30.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/60


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/547

z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1715 w odniesieniu do procedur opracowania i korzystania z systemu ADIS i systemu EUROPHYT, wydawania elektronicznych świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i dokumentów handlowych, stosowania podpisów elektronicznych i funkcjonowania systemu TRACES oraz uchylające decyzję 97/152/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 51,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (2) („Prawo o zdrowiu zwierząt”), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy lit. b)–f), art. 30 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) oraz art. 35 akapit pierwszy lit c),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (3), w szczególności jego art. 104 akapit pierwszy lit. a), b) i c),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (4) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), w szczególności jego art. 58 akapit pierwszy lit. a), art. 90 akapit pierwszy lit. f), art. 102 ust. 6 akapit pierwszy lit. a) i b), art. 103 ust. 6 oraz art. 134 akapit pierwszy lit. a)–d) i g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715 (5) ustanowiono przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (system IMSOC) i jego składników systemowych, a mianowicie systemu wdrażania procedur dotyczących systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach i systemu pomocy i współpracy administracyjnej (system iRASFF), systemu służącego powiadamianiu oraz zgłaszaniu informacji o chorobach zwierzęcych (system ADIS), systemu służącego powiadamianiu o występowaniu agrofagów w roślinach i produktach roślinnych na terytorium państw członkowskich (system EUROPHYT) oraz zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego służącego do wymiany danych, informacji i dokumentów (system TRACES). Ustanowiono w nim również przepisy dotyczące niezbędnych powiązań między tymi składnikami.

(2)

W rozporządzeniu tym określono również przepisy dotyczące ustanowienia sieci na potrzeby funkcjonowania systemu ADIS oraz umieszczania w wykazie regionów do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób zwierząt na poziomie Unii.

(3)

Aby zapewnić jednolite korzystanie z systemu ADIS przez państwa członkowskie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2002 (6) ustanowiono przepisy dotyczące formatu i struktury danych na potrzeby powiadomień unijnych i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób, które to dane mają być wprowadzane do tego systemu, formatu i procedury składania sprawozdań, a także terminów i częstotliwości powiadomień i sprawozdań.

(4)

Do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 należy włączyć wspólne przepisy dotyczące punktów kontaktowych sieci ADIS w odniesieniu do przedkładania powiadomień unijnych i sprawozdawczości unijnej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/2002. Aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami o ochronie danych, przepisy te powinny również obejmować przepisy dotyczące maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych w systemie ADIS.

(5)

W niniejszym rozporządzeniu należy również ustanowić przepisy, które mają zostać uwzględnione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715, w odniesieniu do powiązań, które są niezbędne między systemem ADIS a systemem TRACES, aby zapewnić automatyczną wymianę lub udostępnianie odpowiednich danych dotyczących powiadomień unijnych w obu systemach oraz przekazywanie odpowiednich informacji członkom sieci.

(6)

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715 ustanowiono przepisy dotyczące stosowania systemu TRACES do przekazywania do sieci EUROPHYT ds. przechwyceń przesyłek powiadomień o przechwyceniu przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z innych państw członkowskich lub państw trzecich, które to przesyłki mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie w wyniku wprowadzenia agrofagów lub ich rozprzestrzenienia się. Stanowi ono, że powiadomienia o przechwyceniu przesyłek znajdujących się w obrocie w Unii mają być przekazywane przez punkt kontaktowy sieci EUROPHYT ds. przechwyceń przesyłek, natomiast powiadomienia o przechwyceniu przesyłek wprowadzanych do Unii mają być składane przez urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin podejmującego decyzję w sprawie tych przesyłek.

(7)

Biorąc pod uwagę, że powiadomienia o przechwyconych przesyłkach roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów znajdujących się w obrocie w Unii wchodzą w zakres powiadomień o niezgodności towarów objętych rozporządzeniem (UE) 2017/625 i mają być wymieniane w iRASFF między punktami kontaktowymi sieci powiadamiania i współpracy, powiadomienia o tych przechwyconych przesyłkach powinny być dokonywane w iRASFF.

(8)

Aby w dalszym ciągu zapewnić korzystanie z iRASFF do wymiany powiadomień o niezgodnych z przepisami przesyłkach roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów znajdujących się w obrocie w Unii, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia roślin, należy przeformułować definicję terminu „powiadomienie o niezgodności” określoną w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715.

(9)

Jednocześnie, aby uniknąć nieporozumień co do znaczenia terminu „ryzyko” zdefiniowanego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715, należy również skreślić tę definicję, dostosować zamiast tego niektóre definicje powiadomień w iRASFF i wyjaśnić w tych definicjach różne kategorie ryzyka.

(10)

Podobnie, aby uniknąć nieporozumień co do znaczenia zdefiniowanych terminów „sieć na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu żywności” i „powiadomienie o fałszowaniu żywności” w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715 oraz lepiej odzwierciedlić zakres rozporządzenia (UE) 2017/625 w tych zdefiniowanych pojęciach, należy zmienić nazwy tych zdefiniowanych terminów odpowiednio na „sieć na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu” i „powiadomienie o fałszowaniu” oraz odpowiednio dostosować wszystkie przepisy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 dotyczące fałszowania żywności.

(11)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1715 stanowi również, że informacje dotyczące przechwyconych przesyłek wprowadzanych do Unii mają obejmować informacje zapisane we wspólnym zdrowotnym dokumencie wejścia („dokument CHED”) przez urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin zgodnie z art. 55 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625, dodatkowe informacje dotyczące środków wprowadzonych w odniesieniu do przechwyconych przesyłek oraz informacje dotyczące nałożonej kwarantanny.

(12)

Ponieważ dokument CHED zawiera wpisy służące do rejestrowania informacji dotyczących środków wprowadzonych w odniesieniu do przechwyconych przesyłek, w tym przypadków, w których nałożona jest kwarantanna, nie jest konieczne wprowadzanie powiadomienia o przechwyceniu zawierającego te same informacje również w systemie TRACES. Obowiązek wprowadzenia powiadomienia o przechwyceniu zawierającego te same informacje w systemie TRACES powinien zatem zostać zniesiony i zastąpiony obowiązkiem rejestrowania danych dotyczących przechwycenia w dokumencie CHED.

(13)

Ponadto z uwagi na fakt, że wszelkie niezgodności z przepisami, o których to przepisach mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, dotyczące przesyłek wprowadzanych do Unii lub znajdujących się w obrocie w Unii należy zgłaszać w systemie TRACES albo w systemie iRASFF, wszystkie przepisy dotyczące powiadomień EUROPHYT o przechwyceniu przesyłek należy skreślić z rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

(14)

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715 ustanowiono przepisy dotyczące stosowania elektronicznych dokumentów CHED oraz wydawania świadectw elektronicznych dla przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii. Przepisy te obejmują wysokie poziomy bezpieczeństwa związane z poświadczaniem tożsamości urzędników certyfikujących przed przyznaniem zdolności do składania podpisu elektronicznego oraz stosowanie kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu do podpisu elektronicznego generowanego przez zaufaną osobę trzecią.

(15)

Doświadczenie pokazuje, że te wysokie poziomy bezpieczeństwa nie są konieczne, ponieważ mechanizm uwierzytelniania przed logowaniem do systemu TRACES, systemu krajowego państwa członkowskiego, systemu elektronicznej certyfikacji państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewnia wystarczający stopień bezpieczeństwa co do deklarowanej tożsamości osoby podpisującej. Ponadto znacznik czasu nie jest konieczny. Bezpieczny przepływ danych w obrębie systemów i między nimi oraz stosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zaprojektowanej w celu wiarygodnego udowodnienia prawidłowości czasu, integralności i poprawności danych stanowią wystarczającą gwarancję, że każda późniejsza zmiana danych będzie wykrywalna.

(16)

W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wprowadzić zmiany do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715, które umożliwiają urzędowym lekarzom weterynarii, urzędowym inspektorom ds. zdrowia roślin i urzędnikom certyfikującym stosowanie podpisów elektronicznych w elektronicznych dokumentach CHED i świadectwach o niższym poziomie bezpieczeństwa tożsamości i bez rejestrowania znaczników czasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (7).

(17)

Niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować zmiany przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 w odniesieniu do wydawania świadectw elektronicznych lub dokumentów handlowych towarzyszących przesyłkom zwierząt i niektórych towarów przemieszczanych między państwami członkowskimi na podstawie art. 150, art. 161 ust. 5, art. 167 ust. 4, art. 217 i art. 223 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/429, przesyłkom niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i transportowanych w Unii na podstawie art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 (8) oraz przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wywożonych lub ponownie wywożonych z Unii na podstawie art. 100 ust. 5 i art. 101 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Przepisy te powinny być podobne do przepisów dotyczących wydawania świadectw elektronicznych dla przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii.

(18)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/2031 stanowi, że elektroniczne świadectwa fitosanitarne dla wywozu lub reeksportu z terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów należy przekazywać tylko poprzez system IMSOC lub w drodze wymiany elektronicznej z tym systemem, niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać włączenie do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 przepisów dotyczących wydawania takich świadectw zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem.

(19)

W celu wzmocnienia egzekwowania przepisów unijnych rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1715 stanowi, że punkty kontaktowe sieci TRACES mają prowadzić i aktualizować w systemie TRACES wykazy niektórych danych referencyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu TRACES. Wykazy te obejmują zakłady przedsiębiorstwa spożywczego zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) oraz przedsiębiorstwa, zakłady i podmioty zajmujące się produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi, zatwierdzone lub zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (10).

(20)

W tym samym celu niniejsze rozporządzenie powinno rozszerzyć te wykazy danych referencyjnych o zarejestrowane i zatwierdzone zakłady i podmioty, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/429, a także niektóre podmioty zawodowe zarejestrowane na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, o ile są one zaangażowane w działalność transgraniczną.

(21)

W celu zapewnienia wsparcia przy przygotowywaniu analiz ryzyka państw członkowskich do celów inspekcji lub audytów dotyczących transportu żywych zwierząt, wykazy danych referencyjnych powinny również obejmować punkty kontroli zatwierdzone na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 (11), jak również autoryzowanych przewoźników, kierowców posiadających licencje i osoby obsługujące oraz zatwierdzone środki transportu na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 (12).

(22)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., zmiany dotyczące systemu ADIS, niezbędnych powiązań między systemem ADIS i systemem TRACES oraz rozszerzenia wykazów danych referencyjnych w celu uwzględnienia zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów i podmiotów na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/429 powinny również mieć zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(23)

Biorąc pod uwagę znaczenie danych referencyjnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu TRACES, rozszerzenie wykazów danych referencyjnych z rozporządzeń (WE) nr 1255/97, (WE) nr 1/2005 i (UE) 2016/2031 powinno mieć również zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(24)

Biorąc pod uwagę, że konieczne jest dalsze rozwijanie systemu iRASFF i systemu TRACES w odniesieniu do powiadomień o przechwyceniu, datę rozpoczęcia stosowania zmian w rozdziale 3 sekcja 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 należy odroczyć do dnia 1 grudnia 2021 r.

(25)

W załączniku do decyzji Komisji 97/152/WE (13) określono informacje, które należy wprowadzić do systemu TRACES przesyłek zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Podstawą wspomnianej decyzji jest art. 12 decyzji Rady 92/438/EWG (14), która została uchylona art. 146 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r. Informacje określone w załączniku do decyzji 97/152/WE są obecnie zawarte w dokumentach CHED-A i CHED-P w części 2 sekcje A i B załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715. W celu zapewnienia jasności i spójności należy zatem uchylić decyzję 97/152/WE.

(26)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (15) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych; swoją opinię wydał on w dniu 14 stycznia 2021.

(27)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1715 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale 1 art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

uchyla się pkt 8;

b)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)

»sieć RASFF« oznacza system wczesnego ostrzegania ustanowiony jako sieć w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 w odniesieniu do powiadomień, o których mowa w pkt 15–20 niniejszego artykułu;”;

c)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)

»sieć na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu« oznacza sieć, której zadaniem jest ułatwianie wymiany informacji na temat powiadomień o fałszowaniu zdefiniowanych w pkt 21, obejmującą Komisję, Europol i instytucje łącznikowe wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625;”;

d)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)

»sieć powiadamiania i współpracy« oznacza sieć złożoną z sieci RASFF, sieci systemu pomocy i współpracy administracyjnej oraz sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu;”;

e)

pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)

»powiadomienie o niezgodności« oznacza powiadomienie w systemie iRASFF o niezgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, która nie stanowi ryzyka w rozumieniu art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i art. 29 rozporządzenia (WE) nr 183/2005;”;

f)

pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20)

»powiadomienie o odrzuceniu na granicy« oznacza powiadomienie w systemie iRASFF o odrzuceniu partii, kontenera lub ładunku żywności, materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością lub paszy z powodu ryzyka, o którym mowa w art. 50 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i art. 29 rozporządzenia (WE) nr 183/2005;”;

g)

pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21)

»powiadomienie o fałszowaniu« oznacza powiadomienie w systemie iRASFF o braku zgodności dotyczące podejrzewanego czynu umyślnego ze strony przedsiębiorstw lub osób w celu wprowadzenia w błąd nabywców oraz uzyskania z tego tytułu nienależnych korzyści, z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625;”;

h)

pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22)

»powiadomienie pierwotne« oznacza powiadomienie o niezgodności, powiadomienie o zagrożeniu, powiadomienie informacyjne, powiadomienie o aktualnych zdarzeniach, powiadomienie o fałszowaniu lub powiadomienie o odrzuceniu na granicy;”;

i)

uchyla się pkt 33 i 34;

2)

w rozdziale 2 art. 6 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

systemem EUROPHYT i systemem TRACES, umożliwiających wymianę danych dotyczących powiadomień EUROPHYT o pojawie agrofagów;”;

b)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

systemem iRASFF i systemem TRACES, umożliwiających wymianę danych dotyczących historii podmiotów w odniesieniu do zgodności z przepisami określonymi w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625;”;

c)

dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

systemem ADIS i systemem TRACES, umożliwiających wymianę danych i informacji dotyczących powiadomień unijnych.”;

3)

w rozdziale 3 sekcja 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Instytucje łącznikowe odpowiedzialne za wymianę określonych rodzajów informacji

Państwa członkowskie wskazują, które z instytucji łącznikowych wyznaczonych zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 są odpowiedzialne za wymianę informacji dotyczących powiadomień o fałszowaniu.”;

b)

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie mogą włączyć swój punkt kontaktowy sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu do swojego pojedynczego punktu kontaktowego.”;

c)

art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21

Powiadomienia o fałszowaniu

1.   Punkty kontaktowe sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu wymieniają powiadomienia o fałszowaniu zawierające co najmniej następujące elementy:

a)

wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 16 ust. 1;

b)

opis podejrzenia nieuczciwych praktyk;

c)

dane identyfikacyjne odnośnych podmiotów, jeśli jest to możliwe;

d)

informacje dotyczące prowadzonego dochodzenia policyjnego lub sądowego w związku z podejrzeniem nieuczciwych praktyk;

e)

informacje dotyczące wszelkich instrukcji od organów policyjnych lub sądowych, gdy tylko zostaną one udostępnione i będzie można je ujawnić.

2.   Punkty kontaktowe sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu bez zbędnej zwłoki przekazują swojemu punktowi kontaktowemu sieci RASFF wszelkie informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia.

3.   Punkt kontaktowy Komisji bez zbędnej zwłoki sprawdza każde powiadomienie o fałszowaniu, które było przedmiotem wymiany.”;

d)

art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Bez uszczerbku dla przysługującego Komisji prawa dostępu na podstawie art. 8 ust. 2 dostęp do powiadomień o fałszowaniu posiadają wyłącznie punkty kontaktowe sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu, które przekazują te powiadomienia, otrzymują te powiadomienia i do których kieruje się odnośne wnioski.”;

e)

art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 weryfikacja powiadomień o niezgodności, fałszowaniu i odrzuceniu na granicy obejmuje lit. b), c) i e) wspomnianego ustępu.”;

f)

art. 25 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

powiadamiającego punktu kontaktowego o wycofanie powiadomienia o niezgodności, powiadomienia o fałszowaniu lub powiadomienia uzupełniającego;”;

g)

art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli powiadomienie o niezgodności lub fałszowaniu dotyczy produktu pochodzącego z państwa trzeciego lub tam dystrybuowanego, które nie posiada dostępu do systemu iRASFF ani systemu TRACES, Komisja może udzielić informacji temu państwu trzeciemu.”;

h)

art. 28 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

punkty kontaktowe sieci na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu wymieniają informacje dotyczące powiadomień o fałszowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej;”;

4)

rozdział 3 sekcja 2 otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA 2

SYSTEM ADIS

Artykuł 29

Sieć ADIS

1.   Każdy członek sieci ADIS wyznacza co najmniej jeden punkt kontaktowy odpowiedzialny za przekazywanie w systemie ADIS danych i informacji dotyczących powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej zgodnie z art. 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2002 (*1).

2.   Każdy punkt kontaktowy sieci ADIS prowadzi i aktualizuje w systemie ADIS wykaz regionów, których dotyczą powiadomienia i sprawozdania, określonych przez swoje państwo członkowskie i przewidzianych w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002.

Artykuł 29a

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe z powiadomień unijnych i sprawozdawczości unijnej, o których mowa w art. 29 ust. 1, przechowuje się w systemie ADIS nie dłużej niż 10 lat.

Artykuł 29b

Ustalenia awaryjne w odniesieniu do systemu ADIS

1.   Jeżeli system ADIS jest niedostępny, punkty kontaktowe sieci ADIS przekazują dane i informacje dotyczące powiadomień unijnych i sprawozdawczości unijnej, o których mowa w art. 29 ust. 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób określony na stronie internetowej Komisji.

2.   Z chwilą ponownej dostępności systemu ADIS punkty kontaktowe sieci ADIS wprowadzają do niego informacje przekazane poza systemem.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2002 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego (Dz.U. L 412 z 8.12.2020, s. 1).”;"

5)

w rozdziale 3 sekcja 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 30

Sieć EUROPHYT ds. pojawów agrofagów

Każdy członek sieci EUROPHYT ds. pojawów agrofagów wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień EUROPHYT o pojawie agrofagów w systemie EUROPHYT.”;

b)

uchyla się art. 31 i 33;

6)

w rozdziale 3 sekcja 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 35

Sieć TRACES

Nie naruszając przepisów art. 4 ust. 2, każdy członek sieci TRACES wyznacza co najmniej jeden punkt kontaktowy zajmujący się funkcjami przewidzianymi w art. 132 lit. d) i art. 133 rozporządzenia (UE) 2017/625 lub w innych przepisach Unii, które odnoszą się do systemu TRACES.”;

b)

art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 39

Wydawanie świadectw elektronicznych dla przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii oraz stosowanie podpisów elektronicznych

1.   Elektroniczne świadectwa zdrowia zwierząt, świadectwa urzędowe lub świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe dla przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii spełniają wszystkie następujące wymogi:

a)

są wydawane w jednym z następujących systemów:

(i)

systemie TRACES;

(ii)

systemie krajowym państwa członkowskiego;

(iii)

elektronicznym systemie wydawania świadectw państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, który umożliwia wymianę danych z systemem TRACES;

(iv)

elektronicznym systemie wydawania świadectw państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, który umożliwia wymianę danych z systemem krajowym państwa członkowskiego;

b)

są podpisane przez upoważnionego urzędnika za pomocą podpisu elektronicznego;

c)

są opatrzone zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego świadectwo lub zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym jego przedstawiciela prawnego.

2.   Jeżeli elektroniczne świadectwa zdrowia zwierząt, świadectwa urzędowe i świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe wydawane są zgodnie z ust. 1 lit. a) ppkt (iii) lub (iv), podpis elektroniczny upoważnionego urzędnika nie jest wymagany.

3.   Komisja jest powiadamiana z wyprzedzeniem o wydaniu elektronicznych świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych zgodnie z ust. 1 lit. a) ppkt (iv).

4.   Właściwy organ przyjmuje elektroniczne świadectwa fitosanitarne wymagane do wprowadzenia roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terytorium Unii zgodnie rozdziałem VI sekcja 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 wyłącznie wówczas, gdy są one wydane zgodnie z ust. 1 lit. a) ppkt (i) lub (iii) niniejszego artykułu.”;

c)

po art. 39 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 39a

Wydawanie świadectw elektronicznych i elektronicznych dokumentów handlowych do celów przemieszczania zwierząt i towarów między państwami członkowskimi oraz stosowanie podpisów elektronicznych

Elektroniczne świadectwa zdrowia zwierząt, świadectwa urzędowe i świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe do celów przemieszczania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego między państwami członkowskimi oraz elektroniczne dokumenty handlowe dotyczące niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i transportowanych do innego państwa członkowskiego spełniają wszystkie następujące wymagania:

a)

są wydawane w systemie TRACES;

b)

są podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii lub urzędnika certyfikującego za pomocą podpisu elektronicznego;

c)

są opatrzone zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego dokument.

Artykuł 39b

Wydawanie elektronicznych świadectw dla wywozu i reeksportu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz stosowanie podpisów elektronicznych

Elektroniczne świadectwa fitosanitarne dla wywozu lub reeksportu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z terytorium Unii do państwa trzeciego wydaje się w jednym z następujących systemów:

a)

systemie TRACES, pod warunkiem że świadectwo spełnia wszystkie następujące wymogi:

(i)

jest podpisane przez urzędnika certyfikującego za pomocą podpisu elektronicznego;

(ii)

jest opatrzone zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego świadectwo;

b)

systemie krajowym państwa członkowskiego, pod warunkiem że świadectwo spełnia wszystkie następujące wymogi:

(i)

jest podpisane przez urzędnika certyfikującego za pomocą podpisu elektronicznego;

(ii)

jest przekazane do systemu TRACES najpóźniej w momencie podpisu elektronicznego przez urzędnika certyfikującego, a przekazanie jest opatrzone zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego świadectwo.”;

d)

art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 41

Stosowanie elektronicznego dokumentu CHED

Podmiot lub właściwy organ stosuje dokument CHED w formie elektronicznej za pośrednictwem jednego z następujących systemów:

a)

systemu TRACES, pod warunkiem że dokument CHED spełnia wszystkie następujące wymogi:

(i)

jest podpisany przez podmiot odpowiedzialny za daną przesyłkę za pomocą podpisu elektronicznego;

(ii)

jest podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii, urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin lub urzędnika certyfikującego w punkcie kontroli granicznej lub w punkcie kontroli za pomocą podpisu elektronicznego;

(iii)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego świadectwo;

b)

systemu krajowego państwa członkowskiego, pod warunkiem że dokument CHED spełnia wszystkie następujące wymogi:

(i)

jest podpisany przez podmiot odpowiedzialny za daną przesyłkę za pomocą podpisu elektronicznego;

(ii)

jest podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii, urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin lub urzędnika certyfikującego w punkcie kontroli granicznej lub w punkcie kontroli za pomocą podpisu elektronicznego;

(iii)

jest przekazany do systemu TRACES najpóźniej z chwilą podjęcia decyzji dotyczącej przesyłki na podstawie kontroli urzędowych, a przekazanie jest opatrzone zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego dokument.”;

e)

w art. 42 uchyla się ust. 3;

f)

art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 45

Wykazy danych referencyjnych

1.   Każdy punkt kontaktowy sieci TRACES prowadzi i aktualizuje w systemie TRACES wykazy:

a)

zakładów przedsiębiorstwa spożywczego, które właściwy organ jego państwa członkowskiego zatwierdził zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

b)

przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów zajmujących się produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi, które właściwy organ jego państwa członkowskiego zatwierdził lub zarejestrował zgodnie z art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;

c)

punktów kontroli, które właściwy organ jego państwa członkowskiego zatwierdził zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 (*2);

d)

przewoźników prowadzących długotrwały transport, którym właściwy organ wydał zezwolenie na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 (*3);

e)

zakładów wpisanych do rejestru zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 101 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/429, o ile przemieszczają utrzymywane zwierzęta lądowe i materiał biologiczny do innego państwa członkowskiego lub przyjmują utrzymywane zwierzęta lądowe i materiał biologiczny z państwa trzeciego;

f)

zakładów wpisanych do rejestru zatwierdzonych zakładów akwakultury i zakładów zajmujących się żywnością pochodzącą od i ze zwierząt wodnych objętych zwalczaniem chorób, o których mowa odpowiednio w art. 185 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, o ile przemieszczają zwierzęta akwakultury do innego państwa członkowskiego lub przyjmują zwierzęta akwakultury z państwa trzeciego;

g)

zakładów i podmiotów wpisanych do rejestru zarejestrowanych zakładów i podmiotów, o którym mowa w art. 101 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/429, o ile przemieszczają utrzymywane zwierzęta lądowe i materiał biologiczny do innego państwa członkowskiego lub przyjmują utrzymywane zwierzęta lądowe i materiał biologiczny z państwa trzeciego;

h)

zakładów wpisanych do rejestru zarejestrowanych zakładów akwakultury, o którym mowa w art. 185 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/429, o ile przemieszczają zwierzęta akwakultury do innego państwa członkowskiego lub przyjmują zwierzęta akwakultury z państwa trzeciego;

i)

przewoźników, którym właściwy organ wydał zezwolenie na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2005;

j)

kierowców i osób obsługujących pojazdy drogowe przewożące domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, owiec, kóz lub świń lub drób, którym właściwy organ wydał świadectwo kwalifikacji na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2005;

k)

środków transportu drogowego wykorzystywanych do długotrwałego transportu oraz statków do transportu zwierząt, dla których właściwy organ wydał świadectwo zatwierdzenia na podstawie odpowiednio art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2005;

l)

podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów profesjonalnych wprowadzających do Unii rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne, o których to podmiotach mowa w art. 65 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031;

m)

stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację wyznaczonych zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE) 2016/2031 do prowadzenia działań dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii z państw trzecich.

2.   Punkty kontaktowe, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do systemu TRACES informacje dotyczące każdego wykazu, o którym mowa we wspomnianym ustępie, stosując specyfikacje techniczne w odniesieniu do formatu tych wykazów dostarczone przez Komisję.

3.   Komisja wspiera państwa członkowskie w publicznym udostępnianiu wykazów, o których mowa w ust. 1 lit. a)–f), za pośrednictwem publikacji na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem systemu TRACES.

(*2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniające plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1)."

(*3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).”."

Artykuł 2

Uchylenie

Decyzja 97/152/WE traci moc.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem art. 1 ust. 5, który stosuje się od dnia 1 grudnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(3)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(4)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2002 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego (Dz.U. L 412 z 8.12.2020, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniające plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

(13)  Decyzja Komisji 97/152/WE z dnia 10 lutego 1997 r. dotycząca informacji wprowadzanych do plików komputerowych towarzyszących przesyłkom z państw trzecich zwierząt lub produktów zwierzęcych, które są ponownie wysyłane (Dz.U. L 59 z 28.2.1997, s. 50).

(14)  Decyzja Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniająca dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG oraz uchylająca decyzję 88/192/EWG (Dz.U. L 243 z 25.8.1992, s. 27).

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).