14.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 420/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2042

z dnia 11 grudnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat mających znaczenie dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i art. 26 ust. 7 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i związany z nią kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 (2) przesunięto o jeden rok datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848 oraz inne powiązane daty, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 (3) ustanowiło niektóre zasady dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848, w szczególności w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie. W celu zapewnienia pewności prawa te przepisy powinny być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848.

(3)

Należy zatem dostosować datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/464 i inne odpowiednie zawarte w nim daty do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464.

(5)

W świetle potrzeby natychmiastowego zapewnienia pewności prawa sektorowi ekologicznemu w odniesieniu do przesunięcia daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/464 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/464 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 25 ust. 4 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Informacje te przedstawia się corocznie do dnia 30 czerwca, przy czym po raz pierwszy mają one zostać przedstawione do dnia 30 czerwca 2023 r. za rok 2022.”;

2)

w art. 26 ust. 1, 5, 6 i 7 słowa „najpóźniej od dnia 1 stycznia 2029 r.” zastępuje się słowami „najpóźniej od dnia 1 stycznia 2030 r.”;

3)

w art. 26 ust. 2, 3 i 4 słowa „najpóźniej od dnia 1 stycznia 2024 r.” zastępuje się słowami „najpóźniej od dnia 1 stycznia 2025 r.”;

4)

w art. 27 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu (Dz.U. L 381 z 13.11.2020, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie (Dz.U. L 98 z 31.3.2020, s. 2).