2.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/137


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2021/1269

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

zmieniająca dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 16 ust. 12 i art. 24 ust. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii. W 2016 r. Unia zawarła porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (2). W art. 2 ust. 1 lit. c) porozumienia paryskiego ustanowiono cel w postaci podjęcia bardziej zdecydowanych działań w związku ze zmianą klimatu, między innymi przez zapewnienie zgodności przepływów finansowych z dążeniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

(2)

W odpowiedzi na to wyzwanie w grudniu 2019 r. Komisja przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu (3). Europejski Zielony Ład stanowi nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która począwszy od 2050 r. będzie odnotowywać zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy nie będzie już bezpośrednio sprzężony z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Osiągnięcie tego celu wymaga zapewnienia jasnych sygnałów dla inwestorów, tak aby zapobiec powstawaniu aktywów osieroconych oraz pozyskiwać zrównoważone finansowanie.

(3)

W marcu 2018 r. Komisja opublikowała „Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego” (4), w którym określiła ambitną i kompleksową strategię w zakresie zrównoważonego finansowania. Jednym z celów ustanowionych w tym planie działania jest ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestycje w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(4)

Właściwa realizacja planu działania sprzyja popytowi inwestorów na zrównoważone inwestycje. Należy zatem sprecyzować, że czynniki zrównoważonego rozwoju i cele związane ze zrównoważonym rozwojem powinny być uwzględniane w wymogach w zakresie zarządzania produktami określonych w dyrektywie delegowanej Komisji (UE) 2017/593 (5).

(5)

Firmy inwestycyjne zajmujące się tworzeniem i dystrybucją instrumentów finansowych powinny uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju w procesie zatwierdzania produktu w przypadku każdego instrumentu finansowego oraz w innych zasadach zarządzania produktami i nadzoru nad nimi w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który jest przeznaczony do dystrybucji wśród klientów poszukujących instrumentów finansowych o profilu związanym ze zrównoważonym rozwojem.

(6)

Biorąc pod uwagę, że rynek docelowy powinien zostać określony na odpowiednim poziomie szczegółowości, niewystarczające byłoby ogólne oświadczenie, że instrument finansowy posiada profil związany ze zrównoważonym rozwojem. Firmy inwestycyjne zajmujące się tworzeniem i dystrybucją instrumentów finansowych powinny zamiast tego wskazać, wśród jakich grup klientów o celach związanych ze zrównoważonym rozwojem zamierzają prowadzić dystrybucję danego instrumentu finansowego.

(7)

Aby zapewnić łatwy dostęp do instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju również klientom, którzy nie mają preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy inwestycyjne nie powinny być zobowiązane do identyfikowania grup klientów, z których potrzebami, cechami i celami nie jest zgodny instrument finansowy uwzględniający czynniki zrównoważonego rozwoju.

(8)

Czynniki zrównoważonego rozwoju uwzględniane w danym instrumencie finansowym powinny być przedstawione w sposób przejrzysty, aby jego dystrybutor mógł dostarczyć odpowiednich informacji swoim klientom lub potencjalnym klientom.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie delegowanej (UE) 2017/593

W dyrektywie delegowanej (UE) 2017/593 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Wyrażenie »czynniki zrównoważonego rozwoju« oznacza czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (*1).

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1).”;"

2)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„9.   Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne do określenia na wystarczająco szczegółowym poziomie potencjalnego rynku docelowego w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego oraz do określenia rodzaju lub rodzajów klientów, z których potrzebami, cechami i celami – w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem – jest zgodny dany instrument finansowy. W ramach tego procesu firma inwestycyjna określa wszystkie grupy klientów, z których potrzebami, cechami i celami instrument finansowy nie jest zgodny, z wyjątkiem instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju. W przypadku gdy firmy inwestycyjne współpracują ze sobą w celu stworzenia instrumentu finansowego, należy określić tylko jeden rynek docelowy.”;

b)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11.   Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne do określenia, czy instrument finansowy spełnia rozpoznane potrzeby, cechy i cele rynku docelowego, między innymi poprzez zbadanie następujących elementów:

a)

czy profil ryzyka i zysku instrumentu finansowego jest zgodny z rynkiem docelowym;

b)

czy czynniki zrównoważonego rozwoju uwzględnione – w stosownych przypadkach – w instrumencie finansowym są zgodne z rynkiem docelowym;

c)

czy projekt instrumentu finansowego jest zdeterminowany przez cechy przynoszące korzyści klientom, a nie przez model biznesowy, który, aby był opłacalny, opiera się na niskich wynikach dla klienta.”;

c)

w ust. 13 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Czynniki zrównoważonego rozwoju uwzględnione w instrumencie finansowym są przedstawiane w sposób przejrzysty i zapewniają dystrybutorom odpowiednie informacje umożliwiające należyte uwzględnienie wszelkich celów klienta lub potencjalnego klienta związanych ze zrównoważonym rozwojem.”;

d)

ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.   Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne do przeprowadzania regularnego przeglądu instrumentów finansowych, które tworzą, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na potencjalne ryzyko dla określonego rynku docelowego. Firmy inwestycyjne analizują, czy instrument finansowy pozostaje spójny z potrzebami, cechami i celami rynku docelowego, w tym z jego ewentualnymi celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, oraz czy jest rozprowadzany na rynku docelowym lub dociera do klientów, z których potrzebami, cechami i celami instrument finansowy nie jest zgodny.”;

3)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne, aby wdrożyły odpowiednie zasady zarządzania produktami w celu zapewnienia zgodności produktów i usług, które zamierzają oferować lub rekomendować, z potrzebami, cechami i celami określonego rynku docelowego, w tym z jego ewentualnymi celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, a także zgodności zamierzonej strategii dystrybucji z określonym rynkiem docelowym. Firmy inwestycyjne w odpowiedni sposób określają i oceniają sytuację i potrzeby klientów, na których zamierzają się koncentrować, tak aby zapewnić, by interesy klientów nie zostały naruszone w wyniku nacisków handlowych lub finansowych. W ramach tego procesu firmy inwestycyjne określają wszystkie grupy klientów, z których potrzebami, cechami i celami produkt lub usługa nie są zgodne, z wyjątkiem instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju.”;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne do przeprowadzania regularnych przeglądów oferowanych lub rekomendowanych przez nie produktów inwestycyjnych oraz świadczonych przez nie usług, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na potencjalne ryzyko dla określonego rynku docelowego. Firmy inwestycyjne oceniają co najmniej, czy produkty lub usługi pozostają spójne z potrzebami, cechami i celami określonego rynku docelowego, w tym z jego ewentualnymi celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, oraz czy zamierzona strategia dystrybucji jest w dalszym ciągu odpowiednia. Firmy inwestycyjne ponownie analizują rynek docelowy lub aktualizują zasady zarządzania produktami, jeżeli stwierdzą, że błędnie określiły rynek docelowy w odniesieniu do konkretnego produktu lub konkretnej usługi lub że produkt lub usługa nie odpowiadają już okolicznościom związanym z określonym rynkiem docelowym, np. gdy z powodu zmian na rynku produkt straci płynność lub jego wartość będzie ulegać znacznym wahaniom.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 22 listopada 2022 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 500).