30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1588

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (1), w szczególności jego art. 1 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (UE) 2017/821 zawiera wykaz minerałów i metali objętych zakresem stosowania tego rozporządzenia oraz określa pewne roczne progi wolumenu przywozu tych minerałów i metali.

(2)

Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/821 rozporządzenie to nie ma zastosowania do importerów unijnych, których roczny wolumen przywozu poszczególnych minerałów lub metali jest niższy od progów określonych w załączniku I. Progi te ustalono na poziomie gwarantującym, że nie mniej niż 95 % całkowitej ilości każdego minerału i metalu przywożonego do Unii podlega obowiązkom importerów unijnych określonym w tym rozporządzeniu.

(3)

W chwili przyjęcia rozporządzenia w 2017 r. nie było wystarczająco podzielonych kodów Nomenklatury scalonej w odniesieniu do pięciu określonych minerałów i metali wymienionych w załączniku I. W rezultacie dane dotyczące przywozu tych minerałów i metali nie były dostępne i w związku z tym w załączniku I należy jeszcze ustalić pięć progów wolumenu.

(4)

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/821 Komisja ustala progi wolumenu, które mają zostać podane w załączniku I, poprzez przyjęcie aktu delegowanego zgodnie z art. 18 i 19 rozporządzenia (UE) 2017/821 w celu zmiany załącznika I. O ile to wykonalne, akt delegowany powinien zostać przyjęty do dnia 1 kwietnia 2020 r., lecz nie później niż do dnia 1 lipca 2020 r.

(5)

Rozporządzeniem (UE) 2017/821 utworzono pięć nowych podpodziałów Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich („TARIC”) odpowiadających pięciu minerałom i metalom, dla których progi nie zostały jeszcze ustalone i w odniesieniu do których organy celne państw członkowskich zbierały dane celne od momentu wejścia w życie rozporządzenia w czerwcu 2017 r.

(6)

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) 2017/821 Komisja opiera się na informacjach o przywozie dla każdego importera unijnego dostarczonych przez państwa członkowskie za poprzednie dwa lata, a zatem na rok 2018 i 2019.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2017/821,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/821 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia delegowanego.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie delegowane wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie delegowane wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/821 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części „A: Minerały” w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

trzeci wiersz otrzymuje brzmienie:

„Rudy i koncentraty tantalu lub niobu

ex 2615 90 00

10

100 000 ”

b)

czwarty wiersz otrzymuje brzmienie:

„Rudy i koncentraty złota

ex 2616 90 00

10

4 000 000 ”

2)

w części „B: Metale” w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

drugi wiersz otrzymuje brzmienie:

„Tlenki i wodorotlenki cyny

ex 2825 90 85

10

3 600 ”

b)

piąty wiersz otrzymuje brzmienie:

„Tantalany

ex 2841 90 85

30

30”

c)

siódmy wiersz otrzymuje brzmienie:

„Węgliki tantalu

ex 2849 90 50

10

770”