3.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/341


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/690

z dnia 17 grudnia 2019 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, które mają podlegać unijnym programom nadzoru, zakres geograficzny tych programów oraz choroby wpisane do wykazu, w odniesieniu do których można ustanowić status obszaru wolnego od choroby kompartmentów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (1) („Prawo o zdrowiu zwierząt”), w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a) oraz art. 37 ust. 4 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób, w tym przepisy dotyczące nadzoru, likwidacji choroby i przyznawania statusu obszaru wolnego od chorób na poziomie kompartmentu.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono zharmonizowany wykaz przenośnych chorób zwierząt („choroby umieszczone w wykazie”), które stwarzają ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego w Unii, niezależnie od tego, czy jest to ryzyko dla całej Unii, czy jedynie dla jej części.

(3)

W art. 28 rozporządzenia (UE) 2016/429 przewidziano unijne programy nadzoru w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie. Art. 30 tego rozporządzenia przewiduje określenie w drodze aktu wykonawczego, które choroby umieszczone w wykazie będą przedmiotem unijnych programów nadzoru, w tym zasięg geograficzny tych programów.

(4)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla dyrektywę Rady 2005/94/WE (2) ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r. Dyrektywa 2005/94/WE przewiduje obowiązkowe programy nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa. Ze względu na wpływ wysoce zjadliwej grypy ptaków na zdrowie zwierząt obowiązkowe programy nadzoru w zakresie grypy ptaków nadal są istotne przy zapewnianiu wysokiego poziomu nadzoru w całej Unii. Programy te powinny również obejmować nadzór nad niektórymi obszarami, gdzie występuje podwyższone ryzyko mutacji wirusów nisko zjadliwej grypy ptaków w wirusy wysoko zjadliwej grypy ptaków. Nadzór nad grypą ptaków przyczynia się również do rozwoju wiedzy na temat wirusów stanowiących potencjalne zagrożenie zoonotyczne. Obowiązek ten należy zatem odzwierciedlić w rozporządzenia (UE) 2016/429 za pomocą unijnych programów nadzoru nad ptasią grypą.

(5)

Na podstawie zharmonizowanego wykazu przenośnych chorób zwierząt z rozporządzenia (UE) 2016/429 dokonuje się rozróżnienia między wysoce zjadliwą grypą ptaków a zakażeniem wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków. Aby zapewnić spójność rozróżnienie to należy odzwierciedlić ustalając zakres unijnych programów nadzoru.

(6)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/689 (3) ustanowiono między innymi kryteria wpisywania chorób do wykazu, z zastrzeżeniem unijnych programów nadzoru oraz treści tych programów. Wysoce zjadliwa grypa ptaków i zakażenie wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków są zgodne z tymi kryteriami.

(7)

Art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/429 daje państwom członkowskim prawo wystąpienia z wnioskiem o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby dla kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) tego rozporządzenia. W akcie wykonawczym należy określić, w odniesieniu do których z chorób umieszczonych w wykazie można uznać status obszaru wolnego od choroby.

(8)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla dyrektywę Rady 2006/88/WE (4) ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r. Dyrektywa 2006/88/WE przewiduje ustanowienie kompartmentów wolnych od choroby w odniesieniu do wykazu chorób zwierząt wodnych zgodnie z Kodeksem zdrowia zwierząt wodnych wydanym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Aby ułatwić utrzymanie statusu kompartmentu jako obszaru wolnego od choroby, na ile to możliwe choroby zwierząt wodnych włączone do tego wykazu chorób należy traktować jako choroby umieszczone w wykazie, w odniesieniu do których można ustalić status obszaru wolnego od choroby w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429.

(9)

Ponieważ przepisy rozporządzenia (UE) 2016/429 regulujące kwestie objęte niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia środa, 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Choroby wpisane do wykazu objęte unijnymi programami nadzoru zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz zakres geograficzny tych programów określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Choroby wpisane do wykazu, w odniesieniu do których można ustalić status obszaru wolnego od choroby zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/429, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i nowo występujących chorób (zob. s. 211 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14).


ZAŁĄCZNIK I

CHOROBY WPISANE DO WYKAZU OBJĘTE UNIJNYMI PROGRAMAMI NADZORU

ZASIĘG GEOGRAFICZNY UNIJNYCH PROGRAMÓW NADZORU

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Całe terytorium państwa członkowskiego

Zakażenie wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków

Całe terytorium państwa członkowskiego


ZAŁĄCZNIK II

CHOROBY WPISANE DO WYKAZU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MOŻNA USTANOWIĆ STATUS OBSZARÓW WOLNYCH OD CHOROBY KOMPARTAMENTÓW

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego

Wirusowa posocznica krwotoczna

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (HPR)

Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini)

Zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae)

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa)

Marteilioza (zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens)

Zakażenie wirusem zespołu Taura

Zakażenie wirusem choroby żółtej głowy

Zakażenie wirusem WSS