1.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 402/23


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1794

z dnia 16 września 2020 r.

zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2018/848, a w szczególności w części I załącznika II, ustanowiono pewne wymogi w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.

(2)

W związku ze stopniowym wycofywaniem odstępstw od stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, które to odstępstwa ustanowiono w art. 53 rozporządzenia (UE) 2018/848, ważne jest zwiększenie produkcji i wprowadzania do obrotu ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/848 materiał rozmnożeniowy roślin może być wprowadzany do obrotu jako „materiał w okresie konwersji”, pod warunkiem że zachowano okres konwersji wynoszący co najmniej 12 miesięcy; Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 państwa członkowskie mają zapewnić, by została utworzona i była regularnie aktualizowana baza danych zawierająca wykaz dostępnego na ich terytorium ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji, z wyjątkiem sadzonek, ale z uwzględnieniem sadzeniaków ziemniaka. Ponadto art. 26 ust. 2 wymaga, aby państwa członkowskie dysponowały systemami pozwalającymi podmiotom, które prowadzą obrót ekologicznym materiałem rozmnożeniowym roślin lub materiałem rozmnożeniowym roślin w okresie konwersji i które są w stanie dostarczać je w wystarczających ilościach i w rozsądnym terminie, na podanie do wiadomości publicznej – na zasadzie dobrowolności, bezpłatnie, wraz z ich nazwą i danymi kontaktowymi – informacji dotyczących: ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji, takiego jak heterogeniczny ekologiczny materiał rozmnożeniowy, lub jego odmiany ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej, z wyjątkiem sadzonek, ale z uwzględnieniem sadzeniaków ziemniaka, wraz z ilością wagową tego materiału i okresem w roku, kiedy jest on dostępny. Art. 26 ust. 5 przewiduje jednak, że państwa członkowskie mogą dalej korzystać z już istniejących odpowiednich systemów informacji.

(4)

W związku z tym ważne jest, aby – w przypadku gdy ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin nie jest wystarczająco dostępny, a jego niedostępność jest wykazana za pomocą zapisów zgromadzonych w wyżej wymienionej bazie danych i wyżej wymienionych systemach – priorytetowo traktować stosowanie materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji w stosunku do nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin. Ponadto zgodnie z art. 6 lit. i) rozporządzenia (UE) 2018/848 należy zezwolić na stosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji wyprodukowanego we własnym zakresie.

(5)

Biorąc pod uwagę obecne rozbieżne praktyki w państwach członkowskich, szczególnie ważne jest również zharmonizowanie szczególnych kryteriów i warunków wydawania zezwoleń na stosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, w przypadku gdy ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin i materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji nie jest dostępny w wystarczającej jakości lub ilości. Taka harmonizacja powinna pozwolić na uniknięcie potencjalnej nieuczciwej konkurencji w produkcji ekologicznej i zapewnić, by w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin stosowano niektóre przepisy ostrożnościowe, a w przypadku zalecanych zabiegów fitosanitarnych materiał ten podlegał w stosownych przypadkach okresowi konwersji działki, jak określono w pkt 1.7.3 i 1.7.4 w części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

(6)

Pomimo wysiłków podejmowanych przez podmioty zaangażowane w produkcję ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin nadal istnieje wiele gatunków, podgatunków lub odmian, w odniesieniu do których nie jest dostępny ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin i materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji i w przypadku których konieczne jest uproszczenie procesu wydawania zezwoleń poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych bez zagrażania ekologicznemu charakterowi produktów. W związku z tym oraz w celu zmniejszenia liczby wniosków o indywidualne zezwolenia należy przewidzieć wydawanie rocznych krajowych zezwoleń ogólnych dotyczących gatunków, podgatunków lub odmian, z zastrzeżeniem określonych warunków, oraz przyjęcie krajowych wykazów gatunków lub podgatunków, w odniesieniu do których odpowiednie odmiany ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji dostępne są w wystarczającej ilości. Takie podejście powinno pozwolić na ograniczenie korzystania z indywidualnych zezwoleń. Ponadto wspomniane wykazy krajowe stanowią istotne informacje, które mają na celu zwiększenie wiedzy i pewności w sektorze ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, a tym samym ułatwienie dalszego rozwoju zarówno w tym wysoko wyspecjalizowanym sektorze produkcji, jak i w stosowaniu ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

(8)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 1.8.5.1–1.8.5.5 otrzymują brzmienie:

„1.8.5.1.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.1, jeżeli dane zebrane w bazie danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub systemie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a), wykazują, że jakościowe lub ilościowe potrzeby podmiotu w odniesieniu do odpowiedniego ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin nie są zaspokajane, podmiot może stosować materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji zgodnie z art. 10 ust. 4 akapit drugi lit. a).

W przypadku gdy ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin lub materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji nie jest dostępny w wystarczającej jakości lub ilości, aby zaspokoić potrzeby podmiotu, właściwe organy mogą zezwolić na stosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin z zastrzeżeniem pkt 1.8.5.3–1.8.5.7.

Takie indywidualne zezwolenie wydaje się wyłącznie w jednej z następujących sytuacji:

a)

jeżeli żadna odmiana gatunku, którą chce uzyskać podmiot, nie jest zarejestrowana w bazie danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub systemie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a);

b)

jeżeli żaden z dostawców, czyli podmiotów, które wprowadzają do obrotu materiał rozmnożeniowy roślin, nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji w terminie pozwalającym na siew lub sadzenie, pod warunkiem że użytkownik zamówił materiał rozmnożeniowy roślin w rozsądnym czasie umożliwiającym przygotowanie i dostawę ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji;

c)

jeżeli odmiana, którą podmiot chce uzyskać, nie jest zarejestrowana jako ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin lub materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji w bazie danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub systemie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a), zaś podmiot jest w stanie wykazać, że żadna z zarejestrowanych alternatywnych odmian tego samego gatunku nie jest właściwa – w szczególności pod względem warunków agronomicznych i glebowo-klimatycznych oraz niezbędnych właściwości technologicznych – do produkcji, którą planuje się uzyskać, i w związku z tym zezwolenie ma duże znaczenie dla jego produkcji;

d)

jeżeli uzasadnione jest stosowanie takiego materiału do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę, w celu zachowania odmian lub innowacji produktu, po udzieleniu zgody przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego.

Przed wystąpieniem o takie zezwolenie podmiot sprawdza bazę danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub system, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a), aby zweryfikować, czy dostępny jest odpowiedni ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin lub materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji, a tym samym, czy jego wniosek jest uzasadniony.

W przypadku spełnienia wymogów art. 6 lit. i) podmioty mogą stosować zarówno ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin, jak i materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji uzyskany z ich własnego gospodarstwa, niezależnie od jakościowej i ilościowej dostępności zgodnie z bazą danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub z systemem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a).

1.8.5.2.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.1 podmioty w państwach trzecich mogą stosować materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji zgodnie z art. 10 ust. 4 akapit drugi lit. a), jeżeli ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin jest z uzasadnionych przyczyn niedostępny w wystarczającej jakości lub ilości na terytorium państwa trzeciego, w którym zlokalizowany jest podmiot.

Bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów krajowych podmioty w państwach trzecich mogą stosować zarówno ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin, jak i materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji uzyskany z ich własnego gospodarstwa.

Organy kontrolne lub jednostki certyfikujące uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 mogą zezwolić podmiotom w państwach trzecich na stosowanie w ekologicznej jednostce produkcyjnej nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, gdy ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin lub materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji nie jest dostępny w wystarczającej jakości lub ilości na terytorium państwa trzeciego, w którym jest zlokalizowany podmiot, na warunkach ustanowionych w pkt 1.8.5.3, 1.8.5.4 i 1.8.5.5.

1.8.5.3.

Nieekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin nie jest zaprawiany po zbiorach środkami ochrony roślin innymi niż dopuszczone do zaprawiania materiału rozmnożeniowego roślin zgodnie z art. 24 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, chyba że chemiczne zaprawianie jest zalecane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031 do celów fitosanitarnych przez właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszystkich odmian i materiału heterogenicznego danego gatunku na obszarze, na którym materiał rozmnożeniowy roślin ma być stosowany.

Jeżeli stosuje się nieekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin poddawany zalecanemu zaprawianiu chemicznemu, o którym mowa w akapicie pierwszym, działka, na której uprawiany jest zaprawiany materiał rozmnożeniowy roślin, podlega, w stosownych przypadkach, okresowi konwersji przewidzianemu w pkt 1.7.3 i 1.7.4.

1.8.5.4.

Zezwolenie na stosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

1.8.5.5.

Zezwolenia na stosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin udziela się indywidualnym użytkownikom jednorazowo na jeden sezon, przy czym właściwe organy, organ kontrolny lub jednostka odpowiedzialna za ich udzielanie sporządza wykaz ilości dopuszczonego materiału rozmnożeniowego roślin.”;

2)

dodaje się pkt 1.8.5.6 i 1.8.5.7 w brzmieniu:

„1.8.5.6.

Właściwe organy państw członkowskich tworzą urzędowy wykaz gatunków, podgatunków lub odmian (w stosownych przypadkach pogrupowanych), w odniesieniu do których ustalono, że ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin lub materiał rozmnożeniowy roślin w okresie konwersji jest dostępny w wystarczającej ilości i dla odpowiednich odmian na ich terytorium. Nie wydaje się zezwoleń dla gatunków, podgatunków lub odmian wymienionych w tym wykazie na terytorium danego państwa członkowskiego zgodnie z pkt 1.8.5.1, chyba że jest to uzasadnione jednym z celów, o których mowa w pkt 1.8.5.1 lit. d). Jeżeli ilość lub jakość ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji dostępnego dla danego gatunku, podgatunku lub odmiany ujętych w wykazie okaże się niewystarczająca lub niewłaściwa ze względu na wyjątkowe okoliczności, właściwe organy państw członkowskich mogą usunąć dany gatunek, podgatunek lub odmianę z wykazu.

Właściwe organy państw członkowskich aktualizują swój wykaz co roku i podają go do wiadomości publicznej.

Do dnia 30 czerwca każdego roku, a po raz pierwszy do dnia 30 czerwca 2022 r. właściwe organy państw członkowskich przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim link do strony internetowej, na której dostępny jest zaktualizowany wykaz. Komisja publikuje linki do krajowych zaktualizowanych wykazów na specjalnej stronie internetowej.

1.8.5.7.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.5.5 właściwe organy państw członkowskich mogą corocznie wydawać wszystkim zainteresowanym podmiotom ogólne zezwolenie na stosowanie:

a)

danego gatunku lub podgatunku, o ile w bazie danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub systemie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a) nie zarejestrowano danej odmiany;

b)

danej odmiany, o ile spełnione są warunki określone w pkt 1.8.5.1 lit. c).

W przypadku stosowania ogólnego zezwolenia podmioty zachowują dokumentację dotyczącą wykorzystanych ilości, a właściwy organ odpowiedzialny za zezwolenia sporządza wykaz ilości dopuszczonego nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.

Właściwe organy państw członkowskich aktualizują co roku i podają do wiadomości publicznej swój wykaz gatunków, podgatunków i odmian, na które wydano ogólne zezwolenie.

Do dnia 30 czerwca każdego roku, a po raz pierwszy do dnia 30 czerwca 2022 r. właściwe organy państw członkowskich przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim link do strony internetowej, na której dostępny jest zaktualizowany wykaz. Komisja publikuje linki do krajowych zaktualizowanych wykazów na specjalnej stronie internetowej.”.