1.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/1


DECYZJA RADY (UE) 2021/99

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2020/1704 (2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (zwane dalej „Porozumieniem w formie wymiany listów”), zostało podpisane dnia 15 listopada 2020 r.

(2)

Celem Porozumienia w formie wymiany listów jest umożliwienie Unii i Islamskiej Republice Mauretańskiej kontynuowania współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Mauretanii, a także umożliwienie statkom Unii prowadzenie działalności połowowej w tych wodach.

(3)

Należy zatem zatwierdzić Porozumienie w formie wymiany listów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji, o której mowa w ust. 6 Porozumienia w formie wymiany listów (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 14 grudnia 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2020/1704 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (Dz.U. L 383 z 16.11.2020, s. 1).

(3)  Tekst Porozumienia w formie wymiany listów został opublikowany w Dz.U. L 383 z dnia 16 listopada 2020 r.

(4)  Data, od której Porozumienie w formie wymiany listów będzie tymczasowo stosowane, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.