)

Dania

200

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

0

 

Unia

200

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b

(NEP/5BC6.)

Hiszpania

pm

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

pm

 

Irlandia

pm

 

Unia

pm

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

7

(NEP/07.)

Hiszpania

579

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

2 345

(1)

Irlandia

3 557

(1)

Unia

6 481

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (NEP/*07U16):

Hiszpania

578

Francja

362

Irlandia

696

Unia

1 636

Zjednoczone Królestwo

pm


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

3a

(PRA/03A.)

Dania

1 741

 

TAC analityczny

Szwecja

938

 

Unia

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(PRA/2AC4-C)

Dania

286

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niderlandy

3

 

Szwecja

12

 

Unia

301

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(PRA/4N-S62)

Dania

200

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Szwecja

123

(1)

Unia

323

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

cieśnina Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

82

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

10 596

 

Niemcy

54

 

Niderlandy

2 038

 

Szwecja

568

 

Unia

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

4 472

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

14 533

 

Niemcy

4 192

 

Francja

839

 

Niderlandy

27 949

 

Unia

51 985

 

Norwegia

10 039

 

Zjednoczone Królestwo

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (PLE/*04N-)

Unia

39 153


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b;

wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(PLE/56-14)

Francja

6

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Irlandia

144

 

Unia

150

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7a

(PLE/07A.)

Belgia

43

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

19

 

Irlandia

737

 

Niderlandy

13

 

Unia

812

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7d i 7e

(PLE/7DE.)

Belgia

1 126

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3 755

 

Unia

4 881

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7f i 7g

(PLE/7FG.)

Belgia

247

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

443

 

Irlandia

145

 

Unia

835

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7h, 7j i 7k

(PLE/7HJK.)

Belgia

2

(1)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Francja

4

(1)

Irlandia

15

(1)

Niderlandy

9

(1)

Unia

30

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Wyłącznie połowy gładzicy złowionej jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy gładzicy.


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(POL/56-14)

Hiszpania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

30

 

Irlandia

9

 

Unia

40

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

3a i 4; wody Unii obszaru 2a

(POK/2C3A4)

Belgia

19

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

2 287

 

Niemcy

5 776

 

Francja

13 594

 

Niderlandy

58

 

Szwecja

314

 

Unia

22 048

 

Norwegia

31 096

(1)

Zjednoczone Królestwo

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 4 oraz w obszarze 3a (POK/*3A4-C). Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

(POK/56-14)

Niemcy

319

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3 160

 

Irlandia

369

 

Unia

3 848

 

Norwegia

0

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(POK/4N-S62)

Szwecja

880

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

880

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca i witlinka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Czarniak

Pollachius viren

Obszar:

7, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

4

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

694

 

Irlandia

870

 

Unia

1 568

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Turbot i nagład

Scophthalmus maximusScophthalmus rhombus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(T/B/2AC4-C)

Belgia

248

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

530

 

Niemcy

35

 

Francja

64

 

Niderlandy

1 879

 

Szwecja

3

 

Unia

2 859

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SRX/2AC4-C)

Belgia

145

(1)(2) (3)(4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

6

(1)(2)(3)

Niemcy

7

(1)(2)(3)

Francja

23

(1)(2)(3)(4)

Niderlandy

123

(1)(2)(3)(4)

Unia

304

(1)(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) zgłasza się osobno.

(2)

Kwota przyłowów. Gatunki te nie mogą stanowić więcej niż 25 % masy połowu w relacji pełnej zatrzymanego na statku w przeliczeniu na rejs połowowy. Warunek ten ma zastosowanie tylko do statków o długości całkowitej ponad 15 metrów. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku, określonemu w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(3)

Nie ma to zastosowania do rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 2a oraz do rai drobnookiej (Raja microocellata) w wodach Unii obszarów 2a i 4. Przypadkowo złowionych osobników tych gatunków nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków.

(4)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D2.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów. Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D2.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D2.) zgłasza się osobno. Niniejszy warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).


Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszaru 3a

(SRX/03A-C.)

Dania

22

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Szwecja

6

(1)

Unia

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/03A-C.) zgłasza się osobno.


Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 6a, 6b oraz 7a-c i 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgia

473

(1)(2)(3)(4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Estonia

3

(1)(2)(3)(4)

Francja

2 121

(1)(2)(3)(4)

Niemcy

6

(1)(2)(3)(4)

Irlandia

683

(1)(2)(3)(4)

Litwa

11

(1)(2)(3)(4)

Niderlandy

2

(1)(2)(3)(4)

Portugalia

12

(1)(2)(3)(4)

Hiszpania

571

(1)(2)(3)(4)

Unia

3 882

(1)(2)(3)(4)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/67AKXD) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) zgłasza się osobno.

(2)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów. Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D.), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/*07D.) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/*07D.) zgłasza się osobno. Niniejszy warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3)

Nie ma to zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata), z wyjątkiem wód Unii obszarów 7f i 7g. Przypadkowo złowionych osobników tego gatunku nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków. W granicach wyżej wymienionych kwot w wodach Unii obszarów 7f i 7g (RJE/7FG.) nie można poławiać ilości rai drobnookiej przekraczających podane poniżej:

Gatunek:

Raja drobnooka

Raja microocellata

Obszar:

wody Unii obszarów 7f i 7g

(RJE/7FG.)

Belgia

5

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Estonia

0

Francja

23

Niemcy

0

Irlandia

7

Litwa

0

Niderlandy

0

Portugalia

0

Hiszpania

6

Unia

41

Zjednoczone Królestwo

pm

 

TAC

pm

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d i zgłasza się je z następującym kodem: (RJE/*07D.). Niniejszy warunek szczególny pozostaje bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów.

(4)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).


Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszaru 7d

(SRX/07D.)

Belgia

61

(1)(2)(3)(4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

514

(1)(2)(3)(4)

Niderlandy

3

(1)(2)(3)(4)

Unia

578

(1)(2)(3)(4)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/07D.) oraz rai drobnookiej (Raja microocellata) (RJE/07D.) zgłasza się osobno.

(2)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 6a, 6b, 7a–c i 7e–k (SRX/*67AKD). Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) zgłasza się osobno. Niniejszy warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (SRX/*2AC4C). Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/*04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) zgłasza się osobno. Niniejszy warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata).

(4)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).


Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 8 i 9

(SRX/89-C.)

Belgia

10

(1)(2)

TAC przezornościowy

Francja

1 949

(1)(2)

Portugalia

1 580

(1)(2)

Hiszpania

1 590

(1)(2)

Unia

5 129

(1)(2)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/89-C.) oraz rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/89-C.) zgłasza się osobno.

(2)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata). W obszarach objętych niniejszym TAC gatunek ten nie może być przedmiotem połowów ukierunkowanych. W przypadkach gdy nie podlega on obowiązkowi wyładunku, przyłów rai bruzdowanej w podobszarach 8 i 9 może być wyładowany wyłącznie w całości lub wypatroszony. Połowy pozostają w ramach kwot wskazanych w tabeli poniżej. Powyższe przepisy pozostają bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów. Przyłowy rai bruzdowanej zgłasza się osobno z kodami podanymi w tabelach poniżej. W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości rai bruzdowanej przekraczających podane poniżej:

Gatunek:

Raja bruzdowana

Raja undulata

Obszar:

wody Unii obszaru 8

(RJU/8-C.)

Belgia

0

TAC przezornościowy

Francja

13

Portugalia

10

Hiszpania

10

Unia

33

Zjednoczone Królestwo

pm

 

TAC

pm

Gatunek:

Raja bruzdowana

Raja undulata

Obszar:

wody Unii obszaru 9

(RJU/9-C.)

Belgia

0

TAC przezornościowy

Francja

20

Portugalia

15

Hiszpania

15

Unia

50

Zjednoczone Królestwo

pm

 

TAC

pm


Gatunek:

Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6

(GHL/2A-C46)

Dania

pm

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

pm

 

Estonia

pm

 

Hiszpania

 

 

Francja

pm

 

Irlandia

pm

 

Litwa

pm

 

Polska

pm

 

Unia

pm

 

Norwegia

pm

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Poławiane w wodach Unii obszarów 2a i 6. W obszarze 6 ilość tę można poławiać wyłącznie taklami (GHL/*2A6-C).


Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22–32

(MAC/2A34.)

Belgia

544

(1)(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Dania

18 666

(1)(2)

Niemcy

567

(1)(2)

Francja

1 713

(1)(2)

Niderlandy

1 724

(1)(2)

Szwecja

5 108

(1)(2)(3)

Unia

28 322

(1)(2)

Norwegia

191 845

(4)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

 

TAC

852 284

 

(1)

W granicach wyżej wymienionych kwot ilości nie większe niż wymienione poniżej można poławiać również w następujących dwóch obszarach:

 

wody Norwegii obszaru 2a (MAC/*02AN-)

wody Wysp Owczych (MAC/*FRO1)

Belgia

109

pm

Dania

3 732

pm

Niemcy

113

pm

Francja

343

pm

Niderlandy

345

pm

Szwecja

1 022

pm

Unia

5 664

pm

Zjednoczone Królestwo

pm

pm

(2)

Może być poławiany również w wodach Norwegii obszaru 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Warunek szczególny: w tym następująca ilość w tonach do połowu w wodach Norwegii obszarów 2a i 4a (MAC/*2A4AN):

251

W odniesieniu do połowów objętych niniejszym warunkiem szczególnym przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka odlicza się od kwot dla tych gatunków.

(4)

Należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Ilość ta obejmuje udział Norwegii w TAC dla Morza Północnego, który wynosi:

55 397

Kwotę tę można poławiać jedynie w obszarze 4a (MAC/*04 A.), z wyjątkiem następującej ilości w tonach, którą można poławiać w obszarze 3a (MAC/*03 A.):

pm

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

 

3a

3a i 4bc

4b

4c

6; wody międzynarodowe obszaru 2a, od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Dania

0

4 130

0

0

11 200

Francja

0

490

0

0

0

Niderlandy

0

490

0

0

0

Szwecja

0

0

390

10

2 914

Zjednoczone Królestwo

0

490

0

0

0

Norwegia

pm

0

0

0

0


Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14

(MAC/2CX14-)

Niemcy

18 254

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Hiszpania

19

(1)

Estonia

152

(1)

Francja

12 171

(1)

Irlandia

60 847

(1)

Łotwa

112

(1)

Litwa

112

(1)

Niderlandy

26 620

(1)

Polska

1 285

(1)

Unia

119 573

(1)

Norwegia

14 843

(2)(3)

Wyspy Owcze

pm

(4)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 % można udostępnić do celów wymiany do poławiania przez Hiszpanię, Francję i Portugalię w obszarach 8c, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Można poławiać w obszarach 2a, 6a na północ od 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f i 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Norwegia może złowić dodatkową następującą ilość w tonach kwoty dostępu na północ od 56° 30′ N; ilość tę odejmuje się od jej limitu połowowego (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Kwotę tę odejmuje się od limitu połowowego Wysp Owczych (kwota dostępu). Można poławiać wyłącznie w obszarze 6a na północ od 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Jednakże od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia w ramach tej kwoty można również poławiać w obszarach 2a i 4a na północ od 59° (obszar UE) (MAC/*24N59).

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach i okresach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

 

wody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

wody Norwegii obszaru 2a

wody Wysp Owczych

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Niemcy

4 591

1 281

pm

Francja

3 061

853

pm

Irlandia

15 305

4 269

pm

Niderlandy

6 696

1 867

pm

Unia

42 091

20 013

pm

Zjednoczone Królestwo

pm

pm

pm


Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Hiszpania

32 081

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Francja

213

(1)

Portugalia

6 631

(1)

Unia

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Warunek szczególny: ilości podlegające wymianie z innymi państwami członkowskimi można poławiać w obszarach 8a, 8b i 8d (MAC/*8ABD.). Jednakże ilości dostarczane przez Hiszpanię, Portugalię lub Francję do celów wymiany, które mają być poławiane w obszarach 8a, 8b i 8d, nie mogą przekroczyć 25 % kwot przekazującego państwa członkowskiego.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

8b (MAC/*08B.)

Hiszpania

2 694

Francja

18

Portugalia

557


Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

wody Norwegii obszarów 2a i 4a

(MAC/2A4A-N)

Dania

13 359

 

TAC analityczny

Unia

13 359

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SOL/24-C.)

Belgia

954

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

437

 

Niemcy

764

 

Francja

191

 

Niderlandy

8 619

 

Unia

10 964

 

Norwegia

10

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 4 (SOL/*04-C.).


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(SOL/56-14)

Irlandia

27

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Unia

27

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7a

(SOL/07A.)

Belgia

213

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

3

 

Irlandia

61

 

Niderlandy

68

 

Unia

345

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7d

(SOL/07D.)

Belgia

507

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

1 014

 

Unia

1 521

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7e

(SOL/07E.)

Belgia

37

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

400

 

Unia

437

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7f i 7g

(SOL/7FG.)

Belgia

497

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

50

 

Irlandia

25

 

Unia

572

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7h, 7j i 7k

(SOL/7HJK.)

Belgia

13

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

27

 

Irlandia

73

 

Niderlandy

22

 

Unia

135

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy

Sprattus sprattus

Obszar:

3a

(SPR/03A.)

Dania

pm

(1)(2)

TAC analityczny

Niemcy

pm

(1)(2)

Szwecja

pm

(1)(2)

Unia

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Przyłowy witlinka i plamiaka mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*03A.). Przyłowy witlinka i plamiaka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przypisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.


Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy

Sprattus sprattus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SPR/2AC4-C)

Belgia

pm

(1)(2)

TAC analityczny

Dania

pm

(1)(2)

Niemcy

pm

(1)(2)

Francja

pm

(1)(2)

Niderlandy

pm

(1)(2)

Szwecja

pm

(1)(2)(3)

Unia

pm

(1)(2)

Norwegia

pm

(1)

Wyspy Owcze

pm

(1)(4)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

(2)

Przyłowy witlinka mogą stanowić do 2 % kwoty (OTH/*2AC4C). Przyłowy witlinka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(3)

Łącznie z dobijakami.

(4)

Może zawierać do 4 % przyłowu śledzia atlantyckiego.


Gatunek:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:

7d i 7e

(SPR/7DE.)

Belgia

2

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

166

 

Niemcy

2

 

Francja

36

 

Niderlandy

36

 

Unia

242

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

pm

 


Gatunek:

Koleń pospolity

Squalus acanthias

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14

(DGS/15X14)

Belgia

10

(1)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

2

(1)

Hiszpania

5

(1)

Francja

44

(1)

Irlandia

28

(1)

Niderlandy

0

(1)

Portugalia

0

(1)

Unia

89

(1)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

W obszarach objętych niniejszym TAC koleń pospolity nie może być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Osobników złowionych przypadkowo w połowach, w ramach których koleń pospolity nie podlega obowiązkowi wyładunku, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione, zgodnie z wymogami art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 statek uczestniczący w programie unikania przyłowów, który został pozytywnie zweryfikowany przez STECF, może wyładować miesięcznie nie więcej niż dwie tony kolenia pospolitego, który w momencie wciągania narzędzi połowowych na pokład jest już martwy. Państwa członkowskie uczestniczące w programie unikania przyłowów zapewniają, aby całkowite roczne wyładunki kolenia pospolitego w oparciu o to odstępstwo nie przekraczały powyższych ilości. Przed wydaniem zezwolenia na jakiekolwiek wyładunki te państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz uczestniczących statków. Państwa członkowskie wymieniają informacje dotyczące obszarów unikania przyłowów.


Gatunek:

Ostroboki i powiązane przyłowy

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 4b, 4c i 7d

(JAX/4BC7D)

Belgia

7

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

3 118

(1)

Niemcy

275

(1)(2)

Hiszpania

58

(1)

Francja

258

(1)(2)

Irlandia

196

(1)

Niderlandy

1 876

(1)(2)

Portugalia

6

(1)

Szwecja

44

(1)

Unia

5 838

 

Norwegia

0

(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*4BC7D). Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty złowionej w obszarze 7d można uznać za złowione w ramach kwoty dla następującego obszaru: wody Unii obszarów 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Można poławiać w wodach Unii obszaru 4a, ale nie w wodach Unii obszaru 7d (JAX/*04-C.).


Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

8c

(JAX/08C.)

Hiszpania

5 808

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Francja

101

 

Portugalia

574

(1)

Unia

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Warunek szczególny: do 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 9 (JAX/*09.).


Gatunek:

Okowiel i powiązane przyłowy

Trisopterus esmarkii

Obszar:

3a; wody Unii obszarów 2a i 4

(NOP/2A3A4.)

Rok

2021

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Dania

94 372

(1)(3)

Niemcy

19

(1)(2)(3)

Niderlandy

70

(1)(2)(3)

Unia

94 461

(1)(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

 

Norwegia

0

(4)

Wyspy Owcze

pm

(5)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy plamiaka i witlinka mogą stanowić do 5 % kwoty (OT2/*2A3A4). Przyłowy plamiaka i witlinka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszarów ICES 2a, 3a i 4.

(3)

Kwotę przyznaną Unii można poławiać wyłącznie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

(4)

Stosuje się kratownicę sortującą.

(5)

Stosuje się kratownicę sortującą. Łącznie z maksymalnie 15 % nieuniknionych przyłowów (NOP/*2A3A4), które należy odjąć od tej kwoty.


Gatunek:

Ryby przemysłowe

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(I/F/04-N.)

Szwecja

800

(1)(2)

TAC przezornościowy

Unia

800

 

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

(2)

Warunek szczególny: z czego ostroboki (JAX/*04-N.) stanowią nie więcej niż:

400


Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Unii obszarów 5b, 6 i 7

(OTH/5B67-C)

Unia

Nie dotyczy

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Norwegia

pm

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Poławiane wyłącznie taklami.


Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(OTH/04-N.)

Belgia

23

 

TAC przezornościowy

Dania

2 081

 

Niemcy

234

 

Francja

96

 

Niderlandy

166

 

Szwecja

Nie dotyczy

(1)

Unia

2 600

(2)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Kwota dla »pozostałych gatunków« przydzielona Szwecji przez Norwegię na tradycyjnym poziomie.

(2)

Gatunki nieobjęte innymi TAC.


Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Unii obszarów 2a, 4 oraz 6a na północ od 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unia

Nie dotyczy

 

TAC przezornościowy

Norwegia

1 000

(1)(2)

Wyspy Owcze

pm

(3)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Ograniczone do obszarów 2a i 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Gatunki nieobjęte innymi TAC.

(3)

Należy poławiać w obszarach 4 oraz 6a na północ od 56o30' N (OTH/*46AN).


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(HKE/04-N.)

Belgia

17

 

TAC przezornościowy”

Dania

1 601

 

Niemcy

180

 

Francja

74

 

Niderlandy

128

 

Szwecja

Nie dotyczy

 

Unia

2 000

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

CZĘŚĆ C: Zmiany w załączniku IB do rozporządzenia (UE) 2021/92

W załączniku IB do rozporządzenia (UE) 2021/92 odpowiednie tabele uprawnień do połowów otrzymują brzmienie:

„Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(HER/1/2-)

Belgia

13

(1)

 

Dania

13 015

(1)

Niemcy

2 279

(1)

Hiszpania

43

(1)

Francja

562

(1)

Irlandia

3 370

(1)

Niderlandy

4 658

(1)

Polska

659

(1)

Portugalia

43

(1)

Finlandia

202

(1)

Szwecja

4 823

(1)

Unia

29 667

(1)

Zjednoczone Królestwo

12 715

(1)

Wyspy Owcze

pm

(2)(3)

Norwegia

0

(2)(4)

 

TAC

651 033

 

(1)

Przy zgłaszaniu połowów Komisji należy również zgłaszać ilości złowione w każdym z następujących obszarów: obszar podlegający regulacji NEAFC i wody Unii.

(2)

Można poławiać w wodach Unii na północ od 62° N.

(3)

Należy odjąć od limitów połowowych Wysp Owczych.

(4)

Należy odjąć od limitów połowowych Norwegii.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii na północ od 62° N i obszar połowowy wokół Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

obszary 2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (HER/*25B-F)

Belgia

pm

Dania

pm

Niemcy

pm

Hiszpania

pm

Francja

pm

Irlandia

pm

Niderlandy

pm

Polska

pm

Portugalia

pm

Finlandia

pm

Szwecja

pm

Zjednoczone Królestwo

pm


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(COD/1N2AB.)

Niemcy

2 336

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Grecja

290

 

Hiszpania

2 607

 

Irlandia

290

 

Francja

2 144

 

Portugalia

2 607

 

Unia

10 274

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

1 i 2b

(COD/1/2B.)

Niemcy

5 626

(3)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Hiszpania

11 331

(3)

Francja

2 658

(3)

Polska

2 335

(3)

Portugalia

2 274

(3)

Pozostałe państwa członkowskie

421

(1)(3)

Unia

24 645

(2)(3)

Zjednoczone Królestwo

pm

(3)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (COD/1/2B_AMS).

(2)

Przydział zasobów dorsza atlantyckiego dla Unii w obszarze Spitsbergenu oraz Wyspy Niedźwiedziej, a także związane z nim przyłowy plamiaka, pozostają całkowicie bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z traktatu paryskiego z 1920 r.

(3)

Przyłowy plamiaka mogą stanowić do 14 % jednego zaciągu. Ilości przyłowu plamiaka nie wlicza się do kwoty dla dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki i plamiak

Gadus morhuaMelanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(C/H/05B-F.)

Niemcy

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

pm

 

Unia

pm

 

Zjednoczone Królestwo

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(HAD/1N2AB.)

Niemcy

312

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

188

 

Unia

500

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Wysp Owczych

(WHB/2A4AXF)

Dania

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

pm

 

Francja

pm

 

Niderlandy

pm

 

Unia

pm

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Połowy błękitka mogą zawierać nieuniknione przyłowy argentyny wielkiej.


Gatunek:

Molwa i molwa niebieska

Molva molvamolva dypterygia

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(B/L/05B-F.)

Niemcy

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

pm

 

Unia

pm

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy buławika czarnego i pałasza czarnego można odjąć od tej kwoty do następującego poziomu (OTH/*05B-F):

pm


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(POK/1N2AB.)

Niemcy

663

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

107

 

Unia

770

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(POK/05B-F.)

Belgia

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

pm

 

Francja

pm

 

Niderlandy

pm

 

Unia

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(GHL/1N2AB.)

Niemcy

50

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

50

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.


Gatunek:

Karmazyn mentela

Sebastes mentella

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(REB/1N2AB.)

Niemcy

851

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Hiszpania

106

 

Francja

93

 

Portugalia

450

 

Unia

1 500

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Karmazyny

Sebastes spp.

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(RED/05B-F.)

Belgia

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

pm

 

Francja

pm

 

Unia

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Norwegii obszarów 1 i 2

(OTH/1N2AB.)

Niemcy

71

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

29

(1)

Unia

100

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.


Gatunek:

Pozostałe gatunki(1)

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(OTH/05B-F.)

Niemcy

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

pm

 

Unia

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Z wyłączeniem gatunków ryb, które nie mają wartości handlowej.


Gatunek:

Płastugokształtne

Pleuronectiforme

Obszar:

wody Wysp Owczych obszaru 5b

(FLX/05B-F.)

Niemcy

pm

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja

pm

 

Unia

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody Grenlandii obszarów 5, 12 i 14

(COD/N1GL14)

Niemcy

1 950

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Unia

1 950

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Nie można poławiać od dnia 1 marca do dnia 31 maja w obszarze zarządzania Kleine Bank ograniczonym następującymi współrzędnymi:

Punkt

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

65° 00' N

38° 00' W

2

65° 00' N

35° 15' W

3

64° 00' N

35° 15' W

4

64° 00' N

38° 00' W


Gatunek:

Buławiki

Macrourus spp.

Obszar:

wody Grenlandii obszarów 5 i 14

(GRV/514GRN)

Unia

75

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

 

TAC

Nie dotyczy

(2)

(1)

Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

(2)

Podaną niżej ilość w tonach przydziela się Norwegii. Warunek szczególny dla tej ilości: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

25


Gatunek:

Buławiki

Macrourus spp.

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unia

60

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

 

TAC

Nie dotyczy

(2)

(1)

Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) nie mogą być przedmiotem połowów ukierunkowanych. Mogą stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

(2)

Podaną niżej ilość w tonach przydziela się Norwegii. Warunek szczególny dla tej ilości: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) nie mogą być przedmiotem połowów ukierunkowanych. Mogą stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

40


Gatunek:

Gromadnik

Mallotus villosus

Obszar:

wody Grenlandii obszarów 5 i 14

(CAP/514GRN)

Dania

Do ustalenia

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Niemcy

Do ustalenia

 

Szwecja

Do ustalenia

 

Wszystkie państwa członkowskie

Do ustalenia

(1)

Unia

Do ustalenia

(2)

Norwegia

Do ustalenia

(2)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Dania, Niemcy i Szwecja mogą mieć dostęp do kwoty dla »wszystkich państw członkowskich« dopiero po wyczerpaniu własnej kwoty. Jednakże państwa członkowskie posiadające ponad 10 % kwoty Unii nie mogą mieć w ogóle dostępu do kwoty dla »wszystkich państw członkowskich«. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Dla okresu połowowego od dnia 20 czerwca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Grenlandii obszarów 5 i 14

(PRA/514GRN)

Dania

1 325

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Francja

1 325

 

Unia

2 650

 

Norwegia

1 000

 

Wyspy Owcze

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Dania

1 300

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Francja

1 300

 

Unia

2 600

 

 

TAC

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Niemcy

1 700

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Unia

1 700

(1)

Norwegia

550

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Należy poławiać na południe od 68°N.


Gatunek:

Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

wody Grenlandii obszarów 5, 12 i 14

(GHL/5-14GL)

Niemcy

4 190

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Unia

4 190

(1)

Norwegia

650

 

Wyspy Owcze

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Połowy prowadzone przez nie więcej niż sześć statków jednocześnie.


Gatunek:

Karmazyny (zasoby pelagiczne)

Sebastes spp.

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody Grenlandii obszarów 5, 12 i 14

(RED/N1G14P)

Niemcy

0

(1)(2)(3)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Francja

0

(1)(2)(3)

Unia

0

(1)(2)(3)

Norwegia

0

(1)(2)

Wyspy Owcze

0

(1)(2)(4)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Można poławiać wyłącznie od dnia 10 maja do dnia 31 grudnia.

(2)

Można poławiać wyłącznie w wodach Grenlandii w obszarze ochrony karmazynów ograniczonym następującymi współrzędnymi:

Punkt

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

64°45'N

28°30'W

2

62°50'N

25°45'W

3

61°55'N

26°45'W

4

61°00'N

26°30'W

5

59°00'N

30°00'W

6

59°00'N

34°00'W

7

61°30'N

34°00'W

8

62°50'N

36°00'W

9

64°45'N

28°30'W

(3)

Warunek szczególny: kwotę tę można również poławiać w międzynarodowych wodach określonego powyżej obszaru ochrony karmazynów (RED/*5-14P).

(4)

Można poławiać wyłącznie w wodach Grenlandii obszarów 5 i 14 (RED/*514GN).


Gatunek:

Karmazyny (zasoby denne)

Sebastes spp.

Obszar:

wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody Grenlandii obszarów 5 i 14

(RED/N1G14D)

Niemcy

1 831

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Francja

9

(1)

Unia

1 840

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Można poławiać wyłącznie włokiem i wyłącznie na północ i na zachód od linii wyznaczonej następującymi współrzędnymi:

Punkt

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

59°15'N

54°26'W

2

59°15'N

44°00'W

3

59°30'N

42°45'W

4

60°00'N

42°00'W

5

62°00'N

40°30'W

6

62°00'N

40°00'W

7

62°40'N

40°15'W

8

63°09'N

39°40'W

9

63°30'N

37°15'W

10

64°20'N

35°00'W

11

65°15'N

32°30'W

12

65°15'N

29°50'W


Gatunek:

Przyłowy(1)

Obszar:

wody Grenlandii

(B-C/GRL)

Unia

600

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 7a niniejszego rozporządzenia.

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy buławików (Macrourus spp.) zgłasza się zgodnie z następującymi tabelami uprawnień do połowów: buławiki w wodach Grenlandii obszarów 5 i 14 (GRV/514GRN) oraz buławiki w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 (GRV/N1GRN.).”

CZĘŚĆ D: Zmiany w załączniku IC do rozporządzenia (UE) 2021/92

W załączniku IC do rozporządzenia (UE) 2021/92 tabela uprawnień do połowów karmazynów w obszarze NAFO 3M otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Karmazyny

Sebastes spp.

Obszar:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)