7.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/621

z dnia 18 lutego 2020 r.

zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/125 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/125 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1), w szczególności jego art. 24 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwe organy państw członkowskich są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/125. Belgia, Irlandia, Francja, Chorwacja, Włochy, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Rumunia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo poinformowały Komisję, że wpisy dotyczące ich właściwych organów powinny zostać zmienione. Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej, powinien również zostać zmieniony.

(2)

Zgodnie z art. 16 i 19 rozporządzenia (UE) 2019/125 wymagane jest pozwolenie na wywóz niektórych towarów, które mogą być stosowane w celu wykonywania kary śmierci, oraz na świadczenie usług pośrednictwa lub pomocy technicznej w odniesieniu do tych towarów, które są wymienione w załączniku IV do tego rozporządzenia.

(3)

Generalne unijne pozwolenie na wywóz, określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2019/125, ma zastosowanie do wywozu do państw, które zniosły karę śmierci w odniesieniu do wszystkich rodzajów przestępstw i które potwierdziły to zniesienie poprzez podjęcie międzynarodowych zobowiązań w tej dziedzinie (2), pod warunkiem że spełniają one wymogi dotyczące korzystania z tego pozwolenia. W części 2 załącznika V wymieniono odpowiednie państwa.

(4)

W przypadku państw, które nie są członkami Rady Europy, wykaz zawarty w części 2 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/125 obejmuje kraje, które nie tylko zniosły karę śmierci w odniesieniu do wszystkich rodzajów przestępstw, ale również ratyfikowały drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (3) bez zgłoszenia zastrzeżenia.

(5)

Po ratyfikacji tego protokołu bez zgłoszenia zastrzeżenia Gambia i Madagaskar spełniają obecnie warunki włączenia do wykazu ustanowionego w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2019/125.

(6)

W odniesieniu do pozycji „była jugosłowiańska republika Macedonii” w dniu 15 lutego 2019 r. oficjalnie powiadomiono Unię Europejską o wejściu w życie porozumienia znad Prespy (4), na mocy którego „Republika Macedonii Północnej” stała się pełną nazwą tego kraju, a „Macedonia Północna” jego nazwą skróconą (art. 1 ust. 3 lit. a). Należy uwzględnić tę zmianę nazwy i przenieść odnośny wpis na odpowiednie miejsce w wykazie.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i V do rozporządzenia (UE) 2019/125,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i V do rozporządzenia (UE) 2019/125 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 1.

(2)  Zob. art. 20 ust. 1 oraz motyw 33 rozporządzenia (UE) 2019/125.

(3)  Drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. Tekst przyjęty rezolucją 44/1281 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 15 grudnia 1989 r.

(4)  Umowa końcowa w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności opisanych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817 (1993) i 845 (1993), rozwiązania umowy przejściowej z 1995 r. i ustanowienia partnerstwa strategicznego między Stronami.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i V do rozporządzenia (UE) 2019/125 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, w lit. A wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Belgii otrzymuje brzmienie:

„Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776512

E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be”;

b)

wpis dotyczący Irlandii otrzymuje brzmienie:

„Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel. +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel. +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie”;

c)

wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

„Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

FRANCE

Tel. +33 179843419

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr”;

d)

wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie:

„Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8

10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 14598135 (137)

Faks + 385 16474553

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr”;

e)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

„Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 – 00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Faks +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it”;

f)

wpis dotyczący Węgier otrzymuje brzmienie:

„Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Faks +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu”;

g)

wpis dotyczący Niderlandów otrzymuje brzmienie:

„Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954”;

h)

wpis dotyczący Austrii otrzymuje brzmienie:

„Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung »Außenwirtschaftskontrollen« III/2

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 171100802067

Faks +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at”;

i)

wpis dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

„minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 224119665

Faks +48 224119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl”;

j)

wpis dotyczący Rumunii otrzymuje brzmienie:

„Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010596, +40 214010523

E-mail: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro”;

k)

wpis dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542172

Faks +421 243423915

E-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk”;

l)

wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

„Przywóz towarów określonych w załączniku II:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Wywóz towarów i świadczenie pomocy w związku z towarami wymienionymi w załącznikach II, III lub IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk”;

2)

w załączniku I lit. B otrzymuje brzmienie:

„B.

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 02/290

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu”;

3)

w wykazie w załączniku V część 2 „Miejsca przeznaczenia” wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wpis „była jugosłowiańska republika Macedonii”;

b)

po wpisie „Gabon” dodaje się wpis „Gambia”;

c)

po wpisie „Liechtenstein” dodaje się wpis „Madagaskar”;

d)

po wpisie „Nikaragua” dodaje się wpis „Macedonia Północna”.