25.1.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/18


DECYZJA RADY (WPZIB) 2021/54

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/231/WPZiB (1).

(2)

W dniu 12 listopada 2020 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2551 (2020). Rezolucja ta potwierdza ogólne i całkowite embargo na broń nałożone na Somalię i zmienia powiadomienia dotyczące zapewniania doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi. W tej rezolucji potwierdzono także zakaz przywozu węgla drzewnego z Somalii oraz potwierdzono ograniczenia dotyczące sprzedaży, dostaw i transferu do Somalii części składowych improwizowanych urządzeń wybuchowych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/231/WPZiB.

(4)

Niezbędne jest podjęcie przez Unię dalszych działań w celu wdrożenia niektórych środków zawartych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/231/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

dostaw, sprzedaży lub transferu broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów ani zapewniania doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi, przeznaczonych wyłącznie do rozwoju krajowych sił bezpieczeństwa Somalii, lub somalijskich instytucji sektora bezpieczeństwa innych niż instytucje federalnego rządu Somalii, w celu zapewniania bezpieczeństwa ludności Somalii. Dostawy towarów określonych w załącznikach II i III oraz zapewnianie doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi podlegają odpowiednim wymogom w zakresie zatwierdzenia lub powiadomienia, jak następuje:

(i)

dostawy, sprzedaż lub transfer broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów określonych w załączniku II, przeznaczonych wyłącznie do rozwoju krajowych sił bezpieczeństwa Somalii, lub somalijskich instytucji sektora bezpieczeństwa innych niż instytucje federalnego rządu Somalii, w celu zapewniania bezpieczeństwa ludności Somalii, podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komitet Sankcji w każdym indywidualnym przypadku, jak określono w ust. 4a i 4b;

(ii)

dostawy, sprzedaż lub transfer broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów określonych w załączniku III, przeznaczonych wyłącznie do rozwoju krajowych sił bezpieczeństwa Somalii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności Somalii, podlegają uprzedniemu powiadomieniu Komitetu Sankcji, jak określono w ust. 4 i 4b;

(iii)

dostawy, sprzedaż lub transfer broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów określonych w załączniku III, a także zapewnianie doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi przez państwa członkowskie lub organizacje międzynarodowe, regionalne i subregionalne, przeznaczonych wyłącznie do rozwoju somalijskich instytucji sektora bezpieczeństwa innych niż instytucje federalnego rządu Somalii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności Somalii podlegają uprzedniemu powiadomieniu Komitetu Sankcji, jak określono w ust. 4b, i mogą być zapewniane, jeżeli Komitet Sankcji nie przyjmie negatywnej decyzji w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania takiego powiadomienia;”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Rząd federalny Somalii ponosi główną odpowiedzialność za powiadomienie Komitetu Sankcji – z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych – o wszelkich dostawach broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów wymienionych w załączniku III, dla krajowych sił bezpieczeństwa Somalii, jak określono ust. 3 lit. f) ppkt (ii) niniejszego artykułu. Alternatywnie, państwa członkowskie dostarczające krajowym siłom bezpieczeństwa Somalii broń i materiały podobne mogą powiadomić Komitet Sankcji z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych, informując odpowiedni krajowy organ koordynacyjny w federalnym rządzie Somalii o tym powiadomieniu oraz zapewniając federalnemu rządowi Somalii, w stosownych przypadkach, wsparcie techniczne przy procedurach powiadamiania, zgodnie z pkt 13 i 14 rezolucji RB ONZ nr 2498 (2019). Powiadomienia te muszą zawierać szczegóły dotyczące producenta i dostawcy broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów, opis broni i amunicji, w tym rodzaj, kaliber i ilość, proponowaną datę i miejsce dostawy oraz wszystkie stosowne informacje dotyczące jednostki krajowych sił bezpieczeństwa Somalii, dla której dostawa jest przeznaczona, lub docelowego miejsca składowania.”;

2)

załącznik IV zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji;

3)

załącznik V zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji;

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1C UST. 1

1.   

Tetryl (trinitrofenylometylonitroamina).

2.   

Nitrogliceryna w połączeniu lub zmieszana z „materiałem wysokoenergetycznym” określonym w podpunkcie ML8.a lub sproszkowanymi metalami określonymi w podpunkcie ML8.c. wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej (1) (z wyjątkiem sytuacji, gdy są pakowane/przygotowywane w indywidualnych dawkach leczniczych).

3.   

Sprzęt specjalnie zaprojektowany zarówno do użytku wojskowego, jak i do aktywizowania, zasilania o jednorazowej mocy wyjściowej, wystrzeliwania lub detonowania improwizowanych urządzeń wybuchowych.

4.   

»Technologia«»wymagana« do »produkcji« lub »użytkowania« towarów wymienionych w pkt 1 i 2 (definicje terminów »technologia«»wymagana«, »produkcja« i »użytkowanie« znajdują się we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej).


(1)  Dz.U. C 98 z 15.3.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1C UST. 2

1.   

Sprzęt i urządzenia niewymienione w załączniku IV pkt 2, zaprojektowane specjalnie do wywoływania wybuchów środkami elektrycznymi lub nieelektrycznymi (na przykład urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, lont detonujący).

2.   

»Technologia«»wymagana« do »produkcji« lub »użytkowania« produktów wymienionych w pkt 1. (Definicje terminów »technologia«»wymagana«, »produkcja« i »użytkowanie« znajdują się we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej.)

3.   

Następujące materiały wybuchowe i mieszaniny zawierające jedną lub większą liczbę poniższych:

a)

ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) – saletrol;

b)

nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);

c)

nitrogliceryna (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest pakowana/przygotowywana w indywidualnych dawkach leczniczych) w połączeniu lub zmieszana z „materiałem wysokoenergetycznym” określonym w podpunkcie ML8.a lub sproszkowanymi metalami określonymi w podpunkcie ML8.c. wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej;

d)

nitroglikol;

e)

czteroazotan pentaerytrytolu (PETN);

f)

chlorek pikrylu;

g)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

4.   

Prekursory materiałów wybuchowych:

a)

azotan amonu;

b)

azotan potasu;

c)

chloran sodu;

d)

kwas azotowy;

e)

kwas siarkowy.