4.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/31


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/597

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania masła oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (3), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na obecną pandemię COVID-19 i na daleko idące ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w państwach członkowskich nastąpił spadek popytu na niektóre produkty w sektorze mleczarskim. Rozprzestrzenianie się choroby oraz wprowadzone środki ograniczają dostępność siły roboczej, co upośledza w szczególności etapy produkcji, skupu i przetwarzania mleka. Ponadto obowiązkowe zamknięcie sklepów, targowisk pod gołym niebem, restauracji i innych placówek branży hotelarsko-gastronomicznej skutkuje zahamowaniem działalności tej branży, co prowadzi do istotnych zmian w strukturze popytu na mleko i przetwory mleczne. Sektor hotelarsko-gastronomiczny tradycyjnie odpowiada za konsumpcję od ok.10 do 20 % (w zależności od produktu) unijnej produkcji mleka i przetworów mlecznych. Ponadto nabywcy w Unii i na rynku światowym unieważniają umowy i opóźniają zawarcie nowych umów w oczekiwaniu na dalszy spadek cen.

(2)

W rezultacie przetwarzanie mleka surowego jest częściowo zastępowane wytwarzaniem produktów sprzedawanych luzem, mających długi okres trwałości i zdatnych do przechowywania, które wymagają mniejszych nakładów pracy, takich jak odtłuszczone mleko w proszku i masło, przekraczającym zwykły popyt rynkowy.

(3)

W celu zmniejszenia wynikającej z tego nierównowagi między podażą a popytem, należy przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania masła.

(4)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1238 (4) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1240 (5) ustanowiono przepisy dotyczące wdrażania dopłat do prywatnego przechowywania. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do dopłat do prywatnego przechowywania masła powinny mieć zastosowanie przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

(5)

Kwotę dopłat należy ustalić z góry, aby możliwe było utworzenie szybkiego i elastycznego systemu operacyjnego. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 wysokość dopłat do prywatnego przechowywania ustalaną z wyprzedzeniem należy określać na podstawie kosztów przechowywania lub innych odpowiednich czynników rynkowych. Należy ustalić dopłaty na pokrycie stałych kosztów przechowywania związanych z przyjęciem do magazynu i wydaniem z magazynu określonych produktów oraz dopłaty na dzień przechowywania na pokrycie kosztów przechowywania i finansowania.

(6)

Ze względu na skuteczność administracyjną i uproszczenie procedury, wnioski powinny odnosić się wyłącznie do masła już przechowywanego i nie należy wymagać zabezpieczenia. W związku z tym należy ustalić okres przechowywania.

(7)

Z myślą o skuteczności administracyjnej i uproszczeniu procedury, należy ustalić minimalną ilość produktów objętych każdym wnioskiem.

(8)

Środki wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 mogą mieć wpływ na zgodność z wymogami dotyczącymi kontroli na miejscu dotyczących dopłat do prywatnego przechowywania na podstawie art. 60 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240. Państwom członkowskim, których dotyczą te środki, należy umożliwić elastyczność, przedłużając okres przeprowadzania kontroli przyjmowania do magazynu lub w zastępstwie kontroli przyjmując inne stosowne dowody, a także nie wymagając przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Do celów niniejszego rozporządzenia należy zatem odstąpić od niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

(9)

Aby niniejsze rozporządzenie mogło wywrzeć natychmiastowy wpływ na rynek oraz pomogło w stabilizacji cen, powinno ono wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się dopłaty do prywatnego przechowywania masła, o którym mowa w art. 17 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zwane dalej „dopłatami”.

2.   O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, zastosowanie ma rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1238 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240.

Artykuł 2

Kwalifikujące się produkty

Aby kwalifikować się do otrzymania dopłat, masło musi być solidnej i właściwej jakości handlowej oraz musi pochodzić z Unii. Produkt musi spełniać wymogi określone w sekcji IV załącznika VI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238.

Artykuł 3

Składanie i dopuszczalność wniosków

1.   Wnioski o dopłaty można składać od dnia 7 maja 2020 r. Wnioski należy złożyć najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r.

2.   Wnioski odnoszą się do produktów, które zostały już wprowadzone do przechowywania.

3.   Minimalna ilość, jakiej może dotyczyć wniosek, wynosi 10 ton.

Artykuł 4

Kwota dopłat i okres przechowywania

1.   Kwotę dopłat wyznacza się w sposób następujący:

a)

9,83 EUR na tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

b)

0,43 EUR na tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

2.   Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

3.   Dopłaty można przyznać tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 180 dni.

Artykuł 5

Kontrole

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, jeżeli w wyniku środków wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, zwanych dalej „środkami”, agencja płatnicza nie ma możliwości przeprowadzenia w odpowiednim czasie kontroli, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, zainteresowane państwo członkowskie może:

a)

przedłużyć okres, o którym mowa w art. 60 ust. 1 akapit pierwszy, w celu przeprowadzenia tych kontroli najpóźniej 30 dni po zakończeniu stosowania środków; lub

b)

w zastępstwie kontroli przeprowadzanych w okresie, w którym środki mają zastosowanie, wykorzystać stosowne dowody, w tym zdjęcia geotagowane lub inne dowody w postaci elektronicznej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, jeżeli ze względu na wprowadzone środki agencja płatnicza nie ma możliwości przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli na miejscu, nie jest ona zobowiązana do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w okresie stosowania środków.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 15).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71).