11.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/425

z dnia 9 marca 2021 r.

zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 listopada 2020 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1646 w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (2), które to rozporządzenie przewiduje stosowanie dodatkowych ceł na przywóz do Unii szeregu produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

(2)

Motyw 9 rozporządzenia (UE) 2020/1646 stanowi, że Komisja zamierza zawiesić stosowanie tego rozporządzenia, jeżeli Stany Zjednoczone zawieszą środki zaradcze przeciwko przywozowi niektórych produktów z Unii Europejskiej, w związku ze sporami w ramach WTO dotyczących dużych cywilnych statków powietrznych.

(3)

W dniu 4 marca 2021 r. osiągnięto porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego zawieszenia wszystkich środków na okres czterech miesięcy, aby umożliwić negocjacje zmierzające do zrównoważonego rozstrzygnięcia sporów w ramach WTO dotyczących dużych cywilnych statków powietrznych, gdy tylko po obu stronach zostaną zakończone procedury wewnętrzne.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 654/2014 Komisja może w pilnych przypadkach przyjąć mające natychmiastowe zastosowanie akty wykonawcze dotyczące zawieszenia środków polityki handlowej, jeżeli zawieszenie to jest związane ze zmianą środka wprowadzonego przez państwo trzecie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zawiesza się stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1646 na okres czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, bez uszczerbku dla dalszego zawieszenia lub dalszej zmiany, cła przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1646 mają ponownie zastosowanie ze skutkiem od dnia 11 lipca 2021 r. włącznie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 50; zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/167 z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz.U. L 49 z 12.2.2021, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1646 z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (Dz.U. L 373 z 9.11.2020, s. 1).