21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 305/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1309

z dnia 21 września 2020 r.

wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (1), w szczególności jego art. 21 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/44.

(2)

W dniu 27 marca 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) wydał w imieniu Unii oświadczenie w sprawie Libii, w którym wszystkie strony wezwano do przestrzegania praw człowieka i prawa międzynarodowego.

(3)

W dniu 12 maja 2020 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym stwierdził, że Unia jest nadal zdecydowana, aby w pełni przestrzegane było embargo ONZ na broń w Libii. W oświadczeniu podkreślono również konieczność podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia pełnego i skutecznego wykonania stosownych rezolucji RB ONZ, także na granicach lądowych i powietrznych z Libią.

(4)

Ponadto w deklaracji przypomniano stronom, że muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego, oraz że osoby je naruszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

(5)

Rada pozostaje głęboko zaniepokojona sytuacją w Libii, w szczególności działaniami, które zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności w Libii, w tym naruszeniami embarga ONZ na broń oraz nielegalnymi próbami przemytu libijskiej ropy naftowej, a także naruszeniami praw człowieka.

(6)

W tym kontekście, a także w związku z trwającą eskalacją przemocy w Libii do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 należy dodać dwie osoby odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka oraz trzy podmioty zaangażowane w naruszanie embarga ONZ na broń.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) 2016/44,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2020 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   

W załączniku III część A (Osoby) do rozporządzeniu (UE) 2016/44 dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Data urodzenia: 1978

Miejsce urodzenia: Plemię Warfalla, zachodnia Libia lub Elrseefa (Bani Walid)

Płeć: mężczyzna

Mahmoud al-Werfalli jest dowódcą (w stopniu porucznika) stacjonującej w Bengazi brygady al-Saiqa. Z racji swojej funkcji jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym zabójstwa i egzekucje, oraz był w nie pośrednio lub bezpośrednio zaangażowany.

Al-Werfalli ma związek z zabójstwami trzydziestu trzech osób w okresie od czerwca 2016 r. do lipca 2017 r. w ramach szeregu incydentów, a także z masową egzekucją dziesięciu osób w dniu 24 stycznia 2018 r.

21.9.2020

21.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Płeć: mężczyzna

Moussa Diab jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym handel ludźmi i porwania, zgwałcenia i zabójstwa migrantów i uchodźców oraz był w nie bezpośrednio zaangażowany.

Więził migrantów i uchodźców w położonym w pobliżu Bani Walid nielegalnym obozie detencyjnym, w którym byli oni traktowani w nieludzki i poniżający sposób. Wielu migrantów i uchodźców zostało zabitych podczas próby ucieczki z tego obozu.

21.9.2020”

2.   

W załączniku III część B (Podmioty) do rozporządzeniu (UE) 2016/44 dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwa

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation; Air Sigma

Adres:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tel. +77272922305

Strona internetowa: https://airsigma.pro/

Zarejestrowane na: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines to przedsiębiorstwo lotnicze prowadzące komercyjny transport ładunków; eksploatuje statki powietrzne, które, jak ustalono, naruszały embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją RB ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

ONZ uznała Sigma Airlines za jednego z komercyjnych lotniczych przewoźników towarowych, którzy działają z naruszeniem embarga ONZ na transfer materiałów wojskowych do Libii.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adres:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Tel. +905497201748

E-mail: info@avrasyashipping.com

Strona internetowa: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping to przedsiębiorstwo żeglugi morskiej, które eksploatuje statek o nazwie Cirkin, który, jak ustalono, naruszał embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

W szczególności statek ten powiązano z transportami materiałów wojskowych do Libii w maju i czerwcu 2020 r.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adres:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-mail: operation@medwave.co

Med Wave Shipping to przedsiębiorstwo żeglugi morskiej, które eksploatuje statek o nazwie Bana, który, jak ustalono, naruszał embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

W szczególności statek ten powiązano z transportami materiałów wojskowych do Libii w styczniu 2020 r.

21.9.2020”