7.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/1


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/605

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2020/22)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5 lit. d) i art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności art. 21 ust. 1, art. 140 i art. 141 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) (3) określa wymogi sprawozdawcze dotyczące nadzorczych informacji finansowych podlegających przekazywaniu właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/534 (EBC/2015/12) nakłada na nadzorowane podmioty obowiązek przekazywania nadzorczych informacji finansowych w oparciu o wzory opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (4).

(3)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 zostało ostatnio zmienione poprzez wprowadzenie zmian wzorów i instrukcji przekazywania nadzorczych informacji finansowych.

(4)

Niezbędne jest ujednolicenie postanowień rozporządzenia (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) z postanowieniami zmieniającego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/429 (5).

(5)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/534 (EBC/2015/13) powinno zatem zostać zmienione zgodnie z procedurą wskazaną w art. 26 ust. 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (UE) nr 2015/534 (EBC/2015/13) wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I „Uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” podlega zmianie zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik II „Nadmiernie uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” podlega zmianie zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik IV „»Punkty danych FINREP« na podstawie MSSF lub krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości zgodnych z MSSF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik V „»Punkty danych FINREP« na podstawie krajowych przepisów o rachunkowości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 kwietnia 2020 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) (Dz.U. L 86 z 31.3.2015, s. 13).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/429 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 96 z 30.3.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) „Uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” wprowadza się następujące zmiany:

tabele 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Tabela 1

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

 

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

 

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

 

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu, obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.2.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

4.4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

5.1

Podział nieprzeznaczonych do obrotu kredytów i zaliczek według produktów

6.1

Podział kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE

 

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1.1

Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.2

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – handel i zabezpieczenia ekonomiczne

 

Rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

 

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

12.1

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

 

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

13.1

Podział zabezpieczeń i gwarancji według kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu

13.2.1

Zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie w danym okresie [będące w posiadaniu w dacie referencyjnej]

13.3.1

Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

 

Podział wybranych pozycji w rachunku zysków lub strat

16.1

Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według sektorów kontrahentów

16.3

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywa przeznaczone do obrotu i zobowiązania przeznaczone do obrotu według instrumentu

 

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: bilans

17.1

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: Aktywa

17.2

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

17.3

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: Zobowiązania

 

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.1

Wpływy i wypływy ekspozycji nieobsługiwanych - kredyty i zaliczki według sektora kontrahenta

18.2

Kredyty na nieruchomości komercyjne i dodatkowe informacje dotyczące kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

19

Ekspozycje restrukturyzowane

 

CZĘŚĆ 2 [KWARTALNA Z PROGIEM: CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA LUB BRAK SPRAWOZDAWCZOŚCI]

 

Struktura geograficzna

20.4

Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.5

Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.6

Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

 

CZĘŚĆ 4 [ROCZNA]

 

Struktura grupy

40.1

Struktura grupy: poszczególne podmioty


Tabela 2

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

 

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

 

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

 

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu, obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.2.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

4.4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

4.6

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.7

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.8

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, nieprzeznaczone do obrotu, wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

4.9

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według ceny nabycia

4.10

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: inne aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu

5.1

Podział nieprzeznaczonych do obrotu kredytów i zaliczek według produktów

6.1

Podział kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE

 

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości: zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.1.1

ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.2

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – handel i zabezpieczenia ekonomiczne

 

Rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

11.2

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości: Podział według rodzaju ryzyka

 

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości

12.1

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

 

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

13.1

Podział zabezpieczeń i gwarancji według kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu

13.2.1

Zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie w danym okresie [będące w posiadaniu w dacie referencyjnej]

13.3.1

Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

 

Podział wybranych pozycji w rachunku zysków lub strat

16.1

Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według sektorów kontrahentów

16.3

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywa przeznaczone do obrotu i zobowiązania przeznaczone do obrotu według instrumentu

16.4

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywa przeznaczone do obrotu i zobowiązania przeznaczone do obrotu według ryzyka

 

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: bilans

17.1

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: Aktywa

17.2

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

17.3

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: Zobowiązania

 

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.1

Wpływy i wypływy ekspozycji nieobsługiwanych - kredyty i zaliczki według sektora kontrahenta

18.2

Kredyty na nieruchomości komercyjne i dodatkowe informacje dotyczące kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

19

Ekspozycje restrukturyzowane

 

CZĘŚĆ 2 [KWARTALNA Z PROGIEM: CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA LUB BRAK SPRAWOZDAWCZOŚCI]

 

Struktura geograficzna

20.4

Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.5

Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.6

Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

 

CZĘŚĆ 4 [ROCZNA]

 

Struktura grupy

40.1

Struktura grupy: poszczególne podmioty”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) „Nadmiernie uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” wprowadza się następujące zmiany:

tabele 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Tabela 3

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

 

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

 

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

 

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu, obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.2.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

4.4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

5.1

Podział nieprzeznaczonych do obrotu kredytów i zaliczek według produktów

 

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1.1

Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – handel i zabezpieczenia ekonomiczne

 

Rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

 

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

12.1

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

 

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.1

Wpływy i wypływy ekspozycji nieobsługiwanych - kredyty i zaliczki według sektora kontrahenta

18.2

Kredyty na nieruchomości komercyjne i dodatkowe informacje dotyczące kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

19

Ekspozycje restrukturyzowane


Tabela 4

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

 

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

 

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

 

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu, obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.2.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

4.4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

4.6

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.7

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.8

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, nieprzeznaczone do obrotu, wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

4.9

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według ceny nabycia

4.10

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: inne aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu

5.1

Podział nieprzeznaczonych do obrotu kredytów i zaliczek według produktów

 

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości: zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.1.1

Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczek, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – handel i zabezpieczenia ekonomiczne

 

Rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

11.2

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości: Podział według rodzaju ryzyka

 

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości

12.1

Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwy na wypadek strat kredytowych

 

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.1

Wpływy i wypływy ekspozycji nieobsługiwanych - kredyty i zaliczki według sektora kontrahenta

18.2

Kredyty na nieruchomości komercyjne i dodatkowe informacje dotyczące kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

19

Ekspozycje restrukturyzowane


ZAŁĄCZNIK III

Załącznik IV do rozporządzenia (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) „»Punkty danych FINREP« na podstawie MSSF lub krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości zgodnych z MSSF” otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Wzory FINREP w odniesieniu do MSSF

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

 

 

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

 

 

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

F 01.01

Bilans: aktywa

1.2

F 01.02

Bilans: zobowiązania

1.3

F 01.03

Bilans: kapitał własny

2

F 02.00

Rachunek zysków i strat

5.1

F 05.01

Podział kredytów i zaliczek nieprzeznaczonych do obrotu według produktów

 

 

Podział zobowiązań finansowych

8.1

F 08.01

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

F 08.02

Podporządkowane zobowiązania finansowe

10

F 10.00

Instrumenty pochodne – z przeznaczeniem do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne

 

 

Rachunkowość zabezpieczeń

11.1

F 11.01

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

 

 

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0

F 18.00

Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

19

F 19.00

Ekspozycje restrukturyzowane

KOD BARWNY WE WZORACH

 

Punkt danych podlegający przekazaniu

1.   Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1   Aktywa

 

Odesłania

Podział w tabeli

Wartość bilansowa

Załącznik V część 1 pkt 27

010

010

Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

MSR 1 pkt 54 lit. i)

 

 

020

Gotówka w kasie

Załącznik V część 2 pkt 1

 

 

030

Środki w bankach centralnych

Załącznik V część 2 pkt 2

 

 

040

Inne depozyty płatne na żądanie

Załącznik V część 2 pkt 3

5

 

050

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 9 załącznik A

 

 

060

Instrumenty pochodne

MSSF 9 załącznik A

10

 

070

Instrumenty kapitałowe

MSR 32 pkt 11

4

 

080

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

4

 

090

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32

4

 

096

Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSSF 9 pkt 4.1.4

4

 

097

Instrumenty kapitałowe

MSR 32 pkt 11

4

 

098

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

4

 

099

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32

4

 

100

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSSF 9 pkt 4.1.5

4

 

120

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

4

 

130

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32

4

 

141

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 7 pkt 8 lit. h); MSSF 9 pkt 4.1.2A

4

 

142

Instrumenty kapitałowe

MSR 32 pkt 11

4

 

143

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

4

 

144

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32

4

 

181

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSSF 9 pkt 4.1.2

4

 

182

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

4

 

183

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32

4

 

240

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 9 pkt 6.2.1; Załącznik V część 1 pkt 22

11

 

250

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A lit. a); MSSF 9 pkt 6.5.8

 

 

260

Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych

MSR 1 pkt 54 lit. e); Załącznik V część 1 pkt 21, część 2 pkt 4

40

 

270

Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

280

Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 16 pkt 6; MSR 1 pkt 54 lit. a); MSSF 16 pkt 47 lit. a)

21, 42

 

290

Nieruchomości inwestycyjne

MSR 40 pkt 5; MSR 1 pkt 54 lit. b); MSSF 16 pkt 48

21, 42

 

300

Wartości niematerialne i prawne

MSR 1 pkt 54 lit. c); art. 4 ust. 1 pkt 115 CRR

 

 

310

Wartość firmy

MSSF 3 pkt B67 lit. d); Art. 4 ust. 1 pkt 113 CRR

 

 

320

Inne wartości niematerialne i prawne

MSR 38 pkt 8, 118; MSSF 16 pkt 47 lit. a)

21, 42

 

330

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. n)–o)

 

 

340

Bieżące należności podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5

 

 

350

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; Art. 4 ust. 1 pkt 106 CRR

 

 

360

Inne aktywa

Załącznik V część 2 pkt 5

 

 

370

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSR 1 pkt 54 lit. j); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 7

 

 

380

AKTYWA RAZEM

MSR 1 pkt 9 lit. a), WS6

 

 

1.2   Zobowiązania

 

Odesłania

Podział w tabeli

Wartość bilansowa

Załącznik V część 1 pkt 27

010

010

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSSF 9 pkt BA.6

8

 

020

Instrumenty pochodne

MSSF 9 załącznik A; MSSF 9 pkt 4.2.1 lit. a); MSSF 9 pkt BA.7 lit. a)

10

 

030

Pozycje krótkie

MSSF 9 pkt BA.7 lit. b)

8

 

040

Depozyty

Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 1 pkt 36

8

 

050

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 37

8

 

060

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 38–41

8

 

070

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSSF 9 pkt 4.2.2

8

 

080

Depozyty

Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 1 pkt 36

8

 

090

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 37

8

 

100

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 38–41

8

 

110

Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 8 lit. g); MSSF 9 pkt 4.2.1

8

 

120

Depozyty

Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 1 pkt 36

8

 

130

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 37

8

 

140

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 38–41

8

 

150

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 9 pkt 6.2.1; Załącznik V część 1 pkt 26

11

 

160

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A lit. b), MSSF 9 pkt 6.5.8

 

 

170

Rezerwy

MSR 37 pkt 10; MSR 1 pkt 54 lit. l)

43

 

180

Emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia

MSR 19 pkt 63; MSR 1 pkt 78 lit. d); Załącznik V część 2 pkt 9

43

 

190

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

MSR 19 pkt 153; MSR 1 pkt 78 lit. d); Załącznik V część 2 pkt 10

43

 

200

Restrukturyzacja

MSR 37 pkt 71, pkt 84 lit. a)

43

 

210

Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe

MSR 37, załącznik C, przykłady 6 i 10

43

 

220

Udzielone zobowiązania i gwarancje

MSSF 9 pkt 4.2.1 lit. c), d), pkt 5.5, pkt B2.5; MSR 37, MSSF 4, załącznik V część 2 pkt 11

9

12

43

 

230

Inne rezerwy

MSR 37 pkt 14

43

 

240

Zobowiązania podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. n)–o)

 

 

250

Bieżące zobowiązania podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5

 

 

260

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1 pkt 108 CRR

 

 

270

Kapitał podstawowy płatny na żądanie

MSR 32 PI 33; KIMSF 2; Załącznik V część 2 pkt 12

 

 

280

Inne zobowiązania

Załącznik V część 2 pkt 13

 

 

290

Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

MSR 1 pkt 54 lit. p); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 14

 

 

300

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

MSR 1 pkt 9 lit. b); WS6

 

 

1.3   Kapitał własny

 

Odesłania

Podział w tabeli

Wartość bilansowa

010

010

Kapitał

MSR 1 pkt 54 lit. r), art. 22 BAD

46

 

020

Kapitał wpłacony

MSR 1 pkt 78 lit. e)

 

 

030

Niewniesiony kapitał zadeklarowany

Załącznik V część 2 pkt 14

 

 

040

Ażio

MSR 1 pkt 78 lit. e); Art. 4 ust. 1 pkt 124 CRR

46

 

050

Wyemitowane instrumenty kapitałowe inne niż kapitał

Załącznik V część 2 pkt 18–19

46

 

060

Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych

MSR 32 pkt 28–29; Załącznik V część 2 pkt 18

 

 

070

Inne wyemitowane instrumenty kapitałowe

Załącznik V część 2 pkt 19

 

 

080

Pozostałe udziały kapitałowe

MSSF 2 pkt 10; Załącznik V część 2 pkt 20

 

 

090

Skumulowane inne całkowite dochody

Art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR

46

 

095

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty

MSR 1 pkt 82A lit. a)

 

 

100

Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe

MSR 16 pkt 39–41

 

 

110

Wartości niematerialne i prawne

MSR 38 pkt 85–87

 

 

120

Zyski lub (-) straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych o zdefiniowanych świadczeniach

MSR 1 pkt 7, WS6; MSR 19 pkt 120 lit. c)

 

 

122

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSSF 5 pkt 38, WS przykład 12

 

 

124

Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1, WS6; MSR 28 pkt 10

 

 

320

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSR 1 pkt 7 lit. d); MSSF 9 pkt 5.7.5, B5.7.1; Załącznik V część 2 pkt 21

 

 

330

Nieefektywność zabezpieczeń wartości godziwej pod kątem zabezpieczenia instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSR 1 pkt 7 lit. e); MSSF 9 pkt 5.7.5; pkt 6.5.3; MSSF 7 pkt 24C; Załącznik V część 2 pkt 22

 

 

340

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody [pozycja zabezpieczana]

MSSF 9 pkt 5.7.5; 6.5.8 lit. b); Załącznik V część 2 pkt 22

 

 

350

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody [instrument zabezpieczający]

MSR 1 pkt 7 lit. e); MSSF 9 pkt 5.7.5, pkt 6.5.8 lit. a); załącznik V część 2 pkt 57

 

 

360

Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy wynikające ze zmian w ich ryzyku kredytowym

MSR 1 pkt 7 lit. f); MSSF 9 pkt 5.7.7; załącznik V część 2 pkt 23

 

 

128

Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty

MSR 1 pkt 82A lit. a) ppkt (ii)

 

 

130

Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą [efektywna część]

MSSF 9 pkt 6.5.13 lit. a); MSSF 7 pkt 24B lit. b) ppkt (ii), (iii); MSSF 7 pkt 24C lit. b) ppkt (i), (iv), pkt 24E lit. a); Załącznik V część 2 pkt 24

 

 

140

Przeliczenie waluty obcej

MSR 21 pkt 52 lit. b); MSR 21 pkt 32, 38–49

 

 

150

Zabezpieczające instrumenty pochodne. Rezerwa z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych [efektywna część]

MSR 1 pkt 7 lit. e); MSSF 7 pkt 24B lit. b) ppkt (ii)(iii); MSSF 7 pkt 24C lit. b) ppkt (i); pkt 24E; MSSF 9 pkt 6.5.11 lit. b); Załącznik V część 2 pkt 25

 

 

155

Zmiany wartości godziwej instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSR 1 pkt 7 lit. da) MSSF 9 pkt 4.1.2A; 5.7.10; Załącznik V część 2 pkt 26

 

 

165

Instrumenty zabezpieczające [elementy niewyznaczone]

MSR 1 pkt 7 lit. g), h); MSSF 9 pkt 6.5.15, 6.5.16; MSSF 7 pkt 24E lit. b), c); Załącznik V część 2 pkt 60

 

 

170

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSSF 5 pkt 38, WS przykład 12

 

 

180

Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1, WS6; MSR 28 pkt 10

 

 

190

Zyski zatrzymane

Art. 4 ust. 1 pkt 123 CRR

 

 

200

Kapitał z aktualizacji wyceny

MSSF 1 pkt 30, D5–D8; Załącznik V część 2 pkt 28

 

 

210

Pozostałe kapitały rezerwowe

MSR 1 pkt 54; MSR 1 pkt 78 lit. e)

 

 

220

Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych uwzględnionych zgodnie z metodą praw własności

MSR 28 pkt 11; Załącznik V część 2 pkt 29

 

 

230

Inne

Załącznik V część 2 pkt 29

 

 

240

(-) Akcje własne

MSR 1 pkt 79 lit. a) ppkt (vi); MSR 32 pkt 33–34, OS14, OS36; Załącznik V część 2 pkt 30

46

 

250

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

MSR 1 pkt 81B lit. b) ppkt (ii)

2

 

260

(-) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego

MSR 32 pkt 35

 

 

270

Udziały mniejszości [udziały niekontrolujące]

MSR 1 pkt 54 lit. q)

 

 

280

Skumulowane inne całkowite dochody

art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR

46

 

290

Inne pozycje

 

46

 

300

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

MSR 1 pkt 9 lit. c), WS6

46

 

310

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

MSR 1, WS6

 

 

2.   Rachunek zysków i strat

 

Odesłania

Podział w tabeli

Bieżący okres

010

010

Przychody odsetkowe

MSR 1 pkt 97; Załącznik V część 2 pkt 31

16

 

020

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); Załącznik V część 2 pkt 33, 34

 

 

025

Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), B5 lit. e), MSSF 9 pkt 5.7.1

 

 

030

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e)

 

 

041

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSSF 9 pkt 5.7.10–11; MSSF 9 pkt 4.1.2A

 

 

051

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSSF 9 pkt 4.1.2; MSSF 9 pkt 5.7.2

 

 

070

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej

MSSF 9 załącznik A; B6.6.16; Załącznik V część 2 pkt 35

 

 

080

Inne aktywa

Załącznik V część 2 pkt 36

 

 

085

Przychody odsetkowe z tytułu zobowiązań

MSSF 9 pkt 5.7.1, załącznik V część 2 pkt 37

 

 

090

(Koszty odsetkowe)

MSR 1 pkt 97; Załącznik V część 2 pkt 31

16

 

100

(Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu)

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); Załącznik V część 2 pkt 33, 34

 

 

110

(Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy)

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e)

 

 

120

(Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego)

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSSF 9 pkt 5.7.2

 

 

130

(Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej)

MSR 39 pkt 9; Załącznik V część 2 pkt 35

 

 

140

(Inne zobowiązania)

Załącznik V część 2 pkt 38

 

 

145

(Koszty odsetkowe z tytułu aktywów)

MSSF 9 pkt 5.7.1, załącznik V część 2 pkt 39

 

 

150

(Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie)

KIMSF 2 pkt 11

 

 

160

Przychody z tytułu dywidend

Załącznik V część 2 pkt 40

31

 

170

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); Załącznik V część 2 pkt 40

 

 

175

Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), B5 lit. e), MSSF 9 pkt 5.7.1A; Załącznik V część 2 pkt 40

 

 

191

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSSF 9 pkt 4.1.2A; MSSF 9 pkt 5.7.1A; Załącznik V część 2 pkt 41

 

 

192

Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych uwzględnione zgodnie z metodą inną niż metoda praw własności

Załącznik V część 2 pkt 42

 

 

200

Przychody z tytułu opłat i prowizji

MSSF 7 pkt 20 lit. c)

22

 

210

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)

MSSF 7 pkt 20 lit. c)

22

 

220

Zyski lub (-) straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

Załącznik V część 2 pkt 45

16

 

231

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 9 pkt 4.12A; MSSF 9 pkt 5.7.10–11

 

 

241

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (v); MSSF 9 pkt 4.1.2; MSSF 9 pkt 5.7.2

 

 

260

Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 20 lit. a) pkt (v); MSSF 9 pkt 5.7.2

 

 

270

Inne

 

 

 

280

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSSF 9 pkt 5.7.1; Załącznik V część 2 pkt 43, 46

16

 

287

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSSF 9 pkt 5.7.1; Załącznik V część 2 pkt 46

 

 

290

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSSF 9 pkt 5.7.1; Załącznik V część 2 pkt 44

16, 45

 

300

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

Załącznik V część 2 pkt 47

16

 

310

Różnice kursowe [zysk lub (-) strata] netto

MSR 21 pkt 28, pkt 52 lit. a)

 

 

330

Zyski lub (-) straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów niefinansowych, netto

MSR 1 pkt 34; Załącznik V część 2 pkt 48

45

 

340

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik V część 2 pkt 314–316

45

 

350

(Pozostałe koszty operacyjne)

Załącznik V część 2 pkt 314–316

45

 

355

CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO

 

 

 

360

(Koszty administracyjne)

 

 

 

370

(Koszty personelu)

MSR 19 pkt 7; MSR 1 pkt 102, WS6;

44

 

380

(Pozostałe koszty administracyjne)

 

16

 

385

(Wkłady pieniężne na rzecz funduszy na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz systemów gwarantowania depozytów)

Załącznik V część 2 pkt 48i

 

 

390

(Amortyzacja)

MSR 1 pkt 102, 104

 

 

400

(Rzeczowe aktywa trwałe)

MSR 1 pkt 104; MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (vii)

 

 

410

(Nieruchomości inwestycyjne)

MSR 1 pkt 104; MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (iv)

 

 

420

(Inne wartości niematerialne i prawne)

MSR 1 pkt 104; MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (vi)

 

 

425

Zyski lub (-) straty z tytułu modyfikacji, netto

MSSF 9 pkt 5.4.3, MSSF 9 załącznik A; Załącznik V część 2 pkt 49

 

 

426

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 7 pkt 35J

 

 

427

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 35J

 

 

430

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)

MSR 37 pkt 59, 84; MSR 1 pkt 98 lit. b), f), g)

9

12

43

 

435

(zobowiązania do zapłaty na rzecz funduszy na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz systemów gwarantowania depozytów)

Załącznik V część 2 pkt 48i

 

 

440

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)

MSSF 9 pkt 4.2.1 lit. c), d), pkt B2.5; MSR 37, MSSF 4, załącznik V część 2 pkt 50

 

 

450

(Inne rezerwy)

 

 

 

460

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (viii); MSSF 9 pkt 5.4.4; Załącznik V część 2 pkt 51, 53

12

 

481

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

MSSF 9 pkt 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.8

12

 

491

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 9 pkt 5.4.4, 5.5.1, 5.5.8

12

 

510

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych)

MSR 28 pkt 40–43

16

 

520

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)

MSR 36 pkt 126 lit. a), b)

16

 

530

(Rzeczowe aktywa trwałe)

MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (v)–(vi)

 

 

540

(Nieruchomości inwestycyjne)

MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (v)

 

 

550

(Wartość firmy)

MSSF 3 załącznik B pkt B67 lit. d) ppkt (v); MSR 36 pkt 124

 

 

560

(Inne wartości niematerialne i prawne)

MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (iv), (v)

 

 

570

(Inne)

MSR 36 pkt 126 lit. a), b)

 

 

580

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie

MSSF 3 załącznik B pkt B64 lit. n) ppkt (i)

 

 

590

Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych uwzględnionych zgodnie z metodą praw własności

Załącznik V część 2 pkt 54

 

 

600

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujących się jako działalność zaniechana

MSSF 5 pkt 37; Załącznik V część 2 pkt 55

 

 

610

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

MSR 1 pkt 102, WS6; MSSF 5 pkt 33A

 

 

620

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)

MSR 1 pkt 82 lit. d); MSR 12 pkt 77

 

 

630

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

MSR 1, WS6

 

 

640

Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej

MSR 1 pkt 82 lit. ea); MSSF 5 pkt 33 lit. a), pkt 33 A; Załącznik V część 2 pkt 56

 

 

650

Zysk lub (-) strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej

MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (i)

 

 

660

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną)

MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (ii), (iv)

 

 

670

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK

MSR 1 pkt 81A lit. a)

 

 

680

Odnoszące się do udziałów mniejszości [udziałów niekontrolujących]

MSR 1 pkt 81B lit. b) ppkt (i)

 

 

690

Przypisane właścicielom jednostki dominującej

MSR 1 pkt 81B lit. b) ppkt (ii)

 

 

5.   Podział kredytów i zaliczek nieprzeznaczonych do obrotu według produktów

5.1   Kredyty i zaliczki inne niż przeznaczone do obrotu i aktywa z przeznaczeniem do obrotu według produktów

 

 

Odesłania

Wartość bilansowa brutto

Wartość bilansowa Załącznik V część 1 pkt 27

Banki centralne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje kredytowe

Inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 34

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

005

010

020

030

040

050

060

Według produktów

010

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący]

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Należności z tytułu dostaw i usług

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finansowy

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Inne kredyty terminowe

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Zaliczki niebędące kredytami

Załącznik V część 2 pkt 85 lit. g)

 

 

 

 

 

 

 

080

KREDYTY I ZALICZKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Według zabezpieczeń

090

w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87

 

 

 

 

 

 

 

100

w tym: inne kredyty zabezpieczone

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. b), pkt 87

 

 

 

 

 

 

 

Według celów

110

w tym: kredyty konsumpcyjne

Załącznik V część 2 pkt 88 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

120

w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej

Załącznik V część 2 pkt 88 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

Według podporządkowania

130

w tym: kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych

Załącznik V część 2 pkt 89; Art. 147 ust. 8 CRR

 

 

 

 

 

 

 

8.   Podział zobowiązań finansowych

8.1   Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

 

 

Wartość bilansowa Załącznik V część 1 pkt 27

Skumulowane zmiany wartości godziwej z powodu ryzyka kredytowego

Przeznaczone do obrotu

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

Koszt zamortyzowany

Rachunkowość zabezpieczeń

Odniesienia do MSSF zgodnych z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSSF 9 załącznik A, MSSF 9 pkt BA.6–BA.7, MSSF 9 pkt 6.7

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSSF 9 pkt 4.2.2, MSSF 9 pkt 4.3.5

MSSF 7 pkt 8 lit. g); MSSF 9 pkt 4.2.1

MSSF 7 pkt 24A lit. a); MSSF 9 pkt 6

Art. 33 ust. 1 lit. b), art. 33 ust. 1 lit. c) CRR; Załącznik V część 2 pkt 101

010

020

030

037

040

010

Instrumenty pochodne

MSSF 9 pkt BA.7 lit. a)

 

 

 

 

 

020

Pozycje krótkie

MSSF 9 pkt BA.7 lit. b)

 

 

 

 

 

030

Instrumenty kapitałowe

MSR 32 pkt 11

 

 

 

 

 

040

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

 

 

 

 

050

Depozyty

Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 1 pkt 36

 

 

 

 

 

060

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a), pkt 44 lit. c)

 

 

 

 

 

070

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

080

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

090

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

100

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

110

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b), pkt 44 lit. c)

 

 

 

 

 

120

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

130

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

140

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

150

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

160

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c),44 lit. c)

 

 

 

 

 

170

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

180

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

190

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

200

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

210

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d),44 lit. c)

 

 

 

 

 

220

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

230

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

240

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

250

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

260

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e), pkt 44 lit. c)

 

 

 

 

 

270

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

280

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

290

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

300

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

310

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f), pkt 44 lit. c)

 

 

 

 

 

320

Rachunki bieżące / depozyty O/N

Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

330

Lokaty o ustalonym terminie zapadalności

Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

340

Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem

Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 2 pkt 97

 

 

 

 

 

350

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33

 

 

 

 

 

360

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 37, część 2 pkt 98

 

 

 

 

 

370

Certyfikaty depozytowe

Załącznik V część 2 pkt 98 lit. a)

 

 

 

 

 

380

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Art. 4 ust. 1 pkt 61 CRR

 

 

 

 

 

390

Obligacje zabezpieczone

Art. 129 CRR

 

 

 

 

 

400

Kontrakty hybrydowe

Załącznik V część 2 pkt 98 lit. d)

 

 

 

 

 

410

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 2 pkt 98 lit. e)

 

 

 

 

 

420

Zamienne złożone instrumenty finansowe

MSR 32, OS31

 

 

 

 

 

430

Niewymienne

 

 

 

 

 

 

440

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 38–41

 

 

 

 

 

445

w tym: zobowiązania z tytułu leasingu

MSSF 16 pkt 22, pkt 26–28, pkt 47 lit. b)

 

 

 

 

 

450

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

 

 

 

 

 

 

8.2   Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Wartość bilansowa

Odesłania

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

Według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSSF 9 pkt 4.2.2, MSSF 9 pkt 4.3.5

MSSF 7 pkt 8 lit. g); MSSF 9 pkt 4.2.1

010

020

010

Depozyty

Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; Załącznik V część 1 pkt 36

 

 

020

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 37

 

 

030

PODPORZĄDKOWANE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Załącznik V część 2 pkt 99–100

 

 

10.   Instrumenty pochodne – z przeznaczeniem do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne

Według rodzaju ryzyka / według produktów lub według rodzaju rynku

Odesłania

Wartość bilansowa

Kwota referencyjna

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i z przeznaczeniem do obrotu

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i z przeznaczeniem do obrotu

Ogółem z przeznaczeniem do obrotu

w tym: sprzedane

Załącznik V część 2 pkt 120, 131

MSSF 9 pkt BA.7 lit. a); Załącznik V część 2 pkt 120, 131

Załącznik V część 2 pkt 133–135

Załącznik V część 2 pkt 133–135

010

020

030

040

010

Stopa procentowa

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. a)

 

 

 

 

020

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–139

 

 

 

 

030

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

040

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

050

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

060

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

070

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. b)

 

 

 

 

080

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–139

 

 

 

 

090

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

100

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

110

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

120

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

130

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. c)

 

 

 

 

140

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–139

 

 

 

 

150

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

160

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

170

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

180

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

190

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. d)

 

 

 

 

195

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne z wykorzystaniem opcji wyceny według wartości godziwej

MSSF 9 pkt 6.7.1; Załącznik V część 2 pkt 140

 

 

 

 

201

w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–140

 

 

 

 

210

Swap ryzyka kredytowego

 

 

 

 

 

220

Opcja na spread kredytowy

 

 

 

 

 

230

Swap przychodu całkowitego

 

 

 

 

 

240

Inne

 

 

 

 

 

250

Towar

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. e)

 

 

 

 

260

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–139

 

 

 

 

270

Inne

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. f)

 

 

 

 

280

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 137–139

 

 

 

 

290

INSTRUMENTY POCHODNE

MSSF 9 załącznik A

 

 

 

 

300

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c), pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. a), pkt 142

 

 

 

 

310

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d), pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. b)

 

 

 

 

320

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe

Załącznik V część 1 pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. c)

 

 

 

 

11.   Rachunkowość zabezpieczeń

11.1   Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

Według produktów lub według rodzaju rynku

 

Wartość bilansowa

Kwota referencyjna

Aktywa

Zobowiązania

Ogółem zabezpieczenie

w tym: sprzedane

Odesłania

MSSF 7 pkt 24A; Załącznik V część 2 pkt 120, 131

MSSF 7 pkt 24A; Załącznik V część 2 pkt 120, 131

Załącznik V część 2 pkt 133–135

Załącznik V część 2 pkt 133–135

010

020

030

040

010

Stopa procentowa

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. a)

 

 

 

 

020

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

030

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

040

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

050

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

060

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. b)

 

 

 

 

070

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

080

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

090

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

100

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

110

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. c)

 

 

 

 

120

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

130

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

140

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

150

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

160

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. d)

 

 

 

 

170

Swap ryzyka kredytowego

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

180

Opcja na spread kredytowy

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

190

Swap przychodu całkowitego

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

200

Inne

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

210

Towar

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. e)

 

 

 

 

220

Inne

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. f)

 

 

 

 

230

ZABEZPIECZENIA WARTOŚCI GODZIWEJ

MSSF 7 pkt 24A; MSR 39 pkt 86 lit. a); MSSF 9 pkt 6.5.2 lit. a)

 

 

 

 

240

Stopa procentowa

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. a)

 

 

 

 

250

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

260

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

270

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

280

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

290

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. b)

 

 

 

 

300

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

310

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

320

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

330

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

340

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. c)

 

 

 

 

350

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

360

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

370

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

380

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

390

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. d)

 

 

 

 

400

Swap ryzyka kredytowego

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

410

Opcja na spread kredytowy

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

420

Swap przychodu całkowitego

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

430

Inne

Załącznik V część 2 pkt 136

 

 

 

 

440

Towar

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. e)

 

 

 

 

450

Inne

Załącznik V część 2 pkt 129 lit. f)

 

 

 

 

460

ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

MSSF 7 pkt 24A; MSR 39 pkt 86 lit. b); MSSF 9 pkt 6.5.2 lit. b)

 

 

 

 

470

ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTCE DZIAŁAJĄCEJ ZA GRANICĄ

MSSF 7 pkt 24A; MSR 39 pkt 86 lit. c); MSSF 9 pkt 6.5.2 lit. c)

 

 

 

 

480

ZABEZPIECZENIA WARTOŚCI GODZIWEJ PORTFELA PRZED RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ

MSR 39 pkt 71, 81A, 89A, OS 114–132

 

 

 

 

490

ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PORTFELA PRZED RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ

MSR 39 pkt 71

 

 

 

 

500

INSTRUMENTY POCHODNE – RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

MSSF 7 pkt 24A; MSR 39 pkt 9; MSSF 9 pkt 6.1

 

 

 

 

510

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c), pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. a), pkt 142

 

 

 

 

520

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d), pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. b)

 

 

 

 

530

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe

Załącznik V część 1 pkt 44 lit. e), część 2 pkt 141 lit. c)

 

 

 

 

18   Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

18.0   Informacje na temat ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych

 

Odesłania

Wartość bilansowa brutto / kwota nominalna

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z powodu ryzyka kredytowego i skumulowane rezerwy

Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji Załącznik V część 2 pkt 119

 

Obsługiwane

Nieobsługiwane

 

Ekspozycje obsługiwane – Skumulowana utrata wartości i skumulowane rezerwy

Ekspozycje nieobsługiwane – skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z powodu ryzyka kredytowego i skumulowane rezerwy

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe

 

Nieprzeterminowane lub przeterminowane <= 30 dni

Przeterminowane > 30 dni <= 90 dni

W tym: Instrumenty, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)

W tym: Instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)

 

Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane < = 90 dni

Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni

Przeterminowane > 180 dni <= 1 rok

Przeterminowane > 1 rok <= 2 lata

Przeterminowane > 2 lata <= 5 lat

Przeterminowane > 5 lat <= 7 lat

Przeterminowane > 7 lat

W tym: Instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

w tym: Instrumenty dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)

 

w tym: Instrumenty, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)

w tym: Instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)

 

Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane < = 90 dni

Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni

Przeterminowane > 180 dni <= 1 rok

Przeterminowane > 1 rok <= 2 lata

Przeterminowane > 2 lata <= 5 lat

Przeterminowane > 5 lat <= 7 lat

Przeterminowane > 7 lat

W tym: Instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)

W tym: Instrumenty dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)

Zabezpieczenia otrzymane w związku z ekspozycjami obsługiwanymi

Zabezpieczenia otrzymane w związku z ekspozycjami nieobsługiwanymi

Gwarancje finansowe otrzymane w związku z ekspozycjami obsługiwanymi

Gwarancje finansowe otrzymane w związku z ekspozycjami nieobsługiwanymi

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Załącznik V część 1 pkt 34, część 2 pkt 118, 221

Załącznik V część 2 pkt 213–216, 223–239

Załącznik V część 2 pkt 222, 235

Załącznik V część 2 pkt 222, 235

MSSF 9 pkt 5.5.5; MSSF 7 pkt 35M lit. a); załącznik V część 2 pkt 237 lit. d)

MSSF 9 pkt 5.5.3; MSSF 7 pkt 35M lit. b) ppkt (i) Załącznik V część 2 pkt 237 lit. c)

Załącznik V część 2 pkt 213–216, 223–239

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

Załącznik V część 2 pkt 222, 235–236

MSSF 9 pkt 5.5.3; MSSF 7 pkt 35M lit. b) ppkt (i) Załącznik V część 2 pkt 237 lit. c)

Art. 178 CRR; załącznik V część 2 pkt 237 lit. b)

MSSF 9 pkt 5.5.1; MSSF 9 załącznik A; Załącznik V część 2 pkt 237 lit. a)

Załącznik V część 2 pkt 238

Załącznik V część 2 pkt 238

MSSF 9 pkt 5.5.5; MSSF 7 pkt 35M lit. a); Załącznik V część 2 pkt 237 lit. d)

MSSF 9 pkt 5.5.3; MSSF 7 pkt 35M lit. b) ppkt (i) Załącznik V część 2 pkt 237 lit. c)

Załącznik V część 2 pkt 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

Załącznik V część 2 pkt 236, 238

MSSF 9 pkt 5.5.3; MSSF 7 pkt 35M lit. b) ppkt (i) Załącznik V część 2 pkt 237 lit. c)

MSSF 9 pkt 5.5.1; MSSF 9 załącznik A; Załącznik V część 2 pkt 237 lit. a)

Załącznik V część 2 pkt 239

Załącznik V część 2 pkt 239

Załącznik V część 2 pkt 239

Załącznik V część 2 pkt 239

005

Środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

Załącznik V część 2 pkt 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31, pkt 44 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32, pkt 44 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa

Art. 1 ust. 2 lit. a) zalecenia dot. definicji MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

W tym: kredyt konsumpcyjny

Załącznik V część 2 pkt 88 lit. a), pkt 234i lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTY DŁUŻNE WYCENIANE WEDŁUG CENY NABYCIA LUB KOSZTU ZAMORTYZOWANEGO

Załącznik V część 2 pkt 233 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31, pkt 44 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32, pkt 44 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa

Art. 1 ust. 2 lit. a) zalecenia dot. definicji MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

W tym: kredyt konsumpcyjny

Załącznik V część 2 pkt 88 lit. a), pkt 234i lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

INSTRUMENTY DŁUŻNE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY LUB WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ USTALANEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI PODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI

Załącznik V część 2 pkt 233 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31, pkt 44 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 32, pkt 44 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa

Art. 1 ust. 2 lit. a) zalecenia dot. definicji MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi

Załącznik V część 2 pkt 86 lit. a), pkt 87, pkt 234i lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

W tym: kredyt konsumpcyjny

Załącznik V część 2 pkt 88 lit. a), pkt 234i lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

INSTRUMENTY DŁUŻNE WYCENIANE WEDŁUG LOCOM W TRYBIE BEZWARUNKOWYM LUB WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY LUB WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ USTALANEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI

Załącznik V część 2 pkt 233 lit. c), pkt 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTY DŁUŻNE INNE NIŻ PRZEZNACZONE DO OBROTU LUB Z PRZEZNACZENIEM DO OBROTU

Załącznik V część 2 pkt 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

INSTRUMENTY DŁUŻNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Załącznik V część 2 pkt 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki

Załącznik I do CRR; Załącznik V część 1 pkt 44 lit. g), część 2 pkt 102–105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Udzielone gwarancje finansowe

MSSF 4 załącznik A; Załącznik I do CRR; Załącznik V część 1 pkt 44 lit. f), część 2 pkt 102–105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)