7.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/622

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Prostokątny przedni panel radia samochodowego, zwany „panelem sterowania”, zawierający kilkanaście przycisków do uruchamiania różnych funkcji radia. Jest wykonany z tworzywa sztucznego. Na przyciskach/przełącznikach znajdują się napisy wygrawerowane techniką projekcji laserowej.

Artykuł jest przedstawiany bez żadnych elementów elektrycznych lub elektronicznych.

(Zob. ilustracje) (*1)

8529 90 92

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8529, 8529 90 oraz 8529 90 92 .

Artykuł pełni istotną funkcję w użytkowaniu radia samochodowego. Jest niezbędną częścią składową do jego obsługi, umożliwiającą uruchomienie styków, a dzięki temu dostęp do różnych funkcji radia. Jego konstrukcja i sposób działania wyklucza jakiekolwiek inne użycie niż jako element składowy radia samochodowego. (Zob. wyrok Trybunału z dnia 15 lutego 2007 r., RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). W związku z tym uznaje się go za część radia. W związku z tym artykuł należy klasyfikować do pozycji 8529 jako pozostałe części aparatury objętej pozycją 8527.

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 8529 90 49 , ponieważ artykuł nie jest „skrzynką lub obudową” w rozumieniu pozycji 8529, a jedynie przednim panelem radia samochodowego (zob. również Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do podpozycji 8529 90 41 i 8529 90 49 , akapit trzeci).

W związku z tym artykuł należy klasyfikować do kodu CN 8529 90 92 jako pozostałe części aparatury objętej pozycją 8527.

Image 1

Image 2


(*1)  Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.