27.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/25


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/699

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie tymczasowych środków dotyczących walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

względniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze,

co następuje:

(1)

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19, która została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pandemię w dniu 11 marca 2020 r., państwa członkowskie wprowadziły szereg bezprecedensowych środków, w szczególności środków dotyczących izolacji oraz ograniczeń kontaktów osobistych.

(2)

Środki takie mogą uniemożliwić spółkom i spółdzielniom wywiązanie się z ich obowiązków prawnych wynikających z krajowego i unijnego prawa spółek, w szczególności z uwagi na poważne trudności w odbywaniu walnych zgromadzeń.

(3)

Na poziomie krajowym państwa członkowskie wprowadziły środki nadzwyczajne wspierające spółki i spółdzielnie oraz zapewniające im niezbędne narzędzia i elastyczność w obecnych wyjątkowych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19. W szczególności szereg państw członkowskich umożliwiło wykorzystywanie narzędzi i procesów cyfrowych do organizowania walnych zgromadzeń oraz wydłużyło terminy odbywania walnych zgromadzeń w 2020 r.

(4)

Na poziomie Unii rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 (1) reguluje spółki europejskie (SE), a rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 (2) reguluje spółdzielnie europejskie (SCE). Oba rozporządzenia zawierają wymóg odbycia walnego zgromadzenia w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku gospodarczego lub obrotowego. Z uwagi na obecne wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 należy wprowadzić tymczasowe odstępstwo od tego wymogu. Zważywszy że odbycie walnych zgromadzeń ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby decyzje wymagane na mocy prawa lub konieczne z punktu widzenia ekonomicznego zostały podjęte w odpowiednim terminie, należy umożliwić SE i SCE odbycie walnych zgromadzeń w ciągu 12 miesięcy po upływie roku gospodarczego lub obrotowego, pod warunkiem że odbędą się one nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. Jako środek tymczasowy związany z wyjątkowymi okolicznościami spowodowanymi pandemią COVID-19, odstępstwo to powinno mieć zastosowanie wyłącznie do walnych zgromadzeń, które muszą odbyć się w 2020 r.

(5)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie powierza uprawnień do przyjęcia niniejszego rozporządzenia innych niż na mocy art. 352.

(6)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wprowadzenie tymczasowego nadzwyczajnego rozwiązania dla SE i SCE umożliwiającego im zastosowanie odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i rozporządzenia (WE) nr 1435/2003 dotyczących terminu odbycia walnych zgromadzeń, nie może zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(7)

Zważywszy na fakt, że sześciomiesięczny okres, o którym mowa w rozporządzeniach (WE) nr 2157/2001 i (WE) nr 1435/2003, upłynie w maju lub czerwcu 2020 r., a także biorąc pod uwagę okresy konieczne do zwołania walnych zgromadzeń, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(8)

Z tego względu uznano za stosowne wprowadzenie wyjątku od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, do TFUE i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Środek tymczasowy dotyczący walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE)

W przypadku gdy, zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2157/2001, walne zgromadzenie SE ma odbyć się w 2020 r., to walne zgromadzenie SE może, na zasadzie odstępstwa od tego przepisu, odbyć się w ciągu 12 miesięcy po upływie roku gospodarczego, pod warunkiem że zostanie ono zorganizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 2

Środek tymczasowy dotyczący walnych zgromadzeń spółdzielni europejskich (SE)

W przypadku gdy, zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1435/2003, walne zgromadzenie SCE ma odbyć się w 2020 r., to walne zgromadzenie SCE może, na zasadzie odstępstwa od tego przepisu, odbyć się w ciągu 12 miesięcy po upływie roku obrotowego, pod warunkiem że zostanie ono zorganizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.

W imieniu Rady

G. GRLIĆ RADMAN

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1).