2.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 277/24


DECYZJA RADY (WPZIB) 2021/1278

z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1720 (1) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui.

(2)

W dniu 10 czerwca 2021 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym potępił działania władz Nikaragui wymierzone w partie opozycyjne, media, dziennikarzy i innych pracowników mediów, w obrońców praw człowieka i społeczeństwo obywatelskie, w tym poprzez systemowe zatrzymania i aresztowania potencjalnych kandydatów na prezydenta oraz przywódców opozycji. Wysoki Przedstawiciel wskazał, że w związku z sytuacją w Nikaragui Unia jest gotowa do wykorzystania wszelkich dostępnych instrumentów, w tym nałożenia dodatkowych środków ograniczających.

(3)

W związku z utrzymującą się poważną sytuacją w Nikaragui do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720 należy wpisać osiem osób.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji (WPZiB) 2019/1720,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2021 r.

W imieniu Rady

G. DOVŽAN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui (Dz.U. L 262 z 15.10.2019, s. 58).


ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby dodaje się do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Stanowisko(a): wiceprezydent Republiki Nikaragui (od 2017 r.), żona prezydenta Daniela Ortegi

Data urodzenia: 22 czerwca 1951 r.

Miejsce urodzenia: Managua, Nikaragua

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Numer paszportu: A00000106 (Nikaragua)

Wiceprezydent Nikaragui, pierwsza dama Nikaragui i przywódczyni młodzieżowej organizacji sandinistów. Według prezydenta Daniela Ortegi Rosario María Murillo Zambrana dzieli z nim władzę po połowie. Odgrywała ona instrumentalną rolę w zachęcaniu i uzasadnianiu represji wymierzonych wobec demonstracji opozycji, prowadzonych przez nikaraguańską policję państwową w 2018 r. W czerwcu 2021 r. publicznie groziła nikaraguańskiej opozycji i dyskredytowała niezależnych dziennikarzy.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji w Nikaragui.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Stanowisko(a): przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Nikaragui (od stycznia 2017 r.)

Data urodzenia: 11 października 1954 r.

Miejsce urodzenia: Managua, Nikaragua

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Nikaragui od stycznia 2017 r. i członek władz krajowych Sandinistowskiego Narodowego Frontu Wyzwolenia (FSLN) od 1996 r. Jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Nikaragui odpowiada za promowanie przyjęcia kilku represyjnych aktów prawnych, m.in. ustawy o amnestii, która eliminuje wszelkie postępowania wobec sprawców rozległych naruszeń praw człowieka dokonanych w 2018 r., oraz ustaw podważających wolność i proces demokratyczny w Nikaragui.

Jest on zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, a także za poważne podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Stanowisko(a): czołowy członek policji krajowej Nikaragui

Stopień: generał/starszy komisarz

Data urodzenia: 4 maja 1963 r.

Miejsce urodzenia: Matagalpa, Nikaragua

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Jako czołowy członek policji krajowej Nikaragui w stopniu starszego komisarza (drugi najwyższy stopień) i zajmujący czołowe stanowisko w policji w Managui, Juan Antonio Valle Valle jest odpowiedzialny za powtarzające się akty brutalności policji i nadmierne użycie siły powodujące śmierć setek cywilów, za arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia wolności wypowiedzi i za niedopuszczanie do demonstrowania przeciw rządowi.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Stanowisko(a): prokurator Generalny Republiki Nikaragui

Data urodzenia: 16 lutego 1959 r.

Miejsce urodzenia: Matagalpa, Nikaragua

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Jako prokurator generalna – najwyższej rangi urzędnik cywilny w prokuraturze – Ana Julia Guido Ochoa, lojalna wobec reżimu Daniela Ortegi, jest odpowiedzialna za politycznie umotywowane stawianie w stan oskarżenia licznych protestujących i członków opozycji politycznej. Utworzyła wyspecjalizowaną jednostkę, która fabrykowała zarzuty wobec protestujących i wysuwała przeciw nim oskarżenia. Jest ponadto odpowiedzialna za dyskwalifikację ze sprawowania urzędu publicznego głównego kandydata opozycji w wyborach.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji oraz za podważanie demokracji i praworządności w Nikaragui.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Stanowisko(a): szef policji w Leon, komisarz generalny policji krajowej

Data urodzenia: 21 marca 1960 r.

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Jako szef policji w Leon od 23 sierpnia 2018 r. Fidel de Jesús Domínguez Álvarez jest odpowiedzialny za liczne poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności za arbitralne aresztowania i zatrzymania, w tym porwania członków rodziny opozycjonisty politycznego, nadmierne użycie siły i naruszenia wolności wypowiedzi i wolności mediów.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Stanowisko(a): prezes Sądu Najwyższego Republiki Nikaragui

Data urodzenia: 3 czerwca 1949 r.

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Nikaragua

Numer paszportu: A0009864 (Nikaragua)

Jako prezes Sądu Najwyższego Republiki Nikaragui jest ona odpowiedzialna za instrumentalizację sądownictwa z korzyścią dla interesów reżimu Daniela Ortegi poprzez selektywną kryminalizację działań opozycyjnych, utrwalającą naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego, arbitralne aresztowania oraz dyskwalifikację partii politycznych i kandydatów opozycji.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji oraz za poważne podważanie praworządności w Nikaragui.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Stanowisko(a): dyrektor Canal 8 i Difuso Comunicaciones. Przywódca ruchu sandinistów 4 maja, syn prezydenta i wiceprezydent Republiki Nikaragui

Data urodzenia: 17 października 1982 r.

Obywatelstwo: Nikaragua

Syn prezydenta Daniela Ortegi i pierwszej damy i wiceprezydent Rosario Murillo. Dyrektor Canal 8 – jednej z głównych stacji telewizyjnych zajmujących się propagandą – i przywódca ruchu sandinistów 4 maja. W swojej funkcji przyczynił się do ograniczenia wolności wypowiedzi i wolności mediów. Publicznie groził nikaraguańskim biznesmenom sprzeciwiającym się reżimowi Daniela Ortegi. Jest zatem odpowiedzialny za podważanie demokracji i represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Nikaragui. Ponieważ jest synem wiceprezydent Rosario Murillo, jest powiązany z osobami odpowiedzialnymi za poważne naruszenia praw człowieka i represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Nikaragui.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Stanowisko(a): doradca gospodarczy prezydenta Republiki Nikaragui

Data urodzenia: 21 marca 1950 r.

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Nikaragua

Jako doradca gospodarczy prezydenta Daniela Ortegi, Bayardo Arce Castaño ma istotny wpływ na politykę reżimu. Jest zatem powiązany z osobami odpowiedzialnymi za poważne naruszenia praw człowieka w Nikaragui.

Popierał opracowanie ustawodawstwa niedopuszczającego kandydatów opozycji do udziału w wyborach. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui.

2.8.2021”