10.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1177

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/469 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 36 ust. 1 lit. c) i g), art. 43 ust. 1 lit. a) i f) oraz art. 44 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki wprowadzone w celu powstrzymania pandemii COVID-19 poważnie utrudniają państwom członkowskim i przemysłowi lotniczemu przygotowanie się do zastosowania niedawno przyjętych rozporządzeń wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.

(2)

Ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zmiany warunków pracy i dostępności pracowników w połączeniu z dodatkowym obciążeniem pracą koniecznym do zarządzania poważnymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych stron stanowią przeszkodę w przygotowaniach do stosowania tych rozporządzeń wykonawczych.

(3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 (2) będzie się częściowo stosowało od dnia 5 listopada 2020 r. Dostosowanie wprowadzonych tym rozporządzeniem wykonawczym wspólnych wymogów sprawozdawczych i wymogów dotyczących formularzy SNOWTAM i METAR, zgodnie z normami i zalecanymi metodami postępowania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jest utrudnione z powodu braku zasobów właściwych organów i operatorów spowodowanego pandemią COVID-19 – należy je zatem odroczyć, aby umożliwić właściwym organom i zainteresowanym stronom przygotowanie się do ich wdrożenia.

(4)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego potwierdziła Komisji, że odroczenie stosowania przepisów, o których mowa w motywie 3, jest możliwe bez wywierania szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo lotnicze, ponieważ będzie ono bardzo ograniczone w czasie, a nowe środki mają na celu aktualizację mających już zastosowanie przepisów zgodnie z obowiązującymi normami i zalecanymi metodami postępowania ICAO.

(5)

Celem natychmiastowego wsparcia organów krajowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów w czasie trwania pandemii COVID-19 i aby umożliwić im zaplanowanie przygotowań do odroczonego zastosowania przedmiotowych przepisów, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/469 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 27 stycznia 2022 r.

Następujące przepisy stosuje się od dnia 12 sierpnia 2021 r.:

a)

załącznik I pkt 10 lit. b);

b)

załącznik III pkt 6: Dodatek 3 – »FORMULARZ SNOWTAM«.

Załącznik III pkt 5 stosuje się od dnia 5 listopada 2020 r. z wyjątkiem pkt 5 ppkt (v): Dodatek 1 – »Szablon METAR«, który stosuje się od dnia 12 sierpnia 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 (Dz.U. L 104 z 3.4.2020, s. 1).