3.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/378

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (wersja przekształcona) (EBC/2021/1)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 19 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące kompetencji Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (3) było kilkakrotnie nowelizowane w znacznym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tego rozporządzenia, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jego przekształconej wersji.

(2)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2531/98 Europejski Bank Centralny (EBC) ma prawo zbierania informacji niezbędnych do stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz prawo do weryfikowania dokładności i jakości informacji, które instytucje przekazują w celu wykazania zgodności z tymi wymogami. W celu zmniejszenia ogólnego obciążenia sprawozdawczego do regularnego obliczania podstawy naliczania rezerwy przez instytucje kredytowe należy wykorzystywać informacje statystyczne dotyczące bilansów miesięcznych zbierane zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/379 (EBC/2021/2) (4).

(3)

Konieczne jest zapewnienie większej przejrzystości i jasności szeregu kwestii związanych ze stosowaniem wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej, w szczególności w odniesieniu do: a) warunków stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej do instytucji; b) faktu, że krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą jest euro (KBC strefy euro), mogą podejmować decyzje o zawieszeniu lub wykluczeniu dostępu instytucji do operacji otwartego rynku oraz operacji kredytowo-depozytowych (operacji polityki pieniężnej Eurosystemu); c) warunków zaliczania środków jako rezerw na potrzeby weryfikacji spełniania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej; d) wymogów dotyczących wniosków o zezwolenie na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję pośredniczącą; oraz e) warunków cofnięcia zezwolenia na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję pośredniczącą.

(4)

Aby system wymogów Eurosystemu dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej był skuteczny, konieczne jest również doprecyzowanie wymogów w zakresie obliczania, zawiadamiania, potwierdzania i utrzymywania rezerw obowiązkowych, a także wymogów w zakresie sprawozdawczości i weryfikacji.

(5)

Informacje przekazywane przez pośredników na temat podstawy naliczania rezerwy powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić dokładną sprawozdawczość zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2). Ponadto, w przypadku gdy instytucja dominująca otrzymała zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, właściwe jest, aby instytucja ta przekazywała zagregowane dane dotyczące podstawy naliczania rezerwy właściwemu KBC zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2).

(6)

W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy wymogiem dokładności danych dotyczących rezerw obowiązkowych a sprawnym stosowaniem ram regulacyjnych, a także w celu uniknięcia konieczności ponownego wydawania ważnych i mających zastosowanie zezwoleń, instytucje pośredniczące, którym udzielono zezwoleń na sporządzanie sprawozdawczości podstawy rezerwy w ujęciu zagregowanym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9), powinny mieć możliwość kontynuowania takiej sprawozdawczości bez konieczności ubiegania się o nowe zezwolenie.

(7)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego EBC może wymagać od instytucji kredytowych mających siedzibę w państwach członkowskich, których walutą jest euro (państwa członkowskie strefy euro), utrzymywania rezerw obowiązkowych na rachunkach prowadzonych przez EBC i KBC strefy euro. Ponieważ instytucje kredytowe posiadają rachunki w KBC w swoich odpowiednich jurysdykcjach, rezerwy obowiązkowe powinny być utrzymywane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez KBC.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 2531/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 2532/98 ustanawiają uprawnienia EBC do nakładania sankcji za naruszenie wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej, w tym za nieprzestrzeganie określonych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

(9)

Z uwagi na postulat pewności prawa konieczne jest, aby przepisy niniejszego rozporządzenia, które są dostosowane do zmiany definicji „instytucji kredytowych” zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (5) (wprowadzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 (6)), miały zastosowanie od tego samego dnia, co wspomniana zmiana, czyli od 26 czerwca 2021 r. Ze względów operacyjnych należy jednak ustalić, że przepisy dotyczące utrzymywanych rezerw obowiązują od dnia 28 lipca 2021 r., tj. pierwszego dnia piątego okresu utrzymywania rezerwy w 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące utrzymywania rezerwy obowiązkowej dla następujących instytucji:

a)

instytucji kredytowych:

(i)

które uzyskały zezwolenie na podstawie art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (7); lub

(ii)

które są zwolnione z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia zgodnie z art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE;

b)

oddziałów instytucji kredytowych, w tym ustanowionych w państwach członkowskich, których walutą jest euro (państwach członkowskich strefy euro) oddziałów instytucji kredytowych, których ani siedziba statutowa, ani siedziba zarządu nie znajdują się w państwie członkowskim strefy euro – ale z wyłączeniem ustanowionych poza państwem członkowskim strefy euro oddziałów instytucji kredytowych mających siedzibę w państwie członkowskim strefy euro.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

„rezerwa obowiązkowa” – kwotę środków, którą dana instytucja zobowiązana jest utrzymywać jako rezerwę na swoim rachunku rezerwy we właściwym krajowym banku centralnym;

2)

„wymogi dotyczące utrzymywania rezerwy obowiązkowej” – wszystkie wymogi, które instytucje są zobowiązane spełniać na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do obliczania, potwierdzania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz zawiadomień związanych z rezerwą obowiązkową, a także w odniesieniu do sprawozdawczości i weryfikacji;

3)

„państwo członkowskie strefy euro” – państwo członkowskie, którego walutą jest euro;

4)

„instytucja kredytowa” – instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

5)

„oddział” – oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

6)

„właściwy KBC” – krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego strefy euro, którego dana instytucja jest rezydentem;

7)

„rachunek rezerwy” – rachunek, na którym instytucja utrzymuje rezerwę obowiązkową we właściwym KBC;

8)

„podstawa naliczania rezerwy” – sumę zobowiązań kwalifikowanych wykorzystywaną do obliczania rezerwy obowiązkowej danej instytucji;

9)

„stopa rezerwy” – wartość procentową stosowaną do pozycji podstawy naliczania rezerwy na potrzeby obliczania rezerwy obowiązkowej danej instytucji;

10)

„okres utrzymywania rezerwy” – okres, na przestrzeni którego oceniane jest przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej;

11)

„saldo na koniec dnia” – stan rezerw w momencie zakończenia czynności płatniczych i dokonania zapisów dotyczących dostępu do operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu;

12)

„dzień roboczy KBC” – dowolny dzień, w którym dany KBC jest otwarty na potrzeby prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu;

13)

„dzień operacyjny TARGET2” – każdy dzień, w którym system TARGET2 jest otwarty na potrzeby prowadzenia rozrachunku zleceń płatniczych w rozumieniu wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/27 (8);

14)

„rezydent” – osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w dowolnym państwie członkowskim strefy euro w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 (9);

15)

„połączenie” – operację, w ramach której jedna lub więcej instytucji kredytowych („instytucje podlegające przejęciu”), po ich rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, przenoszą wszystkie swoje aktywa i zobowiązania na inną instytucję kredytową („instytucja przejmująca”), którą może być nowo ustanowiona instytucja kredytowa;

16)

„podział” – operację, w ramach której jedna instytucja kredytowa („instytucja podlegająca podziałowi”), po jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, przenosi wszystkie swoje aktywa i zobowiązania na więcej niż jedną inną instytucję („instytucje obejmujące”), które mogą być nowo ustanowionymi instytucjami kredytowymi.

Artykuł 3

Utrzymywanie rezerwy

1.   Instytucje, o których mowa w art. 1, utrzymują rezerwy obowiązkowe obliczane zgodnie z art. 6 w następujący sposób:

a)

średnie saldo na koniec dnia na jednym lub kilku rachunkach rezerwy w okresie utrzymywania rezerwy jest równe kwocie obliczonej dla tego okresu zgodnie z art. 6 lub kwotę tę przekracza;

b)

rezerwa obowiązkowa jest denominowana w euro i utrzymywana na rachunkach rezerwy prowadzonych przez właściwy KBC w państwie członkowskim strefy euro, w którym dana instytucja ma siedzibę;

c)

do celów niniejszego rozporządzenia jako rachunki rezerwy mogą być wykorzystywane rachunki rozliczeniowe prowadzone przez KBC;

d)

z rezerw obowiązkowych wyłącza się środki podlegające jakimkolwiek prawnym, umownym, regulacyjnym lub innym ograniczeniom, które uniemożliwiałyby danej instytucji ich likwidację, przekazanie, przeniesienie lub zbycie w danym okresie utrzymywania rezerwy.

Do celów lit. d) instytucje bez zbędnej zwłoki zawiadamiają właściwy KBC o wszelkich ograniczeniach, o których mowa w tej literze.

2.   Jeżeli w danym państwie członkowskim strefy euro instytucja posiada więcej niż jeden oddział, zastosowanie mają następujące zasady:

a)

jeżeli w tym państwie członkowskim znajduje się siedziba statutowa lub siedziba zarządu tej instytucji, spełnia ona wymogi dotyczące utrzymywania rezerwy obowiązkowej określone w niniejszym artykule dla tych oddziałów w tym państwie członkowskim;

b)

jeżeli w tym państwie członkowskim instytucja nie posiada ani siedziby statutowej, ani siedziby zarządu, wyznacza jeden ze swoich oddziałów w tym samym państwie członkowskim do celów spełniania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej określonych w niniejszym artykule;

c)

na potrzeby oceny spełniania postanowień ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu właściwy KBC bierze pod uwagę całość sald na koniec dnia na rachunkach rezerwy oddziałów tej instytucji w tym samym państwie członkowskim.

3.   Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje na swojej stronie internetowej następujące wykazy instytucji:

a)

wykaz instytucji podlegających wymogom dotyczącym utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b)

wykaz instytucji zwolnionych z wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 4, z wyłączeniem instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a)–c).

Artykuł 4

Zwolnienia i wyłączenia z wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej

1.   Instytucję zwalnia się z wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej wskazanych w art. 3:

a)

w przypadku cofnięcia lub zrzeczenia się zezwolenia, o którym mowa w art. 1 lit. a) pkt (i); lub

b)

jeżeli instytucja podlega postępowaniu likwidacyjnemu na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10).

2.   Na wniosek właściwego KBC EBC może udzielić instytucji wyłączenia z wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej określonych w art. 3, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

a)

instytucja podlega środkom służącym reorganizacji zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE;

b)

instytucja została objęta środkiem zabezpieczającym nałożonym przez Unię lub państwo członkowskie lub podlega środkom nałożonym przez Unię zgodnie z art. 75 Traktatu, które ograniczają zdolność instytucji do wykorzystywania jej środków;

c)

EBC i KBC (Eurosystem) pozbawiły instytucję dostępu do operacji otwartego rynku lub operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu lub taki dostęp zawiesiły zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (11);

d)

nie jest właściwe nakładanie na instytucję wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Do celów lit. c) w pierwszym akapicie jeżeli dostęp instytucji do operacji otwartego rynku lub operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu został przywrócony przez Radę Prezesów EBC zgodnie z art. 158 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), wyłączenie nie ma zastosowania od początku następnego okresu utrzymywania rezerwy.

3.   Do celów udzielania wyłączeń na mocy ust. 2 lit. d) właściwe KBC i EBC uwzględniają wszystkie poniższe elementy:

a)

czy instytucja jest uprawniona wyłącznie do realizacji zadań specjalnego przeznaczenia;

b)

czy instytucja jest objęta zakazem świadczenia usług bankowych konkurencyjnych wobec innych instytucji kredytowych;

c)

czy instytucja jest zobowiązana przepisami prawa do przeznaczania wszystkich swoich depozytów na cele związane ze wsparciem rozwoju regionalnego i/lub międzynarodowego.

Do celów lit. a) instytucja jest uprawniona wyłącznie do realizacji zadań specjalnego przeznaczenia, jeżeli wykonuje wyłącznie określone zadania administracji publicznej lub podlega ustawowemu lub statutowemu zakazowi prowadzenia działalności instytucji kredytowej.

4.   Zwolnienia i wyłączenia, o których mowa w niniejszym artykule, stosuje się od początku okresu utrzymywania rezerwy, w którym miało miejsce dane zdarzenie.

Artykuł 5

Podstawa naliczania rezerwy

1.   Instytucje obliczają podstawę naliczania rezerwy z wykorzystaniem informacji statystycznych dotyczących następujących zobowiązań zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2):

a)

depozytów;

b)

wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

Jeżeli instytucja posiada zobowiązania wobec oddziału tego samego podmiotu zlokalizowanego poza strefą euro lub wobec siedziby zarządu lub siedziby statutowej tego samego podmiotu zlokalizowanej poza strefą euro, zobowiązania te uwzględnia się w podstawie naliczania rezerwy.

2.   Z podstawy naliczania rezerwy obliczonej zgodnie z ust. 1 wyłącza się następujące zobowiązania:

a)

zobowiązania wobec dowolnej innej instytucji w przypadku gdy instytucja ta:

(i)

podlega wymogom dotyczącym utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; oraz

(ii)

nie jest zwolniona lub nie przyznano jej wyłączenia z wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 4;

b)

zobowiązania wobec EBC lub KBC państwa członkowskiego strefy euro.

3.   W przypadku wyłączenia określonych zobowiązań instytucji z podstawy naliczania rezerwy zgodnie z ust. 2:

a)

instytucja bez zbędnej zwłoki informuje właściwy KBC o wyłączonej kwocie;

b)

instytucja przedstawia dowody potwierdzające kwotę tych zobowiązań;

c)

instytucja, po przedstawieniu właściwemu KBC dowodów potwierdzających kwotę wyłączonych zobowiązań zgodnie z lit. b), dokonuje odliczenia tej kwoty od podstawy naliczania rezerwy.

Do celów lit. b) instytucja, która nie jest w stanie przedstawić właściwemu KBC dowodów potwierdzających kwotę zobowiązań należących do kategorii „wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych”, stosuje standardowy odpis publikowany na stronie internetowej EBC do pozostałej do spłaty kwoty wyemitowanych przez siebie dłużnych papierów wartościowych o pierwotnym terminie zapadalności do dwóch lat włącznie.

4.   EBC, ustalając standardowe odliczenie mające zastosowanie do zobowiązań w ramach kategorii dłużnych papierów wartościowych z terminem zapadalności do dwóch lat, o której mowa w ust. 3, bierze pod uwagę makrowskaźnik dla całej strefy euro będący stosunkiem stanów odpowiednich instrumentów wyemitowanych przez instytucje kredytowe i posiadanych przez inne instytucje kredytowe, EBC i właściwe KBC do całkowitej kwoty pozostającej do spłaty takich instrumentów wyemitowanych przez instytucje kredytowe.

5.   Instytucje obliczają podstawę naliczania rezerwy dla danego okresu jej utrzymywania na podstawie danych odnoszących się do miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres utrzymywania rezerwy.

6.   Instytucje zwolnione z pełnego obowiązku sprawozdawczego, zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2), obliczają podstawę naliczania rezerwy za dwa kolejne okresy utrzymywania rezerwy, których początek przypada na okres utrzymywania rezerwy rozpoczynający się w trzecim miesiącu po zakończeniu kwartału, na podstawie danych na koniec kwartału zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2). Instytucje takie powiadamiają właściwy KBC o wysokości swojej rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 7.

Artykuł 6

Obliczanie kwoty rezerwy obowiązkowej

1.   Rezerwy obowiązkowe utrzymywane przez instytucje zgodnie z art. 3 oblicza się przy użyciu następujących stóp rezerwy w odniesieniu do poszczególnych kategorii zobowiązań należących do podstawy naliczania rezerwy, o których mowa w art. 5:

a)

stopa rezerwy 0 % ma zastosowanie do następujących kategorii zobowiązań wskazanych w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2):

(i)

depozyty, które spełniają jeden z następujących warunków:

są depozytami terminowymi powyżej dwóch lat,

są depozytami z terminem wypowiedzenia powyżej dwóch lat,

są operacjami z przyrzeczeniem odkupu (repo);

(ii)

dłużne papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej dwóch lat;

b)

stopa rezerwy 1 % ma zastosowanie do wszystkich innych zobowiązań uwzględnionych w podstawie naliczania rezerwy.

2.   Z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 10-12 KBC lub instytucja odlicza od obliczonej kwoty rezerwy obowiązkowej danej instytucji ryczałtową kwotę w wysokości 100 000 EUR.

3.   KBC biorą pod uwagę wysokość rezerwy obowiązkowej obliczonej zgodnie z art. 6 do:

a)

ustalania oprocentowania kwot rezerwy obowiązkowej;

b)

oceny spełniania postanowień art. 3 ust. 1 lit. a).

Artykuł 7

Zawiadamianie o obliczonej wysokości rezerwy obowiązkowej

1.   KBC ustanawiają procedurę zawiadamiania o wysokości rezerwy obowiązkowej poszczególnych instytucji. Procedura ta określa, czy obliczenia rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 6 dokonuje właściwy KBC, instytucja.

2.   W przypadku gdy obliczenia rezerwy obowiązkowej zgodnie z ust. 1 dokonuje właściwy KBC, stosuje się następujące zasady:

a)

właściwy KBC zawiadamia instytucję o wysokości rezerwy obowiązkowej tej instytucji najpóźniej na trzy dni robocze KBC przed rozpoczęciem okresu utrzymywania rezerwy;

b)

instytucja potwierdza wysokość obliczonej rezerwy obowiązkowej najpóźniej w dniu roboczym KBC poprzedzającym początek okresu utrzymywania rezerwy;

c)

jeżeli instytucja nie odpowie na zawiadomienie, o którym mowa w lit. a), do końca dnia roboczego KBC poprzedzającego rozpoczęcie okresu utrzymywania rezerwy, uznaje się, że potwierdzenie, o którym mowa w lit. b), miało miejsce, a wysokość rezerwy obowiązkowej wskazana w zawiadomieniu ma zastosowanie do tej instytucji w tym okresie utrzymywania rezerwy.

3.   W przypadku gdy obliczenia rezerwy obowiązkowej zgodnie z ust. 1 dokonuje instytucja, stosuje się następujące zasady:

a)

instytucja zawiadamia właściwy KBC o wysokości swojej rezerwy obowiązkowej najpóźniej na trzy dni robocze KBC przed rozpoczęciem okresu utrzymywania rezerwy;

b)

właściwy KBC potwierdza wysokość obliczonej rezerwy obowiązkowej tej instytucji najpóźniej w dniu roboczym KBC poprzedzającym początek okresu utrzymywania rezerwy;

c)

jeżeli właściwy KBC nie odpowie na zawiadomienie, o którym mowa w lit. a), do końca dnia roboczego KBC poprzedzającego rozpoczęcie okresu utrzymywania rezerwy, uznaje się, że potwierdzenie, o którym mowa w lit. b), miało miejsce, a wysokość rezerwy obowiązkowej wskazana w zawiadomieniu ma zastosowanie do tej instytucji w tym okresie utrzymywania rezerwy.

4.   Do celów ust. 2 i 3 właściwy KBC może określić wcześniejszą datę zawiadamiania o wysokości obliczonej rezerwy obowiązkowej.

5.   KBC mogą określić warunki i terminy, zgodnie z którymi instytucje mogą korygować podstawę naliczania rezerwy i wysokość rezerwy obowiązkowej zgłoszone zgodnie z niniejszym artykułem. Po potwierdzeniu rezerwy obowiązkowej, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest dopuszczalne dokonywanie korekt.

6.   Celem wdrożenia procedur wskazanych w niniejszym artykule właściwe KBC udostępniają kalendarze wskazujące terminy zawiadamiania o danych wykorzystywanych do obliczania rezerw obowiązkowych i potwierdzania tych danych.

7.   W przypadku gdy instytucja nie przekazała informacji statystycznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2021/379 (EBC/2021/2), właściwy KBC oszacowuje wysokość rezerwy obowiązkowej tej instytucji za odpowiedni okres utrzymywania rezerwy na podstawie przekazanych przez tę instytucję informacji historycznych oraz wszelkich innych istotnych informacji oraz zawiadamia tę instytucję o wysokości jej rezerwy obowiązkowej na co najmniej trzy dni robocze KBC przed rozpoczęciem okresu utrzymywania rezerwy.

Artykuł 8

Okres utrzymywania rezerwy

1.   Okres utrzymywania rezerwy rozpoczyna się w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na którym zaplanowano ocenę nastawienia polityki pieniężnej, i kończy się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie następnego okresu utrzymywania rezerwy, chyba że Rada Prezesów postanowi inaczej.

2.   Zarząd EBC publikuje kalendarz okresów utrzymywania rezerwy na stronie internetowej EBC. KBC również publikują ten kalendarz na swoich stronach internetowych. Kalendarz ten jest publikowany przez EBC i KBC co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego.

3.   Rada Prezesów może modyfikować kalendarz, o którym mowa w ust. 2. Zmodyfikowany przez Radę Prezesów kalendarz publikowany jest na stronach internetowych EBC i KBC przed okresem utrzymywania rezerwy, którego dotyczy modyfikacja.

Artykuł 9

Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej

1.   Do rezerw obowiązkowych utrzymywanych na rachunkach rezerwy właściwe KBC stosują oprocentowanie równe średniej wartości stopy (ważonej zgodnie z liczbą dni kalendarzowych) podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu za okres utrzymywania rezerwy, na podstawie poniższego wzoru (przy czym wynik zaokrągla się do najbliższego centa):

Image 1

Image 2

gdzie:

Rt

=

odsetki należne od kwoty rezerwy obowiązkowej w okresie utrzymywania rezerwy t;

Ht

=

średniodzienne kwoty utrzymywanej rezerwy obowiązkowej w okresie utrzymywania t;

nt

=

liczba dni kalendarzowych w okresie utrzymywania rezerwy t;

rt

=

stopa oprocentowania rezerwy obowiązkowej za okres utrzymywania rezerwy t; stopę zaokrągla się standardowo do dwóch miejsc po przecinku;

i

=

i-ty dzień kalendarzowy okresu utrzymywania t;

MRi

=

krańcowa stopa procentowa dla ostatniej podstawowej operacji refinansującej rozliczonej przed dniem kalendarzowym i lub w tym dniu.

2.   Właściwy KBC wypłaca oprocentowanie z tytułu utrzymywanej rezerwy obowiązkowej w drugim dniu operacyjnym TARGET2 następującym po zakończeniu okresu utrzymywania rezerwy, za który oprocentowanie to zostało naliczone.

Artykuł 10

Utrzymywanie rezerw obowiązkowych poprzez instytucję pośredniczącą

1.   Instytucja może zwrócić się do właściwego KBC o zezwolenie na utrzymywanie całości swoich rezerw obowiązkowych poprzez instytucję pośredniczącą, jeżeli ta instytucja pośrednicząca:

a)

ma siedzibę w tym samym państwie członkowskim;

b)

podlega wymogom dotyczącym utrzymywania rezerwy obowiązkowej;

c)

zazwyczaj wykonuje na rzecz tej instytucji określone zadania administracyjne (np. zarządzanie środkami pieniężnymi) wykraczające poza utrzymywanie rezerw obowiązkowych.

2.   Do celów ust. 1 jeżeli instytucja składa wniosek o zezwolenie na utrzymywanie całości swojej rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję pośredniczącą, zawiera w tym celu odpowiednią umowę z tą instytucją pośredniczącą. Umowa ta określa co najmniej:

a)

czy instytucja wnioskująca wyraża wolę korzystania z operacji depozytowo-kredytowych i operacji otwartego rynku Eurosystemu;

b)

okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 10 ust. 7 lit. b).

W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z lit. b) instytucja niezwłocznie informuje o tym właściwy KBC.

3.   W przypadku gdy jednostka dominująca grupy konsoliduje w swojej sprawozdawczości statystycznej działalność jednostek zależnych będących rezydentami w tym samym państwie członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2), jednostka dominująca może zwrócić się do właściwego KBC z wnioskiem o zezwolenie na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej grupy w charakterze instytucji pośredniczącej.

4.   Jeżeli jednostka dominująca składa wniosek o zezwolenie na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej grupy w charakterze instytucji pośredniczącej zgodnie z ust. 3, jednostka ta zawiera z każdą instytucją wchodzącą w skład tej grupy umowę, na mocy której występuje jako instytucja pośrednicząca. Umowa taka określa co najmniej:

a)

czy jednostka dominująca lub jej jednostki zależne będą korzystać z operacji depozytowo-kredytowych i operacji otwartego rynku Eurosystemu;

b)

okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

5.   Właściwy KBC może udzielić instytucji wnioskującej zezwolenia na utrzymywanie rezerw obowiązkowych poprzez instytucję pośredniczącą i bez zbędnej zwłoki zawiadamia o swojej decyzji tę instytucję i instytucję pośredniczącą. Zezwolenie takie staje się skuteczne od początku pierwszego okresu utrzymywania rezerwy następującego po dniu udzielenia zezwolenia i ma zastosowanie przez okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 2 lub ust. 4, albo do momentu cofnięcia zezwolenia zgodnie z ust. 7 i 8.

Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że zezwolenie udzielone instytucji na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję pośredniczącą zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) zostało udzielone zgodnie z niniejszym ustępem.

6.   W przypadku gdy instytucja pośrednicząca utrzymuje rezerwę obowiązkową innej instytucji zgodnie z niniejszym artykułem, utrzymuje tę rezerwę na swoich rachunkach rezerwy, wraz z własną rezerwą utrzymywaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

7.   EBC lub właściwy KBC mogą w dowolnym momencie cofnąć zezwolenie udzielone zgodnie z ust. 5, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

a)

którakolwiek ze stron umowy, o której mowa w ust. 2 lub ust. 4, nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia;

b)

którakolwiek ze stron umowy, o której mowa w ust. 2 lub ust. 4, złoży wniosek o cofnięcie zezwolenia zgodnie z niniejszym artykułem;

c)

nie są spełniane określone w ust. 1 warunki utrzymywania rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję pośredniczącą;

d)

istnieją podstawy do nadzoru ostrożnościowego nad instytucją pośredniczącą.

8.   Podejmując decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia zgodnie z ust. 7, właściwy KBC lub EBC biorą pod uwagę:

a)

czy strony zgodziły się rozwiązać umowę za porozumieniem stron;

b)

czy instytucja utrzymująca rezerwę obowiązkową poprzez instytucję pośredniczącą jest w stanie sama spełnić wymogi dotyczące utrzymywania rezerwy.

9.   W przypadku cofnięcia zezwolenia przez właściwy KBC lub EBC zgodnie z ust. 7 stosuje się następujące zasady:

a)

cofnięcie zezwolenia staje się skuteczne z końcem okresu utrzymywania rezerwy, chyba że zezwolenie zostało cofnięte zgodnie z ust. 7 lit. d);

b)

w przypadku cofnięcia zezwolenia zgodnie z ust. 7 lit. d) cofnięcie ma skutek natychmiastowy oraz nie stosuje się minimalnego okresu zawiadomienia przewidzianego w lit. c) niniejszego ustępu;

c)

właściwy KBC lub EBC zawiadamiają obie strony umowy, o której mowa w ust. 2 lub ust. 4, o cofnięciu zezwolenia na co najmniej pięć dni roboczych przed końcem ostatniego objętego zezwoleniem okresu utrzymywania rezerwy.

10.   W przypadku nałożenia przez EBC sankcji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2532/98 sankcje te mogą obejmować instytucję pośredniczącą oraz instytucję, dla której instytucja pośrednicząca utrzymuje rezerwy.

Artykuł 11

Zagregowana sprawozdawczość dotycząca podstawy naliczania rezerwy

1.   W przypadku gdy instytucja występuje do właściwego KBC o zezwolenie na utrzymywanie całości swojej rezerwy obowiązkowej poprzez instytucję dominującą zgodnie z art. 10 ust. 3, instytucja dominująca może wystąpić do właściwego KBC o zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy oraz podstawy naliczania rezerwy instytucji należących do tej grupy w ujęciu zagregowanym oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2). KBC mogą wydawać instytucjom dominującym zezwolenia na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2).

2.   W przypadku gdy jednostka dominująca występuje do właściwego KBC o zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym zgodnie z ust. 1, właściwy KBC zapewnia, aby umowa, o której mowa w art. 10 ust. 4, zawierała potwierdzenie potencjalnej utraty na poziomie indywidualnym odliczenia kwoty ryczałtowej, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

3.   Wydając instytucji dominującej zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym zgodnie z ust. 1, właściwy KBC zawiadamia o tym niezwłocznie odpowiednią instytucję. Zezwolenie takie staje się skuteczne od początku pierwszego okresu utrzymywania rezerwy następującego po dniu wydania zezwolenia i ma zastosowanie przez cały okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 2, albo do momentu cofnięcia zezwolenia.

4.   W przypadku udzielenia instytucji dominującej przez właściwy KBC zezwolenia na zgłaszanie podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym zgodnie z ust. 1 od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez instytucję pośredniczącą odlicza się automatycznie jednokrotność kwoty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2.

5.   Zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym udzielone instytucji przez EBC zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) uważa się za ważne i mające zastosowanie na potrzeby niniejszego rozporządzenia aż do cofnięcia tego zezwolenia.

Artykuł 12

Połączenia i podziały

1.   Jeżeli w czasie trwania okresu utrzymywania rezerwy dojdzie do połączenia, zastosowanie mają poniższe zasady:

a)

instytucja przejmująca musi spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do instytucji podlegającej przejęciu;

b)

od rezerwy obowiązkowej instytucji przejmującej odlicza się każdą kwotę ryczałtową mającą zastosowanie zgodnie z art. 6 ust. 2;

c)

KBC oceniają, czy instytucje spełniają wymogi art. 3 ust. 1 lit. a), uwzględniając stan na koniec dnia na rachunkach rezerwy zarówno instytucji przejmujących, jak i podlegających przejęciu.

2.   W okresie utrzymywania rezerwy następującym bezpośrednio po okresie utrzymywania rezerwy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się następujące zasady:

a)

od rezerwy obowiązkowej instytucji przejmującej odlicza się zgodnie z art. 6 ust. 2 jedną kwotę ryczałtową; oraz

b)

rezerwę obowiązkową instytucji przejmującej oblicza się do celów art. 6 przy użyciu podstawy naliczania rezerwy stanowiącej sumę podstaw naliczania rezerwy instytucji podlegających przejęciu i instytucji przejmującej.

Do celów lit. b) w obliczeniach wykorzystuje się podstawy naliczania rezerwy każdej instytucji w danym okresie utrzymywania rezerwy tak jakby połączenie nie miało miejsca, zgodnie z zasadami określonymi w części 2 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2).

Akapit pierwszy ma również zastosowanie do kolejnych okresów utrzymywania rezerwy, jeżeli spełnione są warunki określone w pkt 4 części 2 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2).

3.   Jeżeli w czasie trwania okresu utrzymywania rezerwy dojdzie do podziału, zastosowanie mają poniższe zasady:

a)

instytucje obejmujące będące instytucjami kredytowymi spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do instytucji podlegającej podziałowi;

b)

każda z obejmujących instytucji kredytowych spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przypisanej jej części podstawy naliczania rezerwy instytucji podlegającej podziałowi;

c)

rezerwy utrzymywane przez instytucję podlegającą podziałowi rozdziela się proporcjonalnie między instytucje obejmujące;

d)

kwotę ryczałtową, o której mowa w art. 6 ust. 2, odlicza się od rezerwy obowiązkowej każdej instytucji obejmującej.

4.   W okresie utrzymywania rezerwy następującym bezpośrednio po okresie utrzymywania rezerwy, w którym nastąpił podział, do momentu przekazania przez instytucje obejmujące danych dotyczących swoich odpowiednich podstaw naliczania rezerwy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2), mają zastosowanie następujące zasady:

a)

każda z instytucji obejmujących spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przypisanej jej części podstawy naliczania rezerwy instytucji podlegającej podziałowi; oraz

b)

kwotę ryczałtową, o której mowa w art. 6 ust. 2, odlicza się od rezerwy obowiązkowej każdej instytucji obejmującej.

Artykuł 13

Przekazanie uprawnień w przypadku przyjęcia euro

1.   W przypadku przyjęcia przez państwo członkowskie euro zgodnie z Traktatem Rada Prezesów przekazuje Zarządowi uprawnienie do określenia – po uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Operacji Rynkowych ESBC – następujących kwestii:

a)

dat rozpoczęcia i zakończenia przejściowego okresu utrzymywania rezerwy dla stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 3 do instytucji mających siedzibę na terenie tego państwa członkowskiego, przy czym datą początkową jest data przyjęcia euro przez to państwo członkowskie;

b)

sposób obliczania podstawy naliczania rezerwy, o której mowa w art. 5, w przejściowym okresie utrzymywania rezerwy, o którym mowa w lit. a);

c)

termin obliczania i weryfikacji rezerw obowiązkowych przez instytucje mające siedzibę w tym państwie członkowskim lub przez właściwy KBC w odniesieniu do przejściowego okresu utrzymywania rezerwy.

Zarząd przyjmuje i publikuje decyzję na mocy akapitu pierwszego co najmniej dwa miesiące przed datą przyjęcia euro przez dane państwo członkowskie i powiadamia o tym Radę Prezesów.

2.   Rada Prezesów przekazuje ponadto Zarządowi uprawnienie do zezwolenia na odliczanie od podstawy naliczania rezerwy zobowiązań instytucji mających siedzibę w innych państwach członkowskich strefy euro wobec instytucji mających siedzibę w państwie członkowskim przyjmującym euro, w odniesieniu do odpowiednich okresów utrzymywania rezerwy, w okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1 lit. a), i bezpośrednio po nim.

Pierwszy akapit ma zastosowanie w przypadku, gdy w momencie obliczania rezerwy obowiązkowej instytucje w państwie członkowskim przyjmującym euro nie są ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lit. a). W takim przypadku decyzje Zarządu zezwalające na odliczenia zgodnie z niniejszym ustępem mogą szczegółowo regulować zasady odliczania takich zobowiązań.

.

Artykuł 14

Weryfikacja

1.   Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2531/98 właściwe KBC mogą korzystać z prawa do weryfikacji dokładności i jakości informacji dotyczących podstawy naliczania rezerwy przekazywanych przez instytucje.

2.   W przypadku gdy instytucja zawiadamia właściwy KBC o wysokości swojej rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 7 ust. 3, właściwy KBC weryfikuje dokładność obliczeń i monitoruje spójność z informacjami statystycznymi przekazywanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/379 (EBC/2021/2).

Artykuł 15

Utrata mocy obowiązującej

1.   Z dniem 26 czerwca 2021 r. traci moc rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9).

2.   Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Artykuł 16

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 czerwca 2021 r. Artykuł 3 stosuje się jednak od dnia 28 lipca 2021 r., w pierwszym dniu piątego okresu utrzymywania rezerwy w 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 stycznia 2021 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

(4)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/379 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie pozycji bilansu instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/2) (Zob. s. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 1).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(8)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(10)  Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.U. L 125 z 5.5.2001, s. 15).

(11)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Rozporządzenie, które utraciło moc, wraz z listą kolejnych zmian

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 (EBC/2008/10) (Dz.U. L 282 z 25.10.2008, s. 14).

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1358/2011 (EBC/2011/26) (Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 51).

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1376/2014 (EBC/2014/52) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 79).

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1705 (EBC/2016/26) (Dz.U. L 257 z 23.9.2016, s. 10).


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1745/2003

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 2

art. 2 ust. 1

art. 1

art. 2 ust. 2, pierwszy akapit

art. 4 ust. 1

art. 2 ust. 2, drugi akapit

art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 3

art. 2 ust. 3

art. 3 ust. 3

art. 3 ust. 1 lit. d) i art. 3 ust. 4

art. 3 ust. 1

art. 5 ust. 1

art. 3 ust. 2

art. 5 ust. 2

art. 3 ust. 2a, akapit pierwszy

art. 5 ust. 3

art. 3 ust. 2a, akapit drugi

art. 5 ust. 4

art. 5 ust. 5

art. 3 ust. 3

art. 5 ust. 6

art. 3 ust. 4

art. 5 ust. 7

art. 4 ust. 1

art. 6 ust. 1 lit. a)

art. 4 ust. 2

art. 6 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 1

art. 6 ust. 1 zdanie wprowadzające oraz art. 6 ust. 3

art. 5 ust. 2

art. 6 ust. 2

art. 5 ust. 3

art. 7 pkt (1)-(5)

art. 5 ust. 4

art. 7 ust. 6

art. 5 ust. 5

art. 7 ust. 7

art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze i drugie

art. 3 ust. 1 lit. b)

art. 6 ust. 1, zdanie trzecie

art. 3 ust. 1 lit. c)

art. 6 ust. 2

art. 3 ust. 1 lit. a)

art. 6 ust. 3

art. 3 ust. 2

art. 7

art. 8

art. 8

art. 9

art. 9

art. 14 ust. 1

art. 10 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 5

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 6 i 10

art. 10 ust. 4

art. 10 ust. 7 i art. 10 ust. 9 lit. a) i c)

art. 10 ust. 5

art. 10 ust. 9 lit. b)

art. 10 ust. 4, 5 i 8

art. 10 ust. 6

motyw 5, art. 14 ust. 2

art. 11

art. 11

art. 12

art. 13

art. 12

art. 13a

art. 13

art. 14

art. 15

 

art. 15

art. 16

załączniki I i II