4.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1149

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Diizocyjaniany mają zharmonizowaną klasyfikację jako substancje działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1 oraz jako substancje działające uczulająco na skórę kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2). Diizocyjaniany są wykorzystywane jako podstawowe składniki chemiczne w wielu różnych sektorach i zastosowaniach, w szczególności między innymi w piankach, materiałach uszczelniających i powłokach w całej Unii.

(2)

W dniu 6 października 2016 r. Niemcy przedłożyły Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) dokumentację (3) na podstawie art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”) w celu wszczęcia procedury wprowadzania ograniczenia określonej w art. 69–73 tego rozporządzenia. W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV wskazano, że działanie uczulające na układ oddechowy, zarówno ze względu na narażenie przez skórę, jak i przez drogi oddechowe na diizocyjaniany, prowadzi do astmy zawodowej u pracowników, którą uznano za istotny problem w zakresie zdrowia w Unii. Roczna liczba przypadków chorób zawodowych spowodowanych przez diizocyjaniany (szacowana na ponad 5 000) jest uważana za niedopuszczalnie wysoką. W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV wykazano, że działania w skali całej Unii są konieczne i proponowane w celu ograniczenia zastosowań przemysłowych i profesjonalnych oraz wprowadzania do obrotu diizocyjanianów w ich postaci własnej oraz jako składnika innych substancji i w mieszaninach.

(3)

Ograniczenie zaproponowane w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV ma na celu ograniczenie wykorzystania diizocyjanianów w zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych do przypadków, w których wdraża się połączenie środków technicznych i organizacyjnych, oraz zastosowano minimalny ustandaryzowany kurs szkoleniowy. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do kursu, powinny być przekazywane w ramach całego łańcucha dostaw, a podmioty wprowadzające te substancje i mieszaniny do obrotu powinny być odpowiedzialne za zapewnienie dostępności szkoleń dla odbiorców takich substancji lub mieszanin.

(4)

W dniu 5 grudnia 2017 r. działający w Agencji Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) wydał opinię (4), zgodnie z którą proponowane ograniczenie, zmienione przez RAC, jest najbardziej odpowiednim i efektywnym ogólnounijnym środkiem ograniczającym ryzyko wynikające z narażenia na działanie tych substancji. Ponadto Komisja uznała, że wdrożenie zmienionego proponowanego ograniczenia ograniczyłoby również liczbę przypadków zapalenia skóry związanych z diizocyjanianami.

(5)

RAC stwierdził, że odpowiednie szkolenie jest podstawową koniecznością oraz że każdy pracownik zajmujący się diizocyjanianami powinien posiadać wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z tymi substancjami oraz świadomość zagrożeń związanych z ich zastosowaniami, jak również wystarczającą wiedzę na temat dobrych praktyk i odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. RAC zauważa, że potrzebne są szczególne działania szkoleniowe w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia ochrony zdrowia dzięki odpowiednim środkom zarządzania ryzykiem i sposobom bezpiecznego postępowania.

(6)

RAC uznał, że wartość graniczna wynosząca 0,1 % wagowo, ustalona dla diizocyjanianów w substancji lub w mieszaninie, odpowiada najniższemu dopuszczalnemu stężeniu dla szczególnych diizocyjanianów sklasyfikowanych jako substancje działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1. RAC zgodził się również z przedkładającym dokumentację, że wdrożenie indykatywnej lub wiążącej wartości narażenia zawodowego nie byłoby wystarczające do zmniejszenia liczby przypadków astmy zawodowej do jak najmniejszego poziomu, ponieważ obecnie nie jest znana żadna wartość progowa dla działania uczulającego diizocyjanianów.

(7)

W dniu 15 marca 2018 r. działający w ramach Agencji Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych („SEAC”) przyjął opinię (5), w której potwierdził wniosek RAC, że z uwagi na społeczno-gospodarcze korzyści i koszty proponowane ograniczenie jest najbardziej odpowiednim ogólnounijnym środkiem przeciwdziałania stwierdzonym zagrożeniom. SEAC stwierdził ponadto, że proponowane ograniczenie jest przystępne kosztowo dla odnośnych łańcuchów dostaw.

(8)

SEAC zalecił czterdziestoośmiomiesięczne odroczenie terminu stosowania ograniczenia, aby zapewnić wszystkim podmiotom wystarczającą ilość czasu na pełne wdrożenie wymogów dotyczących ograniczenia.

(9)

Opinie RAC i SEAC na temat proponowanego ograniczenia skonsultowano również z forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, i uwzględniono otrzymane zalecenia.

(10)

W dniu 9 maja 2018 r. Agencja przedłożyła Komisji opinie RAC i SEAC. Na podstawie tych opinii Komisja stwierdza, że stosowanie lub wprowadzanie do obrotu diizocyjanianów w ich postaci własnej, jako składników innych substancji i w mieszaninach stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Komisja uważa, że ograniczenie tego ryzyka wymaga podjęcia działań w skali całej Unii.

(11)

Biorąc pod uwagę dokumentację zgodną z załącznikiem XV oraz opinie RAC i SEAC, Komisja uważa, że należy ustanowić minimalny wymóg w zakresie szkoleń dla użytkowników przemysłowych i profesjonalnych, bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych obowiązków krajowych w państwach członkowskich. Komisja uważa również, że informacje na temat tego wymogu powinny zostać umieszczone wewnątrz opakowania.

(12)

Do celów ewentualnych przyszłych zmian obecnego ograniczenia państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji, zgodnie z art. 117 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wszelkie ustalone wymogi w zakresie szkoleń, liczbę zgłoszonych przypadków astmy zawodowej oraz zawodowych chorób układu oddechowego i zawodowych chorób skóry, wszelkie krajowe poziomy narażenia zawodowego oraz informacje na temat działań w zakresie egzekwowania prawa.

(13)

Nie naruszając przepisów Unii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie środków chemicznych (6), ograniczenie to ma na celu zwiększenie zdolności pracodawców do osiągnięcia wyższego poziomu kontroli ryzyka. Małe i średnie przedsiębiorstwa odniosą korzyści z przyjęcia niniejszego aktu, który w jeszcze większym stopniu wzmocni wdrażanie obecnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie specjalnych programów szkoleniowych w zakresie diizocyjanianów w całym łańcuchu dostaw.

(14)

Podmiotom gospodarczym należy zapewnić wystarczająco długi okres na dostosowanie się do nowych wymogów. Okres przejściowy wynoszący trzy lata jest odpowiedni, aby umożliwić zainteresowanym pracownikom odbycie wymaganych szkoleń.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9

(6)  Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„74. Diizocyjaniany, O = C=N-R-N = C=O, w których R jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem węglowodorowym o nieokreślonej długości

1.

Nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:

a)

stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub

b)

pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

2.

Nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 r., chyba że:

a)

stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub

b)

dostawca zapewnia, aby odbiorca substancji lub mieszanin otrzymał informacje dotyczące wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b), oraz umieszcza następujące oświadczenie na opakowaniu w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.«.

3.

Na potrzeby niniejszego wpisu »użytkownicy przemysłowi i profesjonalni« oznaczają jakiegokolwiek pracownika lub pracownika samozatrudnionego posługującego się diizocyjanianami w ich postaci własnej bądź jako składnika innych substancji lub w mieszaninach do celów zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, lub nadzorującego takie czynności.

4.

Szkolenia, o których mowa w pkt 1 lit. b) muszą obejmować instrukcję kontroli narażenia przez skórę i drogi oddechowe na diizocyjaniany w miejscu pracy bez uszczerbku dla jakichkolwiek krajowych dopuszczalnych wartości narażenia lub innych odpowiednich środków zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym. Szkolenia te powinien prowadzić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Przedmiotowe szkolenie musi obejmować co najmniej:

a)

elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) dla wszystkich zastosowań przemysłowych i profesjonalnych;

b)

elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) i b) odnośnie do następujących zastosowań:

postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych w temperaturze otoczenia (z uwzględnieniem tuneli piankowych),

natryskiwanie w wentylowanej kabinie,

nakładanie wałkiem,

nakładanie pędzlem,

nakładanie metodą zanurzania i polewania,

mechaniczna obróbka końcowa (np. cięcie) nie w pełni utwardzonych artykułów, które nie są już ciepłe,

sprzątanie i odpady,

wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez drogi oddechowe;

c)

elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a), b) i c) odnośnie do następujących zastosowań:

postępowanie z nie w pełni utwardzonymi artykułami (np. niedawno utwardzanymi nadal ciepłymi),

zastosowania w odlewnictwie,

konserwacja i naprawy wymagające dostępu do urządzeń,

otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C),

natryskiwanie na powietrzu, przy ograniczonej wentylacji lub tylko z wentylacją naturalną (z uwzględnieniem dużych hal przemysłowych) lub natryskiwanie wysokoenergetyczne (np. pianki, elastomery),

oraz wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez drogi oddechowe.

5.

Elementy szkolenia:

a)

szkolenie ogólne, w tym szkolenie internetowe, w tematach:

chemia diizocyjanianów,

zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej),

narażenie na działanie diizocyjanianów,

dopuszczalne wartości narażenia zawodowego,

sposób powstawania działania uczulającego,

zapach jako wskaźnik zagrożenia,

znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,

lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów,

higiena osobista,

wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń,

ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,

ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,

system ochrony skóry i dróg oddechowych,

wentylacja,

oczyszczanie, wycieki, konserwacja,

usuwanie pustych opakowań,

ochrona osób postronnych,

określenie krytycznych etapów obróbki produktu,

szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach),

bezpieczeństwo behawioralne,

świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia;

b)

szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, w tym szkolenie internetowe, w tematach:

dodatkowe aspekty bezpieczeństwa behawioralnego,

konserwacja;

zarządzanie zmianą,

ocena istniejących instrukcji w zakresie bezpieczeństwa,

ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,

świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia;

c)

szkolenia na poziomie zaawansowanym, w tym szkolenia internetowe, w tematach:

wymagana dodatkowa certyfikacja niezbędna dla określonych zastosowań objętych zakresem szkolenia,

natryskiwanie poza kabiną,

otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C);

świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia.

6.

Szkolenie musi być zgodne z przepisami ustanowionymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzą działalność użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni. Państwa członkowskie mogą wdrożyć lub w dalszym ciągu stosować swoje wymogi krajowe dotyczące stosowania substancji i mieszanin, o ile spełnione są minimalne wymogi określone w pkt 4 i 5.

7.

Dostawca, o którym mowa w pkt 2 lit. b) zapewnia, aby odbiorca otrzymał materiały szkoleniowe i przeszedł szkolenia zgodnie z pkt 4 i 5 w języku urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego (państw członkowskich), do którego (których) dostarczane są substancje lub mieszaniny. Szkolenia muszą uwzględniać specyfikę dostarczanych produktów, w tym skład, opakowanie i przeznaczenie.

8.

Pracodawca lub osoba samozatrudniona dokumentują zaliczenie szkoleń, o których mowa w pkt 4 i 5. Szkolenia powtarza się przynajmniej co pięć lat.

9.

W sprawozdaniach przedkładanych na podstawie art. 117 ust. 1 państwa członkowskie uwzględniają następujące informacje dotyczące:

a)

wszelkich ustanowionych wymogów w zakresie szkoleń i innych środków zarządzania ryzykiem związanych z zastosowaniami przemysłowymi i zawodowymi diizocyjanianów przewidzianych w prawie krajowym;

b)

liczby zgłoszonych i uznanych przypadków astmy zawodowej i zawodowych chorób układu oddechowego oraz zawodowych chorób skórnych związanych z diizocyjanianami;

c)

krajowych dopuszczalnych wartości narażenia dla diizocyjanianów, jeżeli występują;

d)

informacji na temat działań w zakresie egzekwowania przepisów związanych z przedmiotowym ograniczeniem.

10.

Niniejsze ograniczenie stosuje się, nie naruszając innych przepisów unijnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.”