6.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/556

z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/1529 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 5.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1529 (2) zatwierdzono substancję czynną chlorek sodu jako substancję podstawową i włączono ją do części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3). Komisja oparła swoją decyzję na sprawozdaniu technicznym przedstawionym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) oraz na sprawozdaniu z przeglądu (4)sporządzonym przez Komisję.

(2)

Zatwierdzenie substancji czynnej chlorek sodu, określonej w części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, zostało ograniczone do zastosowania w charakterze fungicydu i insektycydu.

(3)

W listopadzie 2017 r., a następnie w aktualizacji w sierpniu 2018 r. i lipcu 2020 r. organizacja Collectif Anti-baccharis przedłożyła Komisji wniosek zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 o rozszerzenie stosowania chlorku sodu jako herbicydu.

(4)

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o pomoc naukową. W wyniku konsultacji stwierdzono, że charakter substancji i zakres wniosku nie uzasadnia przeprowadzenia przez Urząd nowej oceny naukowej. Komisja przygotowała zaktualizowane sprawozdanie z przeglądu, uwzględniając wcześniejsze sprawozdanie techniczne Urzędu (5) oraz informacje dostarczone przez wnioskodawcę.

(5)

W dniu 25 stycznia 2021 r. Komisja przedstawiła zaktualizowane sprawozdanie z przeglądu i projekt rozporządzenia na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(6)

Wnioskodawcy umożliwiono przedstawienie uwag do zaktualizowanego sprawozdania z przeglądu.

(7)

Wydaje się, że można oczekiwać, iż chlorek sodu spełnia wymogi określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do zastosowania jako herbicyd, wymienionego w zaktualizowanym sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem zezwolić na stosowanie chlorku sodu jako herbicydu. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że dozwolone jest nowe zastosowanie chlorku sodu oraz że dopuszczalne jest dalsze zezwalanie na inne możliwe zastosowania chlorku sodu, o których mowa w zaktualizowanym sprawozdaniu z przeglądu dotyczącym chlorku sodu, należy wycofać obecne ograniczenie stosowania tej substancji wyłącznie jako fungicyd i insektycyd.

(8)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak utrzymać pewne warunki wykorzystywania substancji czynnej.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/1529 i (UE) nr 540/2011.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1529

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1529 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(4)  Końcowe sprawozdanie z przeglądu dotyczące substancji podstawowej chlorek sodu, sfinalizowane przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r. i zmienione w dniu 25 stycznia 2021 r. w celu zatwierdzenia chlorku sodu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009; SANTE/10383/2017 – rev.2.

(5)  EEFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2017 r. Sprawozdanie techniczne z wyników konsultacji z państwami członkowskimi i EFSA w sprawie stosowania soli (morskiej) (chlorku sodu) jako substancji podstawowej do celów ochrony roślin w charakterze fungicydu i insektycydu. Publikacja dodatkowa EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1529 wpis w piątej kolumnie „Przepisy szczegółowe” otrzymuje brzmienie:

„Chlorek sodu stosuje się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi we wnioskach ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego chlorku sodu (SANTE/10383/2017), w szczególności w jego dodatkach I i II.”.


ZAŁĄCZNIK II

W części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wpis w szóstej kolumnie „Przepisy szczegółowe” w wierszu nr 16, chlorek sodu, otrzymuje brzmienie:

„Chlorek sodu stosuje się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi we wnioskach ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego chlorku sodu (SANTE/10383/2017), w szczególności w jego dodatkach I i II.”.